جدول پذيرش مشمولين کانکور سال ۱۳۹۳ در مؤسسات تحصيلات عالي خصوصي

جدول فیصدی تخفیف های مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی برای داوطلبان که از طریق امتحان کانکور سال ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳ معرفی شده اند.

جدول پذيرش مشمولين کانکور سال ۱۳۹۳ پوهنتونهاي دولتي کشور و داوطلبان ورود به موسسات تحصيلات عالي خصوصي در مرکز و ولايات حسب ظرفيت اعلام شده از سوي نهادهاي تحصيلات عالي خصوصي کشور

۱- پوهنتون کاردان درکابل انجنيري ۲۰% ۳۲۰نفر

۱- قانون ۲۰%
۲- اقتصاد ۲۰%
۳- کمپيوترساينس ۲۰%

۲- خاتم النبيين درکابل

۱- قابلگي ۳۰% ۱۰۰نفر
۲- کمپيوترساينس ۳۰% ۱۰۰نفر
۳- علوم سياسي ۴۰% ۱۰۰نفر
۴- اقتصاد ۴۰% ۱۰۰نفر
۵- اداره منجمنت ۴۰% ۱۰۰نفر
۶- انحينيري ۳۰% ۱۰۰نفر
۷- علوم قرآني ۴۰% ۱۰۰نفر
۸- نکنالوژ.ي ۴۰% ۱۰۰نفر
۹- اقتصاد ۴۰% ۱۰۰نفر

 

۳- ابن سينا درکابل

۱- علوم اجتماعي ۵۰% ۱۵۰نفر
۲- علوم سياسي ۲۰% ۷۰نفر
۳- اقتصاد ۲۰% ۷۰نفر
۴- حقوق ۲۰% ۷۰نفر
۵- کامپيوتر سايس ۲۰% ۳۰نفر
۶- انجنيري ۵۰% ۷۰نفر

۴- موسسه تحصيلات عالي باختر درکابل

۱- انجنيري ۵۰% ۲۵۰نفر
۲- اقتصاد ۵۰%
۳- ژورناليزم ۵۰%
۴- کمپيوترساينس ۵۰%
۵- حقوق وعلوم سياسي ۵۰%

۵- موسسه تحصيلات عالي (استقلال) در کابل

۱- انجنيري ذکور%۲۰ براي اناث%۲۵ ۳۰۰نفر ذکور۲۰ نفر اناث ۲۰ نفر
۲- کامپيوتر سايس ۳۰۰ نفر
۳- حقوق ۴۰۰ نفر
۴- اقتصاد ۴۰۰ نفر

۶- موسسه تحصيلات عالي (استقامت) درکابل

۱- شرعيات ذکور%۳۰ براي اناث%۴۰ ۱۰۰۰نفر
۲- انجنيري ۱۰۰۰نفر
۳- حقوق وعلوم سياسي ۱۰۰۰نفر

۷- موسسه تحصيلات عالي (اهل بيت) درکابل

۱- حقوق ذکور%۱۵براي اناث %۲۰ ذکور۱۲۰ اناث۸۰نفر ذکور۱۰ نفر اناث ۱۵ نفر علوم سياسي ذکور۱۱۰ اناث۶۰نفر ذکور۸ نفر اناث ۵۱۰نفر
۲- شرعيات ذکور۱۰۰ اناث۳۰نفر ذکور۸ نفر اناث ۱۰نفر

۸- موسسه تحصيلات عالي (بارک) در نيمروز

۱- اقتصاد ۲۰% ذکور۲۵۰اناث۲۵۰نفر
۲- حقوق ۲۰% ذکور۲۵۰اناث۲۵۰نفر

۹- پوهنتون خصوصي (جامعه المصطفي) درکابل ۱ حقوق براي ذکور و اناث%۲۰ ذکور۱۰۰اناث۱۰۰نفر

۱- اقتصاد ذکور۱۰۰اناث۱۰۰نفر
۲- علوم تربيتي ذکور۱۰۰اناث۱۰۰نفر
۱۰- موسسه تحصيلات عالي (خانه دانش)ّ درتخار

۱- حقوق وعلوم سياسي ذکور %۳۰ اناث%۴۰ ذکور۳۰۰اناث۱۰۰نفر ذکور۲ اناث۳
۲- اقتصاد ذکور۳۰۰اناث۱۰۰نفر ذکور۲ اناث۳
۱۱- موسسه تحصيلات عالي (خوارزمي)درکابل

۱- اقتصاد ذکور %۲۰ اناث%۲۵ ۱۰۰نفر ذکور۲ اناث۳
۲- علوم سياسي ۱۰۰نفر ذکور۲ اناث۳
۳- کمپيوترساينس ۱۰۰نفر ذکور۲ اناث۳
۴- مهندسي کامپيوتر ۱۰۰نفر دکور۱اناث۲
۱۲- موسسه تحصيلات عالي (سپين غر) درننگرهار

۱- ذکور %۲۰ اناث%۲۰ ۱۰۰نفر
۲- ستوماتولوژي ذکور %۳۰ اناث%۳۰ ۱۰۰
۳- تکنالوژي .ي ذکور %۴۰ اناث%۴۰ ۲۰۰نفر
۱۳- موسسه تحصيلات عالي خصوصي راه سعادت مزارشريف

۱-  انجنيري ۲۰% ۳۰۵نفر
۲-  اقتصاد ۲۰%
۳-  تعليم وتربيه ۲۰%
۴-  حقوق وعلوم سياسي ۲۰%
۱۴- موسسه تحصيلات عالي (فجرستان)درتخار

۱- انجينري ۲۰% ذکور۱۲۰اناث ۴۰نفر
۲- اقتصاد ذکور۱۰۰اناث۶۰نفر
۳- حقوق وعلوم سياسي ذکور۱۰۰اناث۶۰نفر
۱۵- پوهنتون کانب در کابل ۱ اقتصاد – شعبه مرکزي ۵۰ نفر

۱- علوم سياسي -شعبه مرکزي ۵۰نفر
۲-  حقوق- شعبه مرکزي ۵۰نفر
۳-  علوم-سياسي شعبه برچي ۳۵% ۵۰نفر
۴-  اقتصاد – شعبه برچي ۹۵نفر
۵-  حقوق- شعبه برچي ۹۵نفر
۶-  BBbشعبه برچي ۹۵نفر
۷-  BBbشعبه مرکزي ۲۰% ۵۰نفر
۱۶- موسسه تحصيلات عالي (ملالي)درکندهار

۱- حقوق ۳۰% ذکور۱۰۰ اناث۵۰نفر ۷تفر اناث
۲- ذکور۱۰۰ اناث۵۰نفر ۸نفر اناث
۱۷- موسسه تحصيلات عالي (ميهن)درکابل

۱- ستوماتولوژي ۲۰% ۲۵۰نفر اناث۱نفر
۲- فارمسي ۲۵۰نفر اناث۱نفر
۳- تکنالوژي .ي ۲۵۰نفر اناث۱نفر
۱۸- موسسه تحصيلات عالي (ميوند)درکابل

۱- اقتصاد ذکور%۵۰ اناث%۶۰ ۶۰۰تفر
۲- کمپيوتر ساينس ذکور%۵۰ اناث%۶۰ ۶۰۰تفر
۱۹- موسسه تحصيلات عالي (احمد شاه ابدالي) درخوست

۱-  ۲۰% تخفیف برای  ۲۰۰ نفر
۲۰ پوهنتون خصوصي آريا درشهرمزارشريف

۱- انجنيري ساختماني ۴۰% ۵۶۰نفر
۲- انجنيري محيط زيست
۳- اداره وتجارت
۴- مديريت ومحاسبه
۵- علوم سياسي
۶- حقوق
۷- کامپيوتر ساينس
۸- اداره عامه
۲۱- موسسه تحصيلات عالي (آريانا) درکابل وننگرهار

۱- حقوق وعلوم سياسي ۲۰% ۶۰۰نفر
۲- اقتصاد ۶۰۰نفر
۳- انجينري ۶۰۰نفر
۲۲- موسسه تحصيلات عالي (آسيا) درهرات

۱- اقتصاد ۴۰-۵۰% ۳۰۰نفر
۲- انجينري ۲۰۰نفر
۳- حقوق وعلوم سياسي ۲۰۰نفر
۲۳- موسسه تحصيلات عالي (ازهر) درکابل

۱- حقوق ۲۰% ۲۰۰نفر
۲- اقتصاد ۲۰۰نفر
۳- تعليم وتربيه ۴۰۰نفر
۲۴- موسسه تحصيلات عالي (اشراق) درهرات

۱- شرعيات ۱۰% ۷۲۰نفر اناث وذکور
۲- حقوق
۳- اقتصاد
۴- انجينري
۲۵- موسسه تحصيلات عالي (افغانستان)درکابل

۱- دپلوماسي ومطالعات بين المللي ذکور%۲۰اناث%۵۰ ۲۰۰نفر اناث و ذکور
۲- اقتصاد وتوسعه
۳- مديريت تجارت و حکومت داري
۲۶- موسسه تحصيلات عالي (التقوا)درننگرهار

۱- اقتصاد ۵۰% ۱۰نفر ۱۰نفر
۲- حقوق ۱۰نفر ۱۰نفر
۲۷- موسسه تحصيلات عالي (الفلاح)درننگرهار

۱- انجينري ۴۰% ۳۰۰نفر در تمام اين رشته ها
۲- اقتصاد
۳- ژورناليزم
۴- حقوق
۵- شرعيات ۷۰%
۲۸- موسسه تحصيلات عالي (پيام) در کابل

۱-  حقوق ۲۵% ۴۰۰نفر باتخفيف
۳- اقتصاد
۲۹- موسسه تحصيلات عالي (اميرعلي شيرنوايي) درشبرغان

۱- حقوق وعلوم سياسي ۲۰% ۴۰نفر
۲- اقتصاد ۲۰نفر
۳- تعليم وتربيه ۲۰نفر
۴- انجينري ۲۰نفر
۳۰- موسسه تحصيلات عالي (تابش) درکابل

۱- شرعيات ۵۰% ۶۰نفر ۱۰نفر
۲- ژورناليزم ۶۰نفر ۱۰نفر
۳۱ موسسه تحصيلات عالي (پامير) درخوست

۱- اقتصاد ۲۰% ۵۰نفر
۲- کمپوترساينس
۳- ادبيات انگليسي
۴- حقوق وعلوم سياسي
۳۲- موسسه تحصيلات عالي (جامي) درهرات

۱- حقوق وعلوم سياسي ۲۰% ۷۰۰نفر ۱۰نفر دانشجوي برتر
۲- شرعيات وعلوم اسلامي
۳- اقتصاد
۴- انجينري
۳۳- موسسه تحصيلات عالي (جهان) درکابل

۱- اداره وتجارت ۱۷% ۵۰۰نفر
۲- حقوق ۵۰۰نفر
۳۴- موسسه تحصيلات عالي (حکيم سنايي) دربغلان

۱- ۵۰% ۲۰۰نفر
۲- اقتصاد ۱۵۰نفر
۳- حقوق ۲۰۰نفر ۳نفر اناث
۳۵- پوهنتون خصوصي (خراسان) درننگرهار

۱- اقتصاد ۴۰۰نفر
۲- انجينري ۲۰۰نفر
۳- کمپيوتر ساينس ۲۰۰نفر
۴- ژورناليزم وعلوم بشري ۵۰% ۱۰۰نفر
۳۶- موسسه تحصيلات عالي (رابعه بلخي) درکابل

۱- حقوق وعلوم سياسي ۱۰% ذکور۲۰اناث۳۰
۲- اقتصاد ذکور۲۰اناث۳۰
۳- کمپيوترساينس ذکور۲۰اناث۳۰
۴- انجينري ذکور۲۰اناث۳۰
۳۷- موسسه تحصيلات عالي (رنا) درکابل

۱- اقتصاد ذکور%۴۰اناث%۵۰ ۸۰۰نفر ۴نفر
۲- کمپيوترساينس ذکور۳۰۰اناث ۲۰۰نفر ۴نفر
۳- حقوق وعلوم سياسي ۸۰۰نفر ۲نفر
۳۸- موسسه تحصيلات عالي (روشان) درننگرهار

۱- ۱۰% ۵۰نفر
۲- ستوماتولوژي ۱۵% ۱۰۰نفر
۳- حقوق وعلوم سياسي ۳۰% ۱۰۰نفر
۴- اقتصاد ۳۰% ۱۰۰نفر
۵- فارمسي ۲۰% ۵۰نفر
۳۹- موسسه تحصيلات عالي (زوال) درکابل

۱- ۳۰% ۲۵۰نفر
۲- حقوق
۴۰- موسسه تحصيلات عالي (سادات) درمزارشريف

۱- انجينري ۳۰% ۷۵۰نفر
۲- کمپيوتر ساينس ۲۰%
۳- شرعيات ۱۵%
۴۱- پوهنتون خصوصي (سلام) درکابل

۱- انجينري ۲۰% ۵۰نفر باتخفيف
۲- اقتصاد ۵۰نفر باتخفيف
۳- حقوق ۵۰نفر باتخفيف
۴- کمپيوتر ساينس ۵۰نفر باتخفيف
۵- شرعيات ۵۰نفر باتخفيف
۴۲- موسسه تحصيلات عالي (شرق) درکابل

۱- اداره وتجارت // ۴۶۰نفر ۱۶نفر
۲- کمپيوتر ساينس ۶۴۰نفر
۳- مديريت وکاهش خطرات حوادث ۱۲۰نفر
۴۳- موسسه تحصيلات عالي (طلوع آفتاب) درکابل

۱- حقوق وعلوم سياسي ۵۸% ۱۵۰۰نفر ۱۵نفر
۲- اقتصاد
۳- کمپيوترساينس
۴۴- موسسه تحصيلات عالي (عروج) درکابل

۱- حقوق وعلوم سياسي ۱۰۰نفر ۶۰نفرکه ۸۵% را پوره کرده باشد
۲- اقتصاد ۱۰۰نفر
۳- اداره ومديريت ۱۰۰نفر
۴۵- موسسه تحصيلات عالي (غالب) درکابل

۱- معالجوي ۲۰% ۱۵۰نفر
۲- دندان ۶۰نفر
۳- حقوق ۱۰۰نفر
۴- اقتصاد ۵۰نفر
۴۶- موسسه تحصيلات عالي (غالب هرات)

۱- معالجوي ۲۰% ۳۰۰نفر
۲- دندان ۱۰۰نفر
۳- حقوق ۱۰۰نفر
۴- کمپيوتر ساينس ۱۰۰نفر
۵- اقتصاد ۱۰۰نفر
۴۷- موسسه تحصيلات عالي (کاروان) درکابل

۱- حقوق ۲۰-۵۰% ۴۰۰-۵۰۰نقر
۲- علوم سياسي
۳- اقتصاد
۴۸- موسسه تحصيلات عالي (ملي) درکابل

۱- حقوق ۲۵% ۸۰۰نفر
۲- ۲۰۰نفر
۴۹- موسسه تحصيلات عالي(مولانا جلال الدين ) درمزارشريف

۱- ژورناليزم ۴۰% ۵۰نفر ۵۰نفر
۲- حقوق ۵۰نفر
۳- اقتصاد ۵۰نفر
۴- تعليم وتربيه ۵۰نفر
۵۰- موسسه تحصيلات عالي(ناصر خسرو ) در دايکندي

۱- حقوق ۲۵-۵۰% ۱۰۰نفر ۳نفر
۲- اقتصاد ۳نفر
۳- تعليم وتربيه ۳نفر
۴- انجينري ۱نفر
۵۱- موسسه تحصيلات عالي (سيد جمال الدين افغان) درکابل

۱- حقوق ۵۵٫۵۰% ۸۰۰نفر
۲- اقتصاد ۵۰% ۵۰۰نفر
۵۲- موسسه تحصيلات عالي (ارکوزيا) درهلمند

۱- انجنيري ۴۰% ۵۵نفر
۲- حقوق وعلوم سياسي ۶۰نفر
۳- تعليم وتربيه ۶۵نفر
۵۳- موسسه تحصيلات عالي کوهرشاد درکابل

۱- انجنيري از%۵تا۴۰% ۶۰۰نفر
۲- مدريت اقتصاد
۳- اداره تجارت
۴- حقوق
۵- علوم سياسي
۵۴- موسسه تحصيلات عالي (مريم) درکابل

۱- اقتصاد ۵۰% ۱۲۰۰نفر
۲- کمپيوتر ساينس
۳- حقوق
۵۵- موسسه تحصيلات عالي (بست) درهلمند

۱- ۳۰% ۵نفر
۲- کمپيوتر ساينس ۳۰% ۵نفر
۳- انجنيري ۴۰% ۱۵نفر
۴- حقوق ۴۰% ۱۵نفر
۵- اقتصاد ۴۰% ۱۵نفر
۵۶- موسسه تحصيلات عالي (تاج) درمزارشريف

۱- ۱۰-۳۰% ۳۰۰نفرر ۵نفر
۲- حقوق ۳۰۰نفرر ۵نفر
۳- اقتصاد ۳۰۰نفرر ۵نفر
۵۷- موسسه تحصيلات عالي (خوجه عبدالله انصاري) درهرات

۱- حقوق وعلوم سياسي ۳۵% ۴۰۰نفر
۲- کامپيوتر ساينس
۳- ژورناليزم
۴- زبان انگليسي
۵- انجنيري
۵۸- کهکشان شرق درهرات

۱- حقوق وعلوم سياسي ۳۰% ۱۰۰نفر ۱۰نفر
۲- اقتصاد ۴۰% ۵۰نفر
۳- ادبيات انگليسي وژورناليزم ۵۰% ۴۰نفر
۵۹ موسسه تحصيلات عالي افغان درکابل

۱- شرعيات ۳۰% ۳۰نفر
۲- حقوق ۳۰% ۴۵نفر
۳- اقتصاد ۳۰% ۴۵نفر
۴- انجينري ۳۰% ۳۰نفر
۶۰ موسسه تحصيلات عالي باميکا درباميان

۱- حقوق وعلوم سياسي ۴۰% ۱۰۰نفر
۶۱ موسسه تحصيلات عالي فانوس درکابل

۱- ژورناليزم وارتباطات ۵۰%
۶۲ پوهنتون سلام شعبه کندز

۱- انجينري ۵۰% ۵۰
۲- اقتصاد ۵۰% ۶۰
۳- حقوق ۵۰% ۸۰
۴- شرعيات ۵۰% ۸۰

۶۳ موسسه تحصيلات عالي غرجستان درکابل

۱- حقوق وعلوم سياسي ۱۰% ۲۰۰نفر
۲- اقتصاد ۱۰%
۳- کمپيوترساينس ۱۰%
۴- علوم اجتماعي ۱۰%
۶۴ موسسه تحصيلات عالي خصوصي دانش درپروان

۱- حقوق وعلوم سياسي ۵۰% ۵۰۰نفر
۲- اقتصاد ۵۰% ۵۰۰نفر
۶۵- موسسه تحصيلات عالي خصوصي خانه نور

۱- کمپيوتر ساينس ۵۰%
۲- اقتصاد

پتعداد مجموعي با تخفيف ۳۸۷۱۵ و به تعداد ۴۳۴ تن را به صورت رايگان ظرفيت جذب در موسسات تحصيلات عالي خصوصي ميباشد

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading