لست بلندترین و پایین ترین نمرات امتحان کانکور سال ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳

برای مشاهده نمرات معياري امتحان کانکور سال ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴ اینجا را کلیک کنید

جدول زیر مربوط به نمرات معیاری انتخاب رشته دانشکده ها (پوهنتون ها) امتحانات کانکور سال ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳ می باشد. شما با در نظرداشت آن میتوانید ۵ انتخاب خویش را به صورت دقیق از نمرات بالا به پائین تنظیم نمایید.

 
شماره دانشکــده (پـوهنځی) بلند ترین نمره پایین ترین نمره
۱ CE دیپارتمنت کمپیوترانفورماتیک ۳۲۷ ۲۸۲
۲ CIS دیپارتمنت کمپیوترانفورماتیک ۳۱۶ ۲۸۴
۳ IT دیپارتمنت کمپیوترانفورماتیک ۳۳۸ ۲۹۷
۴ انستیتوت اداره و حسابداری دایکندی ۲۷۷ ۱۸۲
۵ انستیتوت اداره و حسابداری ننگرهار ۲۸۰ ۱۷۶
۶ انستیتوت تخنیکی پروان ۲۹۳ ۱۷۶
۷ انستیتوت تخنیکی تخار ۲۷۲ ۱۷۶
۸ انستیتوت تخنیکی سمنگان ۲۴۷ ۱۷۶
۹ انستیتوت تکنالوژی افغان – کابل ۲۹۷ ۱۸۳
۱۰ انستیتوت زراعت جوزجان ۲۷۲ ۱۷۷
۱۱ انستیتوت زراعت مرکز زابل ۲۲۵ ۱۸۰
۱۲ انستیتوت زراعت ووترنری پروان ۲۶۰ ۱۷۷
۱۳ انستیتوت زراعت ووترنری هرات ۲۶۵ ۱۷۶
۱۴ انستیتوت اتومیحانیکی کابل ۲۶۵ ۲۵۹
۱۵ انستیتوت اداره و حسابداری کابل ۳۰۹ ۲۲۸
۱۶ انستیتوت انرژی و آب کابل ۳۰۱ ۲۰۰
۱۷ انستیتوت تجارت – کابل ۲۸۵ ۱۹۵
۱۸ انستیتوت تربیت بدنی و سپورت کابل ۲۷۶ ۱۷۶
۱۹ انستیتوت تکنالوژی و کمپیوتر کابل ۲۸۴ ۲۱۱
۲۰ انستیتوت ژورنالیزم کابل ۳۱۹ ۲۰۳
۲۱ انستیتوت ساختمانی و جیودیزی کابل ۲۹۳ ۱۷۶
۲۲ پوهنځی اداره و تجارت   پوهنتون خوست ۳۲۰ ۲۷۸
۲۳ پوهنځی اداره عامه پوهنتون هرات ۳۲۴ ۲۸۱
۲۴ پوهنځی اداره عامه پوهنتون بلخ ۳۲۰ ۲۹۵
۲۵ پوهنځی اداره عامه پوهنتون کابل ۳۲۴ ۲۹۳
۲۶ پوهنځی اداره عامه پوهنتون کندهار ۳۰۱ ۲۵۵
۲۷ پوهنځی اداره عامه پوهنتون ننگرهار ۳۱۴ ۲۶۱
۲۸ پوهنځی ادبیات پوهنتون پکتیا ۳۰۱ ۲۵۳
۲۹ پوهنځی ادبیات پوهنتون غزنی ۲۸۴ ۲۲۱
۳۰ پوهنځی ادبیات پوهنتون هرات ۳۳۸ ۲۶۳
۳۱ پوهنځی ادبیات پوهنتون بغلان ۳۰۶ ۲۴۳
۳۲ پوهنځی ادبیات پوهنتون خوست ۳۰۵ ۲۶۱
۳۳ پوهنځی ادبیات پوهنتون فاریاب ۳۱۶ ۲۸۶
۳۴ پوهنځی ادبیات پوهنتون لغمان ۳۰۹ ۲۲۱
۳۵ پوهنځی ادبیات پوهنتون کندهار ۳۰۵ ۲۱۲
۳۶ پوهنځی ادبیات مؤسسات تحصیلات عالی پروان ۳۰۳ ۲۴۱
۳۷ پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان ۲۹۸ ۲۲۵
۳۸ پوهنځی اقتصاد پوهنتون پکتیا ۳۲۸ ۲۸۰
۳۹ پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیان ۳۲۰ ۲۶۴
۴۰ پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونی ۳۱۵ ۲۸۶
۴۱ پوهنځی اقتصاد پوهنتون بدخشان ۳۱۵ ۲۶۶
۴۲ پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ ۳۵۲ ۳۱۰
۴۳ پوهنځی اقتصاد پوهنتون بغلان ۳۲۹ ۲۷۸
۴۴ پوهنځی اقتصاد پوهنتون فاریاب ۳۲۶ ۲۹۹
۴۵ پوهنځی اقتصاد پوهنتون غزنی ۳۲۴ ۲۶۹
۴۶ پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل ۳۴۳ ۳۰۲
۴۷ پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندز ۳۲۷ ۲۸۴
۴۸ پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندهار ۳۳۳ ۲۷۹
۴۹ پوهنځی اقتصاد پوهنتون کنر ۳۲۶ ۲۸۱
۵۰ پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات ۳۳۴ ۳۰۲
۵۱ پوهنځی اقتصاد پوهنتون ننگرهار ۳۳۳ ۲۹۸
۵۲ پوهنځی اقتصاد مؤسسات تحصیلات عالی پروان ۳۴۳ ۲۸۴
۵۳ پوهنځی اقتصاد مؤسسات تحصیلات عالی بادغیس ۳۲۴ ۲۴۱
۵۴ پوهنځی انجنیری پوهنتون بغلان ۳۳۸ ۲۹۲
۵۵ پوهنځی انجنیری پوهنتون پکتیا ۳۳۶ ۲۸۷
۵۶ پوهنځی انجنیری پوهنتون خوست ۳۴۰ ۲۹۱
۵۷ پوهنځی انجنیری پوهنتون فاریاب ۳۳۵ ۳۰۲
۵۸ پوهنځی انجنیری پوهنتون هرات ۳۴۷ ۳۱۵
۵۹ پوهنځی انجنیری پوهنتون لغمان ۳۳۱ ۲۸۲
۶۰ پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بلخ ۳۴۹ ۲۶۰
۶۱ پوهنځی انجنیری مؤسسات تحصیلات عالی هلمند ۳۲۱ ۲۸۰
۶۲ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات ۳۰۹ ۲۳۸
۶۳ پوهنځی تعلیم وتربیه مؤسسات تحصیلات عالی بادغیس ۲۹۶ ۱۷۶
۶۴ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونی ۲۹۸ ۲۳۶
۶۵ پوهنځی تعلیم وتربیه مؤسسات تحصیلات عالی سرپل ۲۹۱ ۲۱۶
۶۶ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیان ۳۱۲ ۲۲۵
۶۷ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان ۲۸۲ ۲۱۸
۶۸ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بغلان ۳۰۳ ۲۲۸
۶۹ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیا ۲۹۵ ۲۳۰
۷۰ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون خوست ۳۰۰ ۲۴۲
۷۱ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنی ۲۹۵ ۲۲۱
۷۲ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون فاریاب ۳۲۴ ۲۸۷
۷۳ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز ۳۰۸ ۲۳۳
۷۴ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کنر ۲۹۹ ۲۰۵
۷۵ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون لغمان ۲۹۳ ۱۹۸
۷۶ پوهنځی تعلیم وتربیه مؤسسات تحصیلات عالی ارزگان ۲۷۳ ۱۷۶
۷۷ پوهنځی تعلیم وتربیه مؤسسات تحصیلات عالی پروان ۲۹۳ ۲۲۷
۷۸ پوهنځی تعلیم وتربیه مؤسسات تحصیلات عالی غور ۳۰۵ ۱۹۹
۷۹ پوهنځی تعلیم وتربیه مؤسسات تحصیلات عالی فراه ۲۹۴ ۱۷۶
۸۰ پوهنځی تعلیم وتربیه مؤسسات تحصیلات عالی هلمند ۳۱۹ ۱۹۵
۸۱ پوهنځی تعلیمات مسلکی پوهنتون ننگرهار ۲۹۲ ۱۷۶
۸۲ پوهنځی تعلیم وتربیه مؤسسه تحصیلات عالی ارزگان ۲۰۰ ۱۷۶
۸۳ پوهنځی جیولوجی و معادن پوهنتون بلخ ۳۴۰ ۲۳۵
۸۴ پوهنځی جیولوجی و معادن مؤسسات تحصیلات عالی سرپل ۳۱۸ ۲۳۶
۸۵ پوهنځی حقوق پوهنتون کندز ۳۳۴ ۲۹۴
۸۶ پوهنځی حقوق پوهنتون پکتیا ۳۲۴ ۲۸۵
۸۷ پوهنځی حقوق پوهنتون هرات ۳۴۲ ۳۰۴
۸۸ پوهنځی حقوق پوهنتون البیرونی ۳۳۰ ۲۹۷
۸۹ پوهنځی حقوق پوهنتون بلخ ۳۵۲ ۳۲۱
۹۰ پوهنځی حقوق پوهنتون بدخشان ۳۱۰ ۲۶۰
۹۱ پوهنځی حقوق پوهنتون فاریاب ۳۲۹ ۳۰۸
۹۲ پوهنځی حقوق پوهنتون خوست ۳۲۸ ۲۸۸
۹۳ پوهنځی حقوق پوهنتون ننگرهار ۳۳۸ ۲۹۹
۹۴ پوهنځی حقوق پوهنتون کندهار ۳۳۲ ۲۸۲
۹۵ پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل ۳۴۸ ۳۱۲
۹۶ پوهنځی حقوق مؤسسات تحصیلات عالی پروان ۳۱۱ ۲۹۰
۹۷ پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیا ۳۱۴ ۲۳۱
۹۸ پوهنځی زراعت پوهنتون هرات ۳۱۳ ۲۵۲
۹۹ پوهنځی زراعت مؤسسات تحصیلات عالی فراه ۳۰۷ ۱۸۵
۱۰۰ پوهنځی زراعت مؤسسات تحصیلات عالی ارزگان ۲۸۴ ۱۷۶
۱۰۱ پوهنځی زراعت پوهنتون البیرونی ۳۱۰ ۲۵۷
۱۰۲ پوهنځی زراعت مؤسسات تحصیلات عالی هلمند ۳۰۴ ۲۰۰
۱۰۳ پوهنځی زراعت پوهنتون بغلان ۳۱۹ ۲۴۵
۱۰۴ پوهنځی زراعت پوهنتون بدخشان ۲۹۵ ۲۳۰
۱۰۵ پوهنځی زراعت پوهنتون خوست ۳۱۱ ۲۵۱
۱۰۶ پوهنځی زراعت پوهنتون غزنی ۲۹۴ ۲۱۱
۱۰۷ پوهنځی زراعت پوهنتون فاریاب ۳۲۱ ۲۷۶
۱۰۸ پوهنځی زراعت پوهنتون کندز ۲۹۸ ۲۴۶
۱۰۹ پوهنځی زراعت پوهنتون کنر ۳۱۶ ۲۲۲
۱۱۰ پوهنځی زراعت پوهنتون کندهار ۲۹۴ ۲۲۳
۱۱۱ پوهنځی زراعت پوهنتون لغمان ۳۱۶ ۲۲۶
۱۱۲ پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهار ۳۰۹ ۲۳۵
۱۱۳ پوهنځی زراعت مؤسسات تحصیلات عالی پروان ۳۰۹ ۲۵۲
۱۱۴ پوهنځی زراعت مؤسسات تحصیلات عالی بادغیس ۲۸۹ ۱۸۴
۱۱۵ پوهنځی زراعت و مالداری پوهنتون بامیان ۳۱۷ ۲۱۷
۱۱۶ پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی ارزگان ۳۰۱ ۲۰۱
۱۱۷ پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون بلخ ۳۴۲ ۲۹۳
۱۱۸ پوهنځی زمین شناسی پوهنتون بامیان ۲۹۳ ۲۴۲
۱۱۹ پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون هرات ۳۱۵ ۲۷۲
۱۲۰ پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون البیرونی ۳۱۵ ۲۷۳
۱۲۱ پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون بغلان ۳۴۰ ۲۶۷
۱۲۲ پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون خوست ۳۰۸ ۲۷۱
۱۲۳ پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل ۳۳۱ ۲۹۵
۱۲۴ پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کندهار ۳۲۳ ۲۶۵
۱۲۵ پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار ۳۱۷ ۲۷۴
۱۲۶ پوهنځی ژورنالیزم مؤسسات تحصیلات عالی پروان ۳۰۰ ۲۶۷
۱۲۷ پوهنځی ساختمانی پوهنتون جوزجان ۳۴۲ ۳۰۷
۱۲۸ پوهنځی ساینس پوهنتون بلخ ۳۱۸ ۲۵۶
۱۲۹ پوهنځی ساینس پوهنتون هرات ۳۵۰ ۲۵۳
۱۳۰ پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل ۳۴۰ ۳۲۰
۱۳۱ پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هرات ۳۴۵ ۳۱۶
۱۳۲ پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون کندز ۳۳۶ ۲۹۸
۱۳۳ پوهنځی شرعیات پوهنتون هرات ۳۱۸ ۲۵۶
۱۳۴ پوهنځی شرعیات پوهنتون بدخشان ۲۹۹ ۲۳۷
۱۳۵ پوهنځی شرعیات پوهنتون بغلان ۳۰۸ ۲۵۶
۱۳۶ پوهنځی شرعیات پوهنتون غزنی ۳۰۳ ۲۳۷
۱۳۷ پوهنځی شرعیات پوهنتون کابل تعلیمات اسلامی صرف برای اناث ۳۲۵ ۲۹۰
۱۳۸ پوهنځی شرعیات پوهنتون کندهار ۲۸۹ ۲۳۷
۱۳۹ پوهنځی صحت عامه پوهنتون طبی کابل ۳۳۱ ۲۹۸
۱۴۰ پوهنځی شرعیات پوهنتون کنر ۳۱۷ ۲۴۰
۱۴۱ پوهنځی طب پوهنتون کندهار ۳۵۰ ۳۱۱
۱۴۲ پوهنځی طب پوهنتون خوست ۳۳۵ ۳۱۱
۱۴۳ پوهنځی طب پوهنتون هرات ۳۴۹ ۳۲۷
۱۴۴ پوهنځی طب پوهنتون ننگرهار ۳۴۵ ۳۱۸
۱۴۵ پوهنځی طب پوهنتون بلخ ۳۵۱ ۳۳۲
۱۴۶ پوهنځی طب پوهنتون البیرونی ۳۴۰ ۳۱۵
۱۴۷ پوهنځی طب پوهنتون پکتیا ۳۴۵ ۳۰۸
۱۴۸ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلخ ۳۰۴ ۲۲۷
۱۴۹ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان ۲۸۹ ۲۰۶
۱۵۰ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیان ۲۸۴ ۲۲۵
۱۵۱ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون خوست ۲۹۶ ۲۱۳
۱۵۲ پوهنځی علوم اجتماعی مؤسسات تحصیلات عالی پروان ۲۸۹ ۱۹۱
۱۵۳ پوهنځی فارمسی پوهنتون بلخ ۳۳۱ ۲۹۶
۱۵۴ پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابل ۲۹۸ ۲۳۹
۱۵۵ پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون بلخ ۳۴۳ ۳۰۹
۱۵۶ پوهنځی فارمسی پوهنتون کابل ۳۳۱ ۳۰۰
۱۵۷ پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندز ۳۲۶ ۲۸۲
۱۵۸ پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون خوست ۳۱۴ ۲۷۸
۱۵۹ پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کنر ۳۳۲ ۲۷۳
۱۶۰ پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندهار ۳۲۰ ۲۷۳
۱۶۱ پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهار ۳۲۸ ۲۸۷
۱۶۲ پوهنځی کمپیوترساینس مؤسسات تحصیلات عالی پروان ۳۰۷ ۲۷۹
۱۶۳ پوهنځی معالجوی پوهنتون طبی کابل ۳۵۲ ۳۳۳
۱۶۴ پوهنځی هنرها پوهنتون هرات ۳۱۹ ۲۳۳
۱۶۵ پوهنځی وترنری پوهنتون بلخ ۳۱۴ ۲۳۴
۱۶۶ پوهنځی وترنری پوهنتون خوست ۲۸۲ ۲۴۱
۱۶۷ پوهنځی وترنری پوهنتون ننگرهار ۳۰۸ ۲۰۷
۱۶۸ پوهنځی وترنری پوهنتون کندز ۳۰۰ ۲۲۷
۱۶۹ پوهنځی وترنری پوهنتون هرات ۳۰۰ ۲۳۰
۱۷۰ پوهنځی وترنری مؤسسات تحصیلات عالی هلمند ۲۸۱ ۱۸۹
۱۷۱ دیپارتمنت آبرسانی و انجنری محیط زیست پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک ۳۲۷ ۲۸۷
۱۷۲ دیپارتمنت آب و محیط زیست پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهار ۲۹۵ ۱۷۷
۱۷۳ دیپارتمنت آبیاری پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهار ۳۳۲ ۲۴۹
۱۷۴ دیپارتمنت اتومیخانیک پوهنځی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک ۳۱۶ ۲۶۷
۱۷۵ دیپارتمنت اداره و اطلاعات پوهنځی کمپیوترساینس، تعلیم وتربیه شهیداستاد ربانی ۳۳۱ ۲۶۸
۱۷۶ دیپارتمنت اداره و حوادث پوهنځی محیط زیست پوهنتون کابل ۳۲۲ ۲۶۴
۱۷۷ دیپارتمنت اداره و ساختمانی پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک ۳۳۵ ۲۸۱
۱۷۸ دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی پوهنځی حقوق پوهنتون جوزجان ۳۲۵ ۳۰۰
۱۷۹ دیپارتمنت اداره و منجمنت پوهنځی اقتصاد پوهنتون تخار ۳۱۶ ۲۷۷
۱۸۰ دیپارتمنت اداره و مدیریت پوهنځی اقتصاد مؤسسات تحصیلات عالی سمنگان ۳۱۰ ۲۸۳
۱۸۱ دیپارتمنت اداره و منجمنت تربیتی پوهنځی روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل ۳۰۰ ۲۸۱
۱۸۲ دیپارتمنت ادبیات پوهنځی تعلیم وتربیه مؤسسات تحصیلات عالی سمنگان ۲۹۸ ۲۳۷
۱۸۳ دیپارتمنت ادبیات ازبکی و ادبیات زبان انگلیسی پوهنځی علوم اجتماعی جوزجان ۲۹۶ ۲۵۴
۱۸۴ دیپارتمنت ادبیات ازبکی – ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان ۲۹۱ ۲۵۶
۱۸۵ دیپارتمنت ادبیات انگلیسی پوهنځی ادبیات پوهنتون ننگرهار ۲۹۳ ۲۴۵
۱۸۶ دیپارتمنت ادبیات جرمنی پوهنځی ادبیات پوهنتون ننگرهار ۲۹۲ ۱۸۵
۱۸۷ دیپارتمنت ادبیات دری پوهنځی ادبیات پوهنتون ننگرهار ۳۱۹ ۲۰۲
۱۸۸ دیپارتمنت ادبیات هندی پوهنځی ادبیات پوهنتون ننگرهار ۲۶۰ ۱۷۶
۱۸۹ دیپارتمنت ازبکی پوهنځی ادبیات پوهنتون بلخ ۳۱۴ ۲۰۸
۱۹۰ دیپارتمنت ازبکی پوهنځی ادبیات پوهنتون تخار ۲۷۱ ۲۱۹
۱۹۱ دیپارتمنت استخراج معادن پوهنځی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک ۳۲۴ ۲۸۳
۱۹۲ دیپارتمنت استخراج برهنه پوهنځی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک ۲۹۱ ۱۷۸
۱۹۳ دیپارتمنت استخراج و معدن جامد پوهنځی جیولوجی و معادن پوهنتون جوزجان ۳۰۸ ۲۷۳
۱۹۴ دیپارتمنت استخراج معدن پوهنځی جیولوجی و معادن مؤسسات تحصیلات عالی   پنجشیر ۲۸۶ ۲۴۶
۱۹۵ دیپارتمنت اقتصاد توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون کابل ۳۱۴ ۲۸۹
۱۹۶ دیپارتمنت اقتصاد زراعتی پوهنځی زراعت مؤسسات تحصیلات عالی سمنگان ۳۰۰ ۲۶۰
۱۹۷ دیپارتمنت اکتشاف معادن پوهنځی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک ۳۱۳ ۲۷۸
۱۹۸ دیپارتمنت اقتصاد زراعتی و علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون تخار ۲۹۲ ۲۴۶
۱۹۹ دیپارتمنت اکتشاف معادن جامد پوهنځی جیولوجی و معادن پوهنتون جوزجان ۳۰۲ ۲۳۸
۲۰۰ دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون تخار ۲۸۷ ۲۴۲
۲۰۱ دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسات تحصیلات عالی سمنگان ۳۰۳ ۲۲۰
۲۰۲ دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون کابل ۳۰۲ ۲۴۵
۲۰۳ دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون تخار ۳۱۱ ۲۸۲
۲۰۴ دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار ۲۸۵ ۲۴۲
۲۰۵ دیپارتمنت آموزش کمپیوترپوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار ۳۴۵ ۲۵۱
۲۰۶ دیپارتمنت آموزش کمپیوترپوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستاد ربانی ۳۱۰ ۲۷۲
۲۰۷ دیپارتمنت انرژی پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهار ۳۲۱ ۲۲۳
۲۰۸ دیپارتمنت انجنیری انرژی پوهنځی انجنیری پوهنتون کابل ۳۱۹ ۲۸۰
۲۰۹ دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کابل ۳۴۸ ۳۰۷
۲۱۰ دیپارتمنت انگلیسی پوهنځی ادبیات پوهنتون تخار ۳۲۶ ۲۶۱
۲۱۱ دیپارتمنت انستیزی پوهنځی متمم صحی طبی پوهنتون طبی کابل ۳۰۲ ۲۸۶
۲۱۲ دیپارتمنت انگلیسی پوهنځی تعلیم وتربیه مؤسسات تحصیلات عالی پکتیکا ۲۶۲ ۱۷۶
۲۱۳ دیپارتمنت انگلیسی پوهنځی زبان و ابیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی ۳۱۲ ۲۶۵
۲۱۴ دیپارتمنت انگلیسی پوهنځی تعلیم وتربیه مؤسسات تحصیلات عالی پنجشیر ۲۷۷ ۱۹۲
۲۱۵ دیپارتمنت انگلیسی پوهنځی ادبیات پوهنتون بلخ ۳۴۳ ۲۹۱
۲۱۶ دیپارتمنت انگلیسی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی ۲۹۷ ۲۲۷
۲۱۷ دیپارتمنت انگلیسی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابل ۳۲۶ ۲۸۳
۲۱۸ دیپارتمنت بایو تکنالوژی پوهنځی زراعت پوهنتون کابل ۲۸۷ ۲۲۲
۲۱۹ دیپارتمنت برق پوهنځی انجنیری پوهنتون کابل ۳۴۴ ۳۱۶
۲۲۰ دیپارتمنت برق پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان ۳۱۵ ۲۷۸
۲۲۱ دیپارتمنت بشرشناسی و باستان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کابل ۳۲۷ ۲۵۰
۲۲۲ دیپارتمنت برق پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی ۳۱۱ ۲۷۳
۲۲۳ دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار ۲۹۳ ۲۱۹
۲۲۴ دیپارتمنت بلوچی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار ۲۸۹ ۱۷۷
۲۲۵ دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی ۲۹۹ ۲۴۶
۲۲۶ دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهار ۲۹۷ ۲۰۶
۲۲۷ دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی ساینس پوهنتون کابل ۳۱۷ ۲۵۶
۲۲۸ دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان ۳۰۰ ۲۶۱
۲۲۹ دیپارتمنت پشتو پوهنځی زبان و ادبیات ملی پوهنتون کابل ۳۳۰ ۲۵۸
۲۳۰ دیپارتمنت پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی ۲۶۲ ۱۹۸
۲۳۱ دیپارتمنت پشتو پوهنځی ادبیات پوهنتون بلخ ۳۱۱ ۲۳۸
۲۳۲ دیپارتمنت پشتو پوهنځی ادبیات پوهنتون تخار ۲۸۰ ۲۱۴
۲۳۳ دیپارتمنت پشتو پوهنځی ادبیات پوهنتون ننگرهار ۳۰۹ ۲۵۷
۲۳۴ دیپارتمنت پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار ۳۰۶ ۲۱۰
۲۳۵ دیپارتمنت پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه مؤسسات تحصیلات عالی پکتیکا ۲۷۱ ۱۸۴
۲۳۶ دیپارتمنت پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه مؤسسات تحصیلات عالی پنجشیر ۲۲۹ ۱۷۶
۲۳۷ دیپارتمنت پشتو پوهنځی زبان و ابیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی ۳۲۷ ۲۳۶
۲۳۸ دیپارتمنت پلان و پروگرام پوهنځی روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل ۲۹۷ ۲۳۹
۲۳۹ دیپارتمنت پیداگوژی پوهنځی روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل ۳۱۶ ۲۶۷
۲۴۰ دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان ۳۱۲ ۲۵۱
۲۴۱ دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه مؤسسات تحصیلات عالی سمنگان ۲۹۵ ۲۱۶
۲۴۲ دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار ۲۸۳ ۱۹۳
۲۴۳ دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان ۳۱۴ ۲۶۳
۲۴۴ دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی ۲۸۱ ۲۳۱
۲۴۵ دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کابل ۳۱۱ ۲۵۳
۲۴۶ دیپارتمنت تاریخ معاصر پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی ۳۰۹ ۲۰۷
۲۴۷ دیپارتمنت تامین برق پوهنځی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک ۳۱۹ ۲۹۵
۲۴۸ دیپارتمنت تجارت بازاریابی پوهنځی اقتصاد پوهنتون جوزجان ۳۱۰ ۲۸۴
۲۴۹ دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار ۲۹۸ ۱۹۳
۲۵۰ دیپارتمنت ترکمنی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان ۲۹۱ ۲۰۳
۲۵۱ دیپارتمنت ترکی پوهنځی زبان و ابیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی ۳۳۶ ۲۲۴
۲۵۲ دیپارتمنت ترکی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابل ۳۱۱ ۲۶۸
۲۵۳ دیپارتمنت تعلیم وتربیه دوره کودکستانهاعلوم تربیتی و مسلکی،تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی ۳۰۴ ۱۷۷
۲۵۴ دیپارتمنت تعلیم وتربیه پوهنځی تعلیم وتربیه مؤسسات تحصیلات عالی پنجشیر ۲۸۲ ۲۲۵
۲۵۵ دیپارتمنت تعلیم وتربیه عمومی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهار ۳۱۰ ۲۱۱
۲۵۶ پوهنځی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی ۳۰۱ ۲۲۷
۲۵۷ دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات پوهنتون تخار ۳۰۳ ۲۵۴
۲۵۸ دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات پوهنتون البیرونی ۳۰۲ ۲۴۴
۲۵۹ دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات پوهنتون بلخ ۳۲۴ ۲۸۵
۲۶۰ دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات پوهنتون ننگرهار ۳۱۱ ۲۴۲
۲۶۱ دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات مؤسسات تحصیلات عالی پنجشیر ۲۹۱ ۲۴۶
۲۶۲ دیپارتمنت تفسیر و حدیث پوهنځی تعلیمات اسلامی، تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی ۲۹۰ ۲۳۲
۲۶۳ دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کابل ۳۳۸ ۳۰۹
۲۶۴ دیپارتمنت تکنالوژی لابراتوار پوهنځی متمم صحی طبی پوهنتون طبی کابل ۳۳۰ ۲۹۹
۲۶۵ دیپارتمنت تکنالوژی موادعضوی پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک ۳۰۱ ۲۶۵
۲۶۶ دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیرعضوی پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک ۲۹۲ ۲۴۷
۲۶۷ دیپارتمنت تولید مواد غذایی پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان ۲۹۳ ۲۴۴
۲۶۸ دیپارتمنت تولید مواد عضوی پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان ۲۹۱ ۲۴۹
۲۶۹ دیپارتمنت تولید مواد غیرعضوی پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجان ۲۹۱ ۲۳۴
۲۷۰ دیپارتمنت تیاتر ۳۰ تن ذکور و ۳۰ تن اناث پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابل ۲۹۱ ۲۱۴
۲۷۱ دیپارتمنت ثقافت اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه مؤسسات تحصیلات عالی سمنگان ۲۸۶ ۲۰۹
۲۷۲ دیپارتمنت ثقافت اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه مؤسسات تحصیلات عالی پکتیکا ۲۷۷ ۱۷۶
۲۷۳ دیپارتمنت ثقافت اسلامی پوهنځی شرعیات پوهنتون تخار ۳۱۰ ۲۳۱
۲۷۴ دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی ۳۰۵ ۲۵۹
۲۷۵ دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه مؤسسات تحصیلات عالی سمنگان ۳۰۹ ۲۰۵
۲۷۶ دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی زمین شناسی پوهنتون کابل ۲۹۳ ۲۵۳
۲۷۷ دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان ۳۱۰ ۲۴۳
۲۷۸ دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی ۲۸۰ ۲۳۳
۲۷۹ دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون هرات ۳۲۲ ۲۱۸
۲۸۰ دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار ۲۸۱ ۱۷۷
۲۸۱ دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنځی زراعت پوهنتون کابل ۳۱۶ ۲۴۸
۲۸۲ دیپارتمنت جنگلات پوهنځی زراعت مؤسسات تحصیلات عالی سمنگان ۲۸۳ ۲۲۷
۲۸۳ دیپارتمنت جیودیزی انجنری پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک ۳۲۴ ۳۰۰
۲۸۴ دیپارتمنت جیودیزی پوهنځی جیولوجی و معادن پوهنتون جوزجان ۳۰۴ ۲۷۹
۲۸۵ دیپارتمنت جیولوجی پوهنځی زمین شناسی پوهنتون کابل ۳۱۴ ۲۷۷
۲۸۶ دیپارتمنت جیولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی، جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک ۳۰۵ ۲۲۲
۲۸۷ دیپارتمنت جیولوژی پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار ۳۱۸ ۲۲۴
۲۸۸ دیپارتمنت جیولوجی و معادن پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهار ۳۰۰ ۱۸۱
۲۸۹ دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون کابل ۳۱۷ ۲۶۲
۲۹۰ دیپارتمنت چینایی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابل ۳۰۱ ۲۵۳
۲۹۱ دیپارتمنت حقوق جزا پوهنځی حقوق پوهنتون جوزجان ۳۳۴ ۳۰۱
۲۹۲ دیپارتمنت حقوق خصوصی پوهنځی حقوق پوهنتون جوزجان ۳۳۱ ۲۹۶
۲۹۳ دیپارتمنت حقوق عامه پوهنځی حقوق   پوهنتون تخار ۳۱۳ ۲۸۵
۲۹۴ دیپارتمنت خاک شناسی پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ ۳۱۰ ۲۴۶
۲۹۵ دیپارتمنت خاک شناسی پوهنځی زراعت پوهنتون کابل ۲۹۳ ۲۴۱
۲۹۶ دیپارتمنت دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار ۲۹۲ ۲۳۰
۲۹۷ دیپارتمنت دری پوهنځی ادبیات پوهنتون بلخ ۳۳۴ ۲۸۵
۲۹۸ دیپارتمنت دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونی ۲۹۸ ۲۴۹
۲۹۹ دیپارتمنت دری پوهنځی زبان و ابیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی ۲۹۶ ۲۵۷
۳۰۰ دیپارتمنت دری پوهنځی ادبیات پوهنتون تخار ۲۹۳ ۲۵۵
۳۰۱ دیپارتمنت دری پوهنځی زبان و ادبیات ملی پوهنتون کابل ۳۳۶ ۲۷۳
۳۰۲ دیپارتمنت راه آهن پوهنځی انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک ۳۲۶ ۲۲۱
۳۰۳ دیپارتمنت روانشناسی پوهنځی روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل ۳۱۱ ۲۶۳
۳۰۴ دیپارتمنت روان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان ۳۰۶ ۲۶۳
۳۰۵ دیپارتمنت روانشناسی عمومی پوهنځی روانشناسی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی ۲۹۱ ۲۴۹
۳۰۶ روانشناسی عقب مانده گان ذهنی پوهنځی تعلیمات اختصاصی،تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی ۲۷۲ ۲۲۶
۳۰۷ روانشناسی نابینایان پوهنځی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی ۳۳۸ ۲۴۶
۳۰۸ دیپارتمنت روسی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابل ۳۰۵ ۳۰۵
۳۰۹ دیپارتمنت ریاضی – فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار ۲۹۶ ۲۳۱
۳۱۰ دیپارتمنت روسی پوهنځی زبان و ابیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی ۲۹۳ ۲۲۴
۳۱۱ دیپارتمنت ریاضی – فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه مؤسسات تحصیلات عالی پنجشیر ۲۸۵ ۱۸۴
۳۱۲ دیپارتمنت ریاضی – فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه مؤسسات تحصیلات عالی پکتیکا ۲۷۴ ۱۷۷
۳۱۳ دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجان ۳۰۲ ۲۵۷
۳۱۴ دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار ۳۰۱ ۲۱۹
۳۱۵ دیپارتمنت ریاضی پوهنځی ساینس پوهنتون کابل ۳۵۰ ۲۸۷
۳۱۶ دیپارتمنت ریاضی پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهار ۳۴۲ ۲۲۳
۳۱۷ دیپارتمنت ساختمانهای ترانسپورتی، انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک ۳۴۴ ۲۹۵
۳۱۸ دیپارتمنت ریاضی پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی ۳۱۰ ۲۶۴
۳۱۹ دیپارتمنت ساختمانی پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ ۳۵۲ ۳۲۱
۳۲۰ دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک ۳۴۱ ۳۲۰
۳۲۱ دیپارتمنت سپورت های اجتماعی پوهنځی تربیت بدنی، تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی ۲۸۹ ۲۰۷
۳۲۲ دیپارتمنت سپورت های انفرادی پوهنځی تربیت بدنی ، تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی ۲۷۱ ۱۸۰
۳۲۳ دیپارتمنت ستومالوژی پوهنځی طب نظامی پوهنتون طبی کابل ۳۳۱ ۳۱۴
۳۲۴ دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کابل ۳۲۳ ۲۷۸
۳۲۵ دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونی ۳۳۰ ۳۰۲
۳۲۶ دیپارتمنت سینما پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابل ۳۲۳ ۲۵۱
۳۲۷ دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهار ۳۴۰ ۳۰۸
۳۲۸ دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری پوهنتون تخار ۳۲۷ ۳۰۱
۳۲۹ دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری پوهنتون کابل ۳۵۰ ۳۳۳
۳۳۰ دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهار ۳۳۶ ۲۸۶
۳۳۱ دیپارتمنت صحت عامه پوهنځی طب نظامی پوهنتون طبی کابل ۳۴۱ ۳۱۹
۳۳۲ دیپارتمنت شهر سازی پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک ۳۳۲ ۲۹۰
۳۳۳ دیپارتمنت عربی پوهنځی ادبیات پوهنتون بلخ ۳۰۸ ۲۲۰
۳۳۴ دیپارتمنت عربی پوهنځی   زبان وادبیات پوهنتون البیرونی ۲۷۰ ۱۷۸
۳۳۵ دیپارتمنت عربی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابل ۳۰۸ ۲۴۹
۳۳۶ دیپارتمنت عربی پوهنځی ادبیات پوهنتون ننگرهار ۲۷۹ ۱۹۳
۳۳۷ دیپارتمنت عقیده پوهنځی شرعیات پوهنتون تخار ۳۱۵ ۲۳۱
۳۳۸ دیپارتمنت عربی پوهنځی زبان و ابیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی ۲۸۴ ۲۲۷
۳۳۹ دیپارتمنت علوم اجتماعی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخار ۳۰۹ ۲۳۹
۳۴۰ دیپارتمنت عقیده و فقه پوهنځی تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی ۲۸۷ ۲۲۵
۳۴۱ دیپارتمنت علوم باغداری پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ ۳۱۸ ۲۷۲
۳۴۲ دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ ۳۰۳ ۲۳۸
۳۴۳ دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت مؤسسات تحصیلات عالی پکتیکا ۲۸۷ ۱۷۷
۳۴۴ دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون کابل ۲۷۷ ۲۰۶
۳۴۵ دیپارتمنت علوم نباتی پوهنځی زراعت پوهنتون بلخ ۳۳۴ ۲۸۹
۳۴۶ دیپارتمنت فرانسوی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابل ۳۱۸ ۲۷۴
۳۴۷ دیپارتمنت فزیک پوهنځی ساینس پوهنتون کابل ۳۱۱ ۲۶۷
۳۴۸ دیپارتمنت فزیک پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی ۲۸۵ ۲۵۱
۳۴۹ دیپارتمنت فقه و قانون پوهنځی شرعیات پوهنتون بلخ ۳۴۰ ۲۸۸
۳۵۰ دیپارتمنت فقه و قانون پوهنځی شرعیات پوهنتون البیرونی ۳۱۴ ۲۷۵
۳۵۱ دیپارتمنت فقه و قانون پوهنځی شرعیات پوهنتون ننگرهار ۳۰۵ ۲۶۷
۳۵۲ دیپارتمنت فقه و قانون پوهنځی شرعیات پوهنتون تخار ۲۹۳ ۲۶۴
۳۵۳ دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کابل ۳۲۴ ۲۷۸
۳۵۴ دیپارتمنت فوتوگرافی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابل ۳۰۳ ۲۱۲
۳۵۵ دیپارتمنت قابلگی پوهنځی نرسنگ پوهنتون طبی کابل ۳۲۶ ۲۹۱
۳۵۶ دیپارتمنت قضا و سارنوالی پوهنځی حقوق   پوهنتون تخار ۳۱۳ ۲۹۱
۳۵۷ دیپارتمنت کمپیوترانجنیرینگ پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون هرات ۳۳۴ ۲۹۷
۳۵۸ دیپارتمنت کارگران اجتماعی پوهنځی روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل ۳۱۳ ۲۳۱
۳۵۹ دیپارتمنت کیمیا پوهنځی ساینس پوهنتون کابل ۳۰۶ ۲۶۱
۳۶۰ دیپارتمنت کیمیا پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی ۲۹۰ ۲۳۵
۳۶۱ دیپارتمنت مالی و بانک داری پوهنځی اقتصاد پوهنتون جوزجان ۳۴۳ ۲۹۷
۳۶۲ دیپارتمنت گرافیک پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابل ۳۰۷ ۲۷۷
۳۶۳ دیپارتمنت مالی و بانک داری پوهنځی اقتصاد مؤسسات تحصیلات عالی سمنگان ۳۱۹ ۲۸۴
۳۶۴ دیپارتمنت مجسمه پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابل ۳۰۴ ۲۲۱
۳۶۵ دیپارتمنت محیط زیست پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی ۳۲۶ ۲۰۷
۳۶۶ دیپارتمنت محاسبه و منجمنت پوهنځی اقتصاد پوهنتون جوزجان ۳۱۰ ۲۹۲
۳۶۷ دیپارتمنت محیط زیست پوهنځی محیط زیست پوهنتون کابل ۳۲۴ ۲۷۴
۳۶۸ دیپارتمنت مدیریت آموزشی و تربیتی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی ۲۸۸ ۲۰۷
۳۶۹ دیپارتمنت مشاوره و رهنمایی پوهنځی روانشناسی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی ۳۰۱ ۲۳۰
۳۷۰ دیپارتمنت مشاور و رهنمایی پوهنځی روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل ۲۹۰ ۲۶۲
۳۷۱ دیپارتمنت معالجوی پوهنځی طب نظامی پوهنتون طبی کابل ۳۳۴ ۳۲۶
۳۷۲ دیپارتمنت منابع طبیعی پوهنځی محیط زیست پوهنتون کابل ۳۱۱ ۲۶۳
۳۷۳ دیپارتمنت مهندسی پوهنځی انجنیری پوهنتون کابل ۳۴۱ ۳۱۹
۳۷۴ دیپارتمنت مهندسی پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک ۳۳۸ ۳۱۱
۳۷۵ دیپارتمنت موسقی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابل ۳۲۶ ۲۳۳
۳۷۶ دیپارتمنت موادغذایی پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک ۲۹۱ ۲۴۹
۳۷۷ دیپارتمنت میخانیک پوهنځی انجنیری پوهنتون کابل ۳۲۸ ۲۹۳
۳۷۸ دیپارتمنت نرسنگ پوهنځی نرسنگ پوهنتون طبی کابل ۳۱۵ ۲۸۹
۳۷۹ دیپارتمنت نفت و گاز پوهنځی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک ۳۳۸ ۲۷۷
۳۸۰ دیپارتمنت نقاشی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابل ۳۰۶ ۲۵۴
۳۸۱ دیپارتمنت نمایشنامه پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابل ۲۹۱ ۲۳۲
۳۸۲ دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنځی زراعت پوهنتون تخار ۲۸۷ ۲۴۵
۳۸۳ دیپارتمنت هایدروتخنیکی پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخ ۳۲۶ ۱۹۰
۳۸۴ دیپارتمنت هارتیکلچر پوهنځی زراعت پوهنتون کابل ۳۰۸ ۲۴۷
۳۸۵ دیپارتمنت هایدرولیک پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک ۳۲۹ ۲۹۴
۳۸۶ دیپارتمنت هایدرومترولوژی پوهنځی زمین شناسی پوهنتون کابل ۳۱۳ ۲۶۵
۳۸۷ دیپارتمنت هسپانوی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابل ۳۱۶ ۲۳۸

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading