اطلاعیه در مورد امتحان کانکور دور ششم کابل، متفرقه و بیرون مرزی

به اطلاع تمام داوطلبان امتحان کانکور فارغان صنوف دوازدهم عمومي و متفرقه سال ۱۳۹۳ و سال هاي قبلي ليسه هاي مرکز، ولايات و داوطلبان بيرون مرزي که به دفتر پذيرش رياست عمومي امتحانات کانکور ثبت نام نموده اند، رسانيده ميشود که کارت هاي شموليت امتحان خويش را سر از روز شنبه تاريخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۳ از مراجع ذيل بدست بيآورند:

 ۱- تمام داوطلبان قشر اناث از کتابخانه پوهنتون کابل.

۲- داوطلبان ذکور که اسماي شان به حروف (م، ط، الف، ظ، س، ش، ج، ح، خ، چ) آغاز مي شود از پوهنتون پولي تخنيک کابل.

۳- داوطلبان ذکور که اسماي شان به حروف (ع، غ، ب، ت، پ، ث، د ، ف، ق، ص، ض) آغاز مي گردد از جمنازيوم پوهنتون کابل.

۴- داوطلبان ذکور که اسماي شان به حروف (ن، ذ، ر، ز، گ، ک، ل، و، هـ، ي و متباقي حروف) آغاز مي گردد از پوهنتون طبي کابل.

امتحان کانکور داوطلبان فوق الذکر روز سه شنبه مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۳ در پوهنتون کابل و پوهنتون طبي کابل به ساعت ۸:۳۰ قبل از ظهر اخذ ميگردد.

محل و اطاق امتحان درج کارت بوده لطفاً به وقت و روز معين به پوهنتون مربوط مراجعه نمائيد.

نـــوت: از تمام شاملين امتحان کانکور جداً تقاضا ميگردد چون هوا سرد است به لباس گرم ملبس باشند و در روز امتحان از آوردن موبايل، مخابره، هر گونه وسيله الکترونيکي و اسلحه در صحن امتحان جداً خودداري نمايند. در صورت دريافت وسايل فوق الذکر نزد داوطلب اگر چه از آن استفاده هم نه نموده باشد از صحن امتحان خارج و به مسوولين امنيتي معرفي ميشوند، توجه جدي ارگان هاي موظف امتحان را در زمينه خواهانيم. علاوتأ از تمام داوطلبان تقاضا مي گردد که در روز امتحان تذکره تابعيت، قلم خود کار و يا توش سياه نوک باريک با خود داشته باشند.

قابل توجه: هر داوطلب در يک سال يک مرتبه حق شمول و سپري نموده امتحان را دارند در صورتيکه دو بار امتحان را سپري نمايند هر دو امتحان باطل و از حق امتحانات بعدي وزارت تحصيلات عالي را نيز از دست ميدهند.

نظرات

مطالب مرتبط

نتایج امتحان کانکور سال ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸ اعلام شد

اداره ملی امتحانات کانکور و وزارت تحصیلات عالی افغانستان، نتایج آزمون کانکور سال ۱۳۹۷ – …