جدول پذيرش مشمولين کانکور سال ۱۳۹۳ در مؤسسات تحصيلات عالي خصوصي

جدول فیصدی تخفیف های مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی برای داوطلبان که از طریق امتحان کانکور سال ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳ معرفی شده اند.

جدول پذيرش مشمولين کانکور سال ۱۳۹۳ پوهنتونهاي دولتي کشور و داوطلبان ورود به موسسات تحصيلات عالي خصوصي در مرکز و ولايات حسب ظرفيت اعلام شده از سوي نهادهاي تحصيلات عالي خصوصي کشور

۱- پوهنتون کاردان درکابل انجنيري ۲۰% ۳۲۰نفر

۱- قانون ۲۰%
۲- اقتصاد ۲۰%
۳- کمپيوترساينس ۲۰%

۲- خاتم النبيين درکابل

۱- قابلگي ۳۰% ۱۰۰نفر
۲- کمپيوترساينس ۳۰% ۱۰۰نفر
۳- علوم سياسي ۴۰% ۱۰۰نفر
۴- اقتصاد ۴۰% ۱۰۰نفر
۵- اداره منجمنت ۴۰% ۱۰۰نفر
۶- انحينيري ۳۰% ۱۰۰نفر
۷- علوم قرآني ۴۰% ۱۰۰نفر
۸- نکنالوژ.ي ۴۰% ۱۰۰نفر
۹- اقتصاد ۴۰% ۱۰۰نفر

 

۳- ابن سينا درکابل

۱- علوم اجتماعي ۵۰% ۱۵۰نفر
۲- علوم سياسي ۲۰% ۷۰نفر
۳- اقتصاد ۲۰% ۷۰نفر
۴- حقوق ۲۰% ۷۰نفر
۵- کامپيوتر سايس ۲۰% ۳۰نفر
۶- انجنيري ۵۰% ۷۰نفر

۴- موسسه تحصيلات عالي باختر درکابل

۱- انجنيري ۵۰% ۲۵۰نفر
۲- اقتصاد ۵۰%
۳- ژورناليزم ۵۰%
۴- کمپيوترساينس ۵۰%
۵- حقوق وعلوم سياسي ۵۰%

۵- موسسه تحصيلات عالي (استقلال) در کابل

۱- انجنيري ذکور%۲۰ براي اناث%۲۵ ۳۰۰نفر ذکور۲۰ نفر اناث ۲۰ نفر
۲- کامپيوتر سايس ۳۰۰ نفر
۳- حقوق ۴۰۰ نفر
۴- اقتصاد ۴۰۰ نفر

۶- موسسه تحصيلات عالي (استقامت) درکابل

۱- شرعيات ذکور%۳۰ براي اناث%۴۰ ۱۰۰۰نفر
۲- انجنيري ۱۰۰۰نفر
۳- حقوق وعلوم سياسي ۱۰۰۰نفر

۷- موسسه تحصيلات عالي (اهل بيت) درکابل

۱- حقوق ذکور%۱۵براي اناث %۲۰ ذکور۱۲۰ اناث۸۰نفر ذکور۱۰ نفر اناث ۱۵ نفر علوم سياسي ذکور۱۱۰ اناث۶۰نفر ذکور۸ نفر اناث ۵۱۰نفر
۲- شرعيات ذکور۱۰۰ اناث۳۰نفر ذکور۸ نفر اناث ۱۰نفر

۸- موسسه تحصيلات عالي (بارک) در نيمروز

۱- اقتصاد ۲۰% ذکور۲۵۰اناث۲۵۰نفر
۲- حقوق ۲۰% ذکور۲۵۰اناث۲۵۰نفر

۹- پوهنتون خصوصي (جامعه المصطفي) درکابل ۱ حقوق براي ذکور و اناث%۲۰ ذکور۱۰۰اناث۱۰۰نفر

۱- اقتصاد ذکور۱۰۰اناث۱۰۰نفر
۲- علوم تربيتي ذکور۱۰۰اناث۱۰۰نفر
۱۰- موسسه تحصيلات عالي (خانه دانش)ّ درتخار

۱- حقوق وعلوم سياسي ذکور %۳۰ اناث%۴۰ ذکور۳۰۰اناث۱۰۰نفر ذکور۲ اناث۳
۲- اقتصاد ذکور۳۰۰اناث۱۰۰نفر ذکور۲ اناث۳
۱۱- موسسه تحصيلات عالي (خوارزمي)درکابل

۱- اقتصاد ذکور %۲۰ اناث%۲۵ ۱۰۰نفر ذکور۲ اناث۳
۲- علوم سياسي ۱۰۰نفر ذکور۲ اناث۳
۳- کمپيوترساينس ۱۰۰نفر ذکور۲ اناث۳
۴- مهندسي کامپيوتر ۱۰۰نفر دکور۱اناث۲
۱۲- موسسه تحصيلات عالي (سپين غر) درننگرهار

۱- ذکور %۲۰ اناث%۲۰ ۱۰۰نفر
۲- ستوماتولوژي ذکور %۳۰ اناث%۳۰ ۱۰۰
۳- تکنالوژي .ي ذکور %۴۰ اناث%۴۰ ۲۰۰نفر
۱۳- موسسه تحصيلات عالي خصوصي راه سعادت مزارشريف

۱-  انجنيري ۲۰% ۳۰۵نفر
۲-  اقتصاد ۲۰%
۳-  تعليم وتربيه ۲۰%
۴-  حقوق وعلوم سياسي ۲۰%
۱۴- موسسه تحصيلات عالي (فجرستان)درتخار

۱- انجينري ۲۰% ذکور۱۲۰اناث ۴۰نفر
۲- اقتصاد ذکور۱۰۰اناث۶۰نفر
۳- حقوق وعلوم سياسي ذکور۱۰۰اناث۶۰نفر
۱۵- پوهنتون کانب در کابل ۱ اقتصاد – شعبه مرکزي ۵۰ نفر

۱- علوم سياسي -شعبه مرکزي ۵۰نفر
۲-  حقوق- شعبه مرکزي ۵۰نفر
۳-  علوم-سياسي شعبه برچي ۳۵% ۵۰نفر
۴-  اقتصاد – شعبه برچي ۹۵نفر
۵-  حقوق- شعبه برچي ۹۵نفر
۶-  BBbشعبه برچي ۹۵نفر
۷-  BBbشعبه مرکزي ۲۰% ۵۰نفر
۱۶- موسسه تحصيلات عالي (ملالي)درکندهار

۱- حقوق ۳۰% ذکور۱۰۰ اناث۵۰نفر ۷تفر اناث
۲- ذکور۱۰۰ اناث۵۰نفر ۸نفر اناث
۱۷- موسسه تحصيلات عالي (ميهن)درکابل

۱- ستوماتولوژي ۲۰% ۲۵۰نفر اناث۱نفر
۲- فارمسي ۲۵۰نفر اناث۱نفر
۳- تکنالوژي .ي ۲۵۰نفر اناث۱نفر
۱۸- موسسه تحصيلات عالي (ميوند)درکابل

۱- اقتصاد ذکور%۵۰ اناث%۶۰ ۶۰۰تفر
۲- کمپيوتر ساينس ذکور%۵۰ اناث%۶۰ ۶۰۰تفر
۱۹- موسسه تحصيلات عالي (احمد شاه ابدالي) درخوست

۱-  ۲۰% تخفیف برای  ۲۰۰ نفر
۲۰ پوهنتون خصوصي آريا درشهرمزارشريف

۱- انجنيري ساختماني ۴۰% ۵۶۰نفر
۲- انجنيري محيط زيست
۳- اداره وتجارت
۴- مديريت ومحاسبه
۵- علوم سياسي
۶- حقوق
۷- کامپيوتر ساينس
۸- اداره عامه
۲۱- موسسه تحصيلات عالي (آريانا) درکابل وننگرهار

۱- حقوق وعلوم سياسي ۲۰% ۶۰۰نفر
۲- اقتصاد ۶۰۰نفر
۳- انجينري ۶۰۰نفر
۲۲- موسسه تحصيلات عالي (آسيا) درهرات

۱- اقتصاد ۴۰-۵۰% ۳۰۰نفر
۲- انجينري ۲۰۰نفر
۳- حقوق وعلوم سياسي ۲۰۰نفر
۲۳- موسسه تحصيلات عالي (ازهر) درکابل

۱- حقوق ۲۰% ۲۰۰نفر
۲- اقتصاد ۲۰۰نفر
۳- تعليم وتربيه ۴۰۰نفر
۲۴- موسسه تحصيلات عالي (اشراق) درهرات

۱- شرعيات ۱۰% ۷۲۰نفر اناث وذکور
۲- حقوق
۳- اقتصاد
۴- انجينري
۲۵- موسسه تحصيلات عالي (افغانستان)درکابل

۱- دپلوماسي ومطالعات بين المللي ذکور%۲۰اناث%۵۰ ۲۰۰نفر اناث و ذکور
۲- اقتصاد وتوسعه
۳- مديريت تجارت و حکومت داري
۲۶- موسسه تحصيلات عالي (التقوا)درننگرهار

۱- اقتصاد ۵۰% ۱۰نفر ۱۰نفر
۲- حقوق ۱۰نفر ۱۰نفر
۲۷- موسسه تحصيلات عالي (الفلاح)درننگرهار

۱- انجينري ۴۰% ۳۰۰نفر در تمام اين رشته ها
۲- اقتصاد
۳- ژورناليزم
۴- حقوق
۵- شرعيات ۷۰%
۲۸- موسسه تحصيلات عالي (پيام) در کابل

۱-  حقوق ۲۵% ۴۰۰نفر باتخفيف
۳- اقتصاد
۲۹- موسسه تحصيلات عالي (اميرعلي شيرنوايي) درشبرغان

۱- حقوق وعلوم سياسي ۲۰% ۴۰نفر
۲- اقتصاد ۲۰نفر
۳- تعليم وتربيه ۲۰نفر
۴- انجينري ۲۰نفر
۳۰- موسسه تحصيلات عالي (تابش) درکابل

۱- شرعيات ۵۰% ۶۰نفر ۱۰نفر
۲- ژورناليزم ۶۰نفر ۱۰نفر
۳۱ موسسه تحصيلات عالي (پامير) درخوست

۱- اقتصاد ۲۰% ۵۰نفر
۲- کمپوترساينس
۳- ادبيات انگليسي
۴- حقوق وعلوم سياسي
۳۲- موسسه تحصيلات عالي (جامي) درهرات

۱- حقوق وعلوم سياسي ۲۰% ۷۰۰نفر ۱۰نفر دانشجوي برتر
۲- شرعيات وعلوم اسلامي
۳- اقتصاد
۴- انجينري
۳۳- موسسه تحصيلات عالي (جهان) درکابل

۱- اداره وتجارت ۱۷% ۵۰۰نفر
۲- حقوق ۵۰۰نفر
۳۴- موسسه تحصيلات عالي (حکيم سنايي) دربغلان

۱- ۵۰% ۲۰۰نفر
۲- اقتصاد ۱۵۰نفر
۳- حقوق ۲۰۰نفر ۳نفر اناث
۳۵- پوهنتون خصوصي (خراسان) درننگرهار

۱- اقتصاد ۴۰۰نفر
۲- انجينري ۲۰۰نفر
۳- کمپيوتر ساينس ۲۰۰نفر
۴- ژورناليزم وعلوم بشري ۵۰% ۱۰۰نفر
۳۶- موسسه تحصيلات عالي (رابعه بلخي) درکابل

۱- حقوق وعلوم سياسي ۱۰% ذکور۲۰اناث۳۰
۲- اقتصاد ذکور۲۰اناث۳۰
۳- کمپيوترساينس ذکور۲۰اناث۳۰
۴- انجينري ذکور۲۰اناث۳۰
۳۷- موسسه تحصيلات عالي (رنا) درکابل

۱- اقتصاد ذکور%۴۰اناث%۵۰ ۸۰۰نفر ۴نفر
۲- کمپيوترساينس ذکور۳۰۰اناث ۲۰۰نفر ۴نفر
۳- حقوق وعلوم سياسي ۸۰۰نفر ۲نفر
۳۸- موسسه تحصيلات عالي (روشان) درننگرهار

۱- ۱۰% ۵۰نفر
۲- ستوماتولوژي ۱۵% ۱۰۰نفر
۳- حقوق وعلوم سياسي ۳۰% ۱۰۰نفر
۴- اقتصاد ۳۰% ۱۰۰نفر
۵- فارمسي ۲۰% ۵۰نفر
۳۹- موسسه تحصيلات عالي (زوال) درکابل

۱- ۳۰% ۲۵۰نفر
۲- حقوق
۴۰- موسسه تحصيلات عالي (سادات) درمزارشريف

۱- انجينري ۳۰% ۷۵۰نفر
۲- کمپيوتر ساينس ۲۰%
۳- شرعيات ۱۵%
۴۱- پوهنتون خصوصي (سلام) درکابل

۱- انجينري ۲۰% ۵۰نفر باتخفيف
۲- اقتصاد ۵۰نفر باتخفيف
۳- حقوق ۵۰نفر باتخفيف
۴- کمپيوتر ساينس ۵۰نفر باتخفيف
۵- شرعيات ۵۰نفر باتخفيف
۴۲- موسسه تحصيلات عالي (شرق) درکابل

۱- اداره وتجارت // ۴۶۰نفر ۱۶نفر
۲- کمپيوتر ساينس ۶۴۰نفر
۳- مديريت وکاهش خطرات حوادث ۱۲۰نفر
۴۳- موسسه تحصيلات عالي (طلوع آفتاب) درکابل

۱- حقوق وعلوم سياسي ۵۸% ۱۵۰۰نفر ۱۵نفر
۲- اقتصاد
۳- کمپيوترساينس
۴۴- موسسه تحصيلات عالي (عروج) درکابل

۱- حقوق وعلوم سياسي ۱۰۰نفر ۶۰نفرکه ۸۵% را پوره کرده باشد
۲- اقتصاد ۱۰۰نفر
۳- اداره ومديريت ۱۰۰نفر
۴۵- موسسه تحصيلات عالي (غالب) درکابل

۱- معالجوي ۲۰% ۱۵۰نفر
۲- دندان ۶۰نفر
۳- حقوق ۱۰۰نفر
۴- اقتصاد ۵۰نفر
۴۶- موسسه تحصيلات عالي (غالب هرات)

۱- معالجوي ۲۰% ۳۰۰نفر
۲- دندان ۱۰۰نفر
۳- حقوق ۱۰۰نفر
۴- کمپيوتر ساينس ۱۰۰نفر
۵- اقتصاد ۱۰۰نفر
۴۷- موسسه تحصيلات عالي (کاروان) درکابل

۱- حقوق ۲۰-۵۰% ۴۰۰-۵۰۰نقر
۲- علوم سياسي
۳- اقتصاد
۴۸- موسسه تحصيلات عالي (ملي) درکابل

۱- حقوق ۲۵% ۸۰۰نفر
۲- ۲۰۰نفر
۴۹- موسسه تحصيلات عالي(مولانا جلال الدين ) درمزارشريف

۱- ژورناليزم ۴۰% ۵۰نفر ۵۰نفر
۲- حقوق ۵۰نفر
۳- اقتصاد ۵۰نفر
۴- تعليم وتربيه ۵۰نفر
۵۰- موسسه تحصيلات عالي(ناصر خسرو ) در دايکندي

۱- حقوق ۲۵-۵۰% ۱۰۰نفر ۳نفر
۲- اقتصاد ۳نفر
۳- تعليم وتربيه ۳نفر
۴- انجينري ۱نفر
۵۱- موسسه تحصيلات عالي (سيد جمال الدين افغان) درکابل

۱- حقوق ۵۵٫۵۰% ۸۰۰نفر
۲- اقتصاد ۵۰% ۵۰۰نفر
۵۲- موسسه تحصيلات عالي (ارکوزيا) درهلمند

۱- انجنيري ۴۰% ۵۵نفر
۲- حقوق وعلوم سياسي ۶۰نفر
۳- تعليم وتربيه ۶۵نفر
۵۳- موسسه تحصيلات عالي کوهرشاد درکابل

۱- انجنيري از%۵تا۴۰% ۶۰۰نفر
۲- مدريت اقتصاد
۳- اداره تجارت
۴- حقوق
۵- علوم سياسي
۵۴- موسسه تحصيلات عالي (مريم) درکابل

۱- اقتصاد ۵۰% ۱۲۰۰نفر
۲- کمپيوتر ساينس
۳- حقوق
۵۵- موسسه تحصيلات عالي (بست) درهلمند

۱- ۳۰% ۵نفر
۲- کمپيوتر ساينس ۳۰% ۵نفر
۳- انجنيري ۴۰% ۱۵نفر
۴- حقوق ۴۰% ۱۵نفر
۵- اقتصاد ۴۰% ۱۵نفر
۵۶- موسسه تحصيلات عالي (تاج) درمزارشريف

۱- ۱۰-۳۰% ۳۰۰نفرر ۵نفر
۲- حقوق ۳۰۰نفرر ۵نفر
۳- اقتصاد ۳۰۰نفرر ۵نفر
۵۷- موسسه تحصيلات عالي (خوجه عبدالله انصاري) درهرات

۱- حقوق وعلوم سياسي ۳۵% ۴۰۰نفر
۲- کامپيوتر ساينس
۳- ژورناليزم
۴- زبان انگليسي
۵- انجنيري
۵۸- کهکشان شرق درهرات

۱- حقوق وعلوم سياسي ۳۰% ۱۰۰نفر ۱۰نفر
۲- اقتصاد ۴۰% ۵۰نفر
۳- ادبيات انگليسي وژورناليزم ۵۰% ۴۰نفر
۵۹ موسسه تحصيلات عالي افغان درکابل

۱- شرعيات ۳۰% ۳۰نفر
۲- حقوق ۳۰% ۴۵نفر
۳- اقتصاد ۳۰% ۴۵نفر
۴- انجينري ۳۰% ۳۰نفر
۶۰ موسسه تحصيلات عالي باميکا درباميان

۱- حقوق وعلوم سياسي ۴۰% ۱۰۰نفر
۶۱ موسسه تحصيلات عالي فانوس درکابل

۱- ژورناليزم وارتباطات ۵۰%
۶۲ پوهنتون سلام شعبه کندز

۱- انجينري ۵۰% ۵۰
۲- اقتصاد ۵۰% ۶۰
۳- حقوق ۵۰% ۸۰
۴- شرعيات ۵۰% ۸۰

۶۳ موسسه تحصيلات عالي غرجستان درکابل

۱- حقوق وعلوم سياسي ۱۰% ۲۰۰نفر
۲- اقتصاد ۱۰%
۳- کمپيوترساينس ۱۰%
۴- علوم اجتماعي ۱۰%
۶۴ موسسه تحصيلات عالي خصوصي دانش درپروان

۱- حقوق وعلوم سياسي ۵۰% ۵۰۰نفر
۲- اقتصاد ۵۰% ۵۰۰نفر
۶۵- موسسه تحصيلات عالي خصوصي خانه نور

۱- کمپيوتر ساينس ۵۰%
۲- اقتصاد

پتعداد مجموعي با تخفيف ۳۸۷۱۵ و به تعداد ۴۳۴ تن را به صورت رايگان ظرفيت جذب در موسسات تحصيلات عالي خصوصي ميباشد

نظرات

مطالب مرتبط

نتایج امتحان کانکور سال ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸ اعلام شد

اداره ملی امتحانات کانکور و وزارت تحصیلات عالی افغانستان، نتایج آزمون کانکور سال ۱۳۹۷ – …