شرايط جذب عودت کننده گان به نهاد هاي تحصيلات عالي تعيين شد

وزراي تحصيلات عالي و امور مهاجرين و عودت کننده گان تفاهمنامه اي را امضا نمودند که بر اساس آن شرايط جذب مهاجرين عودت کننده به موسسات تحصيلات عالي تعيين گرديد.

به اساس تفاهمنامه ياد شده هر دو وزارت تلاش خواهندکرد تا در برنامه اولويت ملي خاصتاً برنامه فرصتها براي تحصيلات عالي خدمات ذيل را براي مهاجرين عودت کننده انجام دهند.

۱- آن شمار محصلان عودت کننده که تحصيل شان نيمه تمام باشد بعد از طي مراحل اصولي به نهاد هاي تحصيلي معرفي ميشوند.

۲- ديپلوم هاي دست داشته عودت کننده گان طبق مقرره از طرف رياست انسجام امور اکادميک ارزيابي ميشود.

۳- محصلان که قبل از اداره موقت از دو صنف اخير پوهنتونها تحصيل را ترک گفته باشند، در صورتيکه ناکام دوساله و منفک دايمي نباشند جذب مجدد شان طبق طرزالعمل مصوبه شوراي وزيران صورت ميگيرد.

۴- شاگردان فارغ التحصيل صنوف دوازده ، بعد از تائيد وزارت محترم معارف طبق طرزالعمل اين وزارت شامل کانکور و جذب پوهنتون ها شده ميتوانند.

وزراي ياد شده قبل از امضاي تفاهمنامه در صحبت هاي مختصر شان روي ضرورت تامين حقوق عودت کننده گان صحبت نموده بر همکاري هاي بيشتر و دوامدار شان جهت تطبيق موادات تفاهمنامه تاکيد کردند.

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading