جدول تطبيق نصاب تعليمی جديد و سابق مرکز و ولايات برای امتحان کانکور سال ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳

جدول تطبيق نصاب تعليمي جديد و سابق صنوف دهم ، يازدهم و دوازدهم مرکز و ولايات کشور، بعد از تائيدي تطبيق آن در سمينار مؤرخ ۵ و ۶ اسد سال ۱۳۹۲ که به اشتراک مسئولين وزارت معارف ، وزارت تحصيلات عالي و روساي معارف ولايات داير گرديده بود.

شماره

ولايت

صنف دهم

صنف يازدهم

صنف دوازدهم

نصاب تعليمي تطبيق شده بالاي شاگردان

نصاب تعليمي تطبيق شده بالاي شاگردان

نصاب تعليمي تطبيق شده بالاي شاگردان

۱

ارزگان

نصاب کهنه

نصاب جديد

نصاب جديد

۲

بادغيس

نصاب کهنه

نصاب جديد

نصاب جديد

۳

باميان

نصاب کهنه

نصاب جديد

نصاب جديد

۴

بدخشان

نصاب کهنه

نصاب جديد

نصاب جديد

۵

بغلان

نصاب کهنه

نصاب جديد

نصاب جديد

۶

بلخ

نصاب کهنه

نصاب جديد

نصاب جديد

۷

پروان

نصاب کهنه

نصاب جديد

نصاب جديد

۸

پکتيا

نصاب کهنه

نصاب جديد

نصاب جديد

۹

پکتيکا

نصاب کهنه

نصاب جديد

نصاب جديد

۱۰

پنجشير

نصاب کهنه

نصاب جديد

نصاب جديد

۱۱

تخار

نصاب کهنه

نصاب جديد

نصاب جديد

۱۲

جوزجان

نصاب کهنه

نصاب جديد

نصاب جديد

۱۳

خوست

نصاب کهنه

نصاب جديد

نصاب جديد

۱۴

دايکندي

نصاب کهنه

نصاب جديد

نصاب جديد

۱۵

زابل

نصاب کهنه

نصاب جديد

نصاب جديد

۱۶

سرپل

نصاب کهنه

نصاب جديد

نصاب جديد

۱۷

سمنگان

نصاب کهنه

نصاب جديد

نصاب جديد

۱۸

شهرکابل

نصاب کهنه

نصاب جديد

نصاب جديد

۱۹

غزني

نصاب کهنه

نصاب جديد

نصاب جديد

۲۰

غور

نصاب کهنه

نصاب کهنه

نصاب جديد

۲۱

فارياب

نصاب کهنه

نصاب جديد

نصاب جديد

۲۲

فراه

نصاب کهنه

نصاب جديد

نصاب جديد

۲۳

لغمان

نصاب کهنه

نصاب کهنه

نصاب جديد

۲۴

لوگر

نصاب کهنه

نصاب جديد

نصاب جديد

۲۵

ننگرهار

نصاب کهنه

نصاب کهنه

نصاب جديد

۲۶

نورستان

نصاب کهنه

نصاب کهنه

نصاب جديد

۲۷

نيمروز

نصاب کهنه

نصاب کهنه

نصاب جديد

۲۸

هرات

نصاب کهنه

نصاب جديد

نصاب جديد

۲۹

هلمند

نصاب کهنه

نصاب جديد

نصاب جديد

۳۰

وردک

نصاب کهنه

نصاب جديد

نصاب جديد

۳۱

کاپيسا

نصاب کهنه

نصاب جديد

نصاب جديد

۳۲

کندهار

نصاب کهنه

نصاب جديد

نصاب جديد

۳۳

کندز

نصاب کهنه

نصاب جديد

نصاب جديد

۳۴

کنر‌

نصاب کهنه

نصاب جديد

نصاب جديد

۳۵

ولايت کابل

نصاب کهنه

نصاب جديد

نصاب جديد

 
قرار شرح فوق نصاب تعليمي تطبيق شده بالاي صنوف دهم ، يازدهم و دوازدهم مکاتب  بعد از تائيدي رياست هاي معارف مربوطه ترتيب و سوالات امتحان کانکور به اساس جدول فوق از صنوف دهم ، يازدهم و دوازدهم مرکز و ولايات در سالهاي ۱۳۹۲- ۱۳۹۳ ترتيب و قابل تطبيق ميباشند داوطلبان امتحانات کانکور مطلع باشند .

نوت: تمام فارغان سال ۱۳۹۲ و سالهاي گذشته طبق جدول فوق براي امتحان کانکور ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳ آماده گي هاي لازم را اخذ نمايند.

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading