وزارت تحصيلات عالي تخفيف در فيس پوهنحي هاي شبانه را تائيد کرد

طرح جديد تخفيف در حق الشمول و حق الاجرت پوهنحي هاي شبانه مورد تائيد کميته رهبري وزارت تحصيلات عالي قرار گرفته که بعد از تصويب از طرف شوراي وزيران مرعي الاجرا خواهد بود.

پوهنمل عبدالعظيم نوربخش رئيس نشرات اطلاعات و سخنگوي وزارت تحصيلات عالي گفت:

تعديل اين مقرره به اساس تقاضاي نماينده گان مردم در شوراي ملي و شاملان برنامه تحصيلي شبانه صورت گرفته است.

به گفته وي به اساس ماده پانزدهم مقرره موجود حق الاجرت رشته هاي علوم اجتماعي بخش شبانه في سمستر ۵۰۰۰ و رشته هاي طبيعي ۸۰۰۰ و همچنان حق الشمول براي تمام رشته ها ۵۰۰۰ افغاني مي باشد.

نوربخش افزود که در پيشنهاد وزارت تحصيلات عالي رقم حق الاجرت يا فيس براي مامورين دولتي در هر سمستر ۱۵۰۰ و حق الشمول در پوهنحي مبلغ ۱۰۰۰ افغاني و هم چنان براي محصلاني که کارمند دولت نباشند حق الاجرت در هر سمستر ۳۰۰۰ و حق الشمول در پوهنحي شبانه مبلغ ۲۰۰۰ افغاني تعيين شده است.

به گفته موصوف طرح تعديل پس از پيشنهاد به مقام رياست جمهوري از طريق وزارت محترم عدليه به شوراي محترم وزرا ارائه ميگردد که بعد از تصويب از طرف شوراي وزيران مرعي الاجرا خواهد بود.

پيشنهاد تخفيف در فيس پوهنحي هاي شبانه از سوي وزارت تحصيلات عالي در حالي صورت گرفته است که قبلا وزارت تحصيلات عالي فيس شبانه را به منظور خودکفايي برنامه شبانه و تاديه حق الذحمه استادان افزايش داده بود؛اما بلند رفتن اين فيس باعث شکايات محصلان شبانه شده و آنان خواهان تخفيف در فيس ياد شده گرديده اند .

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading