امتحان کانکور دور دوم ولایت کابل روز سه شنبه ۱۴ دلو اخذ میگردد

به اطلاع تمام داوطلبان امتحان کانکور فارغان صنوف دوازدهم عمومي، متفرقه سال ۱۳۹۳ و سال هاي قبلي ليسه هاي (عالي غلام حيدرخان، بي بي ساره، غازي ادي، نسوان بي بي مهرو، محمد فقيرفروزي، الفتح، قلعه کاشف، استاد ذبيح الله، حاجي عبدالقدير، ابوالقاسم فردوسي، سردارمحمدداودخان، خواجه رواش، عبدالله اچکزي، آزادي، احمدشاه بابا، آمنه فدوي، ليسه شهرک ملي، گلخانه، محمداسماعيل حسن زي، استادعبدالروف بينوا، غلام محمدغبار، ستاره، عبدالاحمد جاويد، ابراهيم خليل الله، دگروال غلام فاروق سنگور، ذکورسيدالشهدا، محمدآصف مايل، علاوالدين، عبدالرحمن پژواک، نسوان شهرک وحدت، شهرک صفا، نسوان منوچهري، رابعه بلخي، نسوان رحمن مينه، سيديوسف علمي نمبريک، ابن سينا، نسوان توتيا، رحمن بابا و نسوان افعان ترک) مربوط رياست معارف شهرکابل رسانيده ميشود که کارت هاي شمول امتحان کانکور سر از تاريخ ۱۲/دلو/۹۳ روز يکشنبه در ليسه هاي مربوطۀ شان توزيع ميگردد اخذ نمايند.

امتحان کانکور ليسه هاي فوق الذکر روزسه شنبه مورخ ۱۴/دلو/۱۳۹۳ در پوهنتون کابل، پوهنتون طبي کابل، پوهنتون پولي تخنيک کابل وپوهنتون تعليم وتربيه شهيد استاد رباني به ساعت ۸:۳۰ قبل از ظهر اخذ ميگردد. محل واتاق امتحان درج کارت بوده لطفاً به وقت و روز معين به پوهنتون مربوطه مراجعه نمائيد.

نـــوت: ازتمام شاملين امتحان کانکورجداً تقاضا ميگردد ، چون هواسرد است به لباس گرم ملبس باشند ودرروزامتحان ازآوردن موبايل، مخابره، هرگونه وسيله الکترونيکي واسلحه درصحن امتحان جداًخودداري نمايند. درصورت دريافت وسايل فوق الذکر نزد داوطلب اگرچه که ازآن استفاده هم نه نموده باشد ازصحن امتحان خارج وبه مسوولين امنيتي معرفي ميشوند توجه جدي ارگانهاي موظف امتحان رادرزمينه خواهانيم .علاوتأ ازتمام داوطلبان تقاضا ميگرددکه در روز امتحان تذکره تابعيت، قلم خودکار و ياتوش سياه نوک باريک با خود داشته باشند.

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading