بلندترین و پایین ترین نمرات امتحان کانکور سال ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴

جدول زیر مربوط به نمرات معیاری انتخاب رشته دانشکده‌ها (پوهنتون ها) امتحانات کانکور سال ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴ می‌باشد.

شما با در نظرداشت آن میتوانید ۵ انتخاب خویش را به صورت دقیق از نمرات بالا به پائین تنظیم نمایید.

نشر این جدول در سایر صفحات انترنتی تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.

دانشگاه ها دانشکده ديپارتمنت پائين ترين نمره
بلند ترين نمره
دانشگاه کابل اقتصاد عمومی ۳۱۵٫۸۳ ۳۴۹٫۲۹
شرعيات تعليمات اسلامی صرف برای اناث ۳۰۶٫۹ ۳۴۲٫۸۹
زمين شناسی هايدرو مترولوژی ۲۷۸٫۳۴ ۲۲۸٫۴۱
جيولوجی ۲۸۷٫۰۳ ۳۱۵٫۷۳
جغرافيه ۲۶۵٫۸۴ ۳۲۷٫۹۷
محيط زيست محيط زيست ۲۸۵٫۴۱ ۳۲۲٫۳
منابع طبيعی ۲۷۸٫۵ ۳۳۴٫۲۵
اداره و حوادث ۲۷۷٫۹ ۳۰۹٫۲۶
حقوق عمومی ۳۲۲٫۵۴ ۳۴۸٫۹۲
علوم اجتماعی تاريخ عمومی ۲۶۳٫۸۶ ۳۱۰٫۱۱
بشر شناسی و باستان شناسی ۲۷۰٫۷۵ ۳۲۷٫۲۲
فلسفه و جامعه شنسی ۲۹۸٫۵۳ ۳۲۳٫۶
هنر های زيبا تياتر ۲۰۴٫۳۱ ۳۲۷٫۲۵
موسيقی ۲۳۲٫۸۸ ۳۲۲٫۰۸
سينما ۲۷۰٫۵۱ ۳۲۸٫۰۳
مجسمه ۲۱۲٫۳۸ ۳۰۰٫۶۶
گرافيک ۲۹۱٫۷۸ ۳۱۸٫۶۹
نقاشی ۲۶۷٫۵۱ ۳۰۵٫۳۲
فوتوگرافی ۲۵۹٫۶۷ ۳۰۱٫۶۷
نمايشنامه ۲۰۰٫۵۲ ۲۸۴٫۷۱
آلمانی ۲۸۷٫۴۸ ۳۲۸٫۴
چينايی ۲۷۹٫۹۲ ۳۴۳٫۲۹
انگليسی ۲۹۶٫۳۳ ۳۳۰٫۱۷
ترکی ۲۸۴٫۴۴ ۳۲۱٫۵۳
هسپانوی ۲۶۲٫۷ ۳۱۸٫۶۴
روسی ۲۴۱٫۶ ۳۱۳٫۷
عربی ۲۴۳٫۵۹ ۳۱۲٫۷۴
زبان و ادبيات ملی دری ۲۸۷٫۵ ۳۳۶٫۹۸
پشتو ۲۶۶٫۷۲ ۳۲۷٫۷۷
روانشناسی و علوم تربيتی اداره و منجمنت تربيتی ۳۰۰٫۸۸ ۳۲۳٫۶
روانشناسی ۳۰۵٫۴۵ ۳۲۱٫۶۶
پيداگوژی ۲۷۹٫۸۲ ۳۱۹٫۶۱
پلان و پروگرام ۲۸۷٫۶۸ ۳۲۳٫۰۹
کار گران اجتماعی ۲۵۸٫۸۲ ۳۰۹٫۴۲
مشاوره و رهنمايی ۲۸۷٫۵۶ ۳۱۴٫۸۳
ژورناليزم عمومی ۳۰۶٫۶۹ ۳۳۴٫۳۸
انجنيری سيول ۳۳۶٫۴۸ ۳۵۰٫۴۳
برق ۳۲۲٫۰۵ ۳۴۶٫۶۳
ميخانيک ۲۹۱٫۳۲ ۳۴۱٫۳۴
انجنيری انرژی ۳۰۴٫۲۴ ۳۳۶٫۵
مهندسی ۳۲۷٫۱۳ ۳۴۶٫۷۶
فارمسی عمومی ۳۱۰٫۸۷ ۳۴۳٫۴۲
کمپيوتر ساينس انجنيری نرم افزار ۳۲۰٫۳۶ ۳۳۹٫۱۳
تکنالوژی معلوماتی ۳۲۳٫۷۳ ۳۴۵٫۱۳
سيستم های معلوماتی ۳۰۷٫۵۲ ۳۴۰٫۸۶
وترنری عمومی ۲۴۳٫۶۶ ۳۲۶٫۲
زراعت اقتصاد توصعه زراعتی ۲۹۰٫۹ ۳۱۵٫۷۳
اگرانومی ۲۵۷٫۵۹ ۳۲۶٫۲
حفاظه نباتات ۲۵۰٫۶۴ ۳۰۸٫۹۵
جنگلات و منابع طبيعی ۲۷۱٫۹۵ ۳۱۰٫۵
علوم حيوانی ۲۳۹٫۹۴ ۲۹۸٫۱۳
هارتيکلچر ۲۷۰٫۶۱ ۳۲۶٫۱۹
خاک شناسی ۲۶۱٫۹۸ ۳۱۸٫۴۳
بايوتکنالوژی ۲۵۹٫۹۵ ۳۰۵٫۹۵
ساينس رياضی ۲۹۵٫۴۱ ۳۳۰٫۱۲
فيزيک ۲۸۶٫۰۲ ۳۱۹٫۱۸
کيميا ۲۷۸٫۵۷ ۳۱۹٫۱۸
بيولوژی ۲۸۳٫۹ ۳۳۳٫۱۶
اداره و پاليسی عمومی ۳۰۸٫۲۳ ۳۳۳٫۲۳
دانشگاه پولی تخنیک کابل             ساختمانی ساختمانهای صنعتی و مدنی ۳۳۳٫۱۴ ۳۴۰٫۳۹
مهندسی ۳۲۲٫۹۴ ۳۴۴٫۹۶
اداره ساختمانی ۳۱۳٫۱۹ ۳۴۲٫۶
شهر سازی ۳۱۴٫۴۲ ۳۳۶٫۴۷
جيوديزی انجنيری جيوديزی انجنيری ۳۰۹٫۳۶ ۳۳۰٫۰۳
سيستم اطلاعات جغرافيه ۲۸۹٫۱۳ ۳۲۴٫۱۱
انجنيری منابع آب آبرسانی و انجنيری محيط زيست ۲۹۶٫۴ ۳۴۲٫۸۲
هايدروليک و ساختمان های هايدروتخنيکی ۲۸۸٫۵۴ ۳۳۲٫۳۵
ساختمان های ترانسپورتی راه آهن ۳۰۲٫۴۷ ۳۱۸٫۵۸
ساختمان های ترانسپورتی ۳۱۶٫۸۹ ۳۳۴٫۹۴
جيولوجی و معادن نفت و گاز ۲۸۸٫۵۸ ۳۲۴
استخراج معادن ۲۸۶٫۴۹ ۳۲۷٫۷۲
اکتشاف معادن ۲۸۰٫۷۷ ۳۴۲٫۹۲
استخراج برهنه ۲۷۸٫۳۲ ۳۱۴٫۱۸
جيولوجی انجنيری و هايدرولوجی ۲۸۴٫۲۴ ۳۱۴٫۱۴
       تکنالوجی کيمياوی تکنالوجی مواد عضوی ۲۷۳٫۱۸ ۳۲۰٫۹۴
تکنالوجی مواد غير عضوی ۲۵۲٫۴۴ ۳۰۸٫۰۷
مواد غذايی ۲۶۰٫۰۹ ۳۲۰٫۱۵
     کمپيوتر انفور ماتيک محاسبه و علوم معلوماتی ۲۸۸٫۴ ۳۳۱٫۱۶
تکنالوژی معلوماتی ۳۰۶٫۶۹ ۳۳۳٫۴۵
انجنيری کمپيوتر ۳۰۱٫۵۱ ۳۲۸٫۴۱
الکترو ميخانيک تامين برق ۲۹۸٫۵۷ ۳۳۵٫۱۶
اتو ميخانيک ۲۸۹٫۴۳ ۳۱۳٫۰۳
دانشگاه طبی کابل معالجوی عمومی ۳۳۹٫۹۷ ۳۵۴٫۳۴
ستوماتولوژی عمومی ۳۳۰٫۸۸ ۳۴۸٫۳۴
صحت عامه عمومی ۳۱۲٫۳۹ ۳۳۴٫۷۵
نرسنگ ۳۰۵٫۴ ۳۲۴٫۶۱
قابلگی ۳۱۹٫۷۷
۳۳۹٫۵۷
متمم صحی طبی تکنالوژی لابراتوار ۳۱۷٫۱۸ ۳۳۳٫۴۲
انستيزی ۳۰۶٫۰۲ ۳۳۳٫۰۸
طب نظامی معالجوی ۳۳۲٫۱۵ ۳۴۶٫۷۶
صحت عامه ۳۱۲٫۷۸ ۳۲۶٫۷۴
ستوماتولوژی ۳۲۳٫۷۴ ۳۲۹٫۶۲
نرسنگ عالی ۳۱۳٫۲۷ ۳۲۶٫۹۲
فارمسی نظامی ۳۰۷٫۹۱ ۳۲۱٫۷۳
دانشگاه تعلیم و تربیه شهید استاد برهان الدین ربانی زبان و ادبيات دری ۲۷۲٫۴۵ ۳۰۵٫۹۶
انگليسی ۲۷۹٫۷۷ ۳۰۸٫۷۷
پشتو ۲۳۶٫۲۱ ۳۱۲٫۲۷
عربی ۳۲۲٫۱۹ ۳۰۳٫۴۳
ترکی ۲۵۳٫۹۳ ۳۰۲٫۹۳
روسی ۱۹۹٫۰۵ ۳۰۱٫۴۱
علوم اجتماعی تاريخ عمومی ۲۴۶٫۷۲ ۲۹۸٫۱۳
جغرافيه ۲۴۱٫۶ ۳۱۸٫۳۵
تاريخ معاصر ۲۳۱٫۵۶ ۲۸۸٫۶۷
جامعه شناسی ۲۷۲٫۳۷ ۳۰۴٫۶۹
تعليمات اسلامی تفسير و حديث ۲۵۲٫۷۳ ۳۲۸٫۹۸
عقيده و فقه ۲۴۷٫۸۵ ۳۲۶٫۲
علوم طبيعی رياضی ۲۴۷٫۵۷ ۳۱۰٫۶
فيزيک ۲۶۱٫۰۵ ۲۹۹٫۳
کيميا ۲۶۹٫۶۹ ۳۲۲٫۱
محيط زيست ۲۵۱٫۵۲ ۳۰۵٫۰۵
بيولوژی ۲۶۰٫۴۶ ۳۰۶٫۶۷
علوم تربيتی و مسلکی مديريت آموزشی و تربيتی ۲۴۶٫۶۴ ۳۱۷٫۸
تعليم و تربيه عمومی ۲۵۱٫۲۸ ۲۹۳٫۵
تعليم و تربيه دوره کودکستان ۲۲۶٫۱۶ ۲۸۸٫۵۷
تعليمات اختصاصی روانشناسیو نابينايان ۱۷۷٫۱ ۲۹۵٫۱۳
روانشناسی نابينايان ۱۷۷٫۳۳ ۳۰۱٫۸۹
روانشناسی عقب مانگان ذهنی ۲۰۰٫۹۵ ۲۸۸٫۵۴
تربيت بدنی ذکور عمومی ۲۱۳٫۲۵ ۳۱۳٫۲۶
اناث عمومی ۱۹۰٫۱ ۳۱۴٫۴۶
آموزش کمپيوتر ساينس شبکه ۲۸۸٫۱ ۳۱۷٫۰۸
اداره و اطلاعات ۲۹۲٫۰۲ ۳۲۱٫۵۹
روانشناسی روانشاسی عمومی ۲۸۰٫۵۴ ۳۲۵٫۲۹
مشاوره و رهنمائی ۲۵۴٫۹۹ ۲۸۸٫۱
پوهنتون ننگرهار ادبيات پشتو ۲۶۶٫۳۸ ۳۰۸٫۸۱
عربی ۱۸۹٫۰۵ ۲۸۱٫۴۲
انگليسی ۲۵۹٫۷۴ ۳۱۶٫۲۹
دری ۲۰۹٫۶۲ ۳۱۲٫۲۵
هندی ۱۷۷٫۳۶ ۳۰۷٫۵
اقتصاد عمومی ۳۰۵٫۶۹ ۳۳۵٫۵۱
انجنيری آبياری ۲۵۹٫۳۲
۳۲۳٫۸
سيول ۳۱۱٫۵۹ ۳۳۶٫۷۱
تعليم و تربيه کيميا ۱۷۷٫۴۵ ۲۹۶٫۲۶
بيولوژی ۲۳۰٫۳۷ ۳۱۸٫۳۷
رياضی ۲۱۷٫۴۵ ۳۰۳٫۶۱
فيزيک ۱۷۷٫۸۳ ۳۰۲٫۳۶
پشتو ۲۱۵٫۷ ۳۱۶۲۹
تاريخ ۱۹۴٫۱ ۳۱۲٫۷۱
جغرافيه ۱۷۷٫۴۱ ۲۷۷٫۱۶
تعليمات مسلکی عمومی ۱۸۲٫۵ ۳۰۳٫۵۷
حقوق عمومی ۳۱۰٫۵۲ ۳۳۷٫۵
زراعت حفاظت نباتات ۲۴۲٫۰۵ ۳۳۱٫۲۷
علوم حيوانی ۱۸۶٫۴۹ ۲۹۹٫۲۱
اگرانومی ۲۲۱٫۱۵ ۳۱۹٫۸۹
هارتيکلچر ۲۳۷٫۹۷ ۳۲۲٫۱۷
توسعه و اقتصاد زراعتی ۲۵۲٫۱۴ ۳۲۴٫۳۲
باغداری ۲۱۴٫۴۷ ۳۲۱٫۱۵
تکنالوژی مواد غدايی ۱۸۷٫۴۱ ۲۸۳٫۰۵
شرعيات تعليمات اسلامی ۲۷۹٫۸۸ ۳۲۴٫۳۲
طب عمومی ۳۲۶٫۰۸ ۳۴۴٫۹۶
وترنری عمومی ۲۰۸٫۲ ۳۰۷٫۰۲
ساينس جيولوجی و معادن ۲۱۲٫۶۶ ۳۰۵٫۹۸
بيولوژی ۲۱۴٫۸۶ ۳۰۲٫۳۳
کيميا ۱۷۷٫۹۳ ۲۹۳٫۴۳
رياضی ۲۱۷٫۵۸ ۲۹۹٫۶۶
فيزيک ۱۷۷٫۷ ۳۰۴٫۲
کمپيوتر ساينس سافتوير انجنيرانگ ۳۰۱٫۷۹ ۳۲۴٫۴۲
ديتابيس و معلومات ۲۹۵٫۸۱ ۳۲۳٫۸۳
نتورکنگ و ارتباطات ۲۹۳٫۴۶ ۳۲۴٫۲۱
ژورناليزم عمومی ۲۸۱٫۰۳ ۳۲۸٫۰۸
اداره عامه عمومی ۲۷۴٫۶۲ ۳۰۹٫۳۹
دانشگاه البیرونی طب عمومی ۳۳۵٫۷ ۳۴۸٫۶۳
انجنيری سيول ۳۱۸٫۷۲ ۳۳۶٫۸۷
برق ۲۹۶٫۷ ۳۳۱٫۸۸
حقوق عمومی ۳۱۴٫۸۸ ۳۴۰٫۵۵
اقتصاد عمومی ۳۰۳٫۱۴ ۳۳۶٫۴۸
زراعت عمومی ۲۷۰٫۸۳ ۳۲۵٫۹۲
تعليم و تربيه رياضی ۲۶۱٫۷۸ ۳۱۳٫۴۹
فيزيک ۲۰۵٫۳۶ ۳۱۶٫۶۶
بيولوژی ۲۶۹٫۹۷ ۳۱۰٫۴۶
علوم دينی ۲۵۹٫۸۸ ۳۰۳٫۷۳
جغرافيه ۲۳۱٫۹۵ ۳۱۷٫۶۹
تاريخ ۲۴۴٫۴۷ ۲۹۱٫۹۲
زبان و ادبيات دری ۲۷۵٫۹۶ ۳۱۴٫۷۴
پشتو ۲۴۴٫۱۷
۳۱۲٫۲۵
انگليسی ۲۵۳٫۸ ۳۰۵٫۱۶
عربی ۱۹۱٫۲ ۲۹۸٫۸
ژورناليزم عمومی ۲۸۸٫۷۴ ۳۲۲٫۵۱
شرعيات عمومی ۲۸۹٫۴۲ ۳۲۹٫۱۲
پوهنتون کندهار انجنيری سيول ۲۹۲٫۶۳ ۳۴۰٫۷۶
انرژی ۲۴۷٫۴۲ ۳۱۴٫۵۹
مهندسی ۲۵۳٫۱۵ ۳۰۹٫۶۲
آب و محيط زيست ۲۲۰٫۶۵ ۲۹۳٫۲۵
تعليم و تربيه تعليم و تربيه عمومی ۲۱۳٫۰۱ ۳۳۷٫۳
آموزش کمپيوتر ۲۴۳٫۰۸ ۳۱۶٫۱۳
تربيت بدنی ۱۷۷٫۴ ۲۸۸٫۶۹
بلوچی ۱۸۱٫۲۲ ۳۱۳٫۲۸
زراعت عمومی ۲۲۳٫۷۸ ۳۲۹٫۷
طب عمومی ۳۱۷٫۵ ۳۴۵٫۰۹
اقتصاد عمومی ۲۷۵٫۹۸ ۳۳۱٫۱۸
شرعيات تعليمات اسلامی (ذکور) ۲۶۰٫۲۳ ۳۴۱٫۵۴
تعليمات اسلامی (اناث) ۲۳۳٫۴۳ ۳۳۳٫۱۷
ژورناليزم عمومی ۲۶۴٫۷۳ ۳۰۶٫۰۹
حقوق عمومی ۲۸۰٫۵۶ ۳۳۲٫۲۹
کمپيوتر ساينس عمومی ۲۷۰٫۹۲ ۳۲۲٫۹۴
زبان و ادبيات پشتو ۲۲۸٫۴۹ ۲۹۵٫۹۳
انگليسی ۲۱۵٫۵۴ ۲۷۷٫۷۲
اداره و پاليسی عامه عمومی ۲۶۲٫۰۵ ۳۰۱٫۱۵
ستوماتولوژی عمومی ۲۹۹٫۱۳ ۳۲۸٫۰۳
دانشگاه هرات انجنيری سيول ۳۲۴٫۴۸ ۳۴۰٫۴۹
ارکتکچر ۳۰۴٫۹۷ ۳۲۹٫۱۴
ميکاترونيک ۱۹۴٫۵۲ ۳۱۴٫۷۴
اداره شهری ۳۰۱٫۴۷ ۳۲۷٫۵
طب عمومی ۳۳۱٫۴۳ ۳۴۸٫۵۹
ساينس رياضی ۲۸۶٫۵۵ ۳۱۹٫۵۱
کيميا ۲۵۹٫۱۸ ۳۲۷٫۳۲
فيزيک ۲۲۸٫۷۸ ۳۱۳٫۴۲
بيولوژی ۲۶۰٫۵۴ ۳۳۳٫۶۷
هنرهای زيبا نقاشی ۲۲۹٫۲۷ ۳۳۳٫۷۲
ميناتوری ۲۰۴٫۲ ۳۰۸٫۷۱
گرافيک ۲۵۶٫۹۷ ۳۱۰٫۸۴
ادبيات انگليسی ۲۹۱٫۰۷ ۳۴۳٫۲۱
دری ۲۷۸٫۳۴ ۳۲۴٫۸۳
عربی ۲۰۵٫۰۵ ۳۰۵٫۲۶
پشتو ۲۲۸٫۹۹ ۲۹۶٫۰۹
آلمانی ۲۴۸٫۴۶ ۳۰۹٫۶۶
شرعيات تعليمات اسلامی ۲۹۷٫۴۵ ۳۳۷٫۶۲
اقتصاد اقتصاد ملی ۳۱۴٫۲۲
۳۴۶٫۷۶
اقتصاد تصدی ۳۰۵٫۹۸ ۳۳۶٫۶۴
بانک داری ۳۰۷٫۵ ۳۳۹٫۸۳
زراعت علوم حيوانی ۲۰۴٫۲ ۳۰۶٫۹۴
اگرانومی ۲۰۸٫۰۱ ۳۱۰٫۶۸
باغداری ۲۳۳٫۱۲ ۳۰۸٫۳۵
حفاظت نباتات ۲۰۹٫۴۴ ۳۰۵٫۱۹
اقتصاد و توسعه زراعتی ۲۷۶٫۰۸ ۳۱۳٫۲۳
خاک شناسی ۲۲۴٫۲۳ ۳۰۱٫۰۲
جنگلات ۱۹۱٫۲ ۳۲۹٫۸
حقوق اداره و ديپلوماسی ۳۱۵٫۷ ۳۳۵٫۳۴
قضا و سارنوالی ۳۱۱٫۸۱ ۳۳۸٫۸۸
تعليم و تربيه انگليسی ۲۶۱٫۸۷ ۳۱۸٫۱
کيميا ۲۳۰٫۹۲ ۳۰۲٫۸۶
بيولوژی ۲۴۷٫۸ ۳۰۰٫۷۶
روانشناسی ۲۷۲٫۴۳ ۳۲۴٫۳۷
رياضی ۲۷۱٫۶۶ ۳۰۴٫۲۲
دری ۲۳۸٫۰۴ ۲۹۹٫۲۸
علوم اجتماعی ۲۳۵٫۱۷ ۲۹۲٫۸۸
پشتو ۲۰۲٫۵۳ ۲۸۱٫۵۷
تربيت بدنی ۱۷۷٫۶۴ ۲۹۸٫۴۱
ژورناليزم عمومی ۲۸۸٫۴۴ ۳۳۱٫۵
اداره و پاليسی عامه عمومی ۳۰۱٫۶ ۳۲۵٫۴۵
وترنری عمومی ۲۳۰٫۵۵ ۳۱۱٫۰۴
کمپيوتر ساينس کمپيوتر انجنيرنگ ۳۰۴٫۷۳ ۳۳۸٫۸۴
علوم اجتماعی تاريخ ۲۲۰٫۱۵ ۲۸۷٫۸۵
جغرافيه ۲۲۰٫۴۵ ۲۹۴٫۳۱
جامعه شناسی ۲۵۱٫۳۵ ۳۰۰٫۵۳
تربيت بدنی ۱۷۷٫۵۴ ۲۹۴٫۶۹
ستوماتولوژی عمومی ۳۲۱٫۹ ۳۴۴٫۷۲
دانشگاه بلخ اقتصاد اقتصاد ملی ۳۳۳٫۹۶ ۳۴۶٫۷۶
اداره و منجمنت ۳۳۴٫۸۱ ۳۴۵٫۰۹
امورمالی و بانکی ۳۳۷٫۰۱ ۳۴۷٫۱۲
احائيه وايکومتری ۱۷۸٫۷۷ ۳۳۹٫۷۹
انجنيری ساختمانی صنعتی و مدنی ۳۳۴٫۶۱ ۳۴۹
تکنالوژی کيمياوی ۱۷۷٫۳۴ ۳۳۹٫۰۱
هايدرو تخنيکی ۲۸۲٫۳۴ ۳۳۳٫۵۶
جيولوجی و معادن انجنيری و معدن ۲۸۴٫۴۴ ۳۴۱٫۰۹
انجنيری آب و محيط زيست ۲۴۹٫۲۵ ۳۳۷٫۱۱
پطروليم ۲۱۲٫۰۶ ۳۲۸٫۷۶
تعليم و تربيه رياضی ۳۰۴٫۲۵ ۳۳۹٫۵۸
فيزيک ۲۳۳٫۸۸ ۳۲۹٫۶۸
کيميا ۱۸۷٫۵۸ ۳۱۵٫۸۲
بيولوژی ۳۰۷٫۲ ۳۴۲٫۵۸
علوم و فرهنگ اسلامی ۲۷۴٫۸۹
۳۴۳٫۲۹
ادبيات دری ۳۰۷٫۹۱ ۳۳۷٫۰۸
ادبيات پشتو ۲۳۸٫۸۲ ۳۲۸٫۳۱
انگليسی ۳۱۰٫۸۶ ۳۳۹٫۱۴
جغرافيه ۲۶۶٫۷۱ ۳۳۶٫۷۹
تاريخ ۲۸۴٫۲۶ ۳۳۹٫۱۴
حقوق عمومی ۳۴۱٫۰۵ ۳۵۱٫۱۶
زراعت علوم نباتی ۳۱۵٫۹۴ ۳۴۲٫۴
علوم باغداری ۳۰۱٫۶۳ ۳۴۴٫۵۹
خاک شناسی ۲۸۵٫۳۶ ۳۴۱٫۱۸
علوم اقتصادی و توسعه ۳۰۳٫۰۵ ۳۴۱٫۸۳
علوم حيوانی ۲۵۲٫۷۶ ۳۴۲٫۸۸
شرعيات تعليمات اسلامی (ذکور) ۳۱۳٫۸ ۳۳۹٫۵۱
تعليمات اسلامی (اناث) ۳۲۹٫۵۲ ۳۴۲٫۸۸
طب عمومی ۳۴۳٫۰۸ ۳۵۰٫۵۱
کمپيوتر ساينس عمومی ۳۳۵٫۲۶ ۳۴۶٫۸
ادبيات انگليسی ۳۲۲٫۱۸ ۳۴۲٫۷۹
ازبکی ۲۴۳٫۷ ۳۳۴٫۲۸
پشتو ۲۵۴٫۴۲ ۳۳۵٫۴۷
زبان و ادبيات عربی ۲۱۴٫۳ ۳۳۴٫۰۸
دری ۳۱۹٫۰۴ ۳۴۳٫۲۹
اداره و پاليسی عامه عمومی ۳۲۲٫۳۲ ۳۴۱٫۱۸
ژورناليزم عمومی ۳۲۳٫۶۱ ۳۴۲٫۶۹
فارمسی عمومی ۳۲۳٫۰۸ ۳۴۴٫۸
وترنری عمومی ۲۵۲٫۶۶ ۳۴۱٫۳۴
ساينس رياضی ۳۰۳٫۳۹ ۳۴۰٫۹۶
فيزيک ۲۵۱٫۷ ۳۳۱٫۹۷
کيميا ۲۲۰٫۴۶ ۳۲۹٫۷۶
بيولوژی ۳۰۵٫۱ ۳۳۵٫۹۶
علوم اجتماعی روانشناسی ۳۰۳٫۴۲ ۳۳۲٫۸
تاريخ ۲۷۴٫۷۲ ۳۳۲٫۲۱
باستان شناسی ۲۲۰٫۳۸ ۳۰۶٫۵۶
هنر های زيبا ۲۳۳٫۲۶ ۳۳۶٫۷۴
سمنگان تعليم و تربيه دری ۲۳۸٫۹۶ ۳۳۰٫۹
انگليسی ۲۳۳٫۱۸ ۳۲۴٫۲۴
آموزش کمپيوتر ۲۳۲٫۶۴ ۳۱۲٫۹۳
تاريخ ۲۱۸٫۳۱ ۳۱۲٫۱۱
جغرافيه ۲۱۰٫۱۸ ۳۱۲٫۱۱
رياضی ۲۱۰٫۱۸ ۳۱۵٫۵۸
کيميا ۲۰۲٫۹۳ ۳۲۶٫۳۵
فيزيک ۲۱۸٫۴۹ ۳۲۲٫۶۲
ثقافت اسلامی ۲۲۵٫۷۷ ۳۲۰٫۸۷
زراعت اگرانومی ۲۱۷٫۰۲ ۳۰۶٫۰۳
جنگلات ۲۶۲٫۰۸ ۳۳۹٫۷۹
اقتصاد زراعتی ۲۶۶٫۴۳
۳۳۰٫۸۴
اقتصاد مالی و بانکداری ۳۰۴٫۵۲ ۳۳۹٫۳۸
اداره و مديريت ۳۰۰٫۲۴ ۳۳۶٫۶۴
موسسه تحصیلات عالی پنجشیر شرعيات تعليمات اسلامی ۲۹۰٫۹ ۳۱۳٫۵۱
جيولوجی و معادن استخراج مواد مفيدۀ جامد ۲۷۷٫۱ ۳۱۷٫۸۲
تعليم وتربيه رياضی- فزيک ۲۱۳٫۴۲ ۳۱۹٫۴۹
کيميا- بيولوژی ۲۵۳٫۹۸ ۳۰۱٫۶۷
انگليسی ۲۱۹٫۹۹ ۲۸۸٫۶۷
پشتو ۱۸۲٫۸۷ ۲۸۴٫۵۱
تعليم و تربيه ۱۷۷٫۳۸ ۳۱۰٫۵۳
دانشگاه جوزجان ساختمانی ساختمان های صنعتی و مدنی ۳۱۶٫۷۱ ۳۴۸٫۱۳
جيولوجی و معادن نفت و گاز ۲۷۴٫۱۴ ۳۲۳٫۶۱
اکتشاف معادن جامد ۲۳۳٫۹۸ ۳۱۱٫۵۱
استخراج معدن جامد ۲۴۷٫۸۱ ۳۲۵٫۲۳
جيوديزی ۲۷۳٫۷۲ ۳۳۹٫۱۷
تکنالوژی کيمياوی توليد مواد عضوی ۲۶۶٫۴۳ ۳۲۱٫۲۸
توليد مواد غير عضوی ۲۴۰٫۷۵ ۳۰۳٫۲۶
برق ۲۸۶٫۰۹ ۳۲۳٫۹۹
توليد مواد غذائی ۲۵۶٫۹۸ ۳۲۶٫۶۴
اقتصاد عمومی ۳۱۱٫۷۱ ۳۴۳٫۲۱
علوم اجتماعی تاريخ ۲۷۰٫۳۲ ۳۱۳٫۸۶
ادبيات اوزبيکی و انگليسی ۲۶۹٫۴۸ ۳۲۸٫۱۸
زبان و ادبيات ترکی ۲۸۱٫۲۹ ۳۱۹٫۲۹
ژورناليزم ۳۰۱٫۹۵ ۳۳۱٫۷۲
روان شناسی ۲۸۰٫۴۳ ۳۲۷٫۴۳
تعليم و تربيه رياضی ۲۶۸ ۳۱۷٫۹۹
بيولوژی ۲۷۶٫۹۲ ۳۲۲٫۴۶
کيميا ۲۴۸٫۲ ۳۳۵٫۳۵
فيزيک ۲۳۹٫۴۵ ۳۰۹٫۰۷
ادبيات اوزبکی- ادبيات زبان انگليسی ۲۶۴٫۷۳ ۳۳۳۵٫۵
تاريخ ۲۶۸٫۴۴ ۳۲۵٫۲۳
جغرافيه ۲۶۳٫۰۳ ۳۲۱٫۴۱
ترکمنی ۲۲۹٫۷۸ ۳۲۲٫۹۸
کمپيوتر ساينس ۳۰۰٫۷۱ ۳۳۰٫۶۴
دری ۲۶۹٫۶ ۳۱۶٫۳۳
پشتو ۲۲۷٫۰۹ ۳۰۲٫۹۱
دانشگاه تخار تعليم و تربيه رياضی ۲۵۸٫۵۵ ۳۰۴٫۴۶
فزيک ۱۹۰٫۹۷ ۲۹۲٫۵۲
کيميا ۲۳۱٫۵۶ ۳۱۹٫۳۹
بيولوژی ۲۷۵٫۴۷ ۳۲۸٫۸۲
جغرافيه ۲۵۷٫۱۳ ۲۹۸٫۹
تاريخ ۲۷۲٫۰۴ ۳۳۸
دری ۲۶۷٫۵۶ ۳۳۰٫۷۷
آموزش کمپيوتر ۲۸۶٫۳۱ ۳۱۷٫۹۱
ادبيات دری ۲۸۶٫۶۴ ۳۳۵٫۳۲
پشتو ۲۶۳٫۵۲ ۳۳۲٫۹۴
ازبکی ۲۶۴٫۹۸ ۳۰۲٫۵۳
انگليسی ۲۸۹٫۶۱ ۳۱۴٫۷۹
شرعيات تعليمات اسلامی (اناث) ۲۹۸٫۰۷ ۳۲۷٫۳
زراعت اگرانومی ۲۷۲٫۳۳ ۳۱۶٫۷۹
هارتيکلچر ۲۸۰٫۶۳ ۳۰۸٫۰۶
علوم حيوانی ۲۴۰٫۵۷ ۳۱۱٫۹
اقتصاد زراعتی ۲۹۴٫۳ ۳۱۲٫۷۵
انجنيری سيول ۳۱۳٫۷ ۳۳۵٫۰۲
جيولوجی و معدن ۲۸۳٫۹۷ ۳۳۵٫۱
برق و الکترونيکس ۲۹۸٫۳۴ ۳۲۶٫۲
اقتصاد امور مالی و بانکی ۳۰۷٫۳۷ ۳۳۳٫۸
اداره و منجمنت ۳۰۳٫۲۱ ۳۳۲٫۷۵
حقوق حقوق عامه ۳۰۸٫۲۲ ۳۳۷٫۳
قضا و سارنوالی ۳۱۶٫۹۹ ۳۳۷٫۲۸
پوهنتون کندز تعليم و تربيه ثقافت اسلامی ۲۶۷٫۴۸ ۳۱۹٫۵۷
ادبيات دری ۲۷۸٫۳۴ ۳۱۳٫۷
ادبيات پشتو ۲۴۱٫۶۸ ۳۲۵٫۱۶
ادبيات انگليسی ۲۷۸٫۱ ۳۰۹٫۳۸
تاريخ ۲۶۱٫۳۵ ۳۰۸٫۳۳
جغرافيه ۲۴۶٫۶۳ ۳۰۲٫۹۸
بيولوژی ۲۷۴٫۷۸ ۳۱۱٫۹
کيميا ۲۰۵٫۰۳ ۲۹۱٫۲۸
فيزيک ۱۷۷٫۵۵ ۳۰۳٫۷۴
رروانشناسی ۲۶۳٫۲۷ ۳۰۱٫۰۳
رياضی ۲۵۵٫۴۲ ۳۱۷٫۹
زراعت اگرانومی ۲۴۹٫۱۳ ۳۰۷٫۰۷
هارتيکلچر ۲۵۴٫۴۹ ۳۰۴٫۹۷
علوم حيوانی ۲۳۸٫۴۷ ۳۰۶٫۷
اقتصاد و توسعه ۲۸۶٫۶۴ ۳۱۲٫۴۸
اقتصاد اقتصاد ملی ۳۰۲٫۹۶ ۳۳۱٫۷۵
امور مالی و بانکی ۳۰۳٫۵۵ ۳۳۵٫۰۷
حقوق قضا و سارنوالی ۳۱۶٫۳۳ ۳۳۹٫۱۷
اداره و ديپلوماسی ۳۰۶٫۰۴ ۳۳۳٫۹۱
ستوماتولوژی PCB ۳۱۸٫۸۲ ۳۳۶٫۹۳
وترنری پاراکلينيک ۲۵۲٫۰۷ ۳۲۹٫۷۱
وقايوی ۲۳۳٫۰۲ ۳۲۱٫۶۸
کمپيوترساينس تکنالوژی معلوماتی ۳۰۴٫۵۵ ۳۲۹٫۷۱
سيستم معلوماتی ۲۹۱٫۹۲ ۳۲۴٫۶۶
انجنيری و نرم افزار ۲۹۵٫۰۵ ۳۲۴٫۴۳
دانشگاه بدخشان تعلیم و تربیه رياضی ۲۲۲٫۲۲ ۲۹۰٫۱۵
فيزيک ۱۸۱٫۰۷ ۲۸۶٫۳۷
کيميا ۲۰۲٫۷۳
۲۹۷٫۶۹
بيولوژی ۲۴۵٫۷۸ ۲۹۹٫۳۳
زراعت عمومی ۲۶۲٫۰۸ ۳۱۴٫۶۲
ادبيات و علوم بشری دری ۲۶۰٫۲۴ ۳۰۳٫۰۵
پشتو ۱۷۹٫۳۴ ۲۸۴٫۳۵
عربی ۱۹۹٫۲۹ ۲۸۱٫۶۷
انگليسی ۲۴۸٫۴۹ ۲۹۶٫۲۴
ژورناليزم ۲۶۷٫۴۵ ۳۰۷٫۶۸
علوم اجتماعی جامعه شناسی ۲۵۰٫۲۲ ۲۹۸٫۴۱
تاريخ ۲۳۰٫۴۴ ۲۹۷٫۶۴
جغرافيه ۲۱۸٫۷ ۳۰۸٫۸۴
حقوق عمومی ۳۰۶٫۵۸ ۳۴۱٫۵۴
شرعيات تعليمات اسلامی (اناث) ۲۶۶٫۰۹ ۳۳۸٫۳۵
اقتصاد عمومی ۲۹۴٫۲۵ ۳۲۳٫۳
کمپيوتر ساينس عمومی ۲۸۹٫۹۳ ۳۲۸٫۸۶
پوهنتون پکتیا انجنيری عمومی ۳۰۱٫۹۵ ۳۳۷٫۱۸
حقوق عمومی ۳۰۰٫۷۹ ۳۳۴٫۶۲
تعليم و تربيه عمومی ۲۵۱٫۵۱ ۳۱۸٫۰۶
طب عمومی ۳۲۵٫۰۷ ۳۴۳٫۴۲
زراغت عمومی ۲۴۳٫۷۱ ۳۱۹٫۲
ادبيات عمومی ۲۷۵٫۳۴ ۳۱۵٫۲
اقتصاد عمومی ۲۹۴٫۴۴ ۳۲۴٫۴۱
پوهنتون کنر زراعت عمومی ۲۲۸٫۵۵ ۳۰۴٫۷۶
شرعيات تعليمات اسلامی (ذکور) ۲۷۰٫۶۴ ۳۱۴٫۷۲
تعليمات اسلامی (اناث) ۲۲۲٫۶۴ ۳۰۴٫۳
تعليم و تربيه عربی ۱۷۷٫۷۳ ۲۹۶٫۰۶
پشتو ۲۱۰٫۸۳ ۲۷۵٫۰۷
انگليسی ۲۱۲٫۳۴ ۳۰۵٫۴۵
تاريخ ۲۰۸٫۷۷ ۳۲۶٫۱۵
رياضی ۱۹۲٫۱۴ ۲۸۴٫۱۳
کيميا ۱۷۷٫۴۹ ۳۱۳٫۷۱
بيولوژی ۲۱۵٫۰۶ ۳۱۱٫۲۹
روانشناسی ۲۰۱٫۹۹ ۳۲۸٫۰۸
کمپيوتر ساينس نتورکنگ ۲۷۵٫۹۵ ۳۱۹٫۱
پروگرامينگ ۲۷۲٫۲۱ ۳۲۲٫۱۵
اقتصاد عمومی ۲۸۶٫۸۸ ۳۱۸٫۳۷
پوهنتون لغمان ادبيات عمومی ۲۵۴٫۲۲ ۳۲۱٫۱۴
زراعت حفاظت نباتات ۲۰۱٫۷۹ ۲۸۸٫۹۷
اگرانومی ۱۸۹٫۲۹ ۳۰۹٫۵
باغداری ۲۱۸٫۱۸ ۳۰۸٫۵
اقتصادتوصعه زراعتی ۲۲۰٫۳ ۳۱۴٫۸۶
هارتيکلچر ۲۰۵٫۶۴ ۳۲۶٫۷
تعلیم و تربیه رياضی و فيزيک ۲۱۴٫۱۱ ۲۹۸٫۲۶
کيميا و بيولوژی ۲۲۹٫۷۸
۳۰۱٫۷
انجنيری سيول ۳۰۳٫۶۳ ۳۳۶٫۳۵
پوهنتون خوست زراعت عمومی ۲۶۸٫۶۳ ۳۱۶٫۳۷
حقوق عمومی ۳۱۶٫۹۳ ۳۳۲٫۵۶
شرعيات عمومی ۲۸۸٫۳۲ ۳۲۱٫۸۱
اداره و تجارت عمومی ۳۰۶٫۴۸ ۳۳۲٫۸۵
تعليم و تربيه عمومی ۲۵۴٫۸۹ ۳۱۵٫۷۴
ژورناليزم عمومی ۲۹۶٫۵۳ ۳۱۸٫۰۶
کمپيوتر ساينس عمومی ۳۰۳٫۴۹ ۳۲۳٫۹۸
طب عمومی ۳۲۶٫۰۵ ۳۴۱٫۲۵
وتر نری عمومی ۲۵۵٫۴۶ ۳۱۸٫۶
انجنيری عمومی ۳۰۶٫۸۵ ۳۳۶٫۷۶
علوم اجتماعی عمومی ۲۵۳٫۲۳ ۳۲۱٫۲۶
ادبيات عمومی ۲۸۸٫۳ ۳۱۶٫۵۷
موسسه تحصيلات عالی پکتيکا زراغت هارتيکلچر و جنگلات ۱۷۷٫۳ ۳۰۱٫۰۲
علوم حيوانی ۱۷۷٫۳۶ ۲۸۱٫۳۷
تعليم و تربيه رياضی- فيزيک ۱۸۰٫۲۹ ۲۷۶٫۵۱
کيميا- بيولوژی ۱۸۷٫۵۴ ۲۷۲٫۰۸
موسسه تحصيلات عالی ارزگان تعليم و تربيه عمومی ۱۷۷٫۳۸ ۳۱۰٫۵۳
زراعت عمومی ۱۷۷٫۶۲ ۲۹۷٫۹۵
موسسه تحصيلات عالی هلمند تعليم و تربيه عمومی ۱۹۶٫۷ ۲۹۷٫۷۳
زراعت عمومی ۱۹۹٫۰۱ ۳۲۸٫۸۲
انجنيری عمومی ۲۶۹٫۸۱ ۳۲۰٫۲
وترنری عمومی ۱۸۳٫۱۵ ۲۹۶٫۸۸
موسسه تحصيلات عالی فراه تعليم و تربيه عمومی ۱۷۷٫۲۹ ۳۰۱٫۰۴
زراعت عمومی ۱۸۰٫۹۶ ۳۰۹٫۸۵
موسسه تحصيلات عالی بادغيس زراعت عمومی ۱۹۰٫۲۶ ۳۰۳٫۵۷
تعليم و تربيه عمومی ۱۷۹٫۷۳ ۲۹۹٫۶
اقتصاد عمومی ۲۷۱٫۳۵ ۳۱۳٫۹۳
موسسه تحصيلات عالی غور تعليم و تربيه رياضی ۲۱۴٫۵۵ ۲۸۹٫۷۳
فيزيک ۱۸۰٫۵۱ ۲۶۸٫۰۶
کيميا ۱۷۸٫۲۵ ۲۳۰٫۶۶
بيولوژی ۱۹۹٫۲۸ ۲۹۰٫۱۱
دری ۲۰۱٫۳۴ ۲۸۴٫۵۵
انگليسی ۲۱۶٫۸۵ ۳۲۰٫۶۵
کمپيوتر ساينس ۲۲۹٫۹۳ ۳۰۳٫۳۳
ثقافت اسلامی ۱۹۱٫۸۹ ۲۸۶٫۲۳
دانشگاه فارياب تعليم و تربيه عمومی ۲۹۳٫۱۷ ۳۳۵٫۰۶
اقتصاد عمومی ۳۱۹٫۳۵ ۳۳۹٫۴۵
زراعت عمومی ۲۴۹٫۸۴ ۳۳۱٫۷
ادبيات عمومی ۲۹۱٫۲ ۳۳۳٫۰۲
انجنيری عمومی ۳۱۷٫۱۷ ۳۳۹٫۱۶
حقوق عمومی ۳۲۸٫۸۹ ۳۴۰٫۸۳
دانشگاه بامیان علوم اجتماعی تاريخ ۲۱۳٫۳۷ ۲۹۷٫۸۶
جامعه شناسی ۲۴۳٫۷
۲۹۱٫۵۸
باستان شناسی ۲۰۵٫۶۵ ۲۷۸٫۶
فلسفه ۲۰۵٫۱۲ ۲۸۱٫۵۱
توريزم ۲۰۶٫۵۵ ۲۶۵٫۳۴
زمين شناسی جيولوجی ۲۳۸٫۳۱ ۳۰۶٫۷۲
جغرافيه ۲۱۳٫۲۸ ۳۱۹٫۳۵
هايتروميترولوژی ۱۸۴٫۷۲ ۲۸۵٫۰۷
جيوديزی ۲۶۷٫۲۷ ۳۱۴٫۷
استخراج ۲۶۲٫۳ ۳۱۱٫۰۷
زراعت اگرانومی ۱۸۰٫۳۸ ۲۸۰٫۵۶
علوم حيوانی ۱۹۱٫۲۹ ۲۹۰٫۶۴
باغداری ۲۱۴٫۶۸ ۲۹۳٫۵۹
اقتصاد زراعتی ۲۴۸٫۱۸ ۳۰۱٫۵۳
خاک شناسی ۲۰۸٫۴۲ ۲۸۷٫۰۳
جنگلات و منابع طبيعی ۱۷۷٫۲۵ ۲۵۸٫۶۷
انجنيری و محيط زيست ۲۴۰٫۵۳ ۳۰۷٫۸۱
پاراکلينيک ۱۸۴٫۱۳ ۲۶۸٫۹۶
تعليم و تربيه دری ۲۱۷٫۲۷ ۲۹۵٫۷۵
انگليسی ۲۱۴٫۹۶ ۲۸۴٫۶۳
روانشناسی ۲۲۴٫۸۵ ۲۸۲٫۰۳
کمپيوتر ساينس ۲۶۱٫۱۲ ۳۰۹٫۹۳
تعليمات اسلامی ۱۹۳٫۰۷ ۲۹۴٫۲۷
پشتو ۱۷۷٫۳۴ ۲۸۰٫۵۱
مديريت آموزشی ۲۱۰٫۵۷ ۲۸۴٫۹۱
پيداگوژی ۱۸۱ ۲۴۶٫۲
علوم طبيعی رياضی ۲۴۷٫۳۱ ۲۹۵٫۶۵
فيزيک ۲۱۹٫۴۴ ۲۷۶٫۱
کيميا ۲۱۴٫۷۱ ۲۷۵٫۷۲
بيولوژی ۲۲۵٫۷۸ ۲۸۷٫۹۲
اقتصاد بانکداری و تجارت ۲۸۶٫۲۲ ۳۱۳٫۰۷
اداره و مديريت ۲۸۱٫۸۲ ۳۳۱٫۳۷
احصائيه و مديريت ۲۴۱٫۲۷ ۳۰۴٫۰۵
اقتصاد ملی ۲۲۲٫۲۲ ۳۱۴
دانشگاه پروان کمپيوتر ساينس عمومی ۳۰۸٫۳۱ ۳۴۱٫۰۵
علوم اجتماعی علوم و فرهنگ اسلامی ۲۷۲٫۴۹ ۳۱۱٫۷۴
جامعه شناسی ۲۶۸٫۸۱ ۲۹۹٫۰۱
تاريخ ۲۳۷٫۹۸ ۳۰۵٫۴۷
جغرافيه ۲۰۴٫۵۶ ۳۰۱٫۲۸
ژورناليزم مطبوعات ۲۹۴٫۹۴ ۳۰۸٫۹۷
راديوتلويزين ۲۹۸٫۶۹ ۳۲۷٫۱۲

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading