بورسيه تحصیلی دوره ليسانس و ماستري کشور سلواک

سفارت سلواک طي نامه رسمي به اطلاع رسانده که دولت آنکشورسه بورس تحصيلي درمقطع ليسانس و ماستري براي سال تحصيلي ۲۰۱۳ – ۲۰۱۴ براي افغانستان درنظرگرفته است.

اطلاعات جزئي درزمينه رشته هاي تحصيلي موجود، شرايط اعطاي بورس وغيره در وب سايت رسمي وزارت آموزش کشور سلواک به آدرس www.minedu.sk موجود مي باشد.

متقاضيان محترم براي تسليم نمودن فورم تقاضانامه بايد به وب سايت www.vladnestipendia.sk مراجعه نمايند وفورمه ها را ازطريق انترنت به دسترس مراجع ذيربط قرار دهند. چنانچه هرکدام ازمتقاضيان درزمينه خانه پري نمودن فورمه ها کدام سوالي داشته باشند ويا درپروسه تکميل نمودن تقاضانامه الکترونيکي به مشکل برخورد نمايند، ميتوانند با بخش کمک هاي تخنيکي به شماره تلفون ۰۰۴۲۱۹۰۷۵۵۱۴۰۴ ويا به ايميل آدرس [email protected] تماس حاصل نمايند.

شروع ثبت نام انترنتي براي بورس تاريخ ۲۵ مارچ ۲۰۱۳ ميباشد متقاضيان بايد نهايت الي تاريخ ۳۰ مي ۲۰۱۳ تمام مدارک خود را تکميل وارسال نمايند، درغيراين صورت به تقاضانامه ايشان ترتيب اثرداده نخواهدشد.

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading