اطلاعيه در مورد امتحان کانکور شبانه سال ۱۳۹۲

به اطلاع تمام داوطلبان امتحان کانکور شبانه آزاد و دولتي رسانيده ميشود که توزيع کارت شموليت امتحان به روزهاي سه شنبه پنج سنبله، چهارشنبه شش سنبله و پنجشنبه هفت سنبله ۱۳۹۲ به ترتيب ذيل صورت ميگيرد:

۱-تمام داوطلبان قشراناث در امريت محصلان پوهنتون کابل.

۲- کارت آنعده داوطلبان ذکورکه نام شان به حروف ( ع ، م ) شروع ميشود در کفتريا پوهنتون کابل.

۳- کارت آنعده داوطلبان ذکور که نام شان به حروف ( الف ، س ، ش ، ح ) شروع ميشود در پوهنتون طبي کابل.

۴-کارت شموليت داوطلبان ذکور که نام هاي شان در رديف (حروف متباقي) است در پوهنتون تعليم وتربيه شهيد استاد رباني توزيع ميگردد.

امتحان کانکور شبانه به تاريخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۲ روز جمعه در محلات که بداخل کارت شموليت درج است اخذ ميگردد.

از تمام داوطلبان امتحان کانکور صميمانه تقاضا به عمل ميآيد که با در نظرداشت قوانين و مقررات امتحان از آوردن موبايل و هرگونه وسايل الکتروينکي جداً خود داري نمايند.

قابل ياد آوري است که در روز امتحان پنسل وپنسل پاک باخود داشته باشند.

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading