ظرفیت و کود رشته‌ دانشگاه‌ها برای امتحان کانکور سال ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶

برای دریافت لست کود نمبر رشته های تحصیلی دانشگاه ها، موسسات تحصیلات عالی، مدارس دینی و نیمه عالی (دارالعلوم ها انستیتوت ها و تربیه معلم) مرکز و ولایات امتحان کانکور افغانستان سال ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶ بروی لینک زیر کلیک کنید.

۱- پوهنتون کابل ازکود رشتۀ (۰۰۱ تا ۰۹۹)
دانشکده دیپارتمنت (رشته)   ظرفیت جذب  کود رشته دانشکده دیپارتمنت (رشته)  ظرفیت جذب کود رشته
اقتصاد مدیریت سیستم های معلوماتی (MIS) ۶۰ تن ۱ روانشناسی و علوم تربیتی ادارۀ تربیتی ۵۰ تن ۵۰
احصائیه و ایکونومتری ۱۰۰ تن ۲ روانشناسی ۵۰ تن ۵۱
اقتصاد ملی ۱۰۰ تن ۳ پیداگوژی ۵۰ تن ۵۲
منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) ۱۲۰ تن ۴  پلان و پالیسی ۵۰ تن ۵۳
 محاسبه (Accounting) ۶۰ تن ۵ کار و اموراجتماعی ۵۰ تن ۵۴
امور مالی و بانکی ۱۰۰ تن ۶ مشاوره و رهنمایی ۵۰ تن ۵۵
شرعیات تعلیمات اسلامی صرف برای اناث ۱۰۰ تن ۷ انجنیری سیول صرف برای ذکور ۸۰ تن ۵۶
زمین شناسی هایدرو متیورولوژی صرف برای ذکور ۳۵ تن ۸ سیول صرف برای اناث ۳۰ تن ۵۷
هایدرو متیورولوژی صرف برای اناث ۲۵ تن ۹ برق و الکترونیک ۶۰ تن ۵۸
جغرافیه صرف برای  ذکور ۳۵ تن ۱۰ میخانیک صرف برای ذکور ۵۰ تن ۵۹
جغرافیه صرف برای اناث ۳۵ تن ۱۱ میخانیک صرف برای اناث ۱۰ تن ۶۰
جیولوجی صرف برای ذکور ۴۰ تن ۱۲  انرژی ۶۰ تن ۶۱
جیولوجی صرف برای اناث ۲۰ تن ۱۳ مهندسی صرف برای ذکور ۴۰ تن ۶۲
محیط زیست حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور ۴۰ تن ۱۴ مهندسی صرف برای اناث ۲۰ تن ۶۳
 حفاظت محیط زیست صرف برای اناث ۱۵ تن ۱۵ کمپیوتر ساینس انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور ۵۰ تن ۶۴
منابع طبیعی صرف برای ذکور ۳۰ تن ۱۶ انجنیری نرم افزار صرف برای اناث  ۳۰ تن ۶۵
منابع طبیعی صرف برای اناث ۲۰ تن ۱۷ تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور ۵۰ تن ۶۶
مدیریت حوادث صرف برای ذکور ۳۰ تن ۱۸ تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث  ۳۰ تن ۶۷
مدیریت حوادث صرف برای اناث ۲۰ تن ۱۹ سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور ۵۰ تن ۶۸
حقوق و علوم سیاسی حقوق ۱۵۰ تن ۲۰ سیستم های معلوماتی صرف برای اناث ۳۰ تن ۶۹
علوم سیاسی ۱۵۰ تن ۲۱ علوم و ترنری عمومی ۱۵۰ تن ۷۰
علوم اجتماعی تاریخ عمومی ۸۰ تن ۲۲ زراعت اقتصاد و توسعۀ زراعتی ۶۰ تن ۷۱
بشر شناسی و باستان شناسی ۸۰ تن ۲۳ اگرانومی صرف برای ذکور ۴۰ تن ۷۲
فلسفه و جامعه شناسی ۴۰ تن ۲۴ اگرانومی صرف برای اناث ۲۰ تن ۷۳
هنرهای زیبا تیاتر ۶۰ تن ۲۵ حفاظۀ نباتات ۶۰ تن ۷۴
موسیقی ۶۰ تن ۲۶ جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور ۴۰ تن ۷۵
 سینما ۵۰ تن ۲۷ جنگلات و منابع طبیعی صرف برای اناث ۲۰ تن ۷۶
مجسمه سازی ۵۰ تن ۲۸ علوم حیوانی صرف برای ذکور ۴۰ تن ۷۷
گرافیک دیزاین ۵۰ تن ۲۹ علوم حیوانی صرف برای اناث ۲۰ تن ۷۸
نقاشی ۵۰ تن ۳۰ هارتیکلچر )باغداری( صرف برای ذکور ۴۰ تن ۷۹
فوتوگرافی ۵۰ تن ۳۱ هارتیکلچر )باغداری( صرف برای اناث ۲۰ تن ۸۰
ادبیات نمایشی ۶۰ تن ۳۲ خاک شناسی و آبیاری صرف برای ذکور ۴۰ تن ۸۱
زبان و ادبیات  ملی زبان و ادبیات پشتو ۱۷۰ تن ۳۳ خاک شناسی و آبیاری صرف برای اناث ۲۰ تن ۸۲
زبان و ادبیات فارسی دری ۱۷۰ تن ۳۴ بایو تکنالوژی و تولید تخم های بذری ۶۰ تن ۸۳
زبان های خارجی زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور ۷۵ تن ۳۵ ریاضی عمومی صرف برای ذکور ۸۰ تن ۸۴
زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث ۷۵ تن ۳۶ عمومی صرف برای اناث ۷۰ تن ۸۵
زبان و  ادبیات عربی ۴۰ تن ۳۷ فزیک عمومی صرف برای ذکور ۸۰ تن ۸۶
زبان و  ادبیات فرانسوی ۵۰ تن ۳۸ عمومی صرف برای اناث ۷۰ تن ۸۷
زبان و  ادبیات اسپانوی ۵۰ تن ۳۹ کیمیا عمومی صرف برای ذکور ۸۰ تن ۸۸
زبان و ادبیات آلمانی ۵۰ تن ۴۰ عمومی صرف برای اناث ۷۰ تن ۸۹
زبان وادبیات ترکی ۶۰ تن ۴۱ بیولوژی عمومی صرف برای ذکور ۸۰ تن ۹۰
زبان و ادبیات روسی ۱۰۰ تن ۴۲ عمومی  صرف برای اناث ۷۰ تن ۹۱
زبان و ادبیات چینایی ۵۰ تن ۴۳ ژورنالیزم مطبوعات ۱۰۰ تن ۹۲
اداره و پالیسی عامه ادارۀ عامه صرف برای ذکور ۳۰ تن ۴۴ رادیوتلویزیون ۱۰۰ تن ۹۳
ادارۀ عامه صرف برای اناث ۳۰ تن ۴۵ فارمسی عمومی صرف برای ذکور ۹۰ تن ۹۴
پالیسی عامه صرف برای ذکور ۳۰ تن ۴۶ عمومی صرف برای اناث ۷۰ تن ۹۵
پالیسی عامه صرف برای اناث ۳۰ تن ۴۷ بخش نظامی صرف برای ذکور ۷ تن ۹۶
مدیریت انکشاف صرف برای ذکور ۳۰ تن ۴۸ بخش نظامی صرف برای اناث ۳ تن ۹۷
مدیریت انکشاف صرف برای اناث ۳۰ تن ۴۹ تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی وزارت مخابرات عمومی صرف برای ذکور ۶۰ تن ۹۸
عمومی صرف برای اناث ۶۰ تن ۹۹
۲- پوهنتون پولی تخنیک  کابل (ازکود رشتۀ ۱۰۰ تا ۱۴۵)
دانشکده دیپارتمنت (رشته)   ظرفیت جذب  کود رشته دانشکده دیپارتمنت (رشته)  ظرفیت جذب کود رشته
ساختمانی ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای ذکور ۴۵ تن ۱۰۰ جیوماتیک وکدستر جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور ۴۵ تن ۱۲۶
ساختمان های صنعتی و مدنی صرف برای اناث ۱۵ تن ۱۰۱ جیودیزی انجنیری صرف برای اناث ۱۵ تن ۱۲۷
مهندسی صرف برای ذکور ۴۰ تن ۱۰۲ سیستم اطلاعات جغرافیایی صرف برای ذکور ۵۰ تن ۱۲۸
مهندسی صرف برای اناث ۲۰ تن ۱۰۳ سیستم اطلاعات جغرافیایی صرف برای اناث ۲۰ تن ۱۲۹
شهرسازی صرف برای ذکور ۴۰ تن ۱۰۴ تکنالوژی کیمیاوی تکنالوژی مواد عضوی صرف برای ذکور ۴۵ تن ۱۳۰
شهرسازی صرف برای اناث ۲۰ تن ۱۰۵ تکنالوژی موادعضوی صرف برای اناث ۲۵ تن ۱۳۱
ادارۀ اعمار ساختمان ها صرف برای ذکور ۴۰ تن ۱۰۶ تکنالوژی موادغیرعضوی صرف برای ذکور ۴۵ تن ۱۳۲
ادارۀ اعمارساختمان ها صرف برای اناث ۲۰ تن ۱۰۷ تکنالوژی موادغیرعضوی صرف برای اناث ۲۵ تن ۱۳۳
ساختمان های ترانسپورتی راه آهن صرف برای ذکور ۴۵ تن ۱۰۸ تکنالوژی موادغذایی صرف برای ذکور ۴۵ تن ۱۳۴
راه آهن صرف برای اناث ۱۵ تن ۱۰۹ تکنالوژی موادغذایی صرف برای اناث ۲۵ تن ۱۳۵
انجنیری ساختمان های ترانسپورتی صرف برای ذکور ۴۵ تن ۱۱۰ انجنیری کمپیوتر و انفورماتیک تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور ۳۵ تن ۱۳۶
انجنیری ساختمان های ترانسپورتی صرف برای اناث ۱۵ تن ۱۱۱ تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث ۲۵ تن ۱۳۷
جیولوجی و معادن انجنیری تفحص و اکتشاف معادن صرف برای ذکور ۵۰ تن ۱۱۲ محاسبه و علوم معلوماتی صرف برای ذکور ۳۵ تن ۱۳۸
انجنیری تفحص و اکتشاف معادن صرف برای اناث ۱۰ تن ۱۱۳ محاسبه و علوم معلوماتی صرف برای اناث ۲۵ تن ۱۳۹
نفت و گاز صرف برای ذکور ۵۰ تن ۱۱۴ انجنیری کمپیوتر صرف برا ی ذکور ۳۵ تن ۱۴۰
نفت و گاز صرف برای اناث ۱۰ تن ۱۱۵ انجنیری کمپیوتر صرف برا ی اناث ۲۵ تن ۱۴۱
استخراج زیرزمینی معادن صرف برای ذکور ۵۰ تن ۱۱۶ انجنیری منابع آب ومحیط زیست هایدرولیک وساختمانهای هایدروتخنیکی صرف برای ذکور ۴۵ تن ۱۴۲
استخراج زیرزمینی معادن صرف برای اناث ۱۰ تن ۱۱۷ هایدرولیک وساختمانهای هایدروتخنیکی صرف برای اناث ۱۵ تن ۱۴۳
استخراج روبازمعادن صرف برای ذکور ۵۰ تن ۱۱۸  انجنیری آبرسانی  و محیط زیست صرف برای ذکور ۴۵ تن ۱۴۴
استخراج روبازمعادن صرف برای اناث ۱۰ تن ۱۱۹ انجنیری آبرسانی  و محیط زیست صرف برای اناث ۱۵ تن ۱۴۵
جیولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی معادن صرف برای ذکور ۵۰ تن ۱۲۰ مجموع ظرفیت جذب پوهنتون پولی تخنیک کابل (۱۴۲۵ تن)
 جیولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی معادن صرف برای اناث ۱۰ تن ۱۲۱
الکترومیخانیک تأمین برق صرف برای ذکور ۴۵ تن ۱۲۲
 تأمین برق صرف برای اناث ۱۵ تن ۱۲۳
انجنیری اتومیخانیک صرف برای ذکور ۴۵ تن ۱۲۴
انجنیری اتومیخانیک صرف برای اناث ۲۰ تن ۱۲۵
۳- پوهنتون طبی کابل (از کود رشتۀ ۱۴۶ تا ۱۶۵)
دانشکده دیپارتمنت (رشته)   ظرفیت جذب  کود رشته دانشکده دیپارتمنت (رشته)  ظرفیت جذب کود رشته
طب عمومی صرف برای ذکور ۸۰ تن ۱۴۶ علوم متمم صحی تکنالوژی لابراتوار طبی صرف برای ذکور ۳۰ تن ۱۵۸
عمومی صرف برای اناث ۷۰ تن ۱۴۷ تکنالوژی لابراتوارطبی صرف برای اناث ۳۰ تن ۱۵۹
بخش نظامی صرف برای ذکور ۲۸ تن ۱۴۸ انستیزی صرف برای ذکور ۳۰ تن ۱۶۰
بخش نظامی صرف برای اناث ۲ تن ۱۴۹ انستیزی صرف برای اناث ۳۰ تن ۱۶۱
ستوماتولوژی عمومی صرف برای ذکور ۶۰ تن ۱۵۰ صحت عامه عمومی صرف برای ذکور ۸۰ تن ۱۶۲
عمومی صرف برای اناث ۸۰ تن ۱۵۱ عمومی صرف برای اناث ۴۰ تن ۱۶۳
بخش نظامی صرف برای ذکور ۶ تن ۱۵۲ بخش نظامی صرف برای ذکور ۶ تن ۱۶۴
بخش نظامی صرف برای اناث ۳ تن ۱۵۳ بخش نظامی صرف برای اناث ۲ تن ۱۶۵
نرسنگ و قابلگی نرسنگ صرف برای ذکور ۳۰ تن ۱۵۴ مجموع ظرفیت جذب پوهنتون طبی کابل (۷۲۷ تن)
نرسنگ صرف برای اناث ۵۰ تن ۱۵۵
نرسنگ بخش  نظامی ۱۰ تن ۱۵۶
قابلگی صرف برای اناث ۶۰ تن ۱۵۷
۴- پوهنتون تعلیم و تربیۀ شهید استاد ربانی (ازکود رشتۀ ۱۶۶ تا ۱۹۳)
دانشکده دیپارتمنت (رشته)   ظرفیت جذب  کود رشته دانشکده دیپارتمنت (رشته)  ظرفیت جذب کود رشته
زبان و ادبیات زبان و ادبیات پشتو ۱۰۰ تن ۱۶۶ علوم تربیتی  و مسلکی مدیریت آموزشی ۶۰ تن ۱۸۰
زبان و ادبیات فارسی دری ۱۲۰ تن ۱۶۷ تعلیم و تربیۀ عمومی ۶۰ تن ۱۸۱
 زبان و ادبیات عربی ۱۰۰ تن ۱۶۸ تعلیم و تربیۀ  قبل از مکتب و ابتدائیه ۶۰ تن ۱۸۲
زبان و ادبیات انگلیسی ۱۰۰ تن ۱۶۹ تعلیمات اختصاصی روانشناسی تعلیم وتربیۀ نابینایان ۶۰ تن ۱۸۳
زبان و ادبیات ترکی ۷۰ تن ۱۷۰ روانشناسی تعلیم وتربیۀ ناشنوایان ۶۰ تن ۱۸۴
زبان و ادبیات روسی ۷۰ تن ۱۷۱ روانشناسی تعلیم وتربیۀ عقب مانده گان ذهنی ۶۰ تن ۱۸۵
علوم اجتماعی تاریخ عمومی ۷۰ تن ۱۷۲ تربیت بدنی عمومی صرف برای ذکور ۱۵۰ تن ۱۸۶
جغرافیه ۷۰ تن ۱۷۳ عمومی صرف برای اناث ۸۰ تن ۱۸۷
جامعه شناسی ۷۰ تن ۱۷۴ آموزش کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی سیستم های معلوماتی و آموزشی ۶۰ تن ۱۸۸
علوم طبیعی ریاضی ۸۰ تن ۱۷۵ تکنالوژی معلوماتی و آموزشی ۶۰ تن ۱۸۹
فزیک ۸۰ تن ۱۷۶ روانشناسی روان شناسی عمومی ۶۰ تن ۱۹۰
کیمیا ۸۰ تن ۱۷۷ مشاوره و رهنمایی ۶۰ تن ۱۹۱
بیولوژی ۸۰ تن ۱۷۸ تعلیمات اسلامی فقه وعقیده ۶۰ تن ۱۹۲
 حفاظت محیط زیست ۸۰ تن ۱۷۹ تفسیر و حدیث ۶۰ تن ۱۹۳
مجموع ظرفیت جذب پوهنتون تعلیم وتربیۀ شهید استاد ربانی (۲۱۲۰ تن)
۵- پوهنتون ننگرهار (ازکود رشتۀ ۱۹۴ تا ۲۵۸)
دانشکده دیپارتمنت (رشته)   ظرفیت جذب  کود رشته دانشکده دیپارتمنت (رشته)  ظرفیت جذب کود رشته
زبان و ادبیات زبان و ادبیات پشتو ۱۲۰ تن ۱۹۴ شرعیات تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور ۸۰ تن ۲۲۷
زبان و ادبیات فارسی دری ۱۲۰ تن ۱۹۵ تعلیمات اسلامی صرف برای اناث ۸۰ تن ۲۲۸
زبان و ادبیات عربی ۹۰ تن ۱۹۶ علوم وترنری عمومی ۱۵۰ تن ۲۲۹
زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور ۱۰۰ تن ۱۹۷ ساینس جیولوجی و معدن صرف برای ذکور ۸۰ تن ۲۳۰
زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث ۵۰ تن ۱۹۸ جیولوجی و معدن صرف برای اناث ۷۰ تن ۲۳۱
زبان و ادبیات المانی ۸۰ تن ۱۹۹ ریاضی صرف برای ذکور ۸۰ تن ۲۳۲
زبان و ادبیات هندی ۸۰ تن ۲۰۰ ریاضی صرف برای اناث ۷۰ تن ۲۳۳
ژورنالیزم رادیوتلویزیون ۷۵ تن ۲۰۱ فزیک صرف برای ذکور ۸۰ تن ۲۳۴
مطبوعات ۷۵ تن ۲۰۲ فزیک صرف برای اناث ۷۰ تن ۲۳۵
انجنیری سیول صرف برای ذکور ۱۰۰ تن ۲۰۳ کیمیا صرف برای ذکور ۸۰ تن ۲۳۶
سیول صرف برای اناث ۲۰ تن ۲۰۴ کیمیا صرف برای اناث ۷۰ تن ۲۳۷
مهندسی ۸۰ تن ۲۰۵ بیولوژی صرف برای ذکور ۸۰ تن ۲۳۸
انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست ۱۰۰ تن ۲۰۶ بیولوژی صرف برای اناث ۷۰ تن ۲۳۹
تعلیم و تربیه ریاضی ۱۵۰ تن ۲۰۷ کمپیوترساینس انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور ۶۰ تن ۲۴۰
فزیک ۱۵۰ تن ۲۰۸ انجنیری نرم افزار صرف برای اناث ۳۰ تن ۲۴۱
کیمیا صرف برای ذکور ۸۰ تن ۲۰۹ سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور ۶۰ تن ۲۴۲
کیمیا صرف برای اناث ۸۰ تن ۲۱۰ سیستم های معلوماتی صرف برای اناث ۳۰ تن ۲۴۳
بیولوژی صرف برای ذکور ۷۰ تن ۲۱۱ تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور ۶۰ تن ۲۴۴
بیولوژی صرف برای اناث ۷۰ تن ۲۱۲ تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث ۳۰ تن ۲۴۵
زبان و ادبیات پشتو ۱۵۰ تن ۲۱۳ زراعت حفاظۀ نباتات ۵۰ تن ۲۴۶
تاریخ ۱۵۰ تن ۲۱۴ علوم حیوانی صرف برای ذکور ۴۰ تن ۲۴۷
جغرافیه ۱۳۰ تن ۲۱۵ علوم حیوانی صرف برای اناث ۱۵ تن ۲۴۸
تعلیمات مسلکی ۱۰۰ تن ۲۱۶ اگرانومی صرف برای ذکور ۴۰ تن ۲۴۹
اداره و پالیسی عامه ادارۀ عامه صرف برای ذکور ۴۵ تن ۲۱۷ اگرانومی صرف برای اناث ۱۵ تن ۲۵۰
ادارۀ عامه صرف برای اناث ۱۵ تن ۲۱۸ هارتیکلچر )باغداری( صرف برای ذکور ۴۰ تن ۲۵۱
پالیسی عامه صرف برای ذکور ۴۵ تن ۲۱۹ هارتیکلچر )باغداری( صرف برای اناث ۱۵ تن ۲۵۲
پالیسی عامه صرف برای اناث ۱۵ تن ۲۲۰ اقتصاد و توسعۀ زراعتی ۵۰ تن ۲۵۳
 مدیریت انکشاف صرف برای ذکور ۴۵ تن ۲۲۱ اگری بزنس ۵۰ تن ۲۵۴
 مدیریت انکشاف صرف برای اناث ۱۵ تن ۲۲۲ حقوق و علوم سیاسی قضایی و څارنوالی ۸۰ تن ۲۵۵
اقتصاد اقتصادملی ۶۰ تن ۲۲۳ اداری و دیپلوماسی ۸۰ تن ۲۵۶
سوداگری ۶۰ تن ۲۲۴ طب عمومی صرف برای ذکور ۱۰۰ تن ۲۵۷
امور مالی و بانکی ۶۰ تن ۲۲۵ عمومی صرف برای اناث ۶۰ تن ۲۵۸
منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) ۶۰ تن ۲۲۶ مجموع ظرفیت جذب پوهنتون ننگرهار (۴۶۰۵ تن)
۶- پوهنتون هرات (ازکود رشتۀ ۲۵۹ تا ۳۳۳)
 پوهنځی دیپارتمنت ) رشته ( ظرفیت جذب کود رشته  پوهنځی دیپارتمنت ) رشته ( ظرفیت جذب کود رشته
انجنیری سیول صرف برای ذکور ۶۰ تن ۲۵۹ حقوق و علوم سیاسی قضایی و څارنوالی ۱۲۰ تن ۲۹۸
سیول صرف برای اناث ۲۰ تن ۲۶۰ اداری و دیپلوماسی ۸۰ تن ۲۹۹
مهندسی  صرف برای ذکور ۴۰ تن ۲۶۱ تعلیم و تربیه زبان و ادبیات فارسی دری ۸۵ تن ۳۰۰
مهندسی  صرف برای اناث ۲۰ تن ۲۶۲ زبان و ادبیات پشتو ۸۵ تن ۳۰۱
میکاترونیک ۶۰ تن ۲۶۳ زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور ۳۰ تن ۳۰۲
مدیریت شهری ۶۰ تن ۲۶۴ زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث ۶۰ تن ۳۰۳
شرعیات تعلیمات اسلامی ۱۶۰ تن ۲۶۵ ریاضی ۸۵ تن ۳۰۴
ستوماتولوژی عمومی صرف برای ذکور ۵۰ تن ۲۶۶ فزیک صرف برای ذکور ۳۰ تن ۳۰۵
عمومی صرف برای اناث ۶۰ تن ۲۶۷ فزیک صرف برای اناث ۶۰ تن ۳۰۶
ساینس ریاضی ۱۶۰ تن ۲۶۸ کیمیا صرف برای ذکور ۳۰ تن ۳۰۷
فزیک صرف برای ذکور ۱۰۰ تن ۲۶۹ کیمیا صرف برای اناث ۶۰ تن ۳۰۸
فزیک صرف برای اناث ۴۰ تن ۲۷۰ بیولوژی صرف برای ذکور ۳۰ تن ۳۰۹
کیمیا صرف برای ذکور ۵۵ تن ۲۷۱ بیولوژی صرف برای اناث ۶۰ تن ۳۱۰
کیمیا صرف برای اناث ۵۵ تن ۲۷۲ تاریخ ۸۵ تن ۳۱۱
بیولوژی صرف برای ذکور ۶۰ تن ۲۷۳ جغرافیه ۸۵ تن ۳۱۲
بیولوژی صرف برای اناث ۵۰ تن ۲۷۴ تعلیمات مسلکی ۷۰ تن ۳۱۳
هنرهای زیبا نقاشی ۸۰ تن ۲۷۵ مشاوره ورهنمایی ۸۵ تن ۳۱۴
میناتوری ۸۰ تن ۲۷۶ تربیت بدنی ۸۵ تن ۳۱۵
گرافیک ۸۰ تن ۲۷۷ ژورنالیزم وارتباط جمعی ژورنالیزم ۷۵ تن ۳۱۶
علوم اجتماعی تاریخ ۶۰ تن ۲۷۸ روابط عمومی ۷۵ تن ۳۱۷
جغرافیه ۶۰ تن ۲۷۹ اداره و پالیسی عامه ادارۀعامه صرف برای ذکور ۴۵ تن ۳۱۸
جامعه شناسی ۱۰۰ تن ۲۸۰ ادارۀ عامه صرف برای اناث ۳۵ تن ۳۱۹
اقتصاد اقتصاد ملی ۶۰ تن ۲۸۱  مدیریت انکشاف صرف برای ذکور ۴۵ تن ۳۲۰
اقتصاد تصدی ۶۰ تن ۲۸۲ مدیریت انکشاف صرف برای اناث ۳۵ تن ۳۲۱
امورمالی وبانکی ۶۰ تن ۲۸۳ علوم وترنری عمومی ۱۵۰ تن ۳۲۲
زراعت علوم حیوانی صرف برای ذکور ۴۰ تن ۲۸۴ کمپیوترساینس  سیستم های معلوماتی صرف  برای ذکور ۳۵ تن ۳۲۳
علوم حیوانی صرف برای اناث ۲۰ تن ۲۸۵  سیستم های معلوماتی صرف برای اناث ۲۵ تن ۳۲۴
اگرانومی صرف برای ذکور ۴۰ تن ۲۸۶ تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور ۳۵ تن ۳۲۵
اگرانومی صرف برای اناث ۲۰ تن ۲۸۷ تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث ۲۵ تن ۳۲۶
 هارتیکلچر )باغداری( صرف برای ذکور ۴۰ تن ۲۸۸ انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور ۳۵ تن ۳۲۷
 هارتیکلچر )باغداری( صرف برای اناث ۲۰ تن ۲۸۹ انجنیری نرم افزار صرف برای اناث ۲۵ تن ۳۲۸
حفاظۀ نباتات ۵۰ تن ۲۹۰  زبان و ادبیات زبان و ادبیات پشتو ۱۲۰ تن ۳۲۹
 اقتصاد و توسعۀ زراعتی ۵۰ تن ۲۹۱ زبان و ادبیات فارسی دری ۱۲۰ تن ۳۳۰
خاک شناسی ۵۰ تن ۲۹۲ زبان و ادبیات عربی ۸۰ تن ۳۳۱
جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور ۴۰ تن ۲۹۳ زبان و ادبیات انگلیسی ۹۰ تن ۳۳۲
جنگلات و منابع طبیعی صرف برای اناث ۲۰ تن ۲۹۴ زبان و ادبیات آلمانی ۶۰ تن ۳۳۳
تکنالوژی مواد غذایی ۵۰ تن ۲۹۵  مجموع ظرفیت جذب پوهنتون هرات (۴۶۲۵ تن)
طب عمومی صرف برای ذکور ۸۰ تن ۲۹۶
عمومی صرف برای اناث ۸۰ تن ۲۹۷
۷- پوهنتون بلخ ) ازکود رشتۀ ۳۳۴ تا ۴۰۹(
 پوهنځی دیپارتمنت ) رشته ( ظرفیت جذب کود رشته  پوهنځی دیپارتمنت ) رشته ( ظرفیت جذب کود رشته
اقتصاد اقتصاد ملی ۹۰ تن ۳۳۴ طب عمومی صرف برای ذکور ۸۰ تن ۳۷۳
منجمنت وادارۀ تشبثات )BBA( ۹۰ تن ۳۳۵ عمومی صرف برای اناث ۵۰ تن ۳۷۴
امورمالی و بانکی ۹۰ تن ۳۳۶ کمپیوترساینس انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور ۳۵ تن ۳۷۵
احصائیه و ایکونومتری ۹۰ تن ۳۳۷ انجنیری نرم افزار صرف برای اناث ۲۵ تن ۳۷۶
تعلیم و تربیه ریاضی ۸۰ تن ۳۳۸ سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور ۳۵ تن ۳۷۷
فزیک صرف برای ذکور ۳۰ تن ۳۳۹ سیستم های معلوماتی صرف برای اناث ۲۵ تن ۳۷۸
فزیک صرف برای اناث ۶۰ تن ۳۴۰ زبان و ادبیات زبان و ادبیات فارسی دری ۱۶۰ تن ۳۷۹
کیمیا صرف برای ذکور ۳۰ تن ۳۴۱ زبان و ادبیات پشتو ۱۵۰ تن ۳۸۰
کیمیا صرف برای اناث ۶۰ تن ۳۴۲ زبان و ادبیات عربی ۱۵۰ تن ۳۸۱
بیولوژی صرف برای ذکور ۳۰ تن ۳۴۳ زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور ۱۰۰ تن ۳۸۲
بیولوژی صرف برای اناث ۶۰ تن ۳۴۴ زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث ۶۰ تن ۳۸۳
علوم و فرهنگ اسلامی ۸۰ تن ۳۴۵ زبان و ادبیات اوزبیکی ۱۵۰ تن ۳۸۴
زبان وادبیات فارسی دری ۸۰ تن ۳۴۶ اداره و پالیسی عامه ادارۀ عامه صرف برای ذکور ۳۵ تن ۳۸۵
زبان وادبیات پشتو ۸۰ تن ۳۴۷ ادارۀ عامه صرف برای اناث ۳۵ تن ۳۸۶
زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور ۳۰ تن ۳۴۸ پالیسی عامه صرف برای ذکور ۳۵ تن ۳۸۷
زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث ۶۰ تن ۳۴۹ پالیسی عامه صرف برای اناث ۳۵ تن ۳۸۸
جغرافیه ۸۰ تن ۳۵۰ مدیریت انکشاف صرف برای ذکور ۳۵ تن ۳۸۹
تاریخ ۸۰ تن ۳۵۱ مدیریت انکشاف صرف برای اناث ۳۵ تن ۳۹۰
حقوق و علوم سیاسی قضایی و څارنوالی ۸۰ تن ۳۵۲ فارمسی عمومی صرف برای ذکور ۷۰ تن ۳۹۱
اداری ودیپلوماسی ۸۰ تن ۳۵۳ عمومی صرف برای اناث ۸۰ تن ۳۹۲
زراعت اگرانومی ۶۰ تن ۳۵۴ ساینس ریاضی صرف برای ذکور ۴۰ تن ۳۹۳
جنگلات و باغداری صرف برای ذکور ۴۵ تن ۳۵۵ ریاضی صرف برای اناث ۵۰ تن ۳۹۴
جنگلات و باغداری صرف برای اناث ۱۵ تن ۳۵۶ فزیک صرف برای ذکور ۴۰ تن ۳۹۵
علوم خاک شناسی ۶۰ تن ۳۵۷ فزیک صرف برای اناث ۵۰ تن ۳۹۶
 اقتصاد وتوسعه زراعتی ۶۰ تن ۳۵۸ کیمیا صرف برای ذکور ۴۰ تن ۳۹۷
علوم حیوانی صرف برای ذکور ۳۵ تن ۳۵۹ کیمیا صرف برای اناث ۵۰ تن ۳۹۸
علوم حیوانی صرف برای اناث ۲۵ تن ۳۶۰ بیولوژی صرف برای ذکور ۴۰ تن ۳۹۹
اگری بزنس ۵۰ تن ۳۶۱ بیولوژی صرف برای اناث ۵۰ تن ۴۰۰
ژورنالیزم و ارتباطات جمعی ژورنالیزم ۸۰ تن ۳۶۲ علوم اجتماعی روان شناسی ۷۵ تن ۴۰۱
روابط  عمومی ۸۰ تن ۳۶۳ تاریخ ۷۵ تن ۴۰۲
انجنیری معدن انجنیری معدن صرف برای ذکور ۷۰ تن ۳۶۴ باستان شناسی ۷۵ تن ۴۰۳
ومحیط زیست انجنیری معدن صرف برای اناث ۴۰ تن ۳۶۵ هنرهای زیبا ۷۵ تن ۴۰۴
انجنیری آب و محیط زیست صرف برای ذکور ۷۰ تن ۳۶۶ انجنیری ساختمانهای صنعتی و مدنی صرف برای ذکور ۸۰ تن ۴۰۵
انجنیری آب و محیط زیست صرف برای اناث ۴۰ تن ۳۶۷ ساختمانهای صنعتی و مدنی صرف برای اناث ۵۰ تن ۴۰۶
انجنیری پطرولیم صرف برای ذکور ۷۰ تن ۳۶۸ تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور ۹۰ تن ۴۰۷
انجنیری پطرولیم صرف برای اناث ۴۰ تن ۳۶۹ تکنالوژی کیمیاوی صرف برای اناث ۴۰ تن ۴۰۸
علوم وترنری عمومی ۱۵۰ تن ۳۷۰ ساختمان های هایدروتخنیکی ۱۲۰ تن ۴۰۹
شرعیات تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور ۱۰۰ تن ۳۷۱ مجموع ظرفیت جذب پوهنتون بلخ )۴۹۷۰ تن (
تعلیمات اسلامی صرف برای اناث ۱۰۰ تن ۳۷۲
۸- پوهنتون کندهار ) ازکود رشتۀ  ۴۱۰ تا ۴۵۱ (
 پوهنځی دیپارتمنت   ) رشته ( ظرفیت جذب کود رشته  پوهنځی دیپارتمنت )رشته( ظرفیت جذب کود رشته
انجنیری سیول صرف برای ذکور ۱۳۰ تن ۴۱۰ اقتصاد منجمنت و ادارۀ تشبثات ) BBA( ۲۰۰ تن ۴۳۱
سیول صرف برای اناث ۲۰ تن ۴۱۱ شرعیات تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور ۸۰ تن ۴۳۲
انرژی ۱۰۰ تن ۴۱۲ تعلیمات اسلامی صرف برای اناث ۵۰ تن ۴۳۳
مهندسی صرف برای ذکور ۶۰ تن ۴۱۳ ژورنالیزم مطبوعات ۷۵ تن ۴۳۴
مهندسی صرف برای اناث ۳۰ تن ۴۱۴ رادیو تلویزیون ۷۵ تن ۴۳۵
 انجنیری منابع آب وحفاظت  محیط زیست برای ذکور ۷۰ تن ۴۱۵ حقوق و علوم سیاسی قضایی و څارنوالی ۸۰ تن ۴۳۶
 انجنیری منابع آب و حفاظت محیط زیست برای اناث ۳۰ تن ۴۱۶ اداری و دیپلوماسی ۸۰ تن ۴۳۷
تعلیم و تربیه زبان و ادبیات پشتو ۱۰۰ تن ۴۱۷ کمپیوترساینس عمومی صرف برای ذکور ۱۲۰ تن ۴۳۸
 زبان و ادبیات فارسی دری ۱۰۰ تن ۴۱۸ عمومی صرف برای اناث ۳۰ تن ۴۳۹
زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور ۵۵ تن ۴۱۹ زبان و ادبیات  زبان و ادبیات پشتو ۱۵۰تن ۴۴۰
زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث ۲۵ تن ۴۲۰ زبان و ادبیات انگلیسی ۱۵۰ تن ۴۴۱
ریاضی ۱۰۰ تن ۴۲۱ طب عمومی صرف برای ذکور ۹۰ تن ۴۴۲
فزیک ۱۰۰ تن ۴۲۲ عمومی صرف برای اناث ۴۰ تن ۴۴۳
کیمیا ۱۰۰ تن ۴۲۳ زراعت اگرانومی صرف برای ذکور ۵۰ تن ۴۴۴
بیولوژی ۱۰۰ تن ۴۲۴ اگرانومی صرف برای اناث ۲۰ تن ۴۴۵
تاریخ ۱۰۰ تن ۴۲۵ هارتیکلچر )باغداری( صرف برای ذکور ۵۰ تن ۴۴۶
آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور ۵۰ تن ۴۲۶ هارتیکلچر )باغداری( صرف برای اناث ۲۰ تن ۴۴۷
آموزش کمپیوتر صرف برای  اناث ۲۰ تن ۴۲۷ اقتصاد و توسعۀ زراعتی ۷۰ تن ۴۴۸
تربیت بدنی ۱۰۰ تن ۴۲۸ علوم حیوانی ۷۰ تن ۴۴۹
اداره و پالیسی عامه عمومی صرف برای ذکور ۱۰۰ تن ۴۲۹ حفا ظۀ نباتات ۷۰ تن ۴۵۰
عمومی صرف برای اناث ۱۲۰ تن ۴۳۰ اگری بزنس ۵۰ تن ۴۵۱
مجموع ظرفیت جذب پوهنتون کندهار )۳۲۳۰ تن (

 

۹- پوهنتون شیخ زاید )خوست() ازکود رشتۀ ۴۵۲ تا ۴۹۴ (
کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته (  پوهنځی
۴۷۴ ۸۰ تن عمومی صرف برای ذکور طب ۴۵۲ ۸۰ تن تعلیمات اسلامی شرعیات
۴۷۵ ۵۰ تن عمومی صرف برای اناث ۴۵۳ ۶۰ تن منجمنت وادارۀ تشبثات )BBA( اقتصاد
۴۷۶ ۷۵ تن تاریخ وجغرافیه علوم اجتماعی ۴۵۴ ۶۰ تن امور مالی و بانکی
۴۷۷ ۷۵ تن فلسفه وجامعه شناسی ۴۵۵ ۶۰ تن اقتصاد ملی
۴۷۸ ۸۰ تن زبان و ادبیات پشتو زبان و ادبیات ۴۵۶ ۷۵ تن ژورنالیزم ژورنالیزم
۴۷۹ ۸۰ تن زبان و ادبیات فارسی دری ۴۵۷ ۷۵ تن ارتباط عامه
۴۸۰ ۴۵ تن زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور ۴۵۸ ۶۰ تن اقتصاد و توسعۀ زراعتی زراعت
۴۸۱ ۳۵ تن زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث ۴۵۹ ۴۵ تن اگرانومی صرف برای ذکور
۴۸۲ ۷۵ تن زبان و ادبیات اردو ۴۶۰ ۱۵ تن اگرانومی صرف برای اناث
۴۸۳ ۹۵ تن ریاضی صرف برای ذکور تعلیم و تربیه ۴۶۱ ۶۰ تن حفاظۀ نباتات
۴۸۴ ۳۰ تن ریاضی صرف برای اناث ۴۶۲ ۴۵ تن هارتیکلچر )باغداری( صرف برای ذکور
۴۸۵ ۹۵ تن  فزیک صرف برای ذکور ۴۶۳ ۱۵ تن هارتیکلچر )باغداری( صرف برای اناث
۴۸۶ ۳۰ تن  فزیک صرف برای اناث ۴۶۴ ۴۵ تن علوم حیوانی صرف برای ذکور
۴۸۷ ۹۵ تن کیمیا صرف برای ذکور ۴۶۵ ۱۵ تن علوم حیوانی صرف برای اناث
۴۸۸ ۳۰ تن کیمیا صرف برای اناث ۴۶۶ ۵۰ تن اگری بزنس
۴۸۹ ۹۵ تن بیولوژی صرف برای ذکور ۴۶۷ ۸۰ تن سیول صرف برای ذکور انجنیری
۴۹۰ ۳۰ تن بیولوژی صرف برای  اناث ۴۶۸ ۲۰ تن سیول صرف برای اناث
۴۹۱ ۵۰ تن سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور کمپیوتر ساینس ۴۶۹ ۸۰ تن مهندسی صرف برای ذکور
۴۹۲ ۲۵ تن سیستم های معلوماتی صرف برای اناث ۴۷۰ ۲۰ تن مهندسی صرف برای اناث
۴۹۳ ۵۰ تن تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور ۴۷۱ ۱۵۰ تن عمومی علوم و ترنری
۴۹۴ ۲۵ تن تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث ۴۷۲ ۷۵ تن قضایی و څارنوالی حقوق و علوم سیاسی
۴۷۳ ۷۵ تن اداری ودیپلوماسی
مجموع ظرفیت جذب پوهنتون شیخ زاید ) ۲۵۰۵ تن (
۱۰- پوهنتون پکتیا) ازکود رشتۀ ۴۹۵ تا ۵۲۳ (
کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت ) رشته (  پوهنځی کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته (  پوهنځی
۵۰۹ ۷۵ تن زبان و ادبیات پشتو ۴۹۵ ۷۵ تن زبان و ادبیات پشتو
۵۱۰ ۷۵ تن زبان و ادبیات فارسی دری ۴۹۶ ۷۵ تن زبان و ادبیات فارسی دری
۵۱۱ ۷۵ تن زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات ۴۹۷ ۷۵ تن زبان و ادبیات انگلیسی
۵۱۲ ۷۵ تن ژورنالیزم ۴۹۸ ۷۵ تن علوم  و فرهنگ اسلامی
۵۱۳ ۷۵ تن علوم حیوانی ۴۹۹ ۷۵ تن آموزش کمپیوتر
۵۱۴ ۷۵ تن هارتیکلچر )باغداری( ۵۰۰ ۷۵ تن ریاضی تعلیم و تربیه
۵۱۵ ۷۵ تن اگرانومی ۵۰۱ ۷۵ تن فزیک
۵۱۶ ۷۵ تن جنگلات و منابع طبیعی زراعت ۵۰۲ ۷۵ تن کیمیا
۵۱۷ ۷۵ تن اقتصاد و توسعۀ زراعتی ۵۰۳ ۷۵ تن بیولوژی
۵۱۸ ۷۵ تن حفاظۀ نباتات ۵۰۴ ۷۵ تن تاریخ
۵۱۹ ۸۰ تن قضایی و څارنوالی حقوق و علوم ۵۰۵ ۷۵ تن جغرافیه
۵۲۰ ۸۰ تن اداری و دیپلوماسی سیاسی ۵۰۶ ۸۰ تن امور مالی و بانکی اقتصاد
۵۲۱ ۷۰ تن سیول انجنیری ۵۰۷ ۸۰ تن  منجمنت وادارۀ تشبثات )BBA(
۵۲۲ ۷۰ تن تأمین برق ۵۰۸ ۱۵۰ تن عمومی طب
۵۲۳ ۷۰ تن مهندسی
پوهنتون پکتیا  )  ۲۲۵۵ تن ( مجموع ظرفیت جذب

 

۱۱- پوهنتون البیرونی ) ازکود رشتۀ ۵۲۴ تا ۵۵۷ (
کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی کود رشته   ظرفیت جذب دیپارتمنت ) رشته (  پوهنځی
۵۴۱ ۱۲۰ تن زبان و ادبیات فارسی دری زبان و  ادبیات ۵۲۴ ۱۲۰ تن عمومی طب
۵۴۲ ۸۰ تن زبان و ادبیات پشتو ۵۲۵ ۶۵ تن سیول صرف برای ذکور انجنیری
۵۴۳ ۸۰ تن زبان و ادبیات عربی ۵۲۶ ۱۵ تن سیول صرف برای اناث
۵۴۴ ۷۰ تن زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور ۵۲۷ ۸۰ تن تأمین برق
۵۴۵ ۵۰ تن زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث ۵۲۸ ۴۰ تن ریاضی صرف برای ذکور تعلیم و تربیه
۵۴۶ ۸۰ تن تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور شرعیات ۵۲۹ ۳۰ تن ریاضی صرف برای اناث
۵۴۷ ۸۰ تن تعلیمات اسلامی صرف برای اناث ۵۳۰ ۴۵ تن فزیک صرف برای ذکور
۵۴۸ ۷۵ تن امور مالی و بانکی اقتصاد ۵۳۱ ۲۵ تن فزیک صرف برای اناث
۵۴۹ ۷۵ تن منجمنت وادارۀ تشبثات )BBA( ۵۳۲ ۴۵ تن کیمیا صرف برای ذکور
۵۵۰ ۷۵ تن مطبوعات ژورنالیزم ۵۳۳ ۲۵ تن کیمیا صرف برای اناث
۵۵۱ ۷۵ تن رادیوتلویزیون ۵۳۴ ۳۵ تن بیولوژی صرف برای ذکور
۵۵۲ ۴۵ تن علوم حیوانی صرف برای ذکور زراعت ۵۳۵ ۳۵ تن بیولوژی صرف برای اناث
۵۵۳ ۱۵ تن علوم حیوانی صرف برای اناث ۵۳۶ ۷۰ تن  جغرافیه
۵۵۴ ۴۵ تن علوم نباتی صرف برای ذکور ۵۳۷ ۷۰ تن تاریخ
۵۵۵ ۱۵ تن علوم نباتی صرف برای اناث ۵۳۸ ۷۰ تن علوم و فرهنگ اسلامی
۵۵۶ ۴۵ تن  هارتیکلچر )باغداری ( صرف برای ذکور ۵۳۹ ۷۰ تن قضایی و څارنوالی حقوق و علوم سیاسی
۵۵۷ ۱۵ تن هارتیکلچر )باغداری( صرف برای اناث ۵۴۰ ۷۰ تن اداری و دیپلوماسی
مجموع ظرفیت جذب پوهنتون البیرونی ) ۱۹۵۰ تن (
۱۲- پوهنتون بامیان) ازکود رشتۀ ۵۵۸ تا ۶۰۶ (
کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت ) رشته (  پوهنځی
۵۸۳ ۶۰ تن زبان و ادبیات فارسی دری تعلیم و تربیه ۵۵۸ ۴۰ تن جیولوجی صرف برای ذکور زمین شنا سی
۵۸۴ ۶۰ تن زبان و ادبیات پشتو ۵۵۹ ۲۰ تن جیولوجی صرف برای اناث
۵۸۵ ۴۰ تن زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای ذکور ۵۶۰ ۳۵ تن جغرافیه صرف برای ذکور
۵۸۶ ۲۰ تن زبان و ادبیات انگلیسی صرف برای اناث ۵۶۱ ۲۵ تن جغرافیه صرف برای اناث
۵۸۷ ۶۰ تن روان شناسی ۵۶۲ ۴۰ تن جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور
۵۸۸ ۴۰ تن آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور ۵۶۳ ۲۰ تن جیودیزی انجنیری صرف برای اناث
۵۸۹ ۲۰ تن آمورش کمپیوتر صرف برای اناث ۵۶۴ ۴۰ تن استخراج معادن مواد مفیدۀ جامد صرف برای ذکور
۵۹۰ ۶۰ تن مدیریت آموزشی ۵۶۵ ۲۰ تن استخراج معادن مواد مفیدۀ جامد صرف برای اناث
۵۹۱ ۶۰ تن پیداگوژی ۵۶۶ ۴۰ تن انجنیری محیط زیست صرف برای ذکور
۵۹۲ ۴۰ تن ریاضی صرف برای ذکور علوم طبیعی ۵۶۷ ۲۰ تن انجنیری محیط زیست صرف برای اناث
۵۹۳ ۲۰ تن ریاضی صرف برای اناث ۵۶۸ ۴۰ تن اگرانومی صرف برای ذکور زراعت
۵۹۴ ۴۰ تن فزیک صرف برای ذکور ۵۶۹ ۱۵ تن اگرانومی صرف برای اناث
۵۹۵ ۲۰ تن فزیک صرف برای اناث ۵۷۰ ۴۰ تن علوم حیوانی صرف برای ذکور
۵۹۶ ۴۰ تن کیمیا صرف برای ذکور ۵۷۱ ۱۵ تن علوم حیوانی صرف برای اناث
۵۹۷ ۲۰ تن کیمیا صرف برای اناث ۵۷۲ ۴۰ تن هارتیکلچر )باغداری( صرف برای ذکور
۵۹۸ ۳۰ تن بیولوژی صرف برای ذکور ۵۷۳ ۱۵ تن هارتیکلچر )باغداری( صرف برای اناث
۵۹۹ ۳۰ تن بیولوژی صرف برای اناث ۵۷۴ ۶۰ تن اقتصاد و توسعۀ زراعتی
۶۰۰ ۷۰ تن تاریخ علوم اجتماعی ۵۷۵ ۶۰ تن خاک شناسی وآبیاری
۶۰۱ ۷۰ تن جامعه شناسی ۵۷۶ ۴۰ تن جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور
۶۰۲ ۷۰ تن باستان شناسی ۵۷۷ ۱۵ تن جنگلات و منابع طبیعی صرف برای اناث
۶۰۳ ۷۰ تن فلسفه ۵۷۸ ۶۰ تن پاراکلینیک
۶۰۴ ۷۰ تن توریزم ۵۷۹ ۶۰ تن بانکداری و تجارت اقتصاد
۶۰۵ ۶۰ تن تعلیمات اسلامی شرعیات ۵۸۰ ۶۰ تن منجمنت وادارۀ تشبثات )BBA(
۶۰۶ ۳۰ تن فقه جعفری ۵۸۱ ۶۰ تن احصائیه و کمپیوتر
۵۸۲ ۶۰ تن اقتصاد ملی
مجموع ظرفیت جذب پوهنتون بامیان  )۲۰۴۰ تن (
۱۳- پوهنتون جوزجان) ازکود رشتۀ ۶۰۷ تا ۶۳۸ (
کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی
۶۲۳ ۷۰ تن زبان و ادبیات فارسی دری تعلیم وتربیه ۶۰۷ ۷۰ تن  نفت و گاز جیولوجی و معدن
۶۲۴ ۶۰ تن زبان و ادبیات پشتو ۶۰۸ ۷۰ تن اکتشاف مواد مفیدۀ جامد
۶۲۵ ۶۰ تن زبان و ادبیات اوزبیکی ۶۰۹ ۷۰ تن استخراج معادن جامد
۶۲۶ ۶۰ تن زبان و ادبیات ترکمنی ۶۱۰ ۷۰ تن جیودیزی انجنیری
۶۲۷ ۶۰ تن زبان و ادبیات انگلیسی ۶۱۱ ۷۰ تن تکنالوژی  مواد عضوی تکنالوژی

کیمیاوی

۶۲۸ ۶۰ تن ریاضی ۶۱۲ ۷۰ تن تکنالوژی مواد غیرعضوی
۶۲۹ ۶۰ تن فزیک ۶۱۳ ۷۰ تن تآمین برق مؤسساتی
۶۳۰ ۶۰ تن کیمیا ۶۱۴ ۷۰ تن تکنالوژی مواد غذایی
۶۳۱ ۶۰ تن بیولوژی ۶۱۵ ۶۰ تن تاریخ علوم اجتماعی
۶۳۲ ۶۰ تن آموزش کمپیوتر ۶۱۶ ۶۰ تن زبان وادبیات اوزبیکی
۶۳۳ ۶۰ تن تاریخ ۶۱۷ ۶۰ تن زبان وادبیات ترکی
۶۳۴ ۶۰ تن جغرافیه ۶۱۸ ۶۰ تن روانشناسی
۶۳۵ ۸۰ تن قضایی و څارنوالی حقوق وعلوم سیاسی ۶۱۹ ۶۰ تن ژورنالیزم
۶۳۶ ۸۰ تن اداری و دیپلوماسی ۶۲۰ ۶۰ تن ساختمان های صنعتی و مدنی ساختمانی
۶۳۷ ۱۰۵ تن منجمنت وادارۀ تشبثات )BBA( اقتصاد ۶۲۱ ۶۰ تن ساختمان های  هایدرو تخنیکی
۶۳۸ ۱۰۵ تن امورمالی و بانکی ۶۲۲ ۶۰ تن مهندسی
مجموع ظرفیت جذب پوهنتون جوزجان )۲۱۴۰ تن(
۱۴- پوهنتون تخار) ازکود رشتۀ ۶۳۹ تا ۶۶۲ (
کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی
۶۵۱ ۸۰ تن تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور شرعیات ۶۳۹ ۷۰ تن ریاضی تعلیم وتربیه
۶۵۲ ۸۰ تن تعلیمات اسلامی صرف برای اناث ۶۴۰ ۷۰ تن فزیک
۶۵۳ ۶۰ تن اگرانومی زراعت ۶۴۱ ۷۰ تن کیمیا
۶۵۴ ۶۰ تن علوم حیوانی ۶۴۲ ۷۰ تن بیولوژی
۶۵۵ ۶۰ تن اقتصاد و توسعۀ زراعتی ۶۴۳ ۷۰ تن تاریخ
۶۵۶ ۶۰ تن هارتیکلچر )باغداری( ۶۴۴ ۷۰ تن جغرافیه
۶۵۷ ۸۰ تن سیول انجنیری ۶۴۵ ۸۰ تن زبان و ادبیات فارسی دری
۶۵۸ ۸۰ تن جیولوجی و معدن ۶۴۶ ۸۰ تن آموزش کمپیوتر
۶۵۹ ۷۰ تن قضایی و څارنوالی حقوق و علوم سیاسی ۶۴۷ ۱۵۰ تن زبان و ادبیات فارسی دری زبان و ادبیات
۶۶۰ ۷۰ تن اداری و دیپلوماسی ۶۴۸ ۸۰ تن زبان و ادبیات پشتو
۶۶۱ ۷۰ تن امور مالی و بانکی اقتصاد ۶۴۹ ۸۰ تن زبان و ادبیات اوزبیکی
۶۶۲ ۷۰ تن منجمنت وادارۀ تشبثات )BBA( ۶۵۰ ۸۰ تن زبان و ادبیات انگلیسی
مجموع ظرفیت جذب پوهنتون تخار ) ۱۸۱۰ تن (
۱۵- پوهنتون کندز) ازکود رشتۀ ۶۶۳ تا ۶۸۷ (
کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی
۶۷۶ ۶۰ تن اگرانومی زراعت ۶۶۳ ۷۰ تن زبان و ادبیات فارسی دری تعلیم و تربیه
۶۷۷ ۶۰ تن هارتیکلچر )باغداری( ۶۶۴ ۷۰ تن زبان وادبیات پشتو
۶۷۸ ۶۰ تن علوم حیوانی ۶۶۵ ۷۰ تن زبان وادبیات انگلیسی
۶۷۹ ۶۰ تن اقتصاد و توسعۀ زراعتی ۶۶۶ ۷۰ تن علوم و فرهنگ اسلامی
۶۸۰ ۵۰ تن اگری بزنس ۶۶۷ ۷۰ تن ریاضی
۶۸۱ ۶۰ تن اقتصادملی اقتصاد ۶۶۸ ۷۰ تن فزیک
۶۸۲ ۶۰ تن امورمالی و بانکی ۶۶۹ ۷۰ تن کیمیا
۶۸۳ ۶۰ تن قضایی و څارنوالی حقوق و علوم سیاسی ۶۷۰ ۷۰ تن بیولوژی
۶۸۴ ۶۰ تن اداری و دیپلوماسی ۶۷۱ ۷۰ تن تاریخ
۶۸۵ ۶۰ تن تکنالوژی معلوماتی کمپیوترساینس ۶۷۲ ۷۰ تن جغرافیه
۶۸۶ ۶۰ تن سیستم های معلوماتی ۶۷۳ ۷۰ تن تربیت بدنی
۶۸۷ ۶۰ تن انجنیری نرم افزار ۶۷۴ ۷۰ تن روان شناسی
۶۷۵ ۱۲۰ تن عمومی علوم وترنری
مجموع ظرفیت جذب پوهنتون کندز )۱۶۷۰  تن (

۶۰۴

 

۱۶- پوهنتون غزنی) ازکود رشتۀ ۶۸۸ تا ۷۰۳(
کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی
۶۹۶ ۸۰ تن زبان و ادبیات فارسی دری زبان و ادبیات ۶۸۸ ۸۰ تن ریاضی تعلیم وتربیه
۶۹۷ ۸۰ تن زبان و ادبیات پشتو ۶۸۹ ۸۰ تن فزیک
۶۹۸ ۸۰ تن زبان و ادبیات عربی ۶۹۰ ۸۰ تن کیمیا
۶۹۹ ۸۰ تن زبان و ادبیات انگلیسی ۶۹۱ ۸۰ تن بیولوژی
۷۰۰ ۸۰ تن تعلیمات اسلامی شرعیات ۶۹۲ ۸۰ تن تاریخ
۷۰۱ ۸۵ تن هارتیکلچر )باغداری( زراعت ۶۹۳ ۸۰ تن آموزش کمپیوتر
۷۰۲ ۸۵ تن اقتصاد و توسعۀ زراعتی ۶۹۴ ۱۲۵ تن منجمنت وادارۀ تشبثات )BBA( اقتصاد
۷۰۳ ۸۵ تن اگرانومی ۶۹۵ ۱۲۵ تن امورمالی و بانکی
پوهنتون غزنی )۱۳۸۵  تن ( مجموع ظرفیت جذب
۱۷- پوهنتون بغلان) ازکود رشتۀ ۷۰۴ تا ۷۳۱ (
کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی
۷۱۹ ۵۰ تن احصائیه و کمپیوتر اقتصاد ۷۰۴ ۷۰ تن ریاضی تعلیم و تربیه
۷۲۰ ۵۰ تن منجمنت و  ادارۀ تشبثات )BBA( ۷۰۵ ۷۰ تن فزیک
۷۲۱ ۵۰ تن  بانکداری و تجارت ۷۰۶ ۷۰ تن کیمیا
۷۲۲ ۷۵ تن مطبوعات ژورنالیزم ۷۰۷ ۷۰ تن بیولوژی
۷۲۳ ۷۵ تن رادیوتلویزیون ۷۰۸ ۷۰ تن تاریخ
۷۲۴ ۶۰ تن تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور شرعیات ۷۰۹ ۷۰ تن جغرافیه
۷۲۵ ۶۰ تن تعلیمات اسلامی صرف برای اناث ۷۱۰ ۷۰ تن علوم و فرهنگ اسلامی
۷۲۶ ۷۰ تن زبان و ادبیات فارسی دری ادبیات و علوم بشری ۷۱۱ ۷۰ تن آموزش کمپیوتر
۷۲۷ ۷۰ تن  زبان و ادبیات پشتو ۷۱۲ ۶۰ تن اقتصاد و توسعه زراعتی زراعت
۷۲۸ ۷۰ تن  زبان و ادبیات عربی ۷۱۳ ۶۰ تن علوم حیوانی
۷۲۹ ۷۰ تن  زبان و ادبیات انگلیسی ۷۱۴ ۶۰ تن اگرانومی
۷۳۰ ۷۰ تن  زبان و ادبیات اوزبیکی ۷۱۵ ۶۰ تن هارتیکلچر و جنگلات
۷۳۱ ۷۰ تن جامعه شناسی ۷۱۶ ۶۰ تن خاک شناسی و آبیاری
مجموع ظرفیت جذب پوهنتون بغلان )۱۸۶۰تن( ۷۱۷ ۸۰ تن سیول انجنیری
۷۱۸ ۸۰ تن استخراج معدن و موادمفیدۀ جامد
۱۸- پوهنتون کنر) ازکود رشتۀ ۷۳۲ تا ۷۴۸ (
کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی
۷۴۱ ۷۵ تن انجنیری نرم افزار کمپیوتر ساینس ۷۳۲ ۸۰ تن زبان و ادبیات پشتو تعلیم و تربیه
۷۴۲ ۷۵ تن تکنالوژی معلوماتی ۷۳۳ ۸۰ تن زبان و ادبیات عربی
۷۴۳ ۸۰ تن اقتصاد ملی اقتصاد ۷۳۴ ۸۰ تن زبان و ادبیات انگلیسی
۷۴۴ ۸۰ تن منجنت و ادارۀ تشبثات )BBA( ۷۳۵ ۸۰ تن ریاضی و فزیک
۷۴۵ ۵۰ تن اگرانومی زراعت ۷۳۶ ۸۰ تن کیمیا
۷۴۶ ۵۰ تن علوم حیوانی ۷۳۷ ۸۰ تن بیولوژی
۷۴۷ ۵۰ تن جنگلات و منابع طبیعی ۷۳۸ ۸۰ تن تاریخ و جغرافیه
۷۴۸ ۵۰ تن اقتصاد و توسعۀ زراعتی ۷۳۹ ۸۰ تن روان شناسی
مجموع ظرفیت جذب پوهنتون کنر ) ۱۲۵۰ تن ( ۷۴۰ ۱۰۰ تن تعلیمات اسلامی شرعیات

 

۱۹- پوهنتون لغمان) ازکود رشتۀ ۷۴۹ تا ۷۶۲ (
کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی
۷۵۸ ۶۰ تن حفاظۀ نباتات زراعت ۷۴۹ ۱۰۰ تن سیول انجنیری
۷۵۹ ۶۰ تن اگرانومی ۷۵۰ ۱۰۰ تن زبان و ادبیات پشتو  ادبیات و علوم بشری
۷۶۰ ۶۰ تن محیط زیست و جنگلات ۷۵۱ ۱۰۰ تن زبان و ادبیات انگلیسی
۷۶۱ ۶۰ تن اقتصاد و توسعۀ زراعتی ۷۵۲ ۱۰۰ تن ژورنالیزم
۷۶۲ ۶۰ تن هارتیکلچر )باغداری( ۷۵۳ ۱۰۰ تن علوم کتابداری و معلومات
مجموع ظرفیت جذب پوهنتون لغمان )۱۰۴۰تن ( ۷۵۴ ۶۰ تن ریاضی تعلیم وتربیه
۷۵۵ ۶۰ تن فزیک
۷۵۶ ۶۰ تن کیمیا
۷۵۷ ۶۰ تن  بیولوژی
۲۰- پوهنتون فاریاب) ازکود رشتۀ ۷۶۳ تا ۷۸۸ (
کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی
۷۷۵ ۷۰ تن منجمنت و ادارۀ تشبثات )BBA( اقتصاد ۷۶۳ ۸۰ تن ریاضی تعلیم و تربیه
۷۷۶ ۷۰ تن امور مالی و بانکی ۷۶۴ ۸۰ تن فزیک
۷۷۷ ۷۰ تن احصائیه و کمپیوتر ۷۶۵ ۸۰ تن کیمیا
۷۷۸ ۶۵ تن سیول انجنیری ۷۶۶ ۸۰ تن بیولوژی
۷۷۹ ۶۵ تن تأمین برق ۷۶۷ ۸۰ تن آموزش کمپیوتر
۷۸۰ ۶۵ تن تکنالوژی کیمیاوی ۷۶۸ ۱۰۰ تن زبان و ادبیات فارسی دری ادبیات و علوم بشری
۷۸۱ ۶۵ تن جیولوجی و معدن ۷۶۹ ۱۱۰ تن زبان و ادبیات پشتو
۷۸۲ ۷۵ تن قضایی و څارنوالی حقوق و علوم سیاسی ۷۷۰ ۸۰ تن زبان و ادبیات اوزبیکی
۷۸۳ ۷۵ تن اداری و دیپلوماسی ۷۷۱ ۸۰ تن زبان و ادبیات انگلیسی
۷۸۴ ۸۰ تن اگرانومی زراعت ۷۷۲ ۸۰ تن تاریخ
۷۸۵ ۸۰ تن علوم حیوانی ۷۷۳ ۸۰ تن جغرافیه
۷۸۶ ۸۰ تن هارتیکلچر )باغداری( ۷۷۴ ۸۰ تن ژورنالیزم
۷۸۷ ۸۰ تن  اقتصاد و توسعۀ زراعتی
۷۸۸ ۸۰ تن حفاظۀ نباتات
مجموع ظرفیت جذب پوهنتون فاریاب ) ۲۰۳۰ تن (
۲۱- پوهنتون بدخشان ) ازکود رشتۀ ۷۸۹ تا ۸۱۶ (
کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی
۸۰۲ ۸۰ تن زبان و ادبیات فارسی دری ادبیات و علوم بشری ۷۸۹ ۶۰ تن ریاضی صرف برای ذکور تعلیم و تربیه
۸۰۳ ۸۰ تن زبان و ادبیات پشتو ۷۹۰ ۴۰ تن ریاضی صرف برای اناث
۸۰۴ ۸۰ تن زبان و ادبیات عربی ۷۹۱ ۶۰ تن فزیک صرف برای  ذکور
۸۰۵ ۸۰ تن زبان و ادبیات انگلیسی ۷۹۲ ۴۰ تن فزیک صرف برای اناث
۸۰۶ ۸۰ تن ژورنالیزم ۷۹۳ ۶۰ تن کیمیا صرف برای ذکور
۸۰۷ ۷۰ تن تاریخ علوم اجتماعی ۷۹۴ ۴۰ تن کیمیا صرف برای اناث
۸۰۸ ۷۰ تن جغرافیه ۷۹۵ ۶۰ تن بیولوژی صرف برای ذکور
۸۰۹ ۷۰ تن جامعه شناسی ۷۹۶ ۴۰ تن بیولوژی  صرف برای اناث
۸۱۰ ۸۰ تن تعلمیات اسلامی صرف برای اناث شرعیات ۷۹۷ ۷۵ تن امور مالی و بانکی اقتصاد
۸۱۱ ۷۵ تن قضایی و څارنوالی حقوق و علوم سیاسی ۷۹۸ ۷۵ تن منجمنت و ادارۀ تشبثات )BBA(
۸۱۲ ۷۵ تن اداری و دیپلوماسی ۷۹۹ ۷۰ تن هارتیکلچر )باغداری( زراعت
۸۱۳ ۳۵ تن سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور کمپیوترساینس ۸۰۰ ۷۰ تن جنگلات و منابع طبیعی
۸۱۴ ۲۵ تن سیستم های معلوماتی صرف برای اناث ۸۰۱ ۷۰ تن علوم حیوانی
۸۱۵ ۳۵ تن تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور
۸۱۶ ۲۵ تن تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث
مجموع ظرفیت جذب پوهنتون بدخشان ) ۱۷۲۰ تن (

 

۲۲- پوهنتون پروان ) ازکود رشتۀ ۸۱۷ تا ۸۴۰(
کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی
۸۲۹ ۵۰ تن تاریخ علوم اجتماعی ۸۱۷ ۸۰ تن ریاضی تعلیم و تربیه
۸۳۰ ۵۰ تن جغرافیه ۸۱۸ ۸۰ تن فزیک
۸۳۱ ۵۰ تن جامعه شناسی ۸۱۹ ۸۰ تن کیمیا
۸۳۲ ۸۰ تن تعلیمات اسلامی ۸۲۰ ۸۰ تن بیولوژی
۸۳۳ ۶۰ تن مطبوعات ژورنالیزم ۸۲۱ ۱۰۰ تن زبان و ادبیات فارسی دری زبان و ادبیات
۸۳۴ ۶۰ تن رادیو تلویزیون ۸۲۲ ۱۰۰ تن زبان و ادبیات پشتو
۸۳۵ ۷۵ تن اقتصاد و توسعۀ زراعتی زراعت ۸۲۳ ۱۰۰ تن زبان و ادبیات انگلیسی
۸۳۶ ۷۵ تن علوم نباتی ۸۲۴ ۱۰۰ تن زبان و ادبیات فرانسوی
۸۳۷ ۷۵ تن علوم حیوانی ۸۲۵ ۷۵ تن قضایی و څارنوالی حقوق و علوم سیاسی
۸۳۸ ۷۵ تن هارتیکلچر )باغداری( ۸۲۶ ۷۵ تن اداری و دیپلوماسی
۸۳۹ ۶۰ تن سیستم های معلوماتی کمپیوتر ساینس ۸۲۷ ۷۵ تن امور مالی و بانکی اقتصاد
۸۴۰ ۶۰ تن تکنالوژی معلوماتی ۸۲۸ ۷۵ تن منجمنت و ادارۀ تشبثات )BBA(
مجموع ظرفیت جذب پوهنتون پروان )۱۷۹۰تن (
۲۳- پوهنتون تخنیکی وانجنیری غزنی ) از کود رشتۀ ۸۴۱ تا ۸۴۲ (
کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی
۸۴۲ ۱۰۰ تن انجنیری معدن جیولوجی ومعدن ۸۴۱ ۱۰۰ تن تأمین برق جیولوجی و معدن
مجموع ظرفیت جذب پوهنتون تخنیکی وانجنیری غزنی )۲۰۰ تن (
۲۴- مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان ) ازکود رشتۀ ۸۴۳ تا ۸۵۶ (
کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی
۸۵۲ ۷۵ تن امور مالی و بانکی اقتصاد ۸۴۳ ۷۰ تن زبان و ادبیات فارسی دری تعلیم و تربیه
۸۵۳ ۷۵ تن منجمنت و ادارۀ تشبثات )BBA( ۸۴۴ ۷۰ تن زبان و ادبیات انگلیسی
۸۵۴ ۸۰ تن جنگلات و باغداری زراعت ۸۴۵ ۷۰ تن ریاضی
۸۵۵ ۸۰ تن  اقتصاد و توسعۀ زراعتی ۸۴۶ ۷۰ تن فزیک
۸۵۶ ۸۰ تن اگرانومی ۸۴۷ ۷۰ تن کیمیا
مجموع ظرفیت جذب مؤسسۀ تحصیلات عالی سمنگان

)۱۰۲۰ تن (

۸۴۸ ۷۰ تن تاریخ
۸۴۹ ۷۰ تن جغرافیه
۸۵۰ ۷۰ تن آموزش کمپیوتر
۸۵۱ ۷۰ تن علوم و فرهنگ اسلامی
۲۵- مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس ) از کود رشتۀ ۸۵۷ تا ۸۶۷ (
کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی
۸۶۳ ۸۰ تن ریاضی ۸۵۷ ۸۰ تن اگرانومی زراعت
۸۶۴ ۸۰ تن فزیک ۸۵۸ ۸۰ تن هارتیکلچر )باغداری(
۸۶۵ ۸۰ تن کیمیا تعلیم وتربیه ۸۵۹ ۸۰ تن علوم حیوانی
۸۶۶ ۸۰ تن بیولوژی ۸۶۰ ۸۰ تن جنگلات و منابع طبیعی
۸۶۷ ۳۰ تن زبان و ادبیات انگلیسی ۸۶۱ ۱۰۰ تن امورمالی و بانکی اقتصاد
۸۶۲ ۱۰۰ تن اقتصاد ملی
مجموع ظرفیت جذب مؤسسۀ تحصیلات عالی بادغیس )۸۷۰ تن (

 

۲۶- مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر) ازکود رشتۀ ۸۶۸ تا ۸۷۵ (
کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی
۸۷۴ ۱۰۰ تن تعلیمات اسلامی شرعیات ۸۶۸ ۸۰ تن ریاضی تعلیم و تربیه
۸۷۵ ۶۰ تن استخراج مواد مفیدۀ جامد جیولوجی و معدن ۸۶۹ ۸۰ تن فزیک
مجموع ظرفیت جذب مؤسسۀ تحصیلات عالی پنجشیر

)۶۴۰ تن (

۸۷۰ ۸۰ تن کیمیا
۸۷۱ ۸۰ تن بیولوژی
۸۷۲ ۸۰ تن زبان و ادبیات انگلیسی
۸۷۳ ۸۰ تن زبان و ادبیات پشتو
۲۷- مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه ) ازکود رشتۀ ۸۷۶ تا ۸۸۵ (
کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی
۸۸۴ ۱۵۰ تن اگرانومی ۸۷۶ ۸۰ تن ریاضی
۸۸۵ ۱۵۰ تن اقتصاد و توسعۀ زراعتی زراعت ۸۷۷ ۸۰ تن فزیک
۸۷۸ ۸۰ تن کیمیا
۸۷۹ ۸۰ تن بیولوژی
 مجموع ظرفیت جذب مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه ۸۸۰ ۸۰ تن زبان و ادبیات فارسی دری تعلیم و تربیه
)۹۴۰ تن ( ۸۸۱ ۸۰ تن زبان و ادبیات پشتو
۸۸۲ ۸۰ تن زبان و ادبیات انگلیسی
۸۸۳ ۸۰ تن علوم و فرهنگ اسلامی
۲۸- مؤسسۀ تحصیلات عالی غور ) ازکود رشتۀ ۸۸۶ تا ۸۹۳ (
کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی
۸۹۰ ۷۰ تن آموزش کمپیوتر ۸۸۶ ۷۰ تن ریاضی
۸۹۱ ۷۰ تن زبان و ادبیات فارسی دری تعلیم و تربیه ۸۸۷ ۷۰ تن فزیک تعلیم و تربیه
۸۹۲ ۷۰ تن زبان و ادبیات انگلیسی ۸۸۸ ۷۰ تن کیمیا
۸۹۳ ۷۰ تن علوم و فرهنگ اسلامی ۸۸۹ ۷۰ تن بیولوژی
مجموع ظرفیت جذب مؤسسۀ تحصیلات عالی غور )۵۶۰ تن (
۲۹- مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان ) ازکود رشتۀ ۸۹۴ تا ۹۰۱ (
کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی
۹۰۰ ۸۰ تن اگرانومی ۸۹۴ ۸۰ تن ریاضی تعلیم و تربیه
۹۰۱ ۸۰ تن هارتیکلچر )باغداری( زراعت ۸۹۵ ۸۰ تن فزیک
۸۹۶ ۸۰ تن کیمیا
 مجموع ظرفیت جذب مؤسسۀ تحصیلات عالی ارزگان ۸۹۷ ۸۰ تن بیولوژی
)۶۴۰ تن( ۸۹۸ ۸۰ تن زبان و ادبیات فارسی دری
۸۹۹ ۸۰ تن زبان و ادبیات پشتو
۳۰- مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل) ازکود رشتۀ ۹۰۲ تا ۹۰۷ (
کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی
۹۰۶ ۸۰ تن اکتشاف و استخراج ساحات نفت و گاز جیولوجی و معادن ۹۰۲ ۸۰ تن ریاضی و فزیک تعلیم و تربیه
۹۰۷ ۸۰ تن تفحص و اکتشاف مواد مفیدۀ جامد ۹۰۳ ۱۰۰ تن کیمیا و بیولوژی
مجموع ظرفیت جذب مؤسسۀ تحصیلات عالی سرپل

)۵۰۰ تن (

۹۰۴ ۸۰ تن زبان و ادبیات  اوزبیکی
۹۰۵ ۸۰ تن زبان و ادبیات انگلیسی

 

۳۱- مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا) ازکود رشتۀ ۹۰۸ تا ۹۱۶ (
کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی
۹۱۵ ۱۰۰ تن هارتیکلچر )باغداری( ۹۰۸ ۷۰ تن ریاضی تعلیم و تربیه
۹۱۶ ۱۰۰ تن علوم حیوانی زراعت ۹۰۹ ۷۰ تن فزیک
۹۱۰ ۷۰ تن کیمیا
۹۱۱ ۷۰ تن بیولوژی
مجموع ظرفیت جذب مؤسسۀ تحصیلات عالی پکتیکا

)۶۹۰ تن(

۹۱۲ ۷۰ تن زبان و ادبیات پشتو
۹۱۳ ۷۰ تن زبان و ادبیات انگلیسی
۹۱۴ ۷۰ تن علوم و فرهنگ اسلامی
۳۲- مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر) ازکود رشتۀ ۹۱۷ تا ۹۲۰ (
کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی
۹۱۹ ۸۰ تن کیمیا تعلیم و تربیه ۹۱۷ ۸۰ تن ریاضی تعلیم و تربیه
۹۲۰ ۸۰ تن بیولوژی ۹۱۸ ۸۰ تن فزیک
مجموع ظرفیت جذب مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر ) ۳۲۰ تن (
۳۳- مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند ) ازکود رشتۀ ۸۲۱ تا ۹۳۰ (
کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی
۹۲۶ ۱۰۰ تن اگرانومی ۹۲۱ ۱۰۰ تن ریاضی تعلیم و تربیه
۹۲۷ ۱۰۰ تن هارتیکلچر )باغداری( زراعت ۹۲۲ ۱۰۰ تن فزیک
۹۲۸ ۱۰۰ تن اقتصاد و توسعۀ زراعتی ۹۲۳ ۱۰۰ تن کیمیا
۹۲۹ ۱۵۰ تن سیول انجنیری ۹۲۴ ۱۰۰ تن بیولوژی
۹۳۰ ۵۰ تن عمومی علوم وترنری ۹۲۵ ۱۰۰ تن زبان و ادبیات پشتو
مجموع ظرفیت جذب مؤسسۀ تحصیلات عالی هلمند )۱۰۰۰ تن (
۳۴- مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی) ازکود رشتۀ ۹۳۱ تا ۹۳۶ (
کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی
۹۳۵ ۶۰ تن جنگلات و منابع طبیعی زراعت ۹۳۱ ۵۰ تن ریاضی تعلیم و تربیه
۹۳۶ ۶۰ تن اگرانومی ۹۳۲ ۵۰ تن فزیک
مجموع ظرفیت جذب مؤسسۀ تحصیلات عالی دایکندی ) ۳۲۰ تن ( ۹۳۳ ۵۰ تن کیمیا
۹۳۴ ۵۰ تن  بیولوژی
۳۵- مؤسسۀ تحصیلات عالی وردگ ) ازکود رشتۀ ۹۳۷ تا ۹۳۸ (
کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی
۹۳۸ ۸۰ تن هارتیکلچر )باغداری( زراعت ۹۳۷ ۸۰ تن اگرانومی زراعت
مجموع ظرفیت جذب مؤسسۀ تحصیلات عالی وردگ ) ۱۶۰ تن (

 

۳۶- مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل ) ازکود رشتۀ ۹۳۹ تا ۹۴۲ (
کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی
۹۴۱  ۵۰ تن کیمیا ۹۳۹  ۵۰ تن ریاضی تعلیم وتربیه
۹۴۲  ۵۰ تن بیولوژی تعلیم و تربیه ۹۴۰  ۵۰ تن فزیک
مجموع ظرفیت مؤسسۀ تحصیلات عالی زابل ) ۲۰۰ تن (
۳۷- مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز ) از کود ۹۴۳ تا ۹۴۶ (
کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته(  پوهنځی
۹۴۵  ۵۰ تن کیمیا تعلیم و تربیه ۹۴۳  ۵۰ تن ریاضی تعلیم و تربیه
۹۴۶  ۵۰ تن بیولوژی ۸۴۴  ۵۰ تن فزیک
مجموع ظرفیت مؤسسۀ تحصیلات عالی نیمروز ) ۲۰۰ تن (
۳۸- انستیتیوت علوم صحی پوهاند غضنفر کابل ) ازکود رشتۀ ۹۴۷ تا ۹۵۸ (
کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته( انستیتیوت کود رشته ظرفیت جذب دیپارتمنت )رشته( انستیتیوت
۹۵۳ ۳۰ تن رادیولوژی صرف برای ذکور علوم صحی پوهاند غضنفر کابل ۹۴۷ ۶۰ تن قابلگی عالی صرف برای اناث علوم صحی پوهاند غضنفر کابل
۹۵۴ ۳۰ تن رادیولوژی صرف برای اناث ۹۴۸ ۷۰ تن نرسنگ عالی صرف برای اناث
۹۵۵ ۳۰ تن تکنالوژی طبی صرف برای ذکور ۹۴۹ ۳۰ تن پروتیز دندان صرف برای ذکور
۹۵۶ ۳۰ تن تکنالوژی طبی صرف برای اناث ۹۵۰ ۳۰ تن پروتیز دندان صرف برای اناث
۹۵۷ ۳۰ تن دواسازی صرف برای ذکور ۹۵۱ ۱۵ تن فزیوتراپی صرف برای ذکور
۹۵۸ ۳۰ تن دواسازی صرف برای اناث ۹۵۲ ۲۵ تن فزیوتراپی صرف برای اناث
مجموع ظرفیت جذب انستیتیوت پوهاند غضنفر )۴۱۰ تن (

 

نظرات

مطالب مرتبط

د (۱۴۰۰) لمریز کال دپاره د کابل پوهنتون ماسټرۍ برنامو

د کابل پوهنتون تر لیسانس پورته (ماسټرۍ او دوکتورا) برنامو آمریت، د ۱۱/۱۲/۱۳۹۹ نېټې په …

بیشتر از سیاح‌آنلاین کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب