بورسیه تحصیلی دوره لیسانس کشور تاجیکستان برای سال ۲۰۱۴

به اطلاع آنعده از علاقمندان بورسهاي هاي تحصيلي کشور تاجکستان که در امتحان کانکور سالهاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ اشتراک و حد اقل ۲۷۰ نمره کانکور اخذ نموده اند و شرايط ذيل را قبول داشته باشند، رسانيده ميشود، تا هر چه عاجلتر الي تاريخ ۲۷/ ۱۲ /۱۳۹۲ جهت ثبت نام و تکميل اسناد به رياست تحصيلات عالي مراجعه نمايند.

 پس از موافقت نامزدان با رشته ي تحصيلي و دانشگاه مربوط، آنها نمي توانند تقاضاي تبديلي خود را به رشته ي ديگر نمايند.

نامزدان بورسيه پس از مواصلت به تاجکستان بايد اسناد تحصيلي خود را در اداره مربوط وزارت معارف و علم تاجکستان معادل سازي نمايند. معادل سازي اسناد حدود ۲۰۰ دالر امريکاي مصرف دارد که خود محصل بايد بپردازد.

نامزدان بورسيه حين مواصلت به تاجکستان مکلف اند تا درظرف ۷۲ ساعت ويزه خود را در اداره پوليس راجستر نمايند. راجستر ويزه حدود ۵۰ دالر امريکاي مصرف دارد. که خود محصل بايد بپردازد.

پس از مواصلت به تاجکستان و شموليت در دانشگاه، محصلان بايد به تمديد ويزه خود اقدام نمايند. تمديد ويزه شش ماهه يا يک ساله حدود ۱۳۰ دالر امريکاي مصرف دارد ، که خود محصل بايد بپردازد.

دانشگاه ها معمولاً از اطاق هاي ليليه پول ناچيز حدود ۱۰ دالر امريکاي دريک ماه از محصل اخذ مي نمايد.

مصارف غذا به دوش خود محصلان مي باشد.

بورسيه تاجکستان (بورسيه کامل) نبوده فقط فيس سالانه دانشگاه معاف وحدود (%۹۰) مصارف بدوش محصل ميباشد.

قابل ياد آوريست بورسيه فوق در رشته هاي ذيل بوده و علاقمندان ميتوانند با در نظر داشت سيت موجوده آن، رشته تحصيلي خويش را انتخاب نمايند.

دانشگاه دولتي طبي تاجکستان به نام ابن سينا – ۵ بورسيه:

رشته طب معالجوي – ۳ بورسيه.

رشته حفظ صحت عامه- ۲ بورسيه.

دانشگاه تخنيکي به نام اکادميک عاصمي – ۳ بورسيه:

رشته ساختماني راه آهن ، راه و اتحاديه راه ها- ۳ بورسيه.

دانشگاه دولتي آموزگاري تاجکستان به نام صدرالدين عيني -۶ بورسيه:

رشته روابط بين الملل -۲ بورسيه.

رشته زبان و ادبيات روسي براي مکتب هاي ملي -۲ بورسيه.

رشته جغرافيه – ۲ بورسيه.

دانشگاه کشاورزي به نام شيرين شاه شاه تيمور- ۵ بورسيه:

رشته تامين تخنيکي روند هاي حفظ وکارکرد محصولات کشاورزي -۱ بورسيه.

رشته حفظ محيط زيست کشاورزي -۱ بورسيه.

رشته ساختن باغ و تفريح گاه ها-۱ بورسيه.

رشته پرورش حيوانات ( زوانجنيري) -۱ بورسيه.

رشته تامين تاسيس اتحاديه دهقاني -۱ بورسيه

دانشگاه دولتي قرغان تپه به نام ناصرخسرو -۵ بورسيه:

رشته محاسبه تحليل وتفتيش -۱ بورسيه.

رشته نظام تکنالوژي معلوماتي ( درکارکرد و ارايه معلومات) -۲ بورسيه.

رشته کيميا – بيولوژي -۲ بورسيه.

دانشگاه دولتي کولاب به نام ابو عبدالله رودکي – بورسيه:

رشته فعاليت بانکي -۲ بورسيه.

رشته پيداگوژي وميتود تعليم ابتدائي – ۲ بورسيه.

رشته روزنامه نگاري -۱ بورسيه.

دانشگاه دولتي دنغره -۵ بورسيه:

رشته تکنالوژي معلوماتي – ۱ بورسيه.

رشته حيولوژي، جستجو وانکشاف کان هاي نفت وگاز- ۱ بورسيه.

رشته تکنالوژي نگهداري وکاردکرد اشياي خام غذاي- ۱بورسيه.

رشته زبان خارجي (زبان انگليس) – ۱ بورسيه.

رشته اگرونامي – ۱بورسيه.

دانشگاه دولتي خنجد به نام غفور اوف- ۶ بورسيه:

رشته جغرافيه – دموگرافيه- ۲ بورسيه.

رشته ايکالوژي کشاورزي- ۲ بورسيه.

رشته رياضي عملي -۲ بورسيه.

دانشکده پولي تخنيک تاجکستان به نام عاصمي شهرخجند- ۵ بورسيه:

رشته معماري -۱ بورسيه.

رشته اقتصاديات و منجمنت در ادارات – ۲ بورسيه.

رشته تامين برناموي تکنالوژي اطلاعاتي- ۲ بورسيه.

دانشگاه دولتي خاروغ به نام نظرشاه اوف- ۵ بورسيه:

رشته زبان و ادبيات روسي- ۱ بورسيه.

رشته فزيک -۱ بورسيه.

رشته زبان خارجي ( زبان آلماني) -۱ بورسيه.

رشته کيميا –۱ بورسيه.

رشته احداث تاسيسات هايدروتخنيکي – ۱بورسيه.

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading