اطلاعيه در مورد امتحان كانكور شبانه سال ۱۳۹۱

به اطلاع تمام داوطلبان امتحان کانکور شبانه آزاد و دولتي رسانيده ميشود که توزيع کارت شموليت امتحان روز يکشنبه مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۱ به ترتيب ذيل صورت ميگيرد:

۱- کارت آنعده داوطلبان ذکور که نام شان به حروف ( ع ، م ) شروع ميشود در کفتريا پوهنتون کابل.

۲- کـارت آنعده داوطلبان ذکور که نام شان به حروف ( الف ، س ، ش ، ح ) شروع ميشود در پوهنتون پوليتخنيک کابل.

۳- تمام داوطلبان قشراناث در کتابخانه پوهنتون کابل.

۴- کارت شموليت داوطلبان ذکور که نام هاي شان در رديف (حروف متباقي ) است در پوهنتون تعليم وتربيه کابل توزيع ميگردد.

امتحان کانکور شبانه به تاريخ ۲۶/۵/۱۳۹۱ روز پنجشنبه درمحلات که بداخل کارت شموليت درج است اخذ ميگردد.

از تمام داوطلبان امتحان کانکور صميمانه تقاضابه عمل ميآيد که با در نظر داشت قوانين و مقررات امتحان از آوردن موبايل و هرگونه وسايل الکتروينکي جداً خود داري نمايند.

قابل يادآوري است که در روز امتحان پنسل و پنسل پاک با خود داشته باشند.

نظرات

مطالب مرتبط

نتایج امتحان کانکور سال ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸ اعلام شد

اداره ملی امتحانات کانکور و وزارت تحصیلات عالی افغانستان، نتایج آزمون کانکور سال ۱۳۹۷ – …