دور ششم و نهایی امتحان کانکور ولایت کابل روز چهار شنبه ۲۱ حوت اخذ میگردد

به اطلاع تمام داوطلبان امتحان کانکور فارغان صنوف دوازدهم عمومي و متفرقه سال ۱۳۹۲ و سال هاي قبلي ليسه هاي (پـرورشـگـاه، استاد ذبيح الله خان، ذکور شهرک ملي، پوهاند غلام صديق محبي، سواد حياتي ارزان قيمت، شهرک اميد، ليسه هاي خصوصي افغانيار، البيروني، آزادي افغاني نمبر۱، آريــاکــوه، رعــــد، سلطان محمود غـزنـوي، الـتـقـوا، غازي محمد شاه بابکرخيل، عرفان، خانه نور، اقرأ، قرطبه، اميد، يعقوب نمبر۱ و التوحيد) مربوط رياست معارف شهر کابل و تمام داوطلبان امتحان کانکور فارغان صنوف دوازدهم عمومي، متفرقه، مدارس ديني و تعليمات تخنيکي و مسلکي سال ۱۳۹۲ و سال هاي قبلي ليسه هاي مرکز و ولاياتيکه از امتحان باز مانده، داوطلبان بيرون مرزيکه در رياست عمومي تعليمات عمومي وزارت محترم معارف و رياست عمومي امتحانات کانکور ثبت نام نموده اند, رسانيده ميشود که کارت هاي شموليت امتحان خويش را سر از روز يکشنبه تاريخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۲ از مراجع ذيل بدست بيآورند:

ليسه هاي رياست معارف شهر کابل از ليسه هاي مربوط شان.

داوطلبان ذکور ولايات، خارج مرز و ولسوالي هاي کابل که اسم هاي شان به حروف (م – ع – الف – س – ش) شروع مي شود از پوهنتون طبي کابل.

داوطلبان ذکور که اسماي شان به حروف ( ب، ت، پ، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، غ، ف، ق، ط، ظ، ص، ض، گ، ک، ل، ن، و، هـ، ي و متباقي حروف) آغاز ميگردد, از پوهنتون پوليتخنيک کابل.

داوطلبان قشر اناث از پوهنتون کابل.

داوطلبان امتحان مدارس ديني از معينيت محترم تعليمات علوم اسلامي وزارت معارف داوطلبان امتحان که در معينيت محترم تعليمات تخنيکي و مسلکي ثبت نام نموده اند

جهت اخذ کارت شمول به آن معينيت محترم مراجعه نمايند.

امتحان کانکور ليسـه ها فوق الذکر روز چهار شنبه مورخ ۲۱/۱۲/۹۲ در پوهنتون کابل و پوهنتون پولي تخنيک کابل به ساعت ۸:۳۰ قبل از ظهر اخذ ميگردد. محل و اتاق امتحان درج کارت بوده لطفاً به وقت و روز معين به پوهنتون مربوطه مراجعه نمائيد.

نـــوت: از تمام شاملين امتحان کانکور جداً تقاضا ميگردد چون هوا بسيار سرد است به لباس گرم ملبس باشند و در روز امتحان از آوردن موبايل، مخابره، هر گونه وسيله الکترونيکي و اسلحه در صحن امتحان جداً خودداري نمايند. در صورت دريافت وسايل فوق الذکر نزد داوطلب اگر چه از آن استفاده هم نه نموده باشد از صحن امتحان خارج و به مسوولين امنيتي معرفي ميشوند توجه جدي ارگانهاي موظف امتحان را در زمينه خواهانيم علاوتاً از تمام داوطلبان تقاضا ميگردد که در روز امتحان تذکره تابعيت، قلم خود کار و يا توش سياه با خود داشته باشند.

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading