اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد امتحان کانکور سال ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳

۱- ثبت نام دانش آموزانیکه موفق شدن به پوهنځی های تحصیلات عالی و نیمه عالی راه یابند روز شنبه آغاز میگردد.

۲- هیچ گونه تبدیلی از یک پوهنځی به پوهنځی دیگر امکان ندارد دانش آموزان به وزارت تحصیلات عالی بدین منظور مراجعه نکند.

۳- دانش آموزانیکه بنابر مشکلاتی (آی دی) شان و یا اسمای شان در لست نتایج کانکور وجود ندارد به مراکز رسیدگی به مشکلات شان در محل های مختلف که نظر به ولایات مختلف در نظر گرفته شده است و عبارت اند از کفتریای پوهنتون کابل، پوهنتون پلتخنیک کابل، پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی الی ۲۰ ثور مراجعه کند.

۴- دانش آموزانیکه به تخفیف معرفی شده اند این تخفیف نظر به موسسات تحصیلات عالی از ۲۰ فیصد الی ۴۰ فیصد بوده که نظر به موسسات و پوهنتون های خصوصی تفاوت دارد.

۵- دانش آموزانیکه به تخفیف معرفی شده اند باید به مراکزی که در فوق ذکر شد، مراجعه کنند تا فورم های مخصوصی که از طرف وزارت تحصیلات عالی برایشان داده میشود خانه پری کنند.

۶- دانش آموزانیکه مصمم شده اند که در امتحان شبانه اشتراک کنند باید منفکی شانرا بگیرند در غیر آن سیستم اسمای شانرا در امتحان شبانه شناسایی میکند.

۷- دانش آموزانیکه نمیخواهند دروس شانرا در پوهنځی های که کامیاب شده اند ادامه دهند الی یکماه باید تأجیل شانرا بگیرند.

۸- با انتخاب نمودن چند پوهنځی نمرات دانش آموزان کاهش نمی یابد و این انتخابات هیچ تقلیلی را در نمرات شان نیاورده است.

۸- دانش آموزانیکه بعد از سال ۱۳۹۰ شامل امتحان کانکور شده اند دو شانس برای امتحان دارند و دانش آموزانیکه قبل از سال ۱۳۹۰ امتحان کانکور را سپری کرده اند سه شانس برای سپری نمودن امتحان کانکور دارند البته قابل ذکر است که امتحان کانکور شبانه نیز شامل این شانس میشود.

نظرات

مطالب مرتبط

نتایج امتحان کانکور سال ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸ اعلام شد

اداره ملی امتحانات کانکور و وزارت تحصیلات عالی افغانستان، نتایج آزمون کانکور سال ۱۳۹۷ – …