اطلاعیه در مورد امتحان کانکور دور ششم کابل، متفرقه و بیرون مرزی

به اطلاع تمام داوطلبان امتحان کانکور فارغان صنوف دوازدهم عمومي و متفرقه سال ۱۳۹۳ و سال هاي قبلي ليسه هاي مرکز، ولايات و داوطلبان بيرون مرزي که به دفتر پذيرش رياست عمومي امتحانات کانکور ثبت نام نموده اند، رسانيده ميشود که کارت هاي شموليت امتحان خويش را سر از روز شنبه تاريخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۳ از مراجع ذيل بدست بيآورند:

 ۱- تمام داوطلبان قشر اناث از کتابخانه پوهنتون کابل.

۲- داوطلبان ذکور که اسماي شان به حروف (م، ط، الف، ظ، س، ش، ج، ح، خ، چ) آغاز مي شود از پوهنتون پولي تخنيک کابل.

۳- داوطلبان ذکور که اسماي شان به حروف (ع، غ، ب، ت، پ، ث، د ، ف، ق، ص، ض) آغاز مي گردد از جمنازيوم پوهنتون کابل.

۴- داوطلبان ذکور که اسماي شان به حروف (ن، ذ، ر، ز، گ، ک، ل، و، هـ، ي و متباقي حروف) آغاز مي گردد از پوهنتون طبي کابل.

امتحان کانکور داوطلبان فوق الذکر روز سه شنبه مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۳ در پوهنتون کابل و پوهنتون طبي کابل به ساعت ۸:۳۰ قبل از ظهر اخذ ميگردد.

محل و اطاق امتحان درج کارت بوده لطفاً به وقت و روز معين به پوهنتون مربوط مراجعه نمائيد.

نـــوت: از تمام شاملين امتحان کانکور جداً تقاضا ميگردد چون هوا سرد است به لباس گرم ملبس باشند و در روز امتحان از آوردن موبايل، مخابره، هر گونه وسيله الکترونيکي و اسلحه در صحن امتحان جداً خودداري نمايند. در صورت دريافت وسايل فوق الذکر نزد داوطلب اگر چه از آن استفاده هم نه نموده باشد از صحن امتحان خارج و به مسوولين امنيتي معرفي ميشوند، توجه جدي ارگان هاي موظف امتحان را در زمينه خواهانيم. علاوتأ از تمام داوطلبان تقاضا مي گردد که در روز امتحان تذکره تابعيت، قلم خود کار و يا توش سياه نوک باريک با خود داشته باشند.

قابل توجه: هر داوطلب در يک سال يک مرتبه حق شمول و سپري نموده امتحان را دارند در صورتيکه دو بار امتحان را سپري نمايند هر دو امتحان باطل و از حق امتحانات بعدي وزارت تحصيلات عالي را نيز از دست ميدهند.

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading