بورس های دوره لیسانس و ماستری کشور اندونیزیا ۲۰۱۷

وزارت معارف و فرهنگ جمهوری اندونیزیا، بورسهای دوره لیسانس و ماستری تحت عنوان پروگرام “مشارکت کشورهای در حال توسعه (بورسیه تحصیلی KNB)” را برای ۱۴۰تن محصل خارجی (۵ محصل دوره لیسانس و ۱۳۵محصل دوره ماستری) از کشور های دوست بشمول افغانستان به منظور تحصیل در یکی از دانشگاه های اندونیزیا در سال تحصیلی ۲۰۱۷ ارائه میدارد.

بورسیه تحصیلی KNB به کاندیدان دوره ماستری جهت تحصیل در یکی از ۱۶ ذانشگاه در اندونیزیا ارایه می گردد.
دروس به لسان اندونیزیایی (Bahasa Indonesia) تدریس خواهد گردید.
دوره تحصیلی به مدت ۳ سال میباشد که شامل، یک سال کورس لسان اندونیزیا یی و پروگرامهای مقدماتی و همچنین دوسال پروگرام ماستری میباشد.
مونوگراف به لسان اندونیزیایی تحریر می شود مگر اینکه پوهنتون مربوطه پیشنهاد دیگری دهد و تحقیقات نیز در اندونیزیا انجام خواهد گرفت.
این بورسیه تحصیلی به محصلانی که در ارگانهای دولتی و یا وابسته به ارگانهای دولتی، سازمانهای غیر دولتی و همچنان کسانیکه در سکتور های آموزشی وظیفه اجرا مینماید، اولویت میدهد.

بورسیه تحصیلی KNB کمک هزینه اسکان، کمک هزینه ماهیانه، بیمه صحی، تکت هوایی بین الملی رفت و برگشت (کلاس اکانومی) که شامل ترانسپورت داخلی به پوهنتون میزبان در اندونیزیا میباشد را تامین مینماید. انتظار میرود تا محصلین منتخب در اوآخر ماه آگست ۲۰۱۷ به اندونیزیا عزیمت نمایند الزامات و شرایط بورسیه تحصیلی KNB به شرح ذیل است:

۱٫ حد اکثر ۳۵ ساله باشند، تصدیق شده توسط تذکره ویا پاسپورت.
۲٫ درخواست دهندگان میبایست استاد پوهنتون،کارمندان دولت ویا کارمندان NGO از وزارتخانه ها، ارگانها وسازمانهای مختلف که دارای استعداد رهبری در افغانستان را دارند باشند.
۳٫ معرفی نامه از مقامات دولتی مربوطه.
۴٫ دو سفارشنامه تحصیلی (Recommendation Letter)
۵٫ پاسپورت شان دارای حد اقل ۱۸ ماه اعتبار از زمان سفر به اندونیزیا باشد (تاریخ تخمینی سفر ۳۰ اگست ۲۰۱۷).
۶٫ کاپی سند لیسانس و ترانسکریپت به لسان انگلیسی (برای درخواست دهندگان دوره ماستری) و یا کاپی شهادتنامه مکتب و ترانسکریپت به لسان انگلیسی (برای در خواست دهندگان دوره لیسانس).
۷٫ دارای نمره (۵۰۰) تافل و یا معادل آن (تصدیق شده توسط کاپی سند تافل).

نوت: سرتیفیکت و دیپلوم کورس های انگلیسی قابل قبول نمی باشد.

۸٫ تصدیق صحی موثق و رسمی به لسان انگلیسی از مقامات طبی با صلاحیت . ۹٫ درخواست دهندگان میبایست توصیه نامه ای از سفارت اندونیزیا در کابل داشته باشند. ۱۰٫ تکمیل درخواست آنلاین (www.knb.dikti.go.id) درخواست به صورت آنلاین انجام میگیرد.

آخرین مهلت برای درخواست آنلاین حد اکثر تاریخ ۲۹ آپریل ۲۰۱۷ میباشد. توصیه میشود تا به منظور قادر بودن به در خواست آنلاین در خواست دهندگان به این سفارت مراجعه نموده و اسناد مورد ضرورت فوق الذکر را همراه خویش داشته باشند (شماره ۳ الی ۸) کاندیدانی که توسط سفارت جمهوری اندونیزیا واجد شرایط تلقی میگردند توصیه نامه ای را دریافت مینمایند و سفارت جمهوری اندونیزیا اختیار تام برای صادر و یا صادر نکردن توصیه نامه ها با توجه به نتایج مصاحبه را دارد و همچنان هر گونه حقی را برای افشا ننمودن نتایج مصاحبه را دارا میباشد. همراه عموم درخواست دهندگان مصاحبه انجام خواهد گردید. تمدید زمانی برای در خواست وجود ندارد لذا بسیار مهم است تا کاندیدان منطبق با آخرین مهلت باشند معلومات بیشتر بشمول شرایط درخواست، پروسیجر، برنامه زمانی، اشخاص ارتباطی، لست رشته ها وپروگرام های ارایه شده و همچنان لست پوهنتونهای میزبان و سایر معلومات در مورد بورسیه به ضمیمه مراجعه نمایید.

بناءً علاقمندان واجد شرایط بورسیه لیسانس وماستری می توانند بعد از ثبت نام به صورت آنلاین کاپی فورم و اسناد تحصیلی خویش را الی تاریخ ۲۰ حمل ۱۳۹۶ به وزارت تحصیلات عالی تسلیم نمایند.

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading