نتایج امتحانات کانکور سال ۱۳۹۲-۱۳۹۳، تا نیمه دوم ماه حمل اعلام میشود

نتایج امتحانات کانکورشمول در موسسات تحصیلات عالی تا نیمه دوم ماه حمل اعلام میشود.

اختر محمد عبیر معاون ریاست نشرات وزارت تحصیلات عالی با ابراز این مطلب به آژانس باختر گفت: روند امتحانات کانکور شمول در موسسات تحصیلات عالی از ماه قوس آغاز و تا ۲۱ حوت سال گذشته ادامه یافت و پس از آن روند نتیجه گیری امتحانات کانکور آغاز یافته و اکنون مرحلۀ چک، تطبیق و اسکورنگ جریان دارد.

 وی گفت: با آن که بخاطرنتیجه گیری امتحانات کانکور کار به سرعت ادامه دارد ولی بخاطر که در این امتحان کانکور ۲۶۱ هزار داوطلب اشتراک کرده بود و تلاش های جدی بخاطر شفافیت این روند ادامه دارد، بنآ کار نتیجه گیری کمی زمانگیر می باشد.

عبیر اضافه کرد که مراحل نهایی نمره دهی و تقسیمات به رشته های مختلف توسط ماشین های کمپیوتری در حضور داشت رسانه ها، نماینده گان مردم در شورای ملی، نماینده های جامعه مدنی، وزارت معارف، هیئت رهبری وزارت تحصیلات عالی و هیئت رهبری ریاست امتحانات کانکور این وزارت، صورت خواهد گرفت.

معاون ریاست نشرات وزارت تحصیلات عالی تاکید کرد که تلاش های پیگیر از سوی وزارت تحصیلات عالی و ریاست امتحانات کانکور بخاطر اعلام نتایج ادامه داشته و در صورت که به کدام مشکل تخنیکی مواجه نگردند نتایج امتحانات را تا نیمه دوم ماه حمل اعلام مینمایم.

همینگونه وی دررابطه به این که اگرنتایج امتحانات کانکوردرنیمه ماه حمل و یا اواخر این ماه اعلام شود آیا کسانیکه درپوهنتون ها راه میآبند ازدروس پسمان نمی شوند ، گفت که ازاین ناحیه نگرانی وجود ندارد بخاطر که پوهنتون ها نصاب درسی کسانی را که تازه شامل آن نهاد های تحصیلی میشوند ، چنان تنظیم میکنند که دروس سمستربه شکل مکمل تدریس گردد.

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading