اطلاعیه در مورد امتحان کانکور دور پنجم کابل ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶

۱- داوطلبان کانکور دور اول، دوم، سوم و چهارم که به نسبت عدم شناسائی توسط سیستم بایومتریک و یا نسبت مشکلات تخنیکی در کتابچۀ سوالات از امتحان بازمانده اند، کارتهای شمولیت در امتحان کانکور شان را می توانند به روز دوشنبه مؤرخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ برای یک روز از پوهنتون پولی تخنیک کابل دریافت نمایند.

۲- داوطلبان کانکور اختصاصی ۱۴ پاسان (دارالعلوم ها، انستیتوت های تخنیکی و مسلکی، تربیه معلم و علوم صحی) که فورم ثبت نام شان را از چهار پوهنتون مرکز اخذ نموده بودند، کارتهای شمولیت در امتحان کانکور شان را می توانند از همان پوهنتون های مربوطه به روزهای یکشنبه مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۵ و دوشنبه مؤرخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به دست آورند.

۳- امتحان دور پنجم کانکور کابل که شامل داوطلبان فوق اند، به روز چهارشنبه مورخ ۲/۱/۱۳۹۶ که درسه محل (پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، پوهنتون پولی تخنیک کابل وپوهنتون طبی کابل) تنظیم گردیده، برگزار می گردد.

نوت: نمبر اتاق و محل برگزاری امتحان کانکور درج کارت داوطلب بوده؛ لطف نموده به وقت و زمان معین آن به پوهنتون های مربوطه مراجعه نمایید.

نوت: از تمام شاملان امتحان کانکور جداً تقاضا می گردد تا در روز امتحان از آوردن مبایل، مخابره، اسلحۀ ناریه و جارحه و هرگونه وسیلۀ الکترونیکی در صحن امتحان خود داری نمایند. در صورت دریافت وسایل متذکره در نزد داوطلب، هرچند که از آن استفاده صورت نگرفته باشد، مطابق لایحۀ امتحانات؛ امتحان وی باطل و داوطلب از صحن امتحان خارج گردیده به مسؤولان امنیتی معرفی می شود. همچنان از تمام داوطلبان تقاضا می گردد که در روز امتحان؛ اصل تذکرۀ تابعیت، قلم خودکار سیاه و نیز جدول کود رشته را با خود داشته باشند.

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading