تاریخ و لیست مکاتب دور چهارم امتحان کانکور ولایت کابل سال ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶

به اطلاع عموم داوطلبان امتحان کانکور فارغان صنوف دوازدهم سال ۱۳۹۵ و سال های قبلی لیسه های (ابوالقاسم فردوسی، شهرک مهدیه، شاه دو شمشیره، مریم، استاد محمد ابراهیم خواخوږی، زلیخا، نسوان نمبر سوم کمک به معارف، خصوصی معرفت، شهرک دوازده امام، ستاره، نسوان شهرک امید سبز، نسوان شهیدان، ذبیح الله عصمتی، قلعۀ حشمت خان، نسوان غلام نبی خان چرخی، نسوان خواجه رواش، لیسۀ سرآسیاب، بی بی ساره، محراب الدین، نسوان ده خدایداد، لیسۀ آزادی، محمد صدیق پسرلی، شهرک ملی، استاد قیام الدین خادم، نسوان منوچهری، نسوان پلچرخی، قلعۀ بختیار، قلعۀ زمان خان، همایون شهید، ذکور نازو انا، نسوان سپین کلی، عمرا خان، ذکور خواجه رواش، زینب کبرا، شهرک ذاکرین، علی احمد خان پوپل، امانی، استقلال، ملالی، غازی محمدشاه خان بابکر خیل، ذکور پلچرخی، درخانی، شهرک ملی، غازی، عبدالغفور ندیم، عبدالقادر بیدل، ابن سینا، خواجه عبدالله انصاری، نمبر دوم قلعۀ وزیر کمک به معارف، غلام محمد فرهاد، انستیتوت های تخنیکی و مسلکی، علوم دینی و تمام لیسه های خصوصی) مربوط ریاست معارف شهر کابل که پروسۀ جمع آوری معلومات بایومتریک آن ها تکمیل گردیده باشد، رسانیده می شود که کارت های شمول امتحان کانکور شاگردان لیسه های مذکور؛ به روزهای سه شنبه ساعت ۳:۰۰ بعد از ظهر و چهارشنبه ساعت ۸:۰۰ صبح؛ مؤرخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ و ۲۵/۱۲/۱۳۹۵، در لیسه های مربوطه توزیع می گردد.

امتحان کانکور شاگردان این لیسه ها به روز جمعه مؤرخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۵ در پوهنتون های چهارگانۀ کابل (پوهنتون کابل، پوهنتون پولیتخنیک کابل، پوهنتون تعلیم و تربیۀ شهید استاد ربانی و پوهنتون طبی کابل) به ساعت ۸:۰۰ صبح برگزار می گردد.

نمبر اتاق و محل برگزاری امتحان کانکور درج کارت داوطلب بوده؛ لطف نموده به وقت و زمان معین آن به پوهنتون های مربوطه مراجعه نمایید.

نوت: از تمام شاملان امتحان کانکور جداً تقاضا می گردد تا در روز امتحان از آوردن مبایل، مخابره، اسلحۀ ناریه و جارحه و هرگونه وسیلۀ الکترونیکی در صحن امتحان خود داری نمایند. در صورت دریافت وسایل متذکره در نزد داوطلب، هرچند که از آن استفاده صورت نگرفته باشد، مطابق لایحۀ امتحانات؛ امتحان وی باطل و داوطلب از صحن امتحان خارج گردیده به مسؤولان امنیتی معرفی می شود. همچنان از تمام داوطلبان تقاضا می گردد که در روز امتحان؛ اصل تذکرۀ تابعیت، قلم خودکار سیاه و نیز جدول کود رشته را با خود داشته باشند.

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading