جدول زماني اخذ امتحانات کانکور سال ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳

امتحانات کانکور فارغان صنوف دوازدهم در ۳۸ حوزه عمومي، متفرقه و مدارس ديني و در ۱۸ حوزه امتحان شبانه مرکز و ولايات با در نظر داشت ولايات گرمسير،  سرد سير و صعب العبور در صورت مواصلت فورم ثبت نام از وزارت محترم معارف قرار ذيل  تنظيم گرديده است.

شماره

نوع امتحانات کانکور

ولايات مربوطه

زمان اخذ امتحان

۱

چاپ، ترتيب و توزيع فورم ثبت نام و رهنمود دواطلبان امتحانات کانکور شبانه

کابل و ولايات

جريان برج جوزا ۱۳۹۲

۲

جمع آوري فورمه جات خانه پري شده و عوايد دولت تحويلي  آن به واردات و انتري فورم هاي ثبت نام داوطلبان امتحانات کانکور

کابل و ولايات

جريان برج سرطان ۱۳۹۲

۳

چاپ حاضري، کارت هاي شمول ، کتابچه هاي سوالات ، اجراات رسمي کتبي  نامه ها بوزارت امورداخله ، امنيت ملي ، ادارات ولايات وشعبات ذيربط  به منظور اقدامات جدي اجراات وجلوگيري کننده وسايل تخنيکي  که امتحانات را خدشه دار ميسازد با اساتيد که به منظور اخذ امتحانات کانکور شبانه اعزام ميشوند .

کابل و ولايات

جريان برج اسد ۱۳۹۲

۴

چک اوراق جوابات، حاضري و آماده ساختن آنها براي اسکن ، اعلان نتايج امتحانات کانکور شبانه، ترتيب وپرنتر جدول نتايج امتحانات کانکور شبانه ۱۳۹۲ و ارسال آنها به پوهنتون ها

کابل و ولايات

جريان برج اسد ۱۳۲۹

۵

چاپ فورم هاي ثبت نام  ورهنمود براي داوطلبان امتحانات کانکور عمومي ، متفرقه و مدارس ديني،  تسليم فورم ها ورهنمود به نماينده هاي محترم  وزارت معارف بخاطر خانه پوري و طي مراحل آنها

کابل و ولايات

اخير اسد و سنبله ۱۳۹۲

۶

انتري فورم هاي داوطلبان عمومي، متفرقه و مدارس ديني که بعداز طي مراحل اصولي از وزارت معارف تسليم اين اداره شده  توسط تيم هاي تخنيکي بعد از مرحله خانه پوري و طي مراحل آنها

کابل و ولايات

ميزان و عقرب ۱۳۹۲

۷

چاپ حاضري، کارت هاي شمول، ترتيب اوراق جوابات، تهيه و طبع سوالات امتحان، تعيين تيم هاي اساتيد براي اخذ امتحانات کانکور عمومي، متفرقه و مدارس ديني

درواز، شغنان، بهارک، خواهان و فيض آباد بدخشان

هفته سوم و چهارم ميزان سال ۱۳۹۲

۸

چاپ حاضري، کارت هاي شمول، ترتيب اوراق جوابات، تهيه و طبع  سوالات و تعيين تيم هاي اساتيد به منظور اخذ امتحانات کانکور عمومي، متفرقه و مدارس ديني

غور، باميان، دايکندي و غزني

هفته اول  و دوم ماه عقرب سال ۱۳۹۲

۹

چاپ حاضري، کارت هاي شمول، تهيه اوراق جوابات، تعيين تيم هاي  اساتيد، طبع سوالات و آماده کردن بکس هاي اسناد امتحانات

خوست، پکتيا، پکتيکا، لوگر و ميدان وردگ

هفته سوم و چهارم  برج عقرب ۱۳۹۲

۱۰

چاپ حاضري، کارت هاي شمول، تنظيم اوراق جوابات، تعيين تيم هاي اساتيد، طبع سوالات و آماده کردن بکس هاي اسناد امتحانات

کندهار، زابل، ارزگان، هلمند، فراه، نيمروز و بادغيس

هفته اول و دوم برج قوس ۱۳۹۲

۱۱

چاپ حاضري، کارت هاي شمول، تنظيم اوراق جوابات، تعيين تيم هاي اساتيد، طبع سوالات و آماده کردن بکس هاي اسناد امتحانات

کندز، بغلان، تخار، سمنگان، سرپل و فارياب

هفته سوم و چهارم برج قوس ۱۳۹۲

۱۲

چاپ حاضري، کارت هاي شمول، تهيه اوراق جوابات، تعيين تيم هاي  اساتيد، طبع سوالات و آماده کردن بکس هاي اسناد امتحانات

ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان

هفته اول و دوم برج جدي ۱۳۹۲

۱۳

چاپ حاضري، کارت هاي  شمول، اوراق جوابات، تعيين تيم هاي اساتيد، طبع  سوالات و آماده کردن بکس هاي اسناد امتحانات

بلخ و جوزجان

هفته سوم و چهارم برج جدي سال ۱۳۹۲

۱۴

چاپ حاضري، کارت هاي شمول و اوراق جوابات، تعيين تيم هاي اساتيد، چاپ سوالات و آماده کردن بکس هاي اسناد امتحانات

هرات، پروان، کاپيسا و پنجشير

هفته اول و دوم دلو ۱۳۹۲

۱۵

چاپ حاضري، کارت شمول، اوراق جوابات، تعيين تيم هاي اساتيد، چاپ سوالات و آماده کردن بکس هاي اسناد امتحانات

ليسه هاي شهر و ولسوالي هاي ولايت کابل

هفته سوم الي ختم دلو ۱۳۹۲

۱۶

تخليه اسناد امتحانات  از بکس ها، چک اوراق جوابات با حاضري هاي و آماده کردن اوراق جوابات براي اسکن

کابل و ولايات

هفته اول برج حوت

۱۷

آماده کردن کليد جوابات

کابل و ولايات

هفته اول و دوم حوت سال ۱۳۹۲

۱۸

مرحله سکورينگ و اعلان نتايج

کابل و ولايات

درجريان برج حوت سال ۱۳۹۲

نوت:  پلان جدول زماني هذا در صورت مواصلت  به موقع  فورمه هاي ثبت نام  ازوزارت محترم معارف به رياست امتحانات کانکور، مساعد بودن شرايط اقليمي، و عدم موجوديت ساير مشکلات ترانسپورت زميني و هوايي و هم چـنــان مشکلات  تخنيکي انشاالله  قابل تطبيق مي باشد.

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading