ظرفیت و کود نمبر رشتۀ پوهنتون ها برای امتحان کانکور سال ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵

برای دریافت لست کود رشته تحصیلی دانشگاه ها، موسسات تحصیلات عالی، مدارس دینی و نیمه عالی (دارالعلوم ها انستیتوت ها و تربیه معلم) مرکز و ولایات سال ۱۳۹۴-۱۳۹۵ بروی لینک زیر کلیک کنید.

بعداً بروی لینک زیر کلیک کنید.

برای دانلود اینجا را کلیک کنید

 نشر این جدول در سایر صفحات انترنتی تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.

۱- دانشگاه کابل از کود رشتۀ ۰۰۱ تا ۰۸۳
دانشکده دیپارتمنت ظرفیت جذب کود رشته
اقتصاد  عمومی ۵۰۰ تن ۱
شرعیات تعلیمات اسامی صرف برای اناث ۱۰۰ تن ۲
زمین شناسی هایدرو متیورولوژی صرف برای ذکور ۳۵ تن ۳
هایدرو متیورولوژی صرف برای اناث ۲۵ تن ۴
جغرافیه صرف برای  ذکور ۳۵ تن ۵
جغرافیه صرف برای اناث ۳۵ تن ۶
جیولوجی صرف برای ذکور ۴۰ تن ۷
جیولوجی صرف برای اناث ۲۰ تن ۸
محیط زیست محیط زیست صرف برای ذکور ۴۰ تن ۹
محیط زیست صرف برای اناث ۱۵ تن ۱۰
منابع طبیعی صرف برای ذکور ۳۰ تن ۱۱
منابع طبیعی صرف برای اناث ۲۰ تن ۱۲
ادارۀ حوادث صرف برای ذکور ۳۰ تن ۱۳
ادارۀ حوادث صرف برای اناث ۲۰ تن ۱۴
حقوق  عمومی ۳۰۰ تن ۱۵
علوم اجتماعی تاریخ عمومی ۸۰ تن ۱۶
بشر شناسی و باستان شناسی ۸۰ تن ۱۷
فلسفه و جامعه شناسی ۴۰ تن ۱۸
هنرهای زیبا تیاتر ۶۰ تن ۱۹
موسیقی ۶۰ تن ۲۰
 سینما ۵۰ تن ۲۱
مجسمه سازی ۵۰ تن ۲۲
گرافیک دیزاین ۵۰ تن ۲۳
نقاشی ۴۰ تن ۲۴
فوتوگرافی ۵۰ تن ۲۵
فلمنامه و نمایشنامه نویسی ۶۰ تن ۲۶
زبان های خارجی آلمانی ۵۰ تن ۲۷
چینایی ۵۰ تن ۲۸
انگیسی صرف برای ذکور ۷۵ تن ۲۹
انگیسی صرف برای اناث ۷۵ تن ۳۰
فرانسوی ۳۰ تن ۳۱
اسپانوی ۵۰ تن ۳۲
روسی ۱۵۰ تن ۳۳
ترکی ۶۰ تن  ۳۴
عربی ۴۰ تن ۳۵
زبان و ادبیات  ملی  فارسی دری ۱۵۰ تن ۳۶
پشتو ۱۷۰ تن ۳۷
اداره و پالیسی عامه عمومی صرف برای ذکور ۶۰ تن ۳۸
عمومی صرف برای اناث ۶۰ تن ۳۹
فارمسی عمومی صرف برای ذکور ۸۰ تن ۴۰
عمومی صرف برای اناث ۶۰ تن ۴۱
ژورنالیزم عمومی ۲۰۰ تن ۴۲
روانشناسی و علم تربیتی ادارۀ تربیتی ۳۰ تن ۴۳
روانشناسی ۳۰ تن ۴۴
پیداگوژی ۳۰ تن ۴۵
 پان و پروگرا ۳۰ تن ۴۶
کار اجتماعی ۳۰ تن ۴۷
مشاوره و رهنمایی ۳۰ تن ۴۸
انجنیری سیول صرف برای ذکور ۸۰ تن ۴۹
سیول صرف برای اناث ۳۰ تن ۵۰
بر و الکترونکس ۶۰ تن ۵۱
میخانیک صرف برای ذکور ۵۰ تن ۵۲
میخانیک صرف برای اناث ۱۰ تن ۵۳
 انرژی ۵۰ تن ۵۴
مهندسی صرف برای ذکور ۴۰ تن ۵۵
مهندسی صرف برای اناث ۲۰ تن ۵۶
کمپیوتر ساینس انجنیری نر افزار صرف برای ذکور ۵۰ تن ۵۷
انجنیری نر افزار صرف برای اناث ۳۰ تن ۵۸
تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور ۵۰ تن ۵۹
تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث ۳۰ تن ۶۰
سیست های معلوماتی صرف برای ذکور ۵۰ تن ۶۱
سیست های معلوماتی صرف برای اناث ۳۰ تن ۶۲
علوم وترنری عمومی ۱۰۰ تن ۶۳
زراعت اقتصاد و توسعۀ زراعتی ۴۰ تن ۶۴
اگرانومی صرف برای ذکور ۳۰ تن ۶۵
اگرانومی صرف برای اناث ۱۵ تن ۶۶
حفاظت از نباتات ۴۰ تن ۶۷
جنگلات و منابع طبیعی صرف برای ذکور ۳۰ تن ۶۸
جنگلات و منابع طبیعی صرف برای اناث ۱۵ تن ۶۹
علوم حیوانی صرف برای ذکور ۳۰ تن ۷۰
علوم حیوانی صرف برای اناث ۱۵ تن ۷۱
هارتیک چر صرف برای ذکور ۳۰ تن ۷۲
هارتیک چر صرف برای اناث ۱۵ تن ۷۳
خاک شناسی و آبیاری صرف برای ذکور ۳۰ تن ۷۴
خاک شناسی و آبیاری صرف برای اناث ۱۵ تن ۷۵
بایو تکنالوژی و تولید تخ های بذری ۴۰ تن ۷۶
ساینس ریاضیات ۱۲۰ تن ۷۷
فزیک صرف برای ذکور ۸۰ تن ۷۸
فزیک صرف برای اناث ۶۰ تن ۷۹
بیولوژی صرف برای ذکور ۸۰ تن ۸۰
بیولوژی صرف برای اناث ۶۰ تن ۸۱
کیمیا صرف برای ذکور ۸۰ تن ۸۲
کیمیا صرف برای اناث ۶۰ تن ۸۳
مجموع ظرفیت جذب دانشگاه کابل  (۴۹۷۰ تن)
۲- دانشگاه پولی تخنیک  کابل (از کود رشتۀ ۰۸۴ تا ۱۲۸)
دانشکده دیپارتمنت ظرفیت جذب کود رشته
ساختمانی ساختمان ای صنعتی و مدنی صرف برای ذکور ۴۵ تن ۸۴
ساختمان ای صنعتی و مدنی صرف برای اناث ۱۵ تن ۸۵
مهندسی صرف برای ذکور ۴۰ تن ۸۶
مهندسی صرف برای اناث ۲۰ تن ۸۷
شهرسازی صرف برای ذکور ۴۰ تن ۸۸
شهرسازی صرف برای اناث ۲۰ تن ۸۹
اداره و ساختمان صرف برای ذکور ۴۰ تن ۹۰
اداره و ساختمان صرف برای اناث ۲۰ تن ۹۱
 ترانسپورتی راه آهن صرف برای ذکور ۴۵ تن ۹۲
راه آهن صرف برای اناث ۱۰ تن ۹۳
انجنیری ساختمان ای ترانسپورتی صرف ذکور ۴۵ تن ۹۴
انجنیری ساختمان ای ترانسپورتی صرف اناث ۱۰ تن ۹۵
جیولوجی و معادن انجنیری ت حص و اکتشاف معادن صرف ذکور ۵۰ تن ۹۶
انجنیری ت حص و اکتشاف معادن صرف اناث ۱۰ تن ۹۷
نفت و گاز صرف برای ذکور ۵۰ تن ۹۸
نفت و گاز صرف برای اناث ۱۰ تن ۹۹
استخراج زیرزمینی معادن صرف برای ذکور ۵۰ تن ۱۰۰
استخراج زیرزمینی معادن صرف برای اناث ۱۰ تن ۱۰۱
استخراج روبازمعادن صرف برای ذکور ۵۰ تن ۱۰۲
استخراج روبازمعادن صرف برای اناث ۱۰ تن ۱۰۳
 جیولوجی انجنیری وهایدروجیولوجی معادن ۵۰ تن ۱۰۴
الکترو میخانیک تامین برق صرف برای ذکور ۴۰ تن ۱۰۵
 تأمین برق صرف برای اناث ۱۵ تن ۱۰۶
انجنیری اتومیخانیک صرف برای ذکور ۴۵ تن ۱۰۷
انجنیری اتومیخانیک صرف برای اناث ۲۰ تن ۱۰۸
جیودیزی جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور ۴۵ تن ۱۰۹
جیودیزی انجنیری صرف برای اناث ۱۵ تن ۱۱۰
سیست اطاعات جغرافیایی صرف برای ذکور ۴۵ تن ۱۱۱
سیست اطاعات جغرافیای صرف برای اناث ۱۵ تن ۱۱۲
تکنالوژی کیمیاوی تکنالوژی مواد عضوی صرف برای ذکور ۴۵ تن ۱۱۳
تکنالوژی موادعضوی صرف برای اناث ۲۵ تن ۱۱۴
تکنالوژی موادغیرعضوی صرف برای ذکور ۴۵ تن ۱۱۵
تکنالوژی موادغیرعضوی صرف برای اناث ۲۵ تن ۱۱۶
تکنالوژی موادغذایی صرف برای ذکور ۴۵ تن ۱۱۷
تکنالوژی موادغذایی صرف برای اناث ۲۵ تن ۱۱۸
انجنیری کمپیوتر و ان ماتیک تکنالوژی مع وماتی صرف برای ذکور ۳۵ تن ۱۱۹
تکنالوژی مع وماتی صرف برای اناث ۲۵ تن ۱۲۰
محاسبه و ع و معلوماتی صرف برای ذکور ۳۵ تن ۱۲۱
محاسبه و ع و معلوماتی صرف برای اناث ۲۵ تن ۱۲۲
انجنیری کمپیوتر صرف برا ی ذکور ۳۵ تن ۱۲۳
انجنیری کمپیوتر صرف برا ی اناث ۲۵ تن ۱۲۴
منابع آبی هایدرولیک وساختمان ای هایدروتخنیکی صرف ذکور ۴۵ تن ۱۲۵
هایدرولیک وساختمان ای هایدروتخنیکی صرف اناث ۱۵ تن ۱۲۶
آبرسانی و انجنیری محیط زیست صرف برای ذکور ۴۵ تن ۱۲۷
آبرسانی و انجنیری محیط زیست صرف برای اناث ۱۵ تن ۱۲۸
مجموع ظرفیت جذب دانشگاه پولی تخنیک کابل ( ۱۳۹۰ تن )
۳- دانشگاه طبی کابل (ازکود رشتۀ ۱۲۹ تا ۱۴۴)
دانشکده دیپارتمنت ظرفیت جذب کود رشته
طب معالجوی عمومی صرف برای ذکور ۸۰ تن ۱۲۹
عمومی صرف برای اناث ۷۰ تن ۱۳۰
ستوماتولوژی عمومی صرف برای ذکور ۵۵ تن ۱۳۱
عمومی صرف برای اناث ۷۵ تن ۱۳۲
نرسنگ نرسنگ صرف برای ذکور ۳۰ تن ۱۳۳
نرسنگ صرف برای اناث ۵۰ تن ۱۳۴
قابلگی صرف برای اناث ۴۰ تن ۱۳۵
صحت عامه عمومی صرف برای ذکور ۳۵ تن ۱۳۶
عمومی صرف برای اناث ۴۵ تن ۱۳۷
علوم صحی تکنالوژی طبی صرف برای ذکور ۲۵ تن ۱۳۸
تکنالوژی طبی صرف برای اناث ۲۵ تن ۱۳۹
انستیزی صرف برای ذکور ۲۵ تن ۱۴۰
انستیزی صرف برای اناث ۲۵ تن ۱۴۱
طب معالجوی (نظامی) طب معالجوی  ۲ تن اناث  ۲۸  تن ذکور ۳۰ تن ۱۴۲
فارمسی ۱  تن اناث  ۴  تن ذکور ۵ تن ۱۴۳
نرسنگ عالی ۵ تن ۱۴۴
مجموع ظرفیت جذب دانشگاه طبی کابل (۶۲۰  تن)
۴- دانشگاه تعلیم و تربیۀ شهید استاد ربانی (از کود رشتۀ ۱۴۵ تا ۱۷۱)
دانشکده دیپارتمنت ظرفیت جذب کود رشته
زبان و ادبیات دری ۸۰ تن ۱۴۵
انگ یسی ۸۰ تن ۱۴۶
پشتو ۸۰ تن ۱۴۷
عربی ۷۰ تن ۱۴۸
ترکی ۷۰ تن ۱۴۹
روسی ۷۰ تن ۱۵۰
علوم اجتماعی تاریخ عمومی ۶۰ تن ۱۵۱
جغرافیه ۶۰ تن ۱۵۲
جامعه شناسی ۶۰ تن ۱۵۳
علوم طبیعی بیولوژی ۷۰ تن ۱۵۴
ریاضی ۷۰ تن ۱۵۵
فزیک ۷۰ تن ۱۵۶
کیمیا ۷۰ تن ۱۵۷
محیط زیست ۷۰ تن ۱۵۸
علوم تربیتی  و مسلکی مدیریت ۶۰ تن ۱۵۹
تعلیم و تربیۀ عمومی ۶۰ تن ۱۶۰
تعلیم و تربیۀ دورۀ کودکستان ۶۰ تن ۱۶۱
تعلیمات اختصاصی روانشناسی نابینایان ۵۰ تن ۱۶۲
روانشناسی عقب ماندگان ذهنی ۵۰ تن ۱۶۳
تربیت بدنی اناث عمومی ۸۰ تن ۱۶۴
ذکورعمومی ۱۵۰ تن ۱۶۵
آموزش کامپیوتر و تکنالوژی معلوماتی دیتا منجمنت ۶۰ تن ۱۶۶
شبکه ۶۰ تن ۱۶۷
روانشناسی روان شناسی عمومی ۶۰ تن ۱۶۸
مشاوره و رهنمایی ۶۰ تن ۱۶۹
تعلیمات اسلامی عقیده و فقه ۶۰ تن ۱۷۰
سیرت و حدیث ۶۰ تن ۱۷۱
مجموع ظرفیت جذب دانشگاه تعلیم و تربیۀ شهید استاد ربانی (۱۸۵۰ تن)

نظرات

مطالب مرتبط

د (۱۴۰۰) لمریز کال دپاره د کابل پوهنتون ماسټرۍ برنامو

د کابل پوهنتون تر لیسانس پورته (ماسټرۍ او دوکتورا) برنامو آمریت، د ۱۱/۱۲/۱۳۹۹ نېټې په …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading