بورس‌های ماستری و لیسانس دانشگاه LPU کشور هند ۲۰۱۷

دانشگاه ال پی یو شهر جلندر ایالت پنجاب (LPU, Jalandhar, Punjab) از اعطای بورسیه های تحصیلی برای سال تحصیلی ۱۸-۲۰۱۷ در مقاطع لیسانس و ماستری به شرح ذیل و تحت نام (Afghanistan –LPU friendship Scholarship) خبر داده است.
– (۲) سیت بورسیه %۱۰۰ معافیت فیس تحصیلی برای محصلان قشر اناث افغانستان.
– (۲۰) سیت بورسیه با % ۵۰ معافیت فیس تحصیلی.
– (۳۰) سیت بورسیه با % ۳۰ معافیت فیس تحصیلی.
جهت معلومات بیشتر در مورد فیس تحصیلی، لیلیه و رشته های تحصیلی موارد زیر را مطالعه کنید.

Eligibility Base Discipline Programme Name Duration Tuition fee per year
Batch 2017 Duration
After 12th or A Level Engineering B.Tech. (Electronics & Communication Engineering) 4 yrs USD 5100 4 Years (8 Semester)
After 12th or A Level Engineering B.Tech. (Computer Science & Engineering) 4 yrs USD 5100 4 Years (8 Semester)
After 12th or A Level Engineering B.Tech. (Information Technology) 4 yrs USD 5100 4 Years (8 Semester)
After 12th or A Level Engineering B.Tech. (Mechanical Engineering) 4 yrs USD 5100 4 Years (8 Semester)
After 12th or A Level Engineering B.Tech. (ME – Mechatronics) 4 yrs USD 5100 4 Years (8 Semester)
After 12th or A Level Engineering B.Tech. (Aerospace Engineering) 4 yrs USD 5100 4 Years (8 Semester)
After 12th or A Level Engineering B.Tech. (ME – Agriculture Engineering) 4 yrs USD 5100 4 Years (8 Semester)
After 12th or A Level Engineering B.Tech. (Dairy Technology) 4 yrs USD 5100 4 Years (8 Semester)
After 12th or A Level Engineering B.Tech. (Civil Engineering) 4 yrs USD 5100 4 Years (8 Semester)
After 12th or A Level Engineering B.Tech. (Electrical Engineering) 4 yrs USD 5100 4 Years (8 Semester)
After 12th or A Level Engineering B.Tech. (Electrical and Electronics Engineering) 4 yrs USD 5100 4 Years (8 Semester)
After 12th or A Level Engineering B.Tech. (Electronics & Computer Engineering) 4 yrs USD 5100 4 Years (8 Semester)
After 12th or A Level Engineering B.Tech. (Biotechnology) 4 yrs USD 5100 4 Years (8 Semester)
After 12th or A Level Engineering B.Tech. (BT – Food Technology) 4 yrs USD 5100 4 Years (8 Semester)
After 12th or A Level Engineering B.Tech. (Biomedical Engineering) 4 yrs USD 5100 4 Years (8 Semester)
After 12th or A Level Engineering B.Tech. (Automobile Engineering) 4 yrs USD 5100 4 Years (8 Semester)
After 12th or A Level Engineering B.Tech. (Chemical Engineering) 4 yrs USD 5100 4 Years (8 Semester)
After 12th or A Level Engineering B.Tech. (CHE – Petroleum) 4 yrs USD 5100 4 Years (8 Semester)
After 12th or A Level Computer Applications Dual Degree BCA – MCA 5 yrs USD 2900 5 Years (10 Semester)
After 12th or A Level Computer Applications B.Sc. (Information Technology) 3 yrs USD 2900 3 Years (6 Semester)
After 12th or A Level Computer Applications B.Sc. (Computer Science) 3 yrs USD 2900 3 Years (6 Semester)
After 12th or A Level Agriculture B.Sc. (Hons.) Agriculture 4 yrs USD 3900 4 Years (8 Semester)
After 12th or A Level Agriculture B.Sc. (Hons.) Horticulture 4 yrs USD 3900 4 Years (8 Semester)
After 12th or A Level Food Technology B.Sc. (Food Technology) 3 yrs USD 3500 3 Years (6 Semester)
After 12th or A Level Nutrition & Dietetics B.Sc. (Nutrition & Dietetics) 3 yrs USD 3500 3 Years (6 Semester)
After 12th or A Level Home Science B.Sc. (Home Science) 3 Yrs USD 3500 3 Years (6 Semester)
After 12th or A Level Biotechnology B.Sc. (Biotechnology) 3 yrs USD 3500 3 Years (6 Semester)
After 12th or A Level Microbiology B.Sc. (Microbiology) 3 yrs USD 3500 3 Years (6 Semester)
After 12th or A Level Forensic Sciences B.Sc. (Forensic Sciences) 3 Yrs USD 3500 3 Years (6 Semester)
After 12th or A Level Zoology B.Sc. (Medical) 3 Yrs USD 3500 3 Years (6 Semester)
After 12th or A Level Mathematics B.Sc. (Non – Medical) 3 yrs USD 3500 3 Years (6 Semester)
After 12th or A Level Management BBA 3 yrs USD 2900 3 Years (6 Semester)
After 12th or A Level Management Dual Degree BBA – MBA 5 yrs USD 2900 5 Years (10 Semester)
After 12th or A Level Management BBA (Financial Markets) 3 yrs USD 2900 3 Years (6 Semester)
After 12th or A Level Management BBA (Information Technology ) 3 yrs USD 2900 3 Years (6 Semester)
After 12th or A Level Management BBA (Oil & Gas Management) 3 yrs USD 2900 3 Years (6 Semester)
After 12th or A Level Commerce B.Com. 3 yrs USD 2900 3 Years (6 Semester)
After 12th or A Level Commerce B.Com. (Professional ) 3 yrs USD 2900 3 Years (6 Semester)
After 12th or A Level Commerce Dual Degree B.Com. (Professional ) – MBA 5 yrs USD 2900 5 Years (10 Semester)
After 12th or A Level Commerce B.Com. (Management Accounting and International Finance ) 3 yrs USD 2900 3 Years (6 Semester)
After 12th or A Level Law B.A., LL.B.(Hons.){No exit/discontinue option after B.A.} 5 Yrs. USD 3900 5 Years (10 Semester)
After 12th or A Level Law B.Com., LL.B.(Hons.){No exit/discontinue option after B.Com} 5 Yrs. USD 3900 5 Years (10 Semester)
After 12th or A Level Law BBA, LL.B. (Hons.){No exit/discontinue option after BBA} 5 Yrs. USD 3900 5 Years (10 Semester)
After 12th or A Level Hotel Management & Tourism B.Sc. (Airlines, Tourism & Hospitality) 3 yrs USD 3500 3 Years (6 Semester)
After 12th or A Level Hotel Management & Tourism B.Sc. (Hotel Management) 3 yrs USD 3900 3 Years (6 Semester)
After 12th or A Level Hotel Management & Tourism Bachelor of Hotel Mgt & Catering Technology (BHMCT) 4 yrs USD 3900 4 Years (8 Semester)After 12th or A Level Planning B. Plan. 4 yrs USD 3900 4 Years (8 Semester)
After 12th or A Level Interior & Furniture Design B.Sc. (Design – Interior & Furniture) 3 yrs USD 3900 3 Years (6 Semester)
After 12th or A Level Interior & Furniture Design B.Design (Interior & Furniture) 4 yrs USD 3900 4 Years (8 Semester)
After 12th or A Level Product & Industrial Design B.Sc. (Design – Product & Industrial) 3yrs. USD 3900 3 Years (6 Semester)
After 12th or A Level Product & Industrial Design B.Design (Product & Industrial) 4 yrs USD 3900 4 Years (8 Semester)
After 12th or A Level Fashion Design B.Sc. (Design – Fashion) 3 yrs USD 3900 3 Years (6 Semester)
After 12th or A Level Fashion Design B.Design (Fashion) 4 yrs USD 3900 4 Years (8 Semester)
After 12th or A Level Multimedia & Animation B.Sc. (Design – Multimedia) 3 yrs USD 3900 3 Years (6 Semester)
After 12th or A Level Multimedia & Animation B.Design (Multimedia) 4 yrs USD 3900 4 Years (8 Semester)
After 12th or A Level Multimedia & Animation B.Sc. (Design – Gaming) 3 yrs USD 3900 3 Years (6 Semester)
After 12th or A Level Multimedia & Animation B.Sc. (Design – Graphics) 3 yrs USD 3900 3 Years (6 Semester)
After 12th or A Level Multimedia & Animation B.Design (Graphics) 4 yrs. USD 3900 4 Years (8 Semester)
After 12th or A Level Journalism & Film Production B.A. (Journalism & Mass Communication) 3 yrs USD 3900 3 Years (6 Semester)
After 12th or A Level Journalism & Film Production B.Sc. (Design – Film & TV Production) 3 yrs USD 3900 3 Years (6 Semester)
After 12th or A Level Journalism & Film Production B.Design (Film & TV Production) 4 yrs. USD 3900 4 Years (8 Semester)
After 12th or A Level Fine Arts B.A. (Fine Arts) 3 yrs USD 3500 3 Years (6 Semester)
After 12th or A Level Fine Arts Bachelor of Fine Arts (BFA) 4 yrs USD 3500 4 Years (8 Semester)
After 12th or A Level Performing Arts B.A. (Performing Arts) 3 yrs USD 3500 3 Years (6 Semester)
After 12th or A Level Performing Arts Bachelor of Performing Arts (BPA) 4 yrs USD 3500 4 Years (8 Semester)
After 12th or A Level Arts (Humanities) Bachelor of Arts (B.A.) 3 yrs USD 3500 3 Years (6 Semester)
After 12th or A Level Arts (Humanities) B.A. (Professional) 3 yrs USD 3500 3 Years (6 Semester)
After 12th or A Level Arts (Humanities) B.A. (Hons.)( English/ Psychology/ Geography/ Sociology/ History/ Economics) 3 yrs USD 3500 3 Years (6 Semester)
After 12th or A Level Arts (Humanities) B.A. (Liberal Arts) 3 yrs USD 3500 3 Years (6 Semester)
After 12th or A Level Physical Education Diploma in Physical Education (D.P.Ed.) 2 yrs USD 3500 2 Years (4 Semester)
After 12th or A Level Physical Education B.Sc. (Physical Education,Health Education and Sports) 3 yrs USD 3500 3 Years (6 Semester)
After 12th or A Level Physical Education Bachelor of Physical Education & Sports (BPES) 3 yrs USD 3500 3 Years (6 Semester)
After 12th or A Level Ayurvedic Pharmaceutical Sciences B.Pharm. (Ayurveda) 4 yrs USD 3500 4 Years (8 Semester)
After 12th or A Level Physiotherapy Bachelor of Physiotherapy (BPT) 4.5 yrs USD 3500 4.5 Years (9 Semester)
After 12th or A Level Physiotherapy Dual Degree BPT-MPT 6.5 yrs USD 3500 6.5 Years (13 Semester)
After 12th or A Level Medical Laboratory Sciences B.Sc. (Medical Lab. Technology) 3 yrs USD 3100 3 Years (6 Semester)
After Graduation Management MBA 2 yrs USD 5500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Management MBA (International Business) 2 yrs USD 5500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Management MBA (Hospital & Healthcare Management) 2 yrs USD 5500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Management MBA (Information Technology) 2 yrs USD 5500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Management MBA (Agri – Business Management) 2 yrs USD 5500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Management MBA (Supply Chain & Logistics) 2 yrs USD 5500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Management MBA (Financial Markets) 2 yrs USD 5500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Management MBA (Banking & Insurance) 2 yrs USD 5500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Management MBA (Executive) 2 yrs USD 5500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Management MBA (E-Commerce) 2 yrs USD 5500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Management MBA (Business Analytics) 2 yrs USD 5500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Management MBA (Oil & Gas Management) 2 yrs USD 5500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Commerce M.Com. 2 yrs. USD 3500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Economics M.Sc. (Economics) 2 yrs. USD 3500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Law LL.B. 3 Yrs. USD 3900 3 Years (6 Semester)
After Graduation Hotel Management & Tourism MBA (Tourism and Hospitality) 2 yrs. USD 5500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Hotel Management & Tourism M.Sc. (Hotel Management) 2 yrs. USD 4500 2 Years (4 Semester)After Graduation Planning M. Plan. 2 yrs. USD 4500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Interior & Furniture Design M.Sc. (Design – Interior & Furniture) 2 yrs. USD 4500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Interior & Furniture Design M.Design (Interior & Furniture) 2 yrs. USD 4500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Product & Industrial Design M.Design (Product & Industrial) 2 yrs. USD 4500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Fashion Design M.Sc. (Design – Fashion) 2 yrs. USD 4500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Fashion Design M.Design (Fashion) 2 yrs. USD 4500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Multimedia & Animation M.Sc. (Design – Multimedia) 2 yrs. USD 4500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Multimedia & Animation M.Design (Multimedia) 2 yrs. USD 4500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Journalism & Film Production M.A. (Journalism & Mass Communication) 2 yrs. USD 4500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Journalism & Film Production M.Sc. (Design – Film and TV Production) 2 yrs. USD 4500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Fine Arts Master of Fine Arts (MFA) 2 yrs. USD 3500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Fine Arts M.A. (Fine Arts) 2 yrs. USD 3500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Performing Arts M.A. (Performing Arts – Music) 2 yrs. USD 3500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Performing Arts M.A. (Performing Arts -Theatre and Television) 2 yrs. USD 3500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Performing Arts M.A. (Performing Arts – Dance) 2 yrs. USD 3500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Psychology M.A. (Psychology) 2 yrs USD 3500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Psychology M.A. (Applied Psychology) 2 yrs USD 3500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Psychology M.A. (Clinical Psychology) 2 yrs USD 3500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Sociology M.A. (Sociology) 2 yrs USD 3500 2 Years (4 Semester)
After Graduation History M.A. (History) 2 yrs USD 3500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Political Science M.A. (Political Science) 2 yrs USD 3500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Public Administration M.A. (Public Administration) 2 yrs USD 3500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Government & Public Policy M.A. (Public Policy) 2 yrs USD 3500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Geography M.Sc. (Geography) 2 yrs USD 3500 2 Years (4 Semester)
After Graduation English & Foreign Languages M.A. (English) 2 yrs USD 3500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Indian Languages M.A. (Punjabi) 2 yrs USD 3500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Indian Languages M.A. (Hindi) 2 yrs USD 3500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Education B.Ed. 2 yrs USD 3500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Education B.Ed. [LIED] 2 yrs USD 3500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Education B.Ed. (Yoga) 2 yrs USD 3500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Education M.Ed. 2 yrs USD 3500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Education M.Ed. [LIED] 2 yrs USD 3500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Education M.A. (Education) 2 yrs. USD 3500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Education M.A. (Education – Leadership & Management) 2 yrs. USD 3500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Physical Education B.P.Ed. 2 yrs. USD 3500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Physical Education M.P.Ed. 2 yrs. USD 3500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Physical Education Master of Physical Education & Sports (MPES) 2 yrs. USD 3500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Engineering M.Tech. (Electronics and Communication Engineering) [Full Time] 2 yrs USD 5500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Engineering M.Tech. (VLSI Design) [Full Time] 2 yrs USD 5500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Engineering M.Tech. (Computer Science and Engineering) [Full Time] 2 yrs USD 5500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Engineering M.Tech. (Information Security) [Full Time] 2 yrs USD 5500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Engineering M.Tech. (Information Technology) [Full Time] 2 yrs USD 5500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Engineering M.Tech. (Design) [Full Time] 2 yrs USD 5500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Engineering M.Tech. (Thermal Engineering) [Full Time] 2 yrs USD 5500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Engineering M.Tech. (Manufacturing Engineering) [Full Time] 2 yrs USD 5500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Engineering M.Tech. (Automobile Engineering) [Full Time] 2 yrs USD 5500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Engineering M.Tech. (Mechatronics) [Full Time] 2 yrs USD 5500 2 Years (4 Semester)After Graduation Engineering M.Tech. (Civil Engineering) [Full Time] 2 yrs. USD 5500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Engineering M.Tech. (Structural Engineering) [Full Time] 2 yrs. USD 5500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Engineering M.Tech. (Transportation Engineering) [Full Time] 2 yrs. USD 5500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Engineering M. Tech. (Electrical Engineering) [Full Time] 2 yrs USD 5500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Engineering M.Tech. (Power Systems) [Full Time] 2 yrs USD 5500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Engineering M.Tech. (Biotechnology) [Full Time] 2 yrs USD 5500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Engineering M.Tech. (Food Technology) [Full Time] 2 yrs USD 5500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Computer Applications MCA 3 yrs USD 4500 3 Years (6 Semester)
After Graduation Computer Applications M.Sc. (Computer Science) 2 yrs USD 3500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Computer Applications M.Sc. (Information Technology) 2 yrs USD 3500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Agriculture M.Sc. (Ag. – Agronomy) 2 Yrs USD 3900 2 Years (4 Semester)
After Graduation Agriculture M.Sc. (Ag. – Soil Science) 2 yrs. USD 3900 2 Years (4 Semester)
After Graduation Agriculture M.Sc. (Ag. – Plant Breeding) 2 yrs. USD 3900 2 Years (4 Semester)
After Graduation Agriculture M.Sc. (Ag. – Entomology) 2 yrs USD 3900 2 Years (4 Semester)
After Graduation Agriculture M.Sc. (Ag. – Plant Pathology) 2 yrs USD 3900 2 Years (4 Semester)
After Graduation Agriculture M.Sc. (Vegetable Science) 2 yrs. USD 3900 2 Years (4 Semester)
After Graduation Agriculture M.Sc. (Fruit Science) 2 yrs. USD 3900 2 Years (4 Semester)
After Graduation Food Technology M.Sc. (Food Technology) 2 Yrs USD 3900 2 Years (4 Semester)
After Graduation Nutrition & Dietetics M.Sc. (Nutrition & Dietetics) 2 yrs. USD 3900 2 Years (4 Semester)
After Graduation Biotechnology M.Sc. (Biotechnology) 2 yrs USD 3900 2 Years (4 Semester)
After Graduation Microbiology M.Sc. (Microbiology) 2 yrs USD 3900 2 Years (4 Semester)
After Graduation Microbiology M.Sc. (Microbiology – Industrial) 2 yrs. USD 3900 2 Years (4 Semester)
After Graduation Forensic Sciences M.Sc. (Forensic Sciences) 2 yrs. USD 3900 2 Years (4 Semester)
After Graduation Botany M.Sc. (Botany) 2 yrs USD 3500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Zoology M.Sc. (Zoology) 2 yrs USD 3500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Chemistry M.Sc. (Chemistry) 2 yrs USD 3500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Physics M.Sc. (Physics) 2 yrs USD 3500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Mathematics M.Sc. (Mathematics) 2 yrs USD 3500 2 Years (4 Semester)
After Graduation Ayurvedic Pharmaceutical Sciences M.Pharm. (Ayurveda) 2 yrs USD 3900 2 Years (4 Semester)
After Graduation Pharmaceutical Sciences M.Sc. (Pharmaceutical Chemistry) 2 yrs. USD 3900 2 Years (4 Semester)
After Graduation Physiotherapy MPT (Orthopedics) 2 yrs USD 3900 2 Years (4 Semester)
After Graduation Physiotherapy MPT (Neurology ) 2 yrs USD 3900 2 Years (4 Semester)
After Graduation Physiotherapy MPT (Musculoskeltal and Manual Theraphy) 2 yrs. USD 3900 2 Years (4 Semester)
After Graduation Medical Laboratory Sciences M.Sc. (Clinical Microbiology) 2 yrs. USD 3900 2 Years (4 Semester)
After Graduation Medical Laboratory Sciences M.Sc. (Clinical Biochemistry) 2 yrs. USD 3900 2 Years (4 Semester)

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading