بورس هاي تحصيلی دوره لیسانس (کارشناسی) کوريای جنوبی ۲۰۱۴

پوهنتون سوني کشور کورياي جنوبي بورس تحصيلي را در مقطع ليسانس با شرايط ذيل بطور آزاد اعلان نموده است. فارغان مکاتب سال ۱۳۹۱ و۱۳۹۲ ميتوانند به بورس ثبت نام نمايند.

با توجه به فيصله کميسيون شرايط بورس متذکره قرار ذيل است:

 خانه پري اپلکيشن فورم بورسيه بشکل آنلاين

کانديد بايد شهادتنامه امتحان زبان انگليسي TOEFL با حداقل۸۰ نمره (IBT) و يا معادل آنرا از امتحان ILETS (۶.۵) در دست داشته باشد.
داشتن شهادتنامه فراغت از ليسه با نمرات سه ساله.

سه قطعه سفارشنامه به زبان انگليسي ياRecommendation letters از موسسه تعليمي و تحصيلي.

پرداخت ۵۰ دالر توسط محصل براي شموليت در پوهنتون مربوط.

آنعده از داوطلباني که شرايط فوق را دارا بوده و علاقمند اشتراک در بورسيه مذکور باشند، ميتوانند اپلکيشن فورم بورسيه را در وب سايت www.sunykorea.ac.kr بشکل آنلاين خانه پري و جهت ثبت نام هر چه عاجلتر به رياست تحصيلات عالي در خارج مراجعه نموده و اسناد لازمه بورس را در سمستر هاي ذيل جهت شموليت در پوهنتون مربوط ارسال و کاپي آنرا به اين رياست تسليم نمايند.

براي شموليت در سمستر خزاني ۲۰۱۴ کانديدان واجد شرايط اسناد خويش را قبل از تاريخ ۳۱ مارچ ۲۰۱۴ به پوهنتون مربوط ارسال نمايند.

براي شموليت در سمستر بهاري ۲۰۱۵ کانديدان واجد شرايط اسناد خويش را بايد قبل از تاريخ ۳۰ اکتوبر ۲۰۱۴ به پوهنتون مربوط ارسال نمايند.

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading