بورس های تحصیلی دوره لیسانس کشور تاجیکستان ۲۰۱۵

جمهوری تاجکستان از اعطای (۵۰) سیت بورس های تحصیلی در مقطع لیسانس برای فارغان صنوف دوازدهم خبر داده است:

بورسیه به شکل آزاد اعلان گردیده، کاندیدان با توجه با نمرات سه ساله بالاتر از ۷۰ فیصد معرفی شوند همچنان محصلان افغانی در تاجکستان نیز شامل پروسه شده میتوانند که در وزارت تحصیلات عالی ثبت نام نمایند. کاندیدان از فارغان سالهای ۱۳۹۱- ۱۳۹۳ باشد.

 رشته های تحصیلی:

دانشگاه آموزگاری تاجکستان به نام صدرالدین عینی:

– تخصص تکنولوژی یک سیت.

– تخصص معلم زبان و ادبیات روس در مکاتب ملی یک سیت.

دانشگاه ملی تاجکستان:

– تخصص جامعه شناسی.

دانشگاه دولتی خجند به نام اکادمیک بابا جان غفوروف:

– تخصص اگرواکولوژی یک سیت.

– تخصص روانشناسی یک سیت.

– تخصص ریاضیات یک سیت.

– تخصص جغرافیا یک سیت.

– تخصص جغرافیا و دموگرافیا – جمعیت شناسی.

– تخصص اکولوژی عمومی یک سیت.

دانشگاه پولتکنیک دانشگاه تکنیکی تاجکستان به نام اکادمیک محمد عاسمی:

– تخصص معماری یک سیت.

– تخصص تامین برنامه ای تکنولوژی اطلاعاتی دوسیت.

– تخصص تامین برق یک سیت.

دانشگاه دولتی قرغانتپه به نام ناصرو خسرو:

– تخصص نظام و تکنولوژی اطلاعاتی دو سیت.

– تخصص کیمیا و بیولوژی دو سیت.

– تخصص حسابداری ، تحلیل و ایودیت یک سیت.

دانشگاه دولتی خاروغ به نام مایان شاه نظر شاه یوف:

– تخصص زبان ادبیات روس یک سیت.

– تخصص زبان ادبیات آلمانی یک سیت.

– تخصص ساختمانی پروژه های گیدر و تخنیکی (Hidrotekhnic) یک سیت.

– تخصص فیزیک یک سیت.

دانشگاه کولاب به نام ابو عبدالله رودکی:

– تخصص حسابداری ، تحلیل و ائودیت یک سیت.

– تخصص آموزگاری و اصول تعلیم ابتدایی یک سیت.

– تخصص روزنامه نگاری یک سیت.

دانشگاه دولتی دنغره:

– تخصص انفورماتیک یک سیت.

– تخصص زمین شناسی، جستجو واکتشافات کان های نفت و گاز یک سیت.

– تخصص تکنولوژی نگاهداری کار کرد محصولات غذای خام یک سیت.

– تخصص زبان انگلیسی یک سیت.

دانشگاه تخنیکی تاجکستان به نام اکادمیک محمد عاسمی:

– تخصص شبکه های تیلیکو منیکیشن (Telecommunication) دو سیت.

– تخصص اقتصادیات و ادار کنی در کارخانه ها یک سیت.

دانشگاه دولتی طبی تاجکستان بنام ابو علی سینا:

– تخصص کار طباعتی دو سیت.

– تخصص نگاهداری صحت عامه دو سیت.

– تخصص بیماری اطفال یک سیت.

دانگشاه اگرری (کشاورزی) تاجکستان به نام شیرین شاه شاه تیمور:

– تخصص اگرواکولوژی یک سیت.

– تخصص تامین تخنیکی ، روند های نگهداری و کارکرد محصولات چاروی اداری یک سیت.

– تخصص ساختمان پروژه های هدرو تخنیکی (Hidrotekhnici) یک سیت.

– تخصص وابسته به تربیه حیوانات.

– تخصص بنیاد باغ و تفریحگاه ها یک سیت.

دانشگاه انرژی تاجیکستان:

– تخصص اقتصادیات و سازماندهی تولیدات یک سیت.

– تخصص ساختمان هدرو تخنیکی (Hidrotekhnici) یک سیت.

دانشکده بدن تربیه بدن تاجیکستان به نام سید مونمین رحیموف:

– تخصص تربیه بدن دو سیت.

– تخصص فعالیت ورزشی و سیاحی یک سیت.

شرایط بورسیه طبق سال های گذشته:

– پس از موافقت نامزدان بورسیه با رشته ی تحصیلی و دانشگاه مربوط، آنها نمی توانند تقاضای تبدیلی خود را به رشته ی دیگر نمایند.

– نامزدان بورسیه پس از مواصلت به تاجکستان باید اسناد تحصیلی خود را در اداره مربوط وزارت معارف و علم تاجکستان معادل سازی نمایند معادل سازی اسناد حدود ۲۰۰ دالر امریکایی مصرف دارد که خود محصل باید بپردازد.

– نامزدان بورسیه حین مواصلت به تاجکستان مکلف اند تا در ظرف ۷۲ ساعت ویزه خود را در اداره پولیس راجستر نمایند.

– راجستر ویزه حدود ۵۰ دالر امریکایی هزینه داشته که از طرف خود محصل باید پرداخت گردد.

– پس از مواصلت به تاجکستان و شمولیت در دانشگاه، محصلان باید به تمدید ویزه خود اقدام نمایند، تمدید ویزه شش ماهه یا یکساله حدود ۱۳۰ دالر امریکایی مصرف دارد که خود محصل باید بپردازد.

بورسیه تاجکستان (بورسیه کامل) نبوده فقط فیس سالانه دانشگاه رایگان و حدود %۹۰ مصارف بدوش میباشد.

با توجه به فیصله کمیسیون متذکره آنعده از متقضایان علاقمند که شرایط فوق را دارا بوده متوانند جهت ثبت نام و تکمیل اسناد به ریاست تحصیلات عالی در خارج مراجعه و اسناد خویش را الی تاریخ ۵ / ۴ / ۱۳۹۴ تسلیم نمایند، در صورتیکه علاقمندان تعداد شان بیشتر از ۸ سیت گردد،کاندیدان واجد شرایط با در نظرداشت بلند ترین فیصدی نمرات دوره مکتب انتخاب میگردند.

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading