اطلاعيه در مورد ثبت نام امتحان کانکور عمومي سال ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳

به اطلاع تمام فارغان صنوف دوازدهم ولايات کشور که خواهش اشتراک در امتحان کانکور عمومي و متفرقه سال ۱۳۹۲-۱۳۹۳ را داشته باشند رسانيده ميشود که پروسه ثبت نام کانکور در ولايات از طريق ليسه هاي مربوطه آغاز گرديده است، در مرکز کابل انشاالله از تاريخ ۲۰ سنبله آغاز ميگردد، لطفأ به ليسه هاي خويش که از آن فارغ شده ايد عاجل مراجعه نموده و ثبت نام نمايند.

اطلاعيه در مورد ثبت نام امتحان کانکور عمومي سال ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳

نوت: داوطلبان محترم کانکور که غرض ثبت نام به مکاتب مربوط مراجعه نمايند نکات ذيل را جدأ در نظر داشته باشند.

۱- هر گاه داوطلب شامل يکي از پوهنتون ها و يا موسسات تحصيلي باشد، مکتوب منفکي خويش را از مراجع مربوط اخذ نمايند، در غير آن شامل امتحان کانکور نمي گردد.

۲- طبق طرزالعمل جديد، براي فارغان صنوف دوازدهم سال ۱۳۸۹ و قبل از آن سه چانس شمول در امتحان کانکور و براي فارغان صنوف دوازدهم سال ۱۳۹۰ و بعد از آن دو چانس براي شموليت در امتحان کانکور داده مي شود. داوطلبان مطلع باشند.

۳- حين مراجعت به منظور ثبت نام تذکره تابعيت خويش و يا کاپي آنرا همرا با يک قطعه عکس رنگه داراي بکروند سفيد با خود داشته باشند.

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading