بورس های تحصیلی کشور اندونیزیا برای سال ۲۰۱۴ – ۲۰۱۵

سفارت کبراي جمهوري اندونيزيا پروگرام بورس تحصيلي دارماسيسوا براي سال تحصيلي ۲۰۱۴- ۲۰۱۵ را به (۱۰) تن ازمحصلان افغان جهت فراگرفتن لسان وهنراندونيزيا عرضه ميدارد.

پروگرام دارماسيسوايک پروگرام بدون درجه ميباشد که هدف آن ترفيع ومعرفي هنرها وفرهنگهاي اندونيزيا وهمچنان لسان اندونيزيايي به کشورهاي دوست اندونيزيا است.

اشخاص علاقمند اين بورسيه ميتوانند در رشته هاي تحصيلي (لسان اندونيزيايي، موسيقي سنتي، رقص سنتي وصنايع دستي اندونيزيا) در۵۱ موسسه تحصيلات عالي آنکشوردرشهرهاي مختلف اندونيزيا جذب شوند. اين بورسيه تحصيلي داراي دوپروگرام مي باشد:

۱- بورسيه تحصيلي يکساله براي يادگيري لسان اندونيزيايي، رقص سنتي، موسيقي سنتي يا صنايع دستي اندونيزيا دريکي ازموسسات تحصيلات عالي منتخبه کشوراندونيزيا مي باشد.

۲- بورس تحصيلي شش ماهه براي يادگيري لسان اندونيزيايي دريکي ازموسسات تحصيلات عالي

اين بورسيه تحصيلي تنها فيس تحصيلي وکمک هزينه ماهانه را تامين نمايد. هزينه تکت هاي بين المللي رفت وبرگشت به کشوراندونيزيا وهمچنان مصارف محل اقامت به عهده دريافت کنندگان بورس تحصيلي ميباشد اين پروگرام درماه سپتمبر۲۰۱۴ آغازخواهدگرديد. سفارت جمهوري اندونيزيا از(۲۵) تن کانديد که علاقمند به اشتراک دراين برنامه هستند دعوت به عمل مي آورد تمامي اشتراک کننده گان بايد معيارهاي ذيل را دارا باشند:

۱- کانديدان بايد شهروندافغاني باشند(تاييدشده توسط کارت هويت معتبروپاسپورت)

۲- بلديت به لسان انگليسي گفتاري ونوشتاري، با حداقل (۵۰۰) نمره تافل (تائيدشده توسط سرتيفيکيت تافل)

۳- فارغ صنف دوازده يا پوهنتون (تائيدشده توسط ديپلوم)

۴- داراي حداقل فيصدي نمرات ۸۰ باشد (تائيد شده توسط ترانسکريپت نمرات)

۵- تسليم نمودن فورم تکميل شده درخواستي

۶- دربخش C فورم درخواستي، کانديدان بايد پروگرام، رشته تحصيلي، مکان تحصيل ومضمون تحصيل را به اساس لست ضميمه شده مشخص ومعلوم نمايند.

۷- دو توصيه نامه را ازاستاد وياکارفرماي قبلي ارائه نمايند.

۸- کانديدانيکه مايل به درخواست براي اقامت خانگي براي اسکان خود درجريان تحصيل ميباشند، بايد تا فورم درخواست مربوط به اقامت خانگي را تکميل نمايند.

۹- خلاصه سوانح

۱۰- دوقطعه عکس رنگه سايزپاسپورت

۱۱- اجازه نامه کانديدان براي اشتراک دراين پروگرام، امضاشده توسط والدين يا همسر

۱۲- عموم کانديدان بايد بيانيه شخصي مبني براشتراک شان دراين پروگرام با تمام تعهد وجديت واينکه آنها فرار، انصراف ودرخواست بازگشت به افغانستان قبل ازختم پروگرام نخواهندداد را تسليم نمايند.

تمامي اسناد ذکرشده درفوق بايد الي تاريخ ۱۵ جنوري ۲۰۱۴ به سفارت جمهوري اندونيزيامقيم کابل ارائه گردد کانديدانيکه داراي اسناد نامکمل ميباشند درپروسه شامل نخواهند گرديد. سفارت جمهوري اندونيزيا انترويو(مصاحبه) را به تاريخ۲۲ الي ۲۳ جنوري ۲۰۱۴ انجام خواهدداد.

آنعده اشخاصي که باتوجه به شرايط فوق علاقمند تحصيل درکشور اندونيزيا باشد الي تاريخ ۱۰ جنوري ۲۰۱۴ جهت ثبت نام درمديريت عمومي بورسهاي محصلان تشريف آورده واسناد وسوابق خويش را تکميل نمايند.

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading