سومین دور امتحانات کانکور ولایت کابل سال ۱۳۹۳ روز شنبه ۱۸ دلو اخذ میگردد

به اطلاع تمام داوطلبان امتحان کانکور فارغان صنوف دوازدهم عمومي و متفرقه سال ۱۳۹۳ و سال هاي قبلي ليسه هاي (عالي عبدالهادي داوي، محراب الدين، اماني، مريم، ناهيد شهيد موالاناجلال الدين محمد بلخي، نسوان ده دانا، زرغونه، محمد انور بسمل، استاد مصباح، شمس المشايخ، خوشخال خانه نمبر يک و دوم، محمد علم فيض زاد، ذکور سيدالناصري، بي بي سروري سنگري، ابوذرغفاري، محمد اسماعيل بلخي، قابلباي، پروژه پنجم ۳۱۵، استقلال، خواجه عبدالله انصاري، نسوان وحدت، ذکور شهرک وحدت، آزادخان، ذکور نازوانا، نسوان سيدالشهدا، عبدالغفور احمدي و سردار کابلي) مربوط رياست معارف شهرکابل رسانيده ميشود که کارت هاي شمول امتحان کانکور سر از چهارشنبه تاريخ ۱۵/۱۱/۹۳ در ليسه ها مربوطۀ شان توزيع ميگردد.

امتحان کانکور ليسـه ها فوق الذکر روز شنبه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۳ در پوهنتون کابل، پوهنتون طبي کابل، پوهنتون پولي تخنيک کابل و پوهنتون تعليم و تربيه شهيد استاد رباني به ساعت ۸:۳۰ قبل ازظهراخذميگردد. محل و اتاق امتحان درج کارت بوده لطفاً به وقت و روز معين به پوهنتون مربوطه مراجعه نما ئيد.

نوت: از تمام شاملين امتحان کانکور جداً تقاضا ميگردد چون هوا بسيار سرد است به لباس گرم ملبس باشند و در روز امتحان از آوردن موبايل، مخابره هر گونه وسيله الکترونيکي و اسلحه در صحن امتحان جداً خودداري نمايند در صورت دريافت وسايل فوق الذکر نزد داوطلب اگر چه که از آن استفاده هم نه نموده باشد از صحن امتحان خارج و به مسوولين امنيتي معرفي ميشوند توجه جدي ارگانهاي موظف امتحان را در زمينه خواهانيم. علاوتأ از تمام داوطلبان تقاضا ميگردد که در روز امتحان تذکره، قلم خود کار و يا توش نوک باريک سياه با خود داشته باشند.

امتحان ليسه هاي متباقي بعداً انشاالله اعلان و اخذ خواهد شد.

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading