جدول زماني اخذ امتحانات کانکور کابل و ولایات سال ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳

امتحانات کانکور فارغان صنوف دوازدهم در ۳۸ حوزه مرکز و ولايات عمومي، متفرقه و مدارس ديني و در ۱۸ حوزه امتحان شبانه مرکز و ولايات با در نظر داشت ولايات گرمسير، سرد سير و صعب العبور در صورت مواصلت فورم ثبت نام از وزارت محترم معارف قرار ذيل تنظيم گرديده است.

شماره

نوع امتحانات کانکور

ولايات مربوطه

زمان اخذ امتحان

۱

چاپ، ترتيب و توزيع فورم ثبت نام با رهنمود داوطلبان امتحانات کانکور شبانه

کابل و ولايات

در جريان برج جوزا ۱۳۹۲

۲

 جمع آوري  فورمه جات خانه پوري شده  و عوايد دولت  تحويلي آن به واردات و انتري فورم هاي ثبت نام داوطلبان امتحانات کانکور

کابل و ولايات

در جريان برج سرطان ۱۳۹۲

۳

چاپ حاضري، کارت هاي شمول داوطلبان امتحانات کانکور، چاپ کتابچه هاي سوالات، اجراات رسمي کتبي نامه ها به وزارت محترم امور داخله، امنيت ملي، ادارات و شعبات ذيربط به منظور اقدامات جدي اجراات و جلوگيري کننده وسايل تخنيکي که امتحانات را خد شه دار ميسازد با استادان که به منظور اخذ امتحانات کانکور شبانه اعزام ميشوند.

 کابل و ولايات

در جريان برج اسد ۱۳۹۲

۴

چک اوراق جوابات، حاضري  وآماده ساختن آنها براي اسکن ، اعلان نتايج امتحانات کانکور شبانه ، پرنت جدول نتايج امتحانات کانکور شبانه۱۳۹۲ و ارسال آنها به پوهنتون ها

کابل و ولايات

در جريان برج اسد۱۳۹۲

۵

چاپ فورم ثبت نام و رهنمود براي داوطلبان امتحانات کانکور عمومي، متفرقه، و مدارس ديني و تسليم فورم ها  با رهنمود به نماينده هاي وزارت محترم معارف بخاطر خانه پوري و طي مراحل آنها

کابل و ولايات

در جريان برج سنبله ۱۳۹۲

۶

انتري فورم هاي داوطلبان عمومي، متفرقه و مدارس ديني توسط تيم تخنيکي بعد از خانه پوري و طي مراحل اصولي از وزارت محترم معارف به اين اداره تسليم داده ميشود.

کابل و ولايات

 در جريان برج ميران و عقرب ۱۳۹۲

۷

چاپ حاضري، کارت هاي شمول، ترتيب اوراق جوابات،  تهيه و طبع سوالات امتحان، تعيين تيم هاي استادان براي اخذ امتحان کانکور شبانه ننگرهار

شبانه ننگرهار

در جريان برج عقرب سال ۱۳۹۲

۸

 چاپ حاضري، کارت هاي شمول، ترتيب اوراق جوابات چاپ سوالات، تهيه و طبع سوالات و تعيين تيم هاي استادان براي اخذ امتحانات کانکور عمومي، متفرقه و مدارس ديني

غور، باميان، دايکندي، کنر، وردگ، سرپل و بادغيس

هفته اول برج قوس سال ۱۳۹۲

۹

چاپ حاضري، کارت هاي شمول، تهيه اوراق جوابات، تعيين تيم استادان و طبع سوالات و آماده کردن بکس هاي اسناد امتحانات کانکور

خوست، بغلان، لوگر، پکتيکا، سمنگان و هلمند

هفته دوم  برج قوس ۱۳۹۲

۱۰

چاپ حاضري، کارت هاي شمول، تهيه اوراق جوابات، تعيين تيم استادان و چاپ سوالات و آماده کردن بکس هاي اسناد امتحانات کانکور

درواز، شغنان، بهارک، خواهان و فيض آباد بدخشان

هفته سوم برج قوس ۱۳۹۲

۱۱

چاپ حاضري، کارت هاي شمول، تهيه اوراق جوابات، تعيين تيم استادان و چاپ سوالات و آماده کردن بکس هاي اسناد امتحانات کانکور

کندهار، زابل، ارزگان، فراه، غزني، پکتيا و نيمروز

هفته چهارم برج قوس ۱۳۹۲

۱۲

چاپ حاضري، کارت هاي شمول، تهيه اوراق جوابات، تعيين تيم استادان، چاپ سوالات و آماده کردن بکس هاي اسناد امتحان کانکور

کندز، تخار، فارياب، کاپيسا و جوزجان

هفته اول برج جدي ۱۳۹۲

۱۳

چاپ حاضري، کارت هاي شمول، تهيه اوراق جوابات، تعيين تيم استادان، چاپ سوالات و آماده کردن بکس هاي اسناد امتحان کانکور

ننگرهار، لغمان و نورستان

هفته دوم برج جدي ۱۳۹۲

۱۴

چاپ حاضري، کارت هاي شمول، تهيه اوراق جوابات، تعيين تيم استادان، چاپ سوالات و آماده کردن بکس هاي اسناد امتحان کانکور

بلخ و پروان

هفته سوم برج جدي سال ۱۳۹۲

۱۵

چاپ حاضري، کارت هاي شمول، تهيه اوراق جوابات، تعيين تيم استادان، چاپ سوالات و آماده کردن بکس هاي اسناد امتحان کانکور

هرات و پنجشير

هفته چهارم جدي سال ۱۳۹۲

۱۶

چاپ حاضري، کارت هاي شمول، تهيه اوراق جوابات، تعيين تيم استادان، چاپ سوالات و آماده کردن بکس هاي اسناد امتحان کانکور

ليسه هاي شهر و ولسوالي هاي ولايت کابل

هفته اول برج دلو ۱۳۹۲

۱۷

چاپ حاضري، کارت هاي شمول، تهيه اوراق جوابات، تعيين تيم استادان، چاپ سوالات و آماده کردن بکس هاي اسناد امتحان کانکور

ليسه هاي شهر کابل

هفته دوم برج دلو

۱۸

تخليه اسناد امتحانات از بکس ها، چک اوراق جوابات با حاضري و آماده کردن اوراق جوابات براي اسکن

کابل و ولايات

هفته سوم و چهارم برج دلو سال ۱۳۹۲

۱۹

آماده کردن کليد جوابات

کابل و ولايات

هفته اول برج حوت ۱۳۹۲

 ۲۰

مرحله سکورينگ و اعلان نتايج

کابل و ولايات

در جريان برج حوت ۱۳۹۲

 نوت: پلان هذا در صورتيکه فورم هاي ثبت نام به اسرع وقت  به رياست امتحانات مواصلت نمايد، شرايط اقليمي مساعد باشد،  مشکلات ترانسپورت زميني و هوايـي  وهم چنان مـشکلات  تخنيکـي  به وجود نـيايـد قابل تـطبـيق مي باشد.

نظرات

مطالب مرتبط

نتایج امتحان کانکور سال ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸ اعلام شد

اداره ملی امتحانات کانکور و وزارت تحصیلات عالی افغانستان، نتایج آزمون کانکور سال ۱۳۹۷ – …