اطلاعيه در مورد امتحان کانکور شبانه سال ۱۳۹۲

به اطلاع تمام داوطلبان امتحان کانکور شبانه آزاد و دولتي رسانيده ميشود که توزيع کارت شموليت امتحان به روزهاي سه شنبه پنج سنبله، چهارشنبه شش سنبله و پنجشنبه هفت سنبله ۱۳۹۲ به ترتيب ذيل صورت ميگيرد:

۱-تمام داوطلبان قشراناث در امريت محصلان پوهنتون کابل.

۲- کارت آنعده داوطلبان ذکورکه نام شان به حروف ( ع ، م ) شروع ميشود در کفتريا پوهنتون کابل.

۳- کارت آنعده داوطلبان ذکور که نام شان به حروف ( الف ، س ، ش ، ح ) شروع ميشود در پوهنتون طبي کابل.

۴-کارت شموليت داوطلبان ذکور که نام هاي شان در رديف (حروف متباقي) است در پوهنتون تعليم وتربيه شهيد استاد رباني توزيع ميگردد.

امتحان کانکور شبانه به تاريخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۲ روز جمعه در محلات که بداخل کارت شموليت درج است اخذ ميگردد.

از تمام داوطلبان امتحان کانکور صميمانه تقاضا به عمل ميآيد که با در نظرداشت قوانين و مقررات امتحان از آوردن موبايل و هرگونه وسايل الکتروينکي جداً خود داري نمايند.

قابل ياد آوري است که در روز امتحان پنسل وپنسل پاک باخود داشته باشند.

نظرات

مطالب مرتبط

نتایج امتحان کانکور سال ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸ اعلام شد

اداره ملی امتحانات کانکور و وزارت تحصیلات عالی افغانستان، نتایج آزمون کانکور سال ۱۳۹۷ – …