بورس های تحصیلی کشور ترکیه برای سال ۲۰۱۵ – ۲۰۱۶

برای مطالعه این مطلب به زبان پشتو اینجا را کلیک کنید

ثبت نام در بورس های تحصیلی در مقاطع لسانس، ماستری و دکتورای کشور ترکیه برای سال ۲۰۱۵ آغاز شد و قرار است برای یک ماه الی تاریخ ۳۱ مارچ سال ۲۰۱۵ ادامه پیدا کند.

رهنمای ثبت نام و جزئیات بیشتر:

جریان ثبت نام بورسهای تحصیلی مقاطع لیسانس، ماستری و دوzکتورای کشور ترکیه سر از فردا مطابق تاریخ ۲۵ فبروری سال ۲۰۱۵ آغاز میگردد و مدت ادامه آن نیز الی یک ماه فیصله گردیده است.

شرایط ثبت نام بورسهای تحصیلی ترکیه:

۱٫ برای ثبت نام در مقطع لیسانس باید تاریخ تولد پایینتر از ۰۱/۰۱/۱۹۹۴ نبوده باشد. یعنی که شخص ثبت نام کننده باید بالاتر از ۲۱ سال نداشته باشد. و نیز اوسط نمرات سه ساله دوره لیسه اش کمتر از ۷۵ فیصد نبوده باشد.

۲٫ برای ثبت نام در مقطع ماستری باید تاریخ تولد پایینتر از ۰۱/۰۱/۱۹۸۵ پایینتر نبوده باشد. یعنی شخص ثبت کننده باید بالاتر از ۳۰ سال نداشته باشد. برعلاوه این باید دیپلوم دوره لیسانس خویش نیز باید داشته باشد.

۳٫ برای ثبت نام در مقطع دکتورا باید تاریخ تولد پایینتراز۰۱/۰۱/۱۹۸۰ پایینتر نبوده باشد. یعنی شخص ثبت کننده باید بالاتر از ۳۵ سال نداشته باشد. برعلاوه این باید دیپلومدوره ماستری خویش نیز باید داشته باشد.

۴٫ نباید داری مریضی یی بوده باشد که مانع تحصیل موصوف گردد.

زبان رسمی و اکادیمیک بورسهای تحصیلی ترکیه ترکی است.در ترکیه آن عده از دانشگاه هایی که در سطوح بین المللی TOEFL و یا IELTS به زبانهای انگلیسی ویا کدام زبان دیگر بوده باشد، برعلاوه اسنادیکه در بالا ذکر گردید باید دارای نمره کامیابی از اینها نیز بوده باشد. معلومات مزید در اینمورد را میتوانید از ویب سایت دانشگاه مورد نظر دریافت بدارید. به آن عده ازکاندیدان حق اولیت داده میشود که در امتحان کانکور افغانستان شمولیت حاصلده کرده و دارای نمره قابل ملاحظه یی بوده باشد.

ثبت نام صرفا از طریق انترنت صورت پذیرفته میتواند.

 امکانات بورسهای تحصیلی ترکیه

بورسهای تحصیلی ترکیه دارای هرگونه امکانات رایگان میباشد. این امکانات رایگان برای تحصیل از این قرار است:

۱٫ برای محصلین معاش ماهانه اعطا میگردد

برای پروگرامهای لیسانس ماهانه دست کم ۶۰۰ لیره ترکی پرداخت میگردد که معادل تقریبا ۲۹۰ دالر امریکایی میگردد.
برای پروگرامهای لیسانس ماهانه دست کم ۸۵۰ لیره ترکی پرداخت میگردد که معادل تقریبا ۴۰۰ دالر امریکایی میگردد.
برای پروگرامهای لیسانس ماهانه دست کم ۱۲۰۰ لیره ترکی پرداخت میگردد که معادل تقریبا ۵۵۰ دالر امریکایی میگردد.
برای پروگرامهای تحقیقات علمی ماهانه ۲۰۰۰ لیره ترکی پرداخت میگردد که معادل تقریبا ۹۰۰دالر امریکایی میگردد.

۲٫ بود و باش

محصیلین خارجی درترکیه درلیلیه های دولتی بصورت رایگان بود وباش کرده میتوانند.برعلاوه این محصیلین خارجی میتوانند که با پول خود خانه به کرایه اخذ نمایند.

۳٫ فیس دانشگاه ها

کسانیکه موفق به بدست آوردن بورس تحصیلی ترکیه میگردند از دادن هرگونه فیس معاف شناخته میشود.

۴٫ خدمات رایگان صحی

کسانیکه موفق به کسب بورسهای ترکیه شده اند در همه شفاخانه های دولتی ترکیه بطور رایگان از هر گونه خدمات صحی مستفیذ شده میتوانند. برنده گان مستحق بیمه رایگان صحی شناخته میشوند.

۵٫ آموزش زبان ترکی

برای برنده گان بورسهای تحصیلی ترکیه برای یکسال در ترکیه تدریس رایگان زبان ترکی صورت میگیرد. این آموزش زبان برای مدت یک سال یعنی ۹ ماه تعلیمی را در بر میگیرد. در ظرف این مدت یکسال نیز از همه مزایای بورس خویش استفاده نموده میتواند.

۶٫ سهولت های ترانسپورتی برای رفت و آمدهای محصلین خارجی

برای محصلین خارجی که موفق به دریافت بورس تحصیلی گردیده اند یکبارتکت رفت و باز گشت طیاره داده میشود. قابل تذکاراست اینکه این تکتها برای یکبار یعنی اولین بار رفتن به ترکیه وبازگشت بوطن درختم دوره تحصیلی داده میشود.محصیلینی که خواهش رفت وبازگشت درایام تعطیل سمسترها را داشته باشند مصارف شان بدوش خود انها خواهد بود.

۷٫ ترانسپورت شهری

در شهرهای جدا گانه ترکیه از جانب شاروالی های مربوطه انها برای محصلین تخفیفهای قابل ملاحظه یی داده میشود که از این تخفیفها محصلین خارجی نیز استفاده کره میتوانند. حتی در بعضی از شهرترانسپورت شهری برای محصلین خارجی رایگان هست.

پروسه موفقیت دربورسهای تحصیلی ترکیه

جریان کامیابی کاندیدان بورسهای تحصیلی به هیچ وجه چانس دو ندارد و دارای دو مرحله مهم میباشد:

۱٫ جریان بجای آوردن شرایط ثبت کاندیدان وارزیابی اسناد ایشان
۲٫ جریان مصاحبه( انترویو) با محصلکاندید

۱٫ جریان بجای آوردن شرایط ثبت کاندیدان وارزیابی اسناد ایشان

ثبت نام در بورسهای تحصیلی ترکیه از طریق انترنت صورت گرفته میتواند. همه پروسه ارزیابی اسناد محصلین ثبت نام نموده در بورسهای تحصیلی ترکیه از جانب اداره مستقلی در ترکیه زیرنام ” ریاست عمومی جوامع خویشاوند و ترکی الاصل ” مورد ارزیابی قرارمیگیرد. قابل یاد آوری که برای بدست آردن بورسها در افغانستان هیچگونه امتحانی اخذ نمیگردد. شرط اصلی انتخاب در بورس در مقطع لیسانس نمرات سه ساله دوره لیسه، برای پروگرام مقطع ماستری دیپلوم و ترانسکریبت نمرات و برای مقطع دوکتورا نیز دیپلوم ماستری همرا با ترانسکریپت نمرات میباشد.

همچنان در جریان ارزیابی اسناد آنعده از کاندید محصلان چانس بیشتر خواهند داشت که شامل امتحان کانکور در افغانستان بوده دارای نمره بلندی بوده باشد. ارائه اسناد فوق باوجود اینکه جبری نیست ولی در انتخاب کاندید نقش عمده را بازی میکند.

– نمره امتحان کانکور
– دیپلومهای فراغت از کورسهای معتبر ملی و بین المللی
– مثلا نمره امتحان از TOEFL او IELTS
– اسناد اکادیمیک و مکتبی که نمایانگر فعالیتهای تعلیمی و اکادیمیک کاندید در عرصه تعلیم و تربیه اش بوده باشد.
– برای پروگرام لیسانس اوسط نمرات سه ساله کاندید باید حداقل ۷۰ فیصد بوده باشد.
– برای پروگرامهای ماستری و دوکتورا ترانسکرپت نمرات دوره لیسانس و ماستری حد اقل ۷۵ فیصد بوده باشد.
– برای دانشکده طب اوسط نمرات سه ساله دوره لیسه کاندید حد اقل ۹۰ فیصد را پوره نماید.

۲٫ جریان مصاحبه( انترویو) با کاندید محصل

مراجعه آنلاین کاندید بورسهای تحصیلی ترکیه از طریق انترنت در انقره از جانب تیم مسلکی یک اداره مستقل مورد ارزیابی قرار میگیرد. در جریان این ارزیابی آن عده از کاندیدانی که بصورت دقیق با ارائه اسناد درست و با ارزش فورم ثبت نام خویش را خانه پری کرده باشد و توانسته باشند که همه اسناد خویش را نیر بطور دقیق آپلود کنند، برنده نهایی بورسهای ترکیه شناخته میشود. و در ظرف یک ماه به ترکیه جهت تحصیل دعوت میگردد. از آغاز جریان ثبت نام، ارزیابی و اعلان برنده گان نهایی بوسهای ترکیه بطور متوسطچهار نیم مار را در بر خواهد گرفت.

 برای جزئیات بیشتر به صفحه فیس بوک زیر مراجعه کنید!

https://www.facebook.com/SayahOnline

برای ثبت نام بروی لینک زیر کلیک کنید.

www.sayahonline.com/turkish-scholarships-application-form.html


Applications for Türkiye Scholarships undergraduate, master and PhD programmes will start in February 2015

Deadline will be announced later on our website. Application term usually last approximately 30 days.

www.turkiyeburslari.gov.tr

https://twitter.com/TurkiyeBurslari

https://www.facebook.com/turkiyeburslari

Türkiye Scholarships Team.


Türkiye Bursları ۲۰۱۵ Başvuruları Başlıyor.

Türkiye Bursları Lisans ve Lisansüstü başvuruları Şubat 2015’te başlayacaktır.

Son başvuru tarihi daha sonra açıklanacaktır. Başvuruların yaklaşık 1 ay sürmesi planlanmaktadır.

www.turkiyeburslari.gov.tr

https://twitter.com/TurkiyeBurslari

https://www.facebook.com/turkiyeburslari

https://www.facebook.com/SayahOnline

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading