اطلاعیه در مورد ثبت اطلاعات بایومتریک داوطلبان کانکور افغانستان

به اطلاع عموم داوطلبان امتحان کانکور اختصاصی فارغان صنوف چهاردهم (انستیتوت ها، دارالعلوم ها، تربیه معلم و علوم صحی) سال ۱۳۹۵ و سال های قبل مربوط حوزه کابل رسانیده می شود که ثبت معلومات بایومتریک شان به روز (سه شنبه ۱۱ قبل از ظهر و چهار شنبه ۹ صبح) مؤرخ ۲۴ و ۲۵ حوت در دانشگاه پولی تخنیک کابل صورت می گیرد.

داوطلبان اصل تذکره تابعیت را با خود داشته باشند.

نوت: هیچ داوطلبی بدون ثبت معلومات بایومتریک، نمی تواند در امتحان اشتراک نماید.

پروسۀ ثبت معلومات بایومتریک‌ داوطلبان زیر، به روز دوشنبه مؤرخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ به ساعت ۸:۳۰ صبح؛ در دانشگاه پولی‌تخنیک کابل، صرف برای یک روز، صورت می‌گیرد:

۱٫ فارغان صنوف دوازدهم مدارس دینی ولایت کابل.

۲٫ آن عده از داوطلبان دور اول و دوم کابل که به نسبت عدم شناسایی توسط سیستم بایومتریک در روز امتحان، برای شان اجازۀ اشتراک داده نشد.

۳٫ آن عده از داوطلبان مکاتب شهر کابل که تا هنوز امتحان کانکورشان سپری نگردیده و از ثبت معلومات بایومتریک باز مانده باشند.

توجه! پروسۀ ثبت معلومات بایومتریک داوطلبان زیر، بعداً اعلان خواهد شد؛ توقع می رود که مزاحم ریاست امتحانات کانکور نشوند:

۱٫ داوطلبانی که فورم ثبت نام شان را از ریاست معارف شهر کابل اخذ نموده اند.

۲٫ داوطلبانی که فورم ثبت نام شان را از ریاست معارف ولایت کابل اخذ نموده اند.

۳٫ داوطلبان بیرون مرزی.

۴٫ داوطلبانی که فورم ثبت نام شان را از ریاست تعلیمات عمومی وزارت محترم معارف اخذ کرده اند.

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading