بورس تحصیلی کشور قطر سال ۲۰۱۳ – ۲۰۱۴

کشور قطر دو بورس را در سال تحصيلي ۲۰۱۳ – ۲۰۱۴ براي دولت افغانستان اختصاص داده است.

براي بورس متذکره دو کانديد در فاکولته هاي مختلف اين پوهنتون طبق شرايط ومقررات خاص هرفاکولته ودرجريان يک رقابت آزاد ازفارغان سال ۲۰۱۳ ليسه ها پذيرفته مي شوند،

داوطلبان واجدشرايط مي توانند بصورت شخصي نيز خود را براي اين دو بورس کانديد کنند. شرايط عمده پوهنتون قطر در رابطه با اين بورسهاقرار ذيل است:

– کانديد بايد شهادتنامه امتحان زبان انگليسي TOEFL با حداقل ۴۵۰ نمره ويا معادل آنرا ازامتحان ILETS در دست داشته باشد.

– تسليمي اصل شهادتنامه فراغت ازليسه با نمرات سه ساله وتصديق وزارت خارجه

– تسليمي کاپي پاسپورت

– دوقطعه عکس۳ در۴

آخرين تاريخ پذيرش اسناد کانديدان ۲۰/۰۶/۲۰۱۳ تعين شده است

آنعده ازکانديدان که علاقه مند تحصيل دربورس متذکره باشد وباشرايط فوق برابر باشد لطف فرموده هرچه عاجلتر قبل ازتاريخ تعين شده با اسناد دست داشته خويش به وزارت تحصيلات عالي مراجعه نموده وثبت نام نمايند.

۱۳۹۲/۲/۱۱

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading