اطلاعيه رياست امتحانات کانکور در مورد امتحان کانکور دور سوم سال ۱۳۹۱ – ۱۳۹۲

به اطلاع تمام داوطلبان امتحان کانکور فارغان صنوف دوازدهم عمومي و متفرقه سال ۱۳۹۱ و سال هاي قبلي ليسه ها ( شهرک خراسان، حضرت ابراهيم خليل الله، زرغونه، ذکور سيد نور محمدشاه مينه، نسوان سيد نور محمدشاه مينه، بي بي سرورسنگري، بي بي عايشه صديقه، پوهاند عبدالاحمد جاويد، نسوان پنجصدفاميلي، حکيم ناصرخسروبلخي، سلطان راضيه، نسوان سيدالناصري، ذکور سيدالناصري، عبدالحي حبيبي، عبدالرحيم شهيد، عبدالرحيم غفورزي، پروژه پنجم ۳۱۵، قلعه بهادرخان، نادريه، عاشقان وعارفان، محمد فقيرفيروزي، استاد مصباح، سوريا، مخفي بدخشي و درخاني) رياست معارف شهر کابل رسانيده ميشـود که توزيع کارت هاي شموليت امتحان کانکور سر از روز پنجشنبه تاريخ ۵ /۱۱/۱۳۹۱ در ليسه هاي مربوطه صورت ميگيرد.

امتحان کانکورليسه هاي فوق الذکربروزيکشنبه تاريخ ۸/۱۱/۱۳۹۱ در پـوهـنـتـون کابل، پوهنتون طبي کابل، پوهنتون پوليتخنيک کابل و پوهنتون تعليم وتربيه شهيداستادرباني، به ساعت ۸:۳۰ قبل از ظهر آغاز ميگردد. محل و اطاق امتحان درج کارت بوده. لطفأ به وقت و روز معين به پوهنتون مربوطه مراجعه نمائيد.

نــوت: از تمام شاملين امتحان کانکور جدأ تقاضا ميگردد چون هوا بسيار سرد است به لباس گرم مجهز باشند در روز امتحان از آوردن موبايل- مخابره هر گونه وسيله الکترونيکي و اسلحه در صحن امتحان جدأ خود داري نمايند. در صورت دريافت وسايل فوق الذکر نزد داوطلب با وجود که از آن استفاده هم نه نموده باشد. ازصحن امتحان خارج و به مسئولين امنيتي معرفي ميشوند. علاوتأ از تمامأ داوطلبان تقاضا ميگردد که در روز امتحان تذکره، قلم پنسل، پنسل پاک و قلم تراش با خود داشته باشند.

امتحان ليسه هاي متباقي بعدأ انشأالله اعلان واخذ ميگردد.

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading