بورس هاي تحصيلي کشور امارات متحده عربی ۲۰۱۳ – ۲۰۱۴

کشور امارات متحده عربي دو بورس تحصيلي در فصل دوم درسي براي سال تحصيلي ۲۰۱۳- ۲۰۱۴ به کشور افغانستان اعطا نموده است.

شرايط بورس قرار ذيل است.

۱- شهادت نامه فراغت صنف دوازدهم مکتب با نمرات عالي، که حد اقل مجموعه نمرات آن از ۸۰% در مضامين درسي کمتر نباشد.

۲- مراعات موضوعات ذيل:

– براي تمام واجدين شرايط و شاملين اين پوهنتون، اخذ امتحان شموليت الزامي بوده که نتيجه آن نيز از اعتبار خاص در تعين رشته تحصيلي بر خور دار است بر علاوه شرايط ديگري که از جانب پوهنتون مربوطه معمول است.

– براي شموليت در فاکولته تعليم و تربيه صرف امتحان تقريري اخذ مي شود.

– براي شموليت در بخشهاي تحصيلي ديگر، هر کدام شرايط خاص خود را دارند.

– تمويل ويزه اقامت براي محصلان، مواصلات داخلي، غذا و کتابهاي درسي

۳- مصارف سفر محصلان بدوش پوهنتون نيست

۴- اسناد مورد ضرورت:

– شهادت نامه دوره ثانوي با تاپه و مهررسمي و اصلي آن که فارغ سال ۱۳۹۱باشد

– کاپي تذکره تابعيت

– تعهد به ادامه تحصيل الي فراغت

– کاپي رنگه پاسپورت و نامه عدم مسئوليت سفر به کشور هاي خارجي

– ۴ قطعه عکس رنگه

– احترام به قوانين مرعيه کشور امارات متحده عربي

اينک به اساس فيصله مورخ ۵ سنبله ۱۳۹۲ کميسيون عالي توزيع بورسها کانديدان واجد شرايط بورسهاي گروپي که جهت ثبت نام به اين وزارت مراجعه مي نمايند. از ميان آنها به تعداد ۲ تن با توجه به نمرات بلند کانکور شان انتخاب گرديده.

قابل ذکر است که در صورتيکه نمرات کانکور کانديدان در بورس متذکره مشابهت داشته باشد به اساس فيصدي نمرات دور سه ساله مکتب شان انتخاب خواهد شد.

کانديدان بايد الي تاريخ ۲۰ / ۶/۱۳۹۲ جهت ثبت نام و تکميل اسناد به وزارت تحصيلات عالي بخش مديريت عمومي بورسهاي محصلان مراجعه نمايند.

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading