اطلاعيه رياست امور محصلان در مورد تبديلی های محصلان از يک نهاد تحصیلی به نهاد ديگر

به اطلاع تمام محصلان نهاد هاي تحصيلي مرکز و ولايات کشور اعم از دولتي و خصوصي که خواهش تبديلي از يک نهاد تحصيلي به نهاد تحصيلي ديگر را دارند، رسانيده ميشود که به منظور جلوگيري از سرگرداني محصلان عزيز و مطابق به شرايط مندرج در لايحه تبديلي ها جداً نکات آتي را بالترتيب در نظر گيرند:

 .سپري نمودن موفقانه دو سمستر سال اول تحصيلي

.تکميل نمودن نمره معياري کانکور همان سال در نهاد تحصيلي مورد نظر براي قشر ذکور

.موافقه هر دو واحد تحصيلي

.معياد تبديلي از آغاز ماه جدي الي اخير ماه دلو صرف براي دو ماه تعيين گرديده است.

بناً از متقاضيان تبديلي ها خواهش مي شود که با درنظر داشت موارد متذکره و نظر به شرايط مندرج در لايحه تبديلي ها که در وب سايت اين وزارت نيز موجود است؛ عمل نموده، جهت طي مراحل و تکميل فورم تبديلي به رياست امور محصلان و رياست موسسات تحصيلات عالي خصوصي وزارت تحصيلات عالي مراجعه نموده و باعث مزاحمت به مقامات عاليه و وکلاي محترم در شوراي ملي نگردند.

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading