اطلاعيه وزارت تحصيلات عالي در مورد امتحان کانکور بخش شبانه سال ۱۳۹۱

قراراست عنقريب امتحان کانکور بخش شبانه پوهنتون هاي شهرکابل آغاز گردد.

به اطلاع تمام داوطلبان عزيز امتحان کانکور اعم ازمرکز وولايات که فارغ صنف دوازدهم باشند وخواهش ادامه تحصيل را دربخش شبانه پوهنتون هاي شهرکابل داشته باشند رسانيده مي شود

که پروسه امتحان کانکوريک پروسيه ملي سرتاسري بوده بدون درنظرداشت تبعيض تمام اقوام واقشار افغانستان ميتوانند به صورت آزاد دراين پروسه اشتراک ورزند،‌دراين پروسه داوطلبان کانکوربه اصول شايبسته سالاري ،‌لياقت،‌آماده گي واستعداد خويش ميتوانند درپوهنتون به رشته هاي مورد علاقه ودلخواه شان راه يابند.

ثبت نام ازتاريخ ۵جوزا الي ۵ سرطان ۱۳۹۱ درمحلات ذيل صورت ميگيرد:

۱- داوطلبان طبقه ذکور که داراي شغل آزاد ميباشند،‌درپوهنتون تعليم وتربيه کابل .

۲- داوطلبان کارمندان دولتي اعم ازطبقه ذکور واناث،‌همچنان داوطلبان ازطبقه اناث که داراي شغل آزاد ميباشند،‌درپوهنتون کابل.

۳- فارغان صنوف دوازدهم ليسه ها ومدارس علوم ديني مرکزوولايات سال ۱۳۹۱ ،‌فارغان ليسه هاي مسلکي وفارغان صنوف ۱۴ درامتحان شبانه اشتراک کرده نميتوانند.

۴- داوطلب بايدمحصل برحال نباشد وسه مرتبه امتحان را سپري نه کرده باشد.

۵- فارغان سال ۱۳۹۰ صرف دوبارچانس امتحان کانکوررا داراميباشند،‌فارغان سال ۱۳۸۹ وقبل ازآن حق سپري نمودن سه چانس امتحان رادارند.

۶- داوطلب کارمند دولتي تصديق برحالي ازاداره مربوطه خويش درفورم ثبت نام به منظور شموليت درامتحان کانکورداشته باشند،‌ درغيرآن شامل امتحان کانکورشده نميتوانند.

۷- ازتمام داوطلبان تقاضا به عمل ميآيد که به منظور اخذ فورم درمحلات مربوطه همراه تذکره تابعيت ودوقطعه عکس بازمينه سفيد مراجعه نمايند.

۸- توزيع کارت شمول امتحان کانکور وروزامتحان بعدا ازطريق راديو تلويزيون ملي ووب سايت وزارت تحصيلات عالي به اطلاع رسانيده مي شود.

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading