سومین دور امتحان کانکور ولایت کابل روز چهارشنبه ۷ حوت اخذ میگردد

به اطلاع تمام داوطلبان امتحان کانکور فارغان صنوف دوازدهم عمومي و متفرقه سال ۱۳۹۲ و سال هاي قبلي ليسه هاي (الـفـتـح، جديدالتاسيس هودخيل، عبدالرحيم شهيد، اسـتـاد خـلـيـل الله خـليلي، قلعه حشمت خان، حکيم ناصر خسرو بلخي، ابوالقاسم فردوسي، حضرت شمس المشايخ، ذبيح الله عصمتي، رخشانه، نسوان شهرک پامير، خصوصي کاتب، عبدالرحمن پژواک، علاوالدين، غلام حيدر خان، محمد فقير فيروزي، مـحـمـد مـوسـي شـفيق، مـحـمـود طـرزي، نـادريـه، نسوان پکتيا کوت، نسوان ده کيپک، نسوان کمک به معارف نمبر۱، همايون شهيد، اماني، ملالي، سلطان راضيه، نسوان مولانا جلال الدين بلخي، متفرقه ذليخا و باقيمانده عمومي جديدالتاسيس وزير آباد، خوشحال خان نمبر۱، نسوان پنجصد فاميلي، ذکور نازوانا) مربوط رياست معارف شهر کابل رسانيده ميشود کـه کـارت هـاي شـمـول امـتحان کانکور سر از شنبه تاريخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۲ در ليسه ها مربوط شان توزيع ميگردد.

امـتـحـان کـانـکـور لـيـسـه هـا و مـدارس فـوق الذکر روز چهار شنبه مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۲ در پوهنتون کابل، پوهنتون طبي کابل، پوهنتون پولي تخنيک کابل و پوهنتون تعليم و تربيه شهيد استاد رباني به ساعت ۸:۳۰ قبل از ظهر اخذ ميگردد. محل و اتاق امتحان درج کارت بوده لطفاً به وقت و روز معين به پوهنتون مربوط مراجعه نمائيد.

نـــوت: از تمام شاملين امتحان کانکور جداً تقاضا ميگردد چون هوا بسيار سرد است به لباس گرم ملبس باشند و در روز امتحان از آوردن موبايل، مخابره، هر گونه وسيله الکترونيکي و اسلحه در صحن امتحان جداً خود داري نمايند. در صورت دريافت وسايل فوق الذکر نزد داوطلب اگر چه که ازآن استفاده هم نه نموده باشد از صحن امتحان خارج و به مسوولين امنيتي معرفي ميشوند توجه جدي ارگانهاي موظف امتحان را در زمينه خواهانيم. علاوتاً از تمام داوطلبان تقاضا ميگردد که در روز امتحان تذکره، قلم خود کار و يا توش سياه با خود داشته باشند. امتحان ليسه هاي متباقي بعداً انشاالله اعلان و اخذ خواهد شد.

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading