جدول زماني اخذ امتحانات کانکور کابل و ولایات سال ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳

امتحانات کانکور فارغان صنوف دوازدهم در ۳۸ حوزه مرکز و ولايات عمومي، متفرقه و مدارس ديني و در ۱۸ حوزه امتحان شبانه مرکز و ولايات با در نظر داشت ولايات گرمسير، سرد سير و صعب العبور در صورت مواصلت فورم ثبت نام از وزارت محترم معارف قرار ذيل تنظيم گرديده است.

شماره

نوع امتحانات کانکور

ولايات مربوطه

زمان اخذ امتحان

۱

چاپ، ترتيب و توزيع فورم ثبت نام با رهنمود داوطلبان امتحانات کانکور شبانه

کابل و ولايات

در جريان برج جوزا ۱۳۹۲

۲

 جمع آوري  فورمه جات خانه پوري شده  و عوايد دولت  تحويلي آن به واردات و انتري فورم هاي ثبت نام داوطلبان امتحانات کانکور

کابل و ولايات

در جريان برج سرطان ۱۳۹۲

۳

چاپ حاضري، کارت هاي شمول داوطلبان امتحانات کانکور، چاپ کتابچه هاي سوالات، اجراات رسمي کتبي نامه ها به وزارت محترم امور داخله، امنيت ملي، ادارات و شعبات ذيربط به منظور اقدامات جدي اجراات و جلوگيري کننده وسايل تخنيکي که امتحانات را خد شه دار ميسازد با استادان که به منظور اخذ امتحانات کانکور شبانه اعزام ميشوند.

 کابل و ولايات

در جريان برج اسد ۱۳۹۲

۴

چک اوراق جوابات، حاضري  وآماده ساختن آنها براي اسکن ، اعلان نتايج امتحانات کانکور شبانه ، پرنت جدول نتايج امتحانات کانکور شبانه۱۳۹۲ و ارسال آنها به پوهنتون ها

کابل و ولايات

در جريان برج اسد۱۳۹۲

۵

چاپ فورم ثبت نام و رهنمود براي داوطلبان امتحانات کانکور عمومي، متفرقه، و مدارس ديني و تسليم فورم ها  با رهنمود به نماينده هاي وزارت محترم معارف بخاطر خانه پوري و طي مراحل آنها

کابل و ولايات

در جريان برج سنبله ۱۳۹۲

۶

انتري فورم هاي داوطلبان عمومي، متفرقه و مدارس ديني توسط تيم تخنيکي بعد از خانه پوري و طي مراحل اصولي از وزارت محترم معارف به اين اداره تسليم داده ميشود.

کابل و ولايات

 در جريان برج ميران و عقرب ۱۳۹۲

۷

چاپ حاضري، کارت هاي شمول، ترتيب اوراق جوابات،  تهيه و طبع سوالات امتحان، تعيين تيم هاي استادان براي اخذ امتحان کانکور شبانه ننگرهار

شبانه ننگرهار

در جريان برج عقرب سال ۱۳۹۲

۸

 چاپ حاضري، کارت هاي شمول، ترتيب اوراق جوابات چاپ سوالات، تهيه و طبع سوالات و تعيين تيم هاي استادان براي اخذ امتحانات کانکور عمومي، متفرقه و مدارس ديني

غور، باميان، دايکندي، کنر، وردگ، سرپل و بادغيس

هفته اول برج قوس سال ۱۳۹۲

۹

چاپ حاضري، کارت هاي شمول، تهيه اوراق جوابات، تعيين تيم استادان و طبع سوالات و آماده کردن بکس هاي اسناد امتحانات کانکور

خوست، بغلان، لوگر، پکتيکا، سمنگان و هلمند

هفته دوم  برج قوس ۱۳۹۲

۱۰

چاپ حاضري، کارت هاي شمول، تهيه اوراق جوابات، تعيين تيم استادان و چاپ سوالات و آماده کردن بکس هاي اسناد امتحانات کانکور

درواز، شغنان، بهارک، خواهان و فيض آباد بدخشان

هفته سوم برج قوس ۱۳۹۲

۱۱

چاپ حاضري، کارت هاي شمول، تهيه اوراق جوابات، تعيين تيم استادان و چاپ سوالات و آماده کردن بکس هاي اسناد امتحانات کانکور

کندهار، زابل، ارزگان، فراه، غزني، پکتيا و نيمروز

هفته چهارم برج قوس ۱۳۹۲

۱۲

چاپ حاضري، کارت هاي شمول، تهيه اوراق جوابات، تعيين تيم استادان، چاپ سوالات و آماده کردن بکس هاي اسناد امتحان کانکور

کندز، تخار، فارياب، کاپيسا و جوزجان

هفته اول برج جدي ۱۳۹۲

۱۳

چاپ حاضري، کارت هاي شمول، تهيه اوراق جوابات، تعيين تيم استادان، چاپ سوالات و آماده کردن بکس هاي اسناد امتحان کانکور

ننگرهار، لغمان و نورستان

هفته دوم برج جدي ۱۳۹۲

۱۴

چاپ حاضري، کارت هاي شمول، تهيه اوراق جوابات، تعيين تيم استادان، چاپ سوالات و آماده کردن بکس هاي اسناد امتحان کانکور

بلخ و پروان

هفته سوم برج جدي سال ۱۳۹۲

۱۵

چاپ حاضري، کارت هاي شمول، تهيه اوراق جوابات، تعيين تيم استادان، چاپ سوالات و آماده کردن بکس هاي اسناد امتحان کانکور

هرات و پنجشير

هفته چهارم جدي سال ۱۳۹۲

۱۶

چاپ حاضري، کارت هاي شمول، تهيه اوراق جوابات، تعيين تيم استادان، چاپ سوالات و آماده کردن بکس هاي اسناد امتحان کانکور

ليسه هاي شهر و ولسوالي هاي ولايت کابل

هفته اول برج دلو ۱۳۹۲

۱۷

چاپ حاضري، کارت هاي شمول، تهيه اوراق جوابات، تعيين تيم استادان، چاپ سوالات و آماده کردن بکس هاي اسناد امتحان کانکور

ليسه هاي شهر کابل

هفته دوم برج دلو

۱۸

تخليه اسناد امتحانات از بکس ها، چک اوراق جوابات با حاضري و آماده کردن اوراق جوابات براي اسکن

کابل و ولايات

هفته سوم و چهارم برج دلو سال ۱۳۹۲

۱۹

آماده کردن کليد جوابات

کابل و ولايات

هفته اول برج حوت ۱۳۹۲

 ۲۰

مرحله سکورينگ و اعلان نتايج

کابل و ولايات

در جريان برج حوت ۱۳۹۲

 نوت: پلان هذا در صورتيکه فورم هاي ثبت نام به اسرع وقت  به رياست امتحانات مواصلت نمايد، شرايط اقليمي مساعد باشد،  مشکلات ترانسپورت زميني و هوايـي  وهم چنان مـشکلات  تخنيکـي  به وجود نـيايـد قابل تـطبـيق مي باشد.

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading