كتب نصاب تعليمى وزارت معارف افغانستان – چاپ جدید

صنف اول صنف دوهم صنف سوم صنف چهارم صنف پنجم صنف ششم
علوم دینی ح علوم دینی ح حسن خط هنر رسامی لسان پشتو علوم دینی ح
علوم دینی ج علوم دینی ج لسان دری ساینس لسان دری علوم دینی ج
ریاضی لسان دری علوم دینی ح قرآن کریم انگلیسی انگلیسی
مهارت ها ریاضی علوم دینی ج انگلیسی قرآن کریم قرآن کریم
هنررسامی هنررسامی هنررسامی لسان پشتو اجتماعیات ریاضی
حسن خط مهارت ها مهارت ها اجتماعیات علوم دینی ح لسان پشتو
لسان دری حسن خط ریاضی حسن خط علوم دینی ج هنررسامی
قرآن کریم قرآن کریم قرآن کریم لسان دری ساینس ساینس
علوم دینی ح ریاضی لسان دری
علوم دینی ج هنررسامی اجتماعیات
ریاضی حسن خط حسن خط
صنف هفتم صنف هشتم صنف نهم صنف دهم صنف یازدهم صنف دوازدهم
عربی ریاضی ریاضی تفسیر تفسير شريف علوم دینی ح
معلومات مدنی عربی عربی بيولوژي بيولوژي علوم دینی ج
حرفه بیالوژی وطندوستی كيميا كيميا لسان پشتو
هنررسامی لسان پشتو بیالوژی كمپيوتر كمپيوتر لسان دری
بیالوژی جغرافیه لسان پشتو فرهنگ فرهنگ تاریخ
لسان پشتو معلومات مدنی جغرافیه لسان دری لسان دری جغرافیه
جغرافیه علوم دینی ح معلومات مدنی جغرافيه جغرافيه ریاضی
علوم دینی ح علوم دینی ج علوم دینی ح جيولوژي تعليمات اسلامي بیالوژی
علوم دینی ج تاریخ علوم دینی ج تعليمات اسلامي جعفری فزیک
ریاضی هنررسامی تاریخ جعفری تاريخ کیمیا
تجوید تجوید هنررسامی تاريخ رياضي معلومات مدنی
تاریخ حرفه تجوید رياضي لسان پشتو فرهنگ
فزیک فزیک حرفه لسان پشتو فزيك کمپیوتر
کیمیا کیمیا فزیک فزيك معلومات مدنی
لسان دری لسان دری کیمیا معلومات مدنی
وطندوستی وطندوستی انگلیسی
لسان دری

د افغانستان د پوهنی وزارت د نصاب کتابونه

لومړۍ ټولګی دویم ټولګی دریم ټولګی څلورم ټولګی پنځم ټولګی شپږم ټولګی
دینی علوم دینی علوم  حسن خط رسامی هنر پښتو دینی علوم 
پښتو قرآن کریم پشتو ساینس دری قرآن کریم
ریاضی پښتو دینی علوم انگلیسی انگلیسی انگلیسی
مهارتونه ریاضی قرآن کریم پښتو ټولنیز ریاضی
رسامی هنر رسامی هنر رسامی هنر ټولنیز دینی علوم  پشتو
حسن خط مهارتونه مهارتونه حسن خط قرأن کریم رسامی هنر
قرآن کریم حسن خط ریاضی دری ساینس ساینس
دینی علوم  ریاضی دری
قرآن کریم رسامی هنر ټولنیز
ریاضی حسن خط حسن خط
اووم ټولګی اتم ټولګی نهم ټولګی لسم ټولګی یوولسم ټولګی دوولسم ټولګی
عربی ریاضی ریاضی انگلسي انگلسي دینی علوم
م. مدنی عربی عربی بيولوژي بيولوژي تفسیر
حرفه بیالوژی انگلیسی كيميا كيميا پښتو
رسامی هنر پښتو بیالوژی كمپيوتر كمپيوتر انگلیسی
بیالوژی جغرافیه پشتو فرهنگ فرهنگ تاریخ
پشتو م. مدنی جغرافیه دري دري جغرافیه
جغرافیه دری مدنی زدکړي جغرافيه جغرافيه ریاضی
دینی علوم دینی علوم دینی علوم جيولوژي اسلامی تعلیمات دری
انگلیسی انگلیسی دری اسلامی تعلیمات تفسير شريف بیالوژی
ریاضی تاریخ تاریخ تفسیر تاريخ کیمیا
تجوید رسامی هنر رسامی هنر تاريخ رياضي فزیک
تاریخ تجوید تجوید رياضي پښتو مدنی زدکړي
فزیک حرفه حرفه پشتو فزيك فرهنګ
کیمیا فزیک فزیک فزيك مدنی زدکړي کمپیوتر
دری کیمیا کیمیا مدنی زده کړي
هیواد پالنه هیواد پالنه هیواد پالنه

نظرات