امتحان کانکور در سایت نجم المدارس حوزه بهارک ولایت بدخشان ملغي قرار داده شد

امتحانات کانکور در سايت نجم المدارس حوزه بهارک ولايت بدخشان ملغي و اوراق جوابات يک صنف ديگر در حوزه خواهان و دو صنف ديگر در حوزه درواز اين ولايت تحت بررسي قرار دارد.

 تصميم الغاي امتحان کانکور يک سايت و بررسي سه صنف در حوزه هاي خواهان و درواز ولايت بدخشان پس از آن اتخاذ شد که هيات ممتحن بعد از اخذ امتحان در حوزه هاي ياد شده گزارش هاي را مبني بر مواردي از تخلفات در زمينه به کميسيون حمايوي کانکور ارائه نمودند.
کميسيون حمايوي کانکور در جلسه که تحت رياست معين امور محصلان داير نمود پس از غور و بررسي تصميم گرفت تا امتحان ساحات ياد شده ملغي يامجدداً اخذ گردد.
گفتنيست که در سايت نجم المدارس حوزه بهارک ۹۴۰ تن شامل مي باشند.
هيات ممتحن د رحوزه هاي ياد شده در گزارش شان به کميسيون حمايوي کانکور از مواردي چون دخالت افراد غير مسوول، نقل، برهم زدن صحن امتحان و ايجاد بي نظمي عنوان کردند.
در جلسه همچنان تصميم گرفته شد تا امتحان بعدي حوزه کانکور با تدابير مشخص جلوگيري از دخالت هاي افراد غير مسوول اخذ گردد.
کميسيون حمايوي کانکور متشکل از روساي پوهنتون هاي بزرگ کشور، اتحاديه استادان پوهنتون ها و تعدادي از استادان نخبه و کارشناس امور امتحانات کانکور ايجاد گرديده و هدف آن جلوگيري از هرنوع اقدامي که شفافيت کانکور را تحت سوال قرار دهد، مي باشد.
اين کميسيون صلاحيت دارد تا از طريق هيات موظف خويش از جريان امتحانات کانکور در ۳۸ حوزه امتحان نظارت نموده و با مواجه شدن با موارد تخلفاتي امتحان کانکور همان حوزه را ملغي اعلان نمايد.
اين تصميم وزارت تحصيلات عالي پس از آن اتخاذ شد که در امتحان سال گذشته شکاياتي از دخالت افراد غير مسوول، و موارد تقلب در پروسه امتحان کانکور بروز نمود.
قرار است در امتحانات کانکور سال جاري حدود ۲۵۰ هزار تن فارغان صنف دوازدهم از سراسر کشور جهت راه يابي به پوهنتون ها و موسسات تحصيلات عالي اشتراک نمايند.
وزارت تحصيلات عالي از تمام مسولان ولايات تقاضامند است تا از هر نوع دخالت منفي در پروسه اخذ امتحان کانکور جلوگيري بعمل آرند در غير آن امتحان کانکور همان حوزه از سوي هيات ممتحن لغو و امتحان شان دوباره اخذ خواهد شد.

تا کنون در مجموع از ۶۰ هزار و يکصد و بيست و هشت تن در ولايات غور، غزني، سرپل، باميان، دايکندي، بادغيس، ميدان وردک،هلمند، خوست، پکتيا، پکتيکا، ارزگان، زابل، نيمروز، فراه، نورستان و بدخشانو حوزه هاي فيض آباد، شغنان، درواز، خواهان و بهارک ولايت بدخشان اخذ گرديده و پروسه اخذ امتحانات کانکور در ساير حوزه ها ادامه دارد.

قابل ذکر است که امتحانات حوزه ولايت لوگر در هفته قبل بنا بر آنچه از سوي هيات ممتحن نسبت دخالت ها غير شفاف خوانده شد ملغي قرار داده شده و قرار است مجدداً به تاريخ ۲۱ جدي اخذ گردد.

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading