متن کامل قانون انتخابات جمهوری اسلامی افغانستان

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل اول

احکام عمومی
ماده اول:
اين قانون به تاسی از احکام ماده سی وسوم و بند (۱) ماده صد وپنجاه ونهم قانون اساسی به منظور تنظيم امور انتخابات درکشور وضع شده است .

طرز انتخابات:
ماده دوم:

انتخابات از طريق رای آزاد ، عمومی ، سری و مستقيم صورت می گيرد .

اصل تساوی درانتخابات:
ماده سوم:
رای دهندگان درانتخابات با بهره مندی از حق تساوی اشتراک می کنند .

استفاده از حق رای:
ماده چهارم :
رای دهنده درانتخابات دارای حق يک رای بوده و تنها از جانب خود رای می دهد.

رعايت اصل آزادی اراده:
ماده پنجم:
رای دهندگان درانتخابات با اراده آزاد اشتراک می کنند . اعمال هر نوع محدوديت مستقيم يا غير مستقيم بر رای دهندگان ونامزدان به ارتباط زبان، مذهب، قوم، جنس، قبيله، سکونت و جايگاه اجتماعی ممنوع است .

همکاری ادارات و اشخاص ذيربط:
ماده ششم:
ادارات دولتی ، سازمان های اجتماعی واشخاص مکلف اند با کميسيون مستقل انتخابات همکاری نموده وتصاميمی را که در حيطه صلاحيت اين اداره اتخاذ می شود، اجرا کنند.

فصل دوم

اداره انتخابات

کميسيون مستقل انتخابات:

ماده هفتم:

جريان انتخابات توسط کميسيون مستقل انتخابات اداره می شود .

کارکنان انتخابات:
ماده هشتم:
کارکنان انتخابات به سطح کشور ، ولايت و ولسوالی برای اجرای انتخابات آزاد و عادلانه براساس رهنمودی که از طرف کميسيون مستقل انتخابات وضع شده ، توسط دبيرخانهء استخدام می گردند .

عدم جانبداری وتعهد محرميت:
ماده نهم:
۱- کارکنان انتخابات مکلف اند وظايف محوله را بيطرفانه وغير جانبدارانه انجام داده ودراجرای وظايف نمی توانند از هيچ مقام واداره دولتی وغير دولتی به جز از رييس دبيرخانهی کميسيون مستقل انتخابات هدايت حاصل کنند .
۲ – کارکنان انتخابات قبل از اشغال وظيفه مکلف اند به حفظ محرميت مراکز رای دهی و شمارش آراء حسب تجويز کميسيون مستقل انتخابات رسما تعهد کنند .

موانع استخدام:
ماده دهم:
۱- استخدام مسوولين احزاب سياسی ونامزدان انتخاباتی به حيث کارکن انتخابات جواز ندارد .
۲- نامزدی کارکنان انتخابات درزمان تصدی وظيفه به حيث نامزد جواز ندارد .
۳- پدر، پدربزرگ و فرزندان صلبی تا درجه سوم، مادر، مادربزرگ ، برادر ، خواهر، همسر، کاکا، عمه ،خاله ،ماما، خسر و خشوی نامزد حق ندارند به حيث کارکن انتخابات در حوزه انتخاباتی مربوطه ايفای وظيفه کنند .
۴- شخصی که به ارتکاب تخطی در جريان ثبت نام و انتخابات متخلف شناخته شود ، نمی تواند به حيث کارکن انتخابات ايفای وظيفه کند.

فصل سوم

حوزه های انتخاباتی

تعيين حوزه های انتخاباتی

ماده يازدهم :
حوزه های انتخاباتی ولايات وولسوالی ها برای انتخاب اعضای مجلس نمايندگان (مجلس نمايندگان)، شورا های ولايات وشورا های ولسوالی ها توسط فرمان رييس دولت ۱۲۰ روز قبل از انتخابات مربوطه ، تعيين و اعلام می شود.

اختلافات مرزی حوزه های انتخاباتی:
ماده دوازدهم:
۱- اختلافات مربوط به حق ثبت نام ويا رای دهی ، نامزد شدن ، شمارش واختصاص آراء توسط کميسيون مستقل انتخابات و کارمندان انتخاباتی مورد رسيدگی قرار می گيرد.
۲- منازعات درخصوص تعلق يک قريه به ولايت ويا ولسوالی در تعيين حدود مرزی حوزه انتخاباتی ولايتی و ولسوالی ، از طرف وزارت امور داخله درمورد رسيدگی قرار گرفته و درزمينه ، حسب معيار های فنی و اطلاعات به دست آمده ، تصميم اتخاذ واز جريان موضوع کميسيون مستقل انتخابات را به اسرع وقت ، مطلع می کند.
۳- اختلاف مربوط به حدود مرزی حوزه های انتخاباتی می تواند ۱۱۰ روز قبل از انتخابات مطرح شود.

فصل چهارم

انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

شرايط انتخاب کنندگان وانتخاب شوندگان:

ماده سيزدهم :
– شرايط انتخاب کنندگان:
هر افغان واجد شرايط آتی می تواند در انتخابات رياست جمهوری ، شورای ملی و شورا های ولايات وشورا های ولسوالی ها رای بدهد:
۱- درزمان انتخابات سن ۱۸ سالگی را تکميل نموده باشد.
۲-هنگام ثبت نام تابعيت افغانستان را دارا باشد .
۳- به حکم قانون يا فيصله دادگاه با صلاحيت از حقوق سياسی و مدنی محروم نشده باشد.
۴- اسمش در فهرست ثبت نام رای دهندگان درج باشد.

– شرايط انتخاب شوندگان:
۱- هرافغان واجد شرايط می تواند خود را درانتخابات رياست جمهوری ، شورای ملی و شوراهای ولايتی و ولسوالی ها نامزد کند.
۲-قاضی القاضيان اعضای دادگاه عالی و دادستانی حين تصدی وظيفه نمی توانند درانتخابات رياست جمهوری ، شورای ملی ، شوراهای ولايات وشوراهای ولسوالی ها خود را نامزد نمايند .
۳- منسوبين قوای مسلح (وزارت های دفاع ملی وامور داخله ورياست عمومی امنيت ملی) حين تصدی وظيفه نمی توانند درانتخابات رياست جمهوری ، شورای ملی، شوراهای ولايات ، شوراهای ولسوالی ها خود را نامزد نمايند مگر اينکه ۷۵ روز قبل از برگزاری انتخابات از ارگان های مربوط کناره گيری نمايند .
۴- اعضای حکومت ، قاضيان ، دادستانان و کارکنان ملکی که خود را نامزد پست رياست جمهوری ، شورای ملی، شوراهای ولايات وشوراهای ولسوالی ها نمايند ، مکلف اند ۷۵ روز قبل از برگزاری انتخابات از وظيفه کناره گيری نمايند .
۵- هرگاه نامزدان مندرج جزء ۴ اين بند درانتخابات موفق نشوند عواقب کناره گيری بالا ايشان اجرا نگرديده درصورت مراجعه الی ۲۰ روز بعد از پايان انتخابات دوباره بوظيفه قبلی ادامه می دهند . به استثنای عهده های انتخاباتی ، مدت بين پايان ، انتخابات ومراجعه درخلال ۲۰ روز به رخصتی قانونی آن ها محاسبه می شود.

محل رای دهی:
ماده چهاردهم:
۱- انتخاب کنندگان مکلف اند در محلی که اسم شان درفهرست ثبت نام آن محل درج است ، رای بدهند .
۲- کميسيون مستقل انتخابات می تواند برای کوچی ها، مهاجرين ، بيجا شدگان داخلی ، منسوبين قوای مسلح و کارکنان دولتی وکميسيون مستقل انتخابات استثناء تسهيلات را فراهم کند .

تثبيت هويت رای دهندگان:
ماده پانزدهم:
۱- رای دهندگان مکلف اند قبل از دريافت ورق رای دهی ، کارت ثبت نام خود را غرض تثبيت هويت ارايه نمايند .
۲- کميسيون مستقل انتخابات می تواند استثناء برای مهاجرين افغان در ايران وپاکستان تسهيلات لازم را فراهم کند .

فصل پنجم

نامزد و انتخاب رييس جمهور

شرايط نامزد شدن:
ماده شانزدهم :
۱- اشخاص واجد شرايط مندرج ماده شصت ودوم قانون اساسی می تواند خود را به رياست جمهوری نامزد نمايند .
نامزد رياست جمهوری اسم دو معاون را همزمان با نامزد شدن خود به ملت ، اعلام می دارد .
۲- نامزدان رياست جمهوری بايد تصوير کارت های رای دهندگان را مطابق ماده چهل وچهارم اين قانون ، ارايه وحق الشمول را بپردازند .
۳- نامزدان نمی توانند به اعمال زير متوسل گردند .
۱- تعقيب اهدافی که مخالف اساسات دين مقدس اسلام ، نصوص وارزش های مندرج قانون اساسی باشد .
۲- اعمال زور، تهديد يا تبليغات با استفاده از قوه.
۳-تحريک حساسيت ها و تبعیضات قومی، زبانی ، سمتی ومذهبی.
۴- ايجاد خطر واقعی به حقوق وآزادی های فردی يا اخلال عمدی نظم وامنيت همگانی .
۵- داشتن نيروهای مسلح غير رسمی ويا شموليت درآن.
۶- دريافت وجوه مالی ازمنابع خارجی .
۷- دريافت وجوه مالی از منابع غير قانونی داخلی.
(۴) کميسيون مستقل انتخابات مکلف است واجدين شرايط را تثبيت وتائيد کند .

انتخاب رييس جمهور:
ماده هفدهم:
۱- رييس جمهور طبق احکام مندرج ماده شصت ويکم قانون اساسی واحکام اين قانون، با اکثريت آرای تثبيت شده قانونی رای دهندگان ، انتخاب می شود.
۲-هرگاه نامزدان بيشتر از ۵۰ درصد آرای اجرا شده قانونی را در انتخابات حاصل کرده نتوانند ، در مدت دوهفته بعد از اعلام نتايج انتخابات بين دو نفر ازک انديدانی که بيشترين آراء را کسب نموده اند ، بارتشم انتخابات صورت می گيرد . نامزدی که درين دور، آرای تثبيت شده قانونی بيشتری را کسب کند ، منحيث شخص انتخاب شده اعلام می شود.
۳- نامزد انتخاب شده با اکثريت آراء طبق حکم ماده صدو شصتم قانون اساسی ، سی روز بعد از اعلام نتايج انتخابات به کار آغاز می کند .
۴- هرگاه يکی از نامزدان رياست جمهوری درجريان دوراول يا دوم رای گيری ويا بعد از انتخابات وقبل از اعلام نتايج انتخابات وفات کند، انتخاب مجدد مطابق احکام اين قانون برگزار می شود.

فصل ششم

انتخابات شورای ملی

قسمت اول
مجلس نمايندگان

تعداد کرسی ها:
ماده هجدهم:
مجلس نمايندگان دارای ۲۴۹ کرسی می باشد که برای ولايات به تناسب جمعيت شان اختصاص داده می شود .

اختصاص کرسی های ولايتی:
ماده نزدهم:
۱- رياست عمومی سرشماری مرکزی حد اقل ۹۰ روز قبل از هر انتخابات ، جديد ترين ارقام رسمی جمعيت يا برآورد جمعيت هرولايت را در اختيار کميسيون مستقل انتخابات قرار می دهد .
۲- کميسيون مستقل انتخابات ، کرسی ها را برای ولايات قرار زير اختصاص می دهد :
۱- جمعيت مجموعی ولايات بر ۲۴۹ کرسی اختصاص داده شده بر ولايات تقسيم می شود تا سهمیه جمعيت برای يک کرسی معين شود .
۲- جمعيت هرولايت برسهمیه جمعيت برای يک کرسی ، تقسيم می شود نتيجه محاسبه ، تعداد کرسی های اختصاص يافته به هرولايت می باشد. اگر در نتيجه اين محاسبه به يکی يا چند ولايات کمتر از دوکرسی برسد، به آن ولايات دوکرسی اختصاص داده شود .
کرسی هايی که به اين طریق اختصاص نمی يابند ، اختصاص شان به اساس بزرگترين عدد اعشاری صورت می گيرد .
۳- طرز العمل ها وفورمول های رياضی اين محاسبات دراجزای ۱و۲ اين بند طی يک آيين نامه توسط کميسيون مستقل انتخابات نشر می شود.

نامزدان:
ماده بيستم:
۱- نامزدان می توانند درهرحوزه انتخاباتی ( ولايتی يا ولسوالی ) خود را نامزد نمايند .
۲- نامزدان نمی توانند به اعمال زير متوسل گردند.
۱- تعقيب اهدافی که مخالف اساسات دين مقدس اسلام نصوص وارزش های مندرج قانون اساسی باشد .
۲- اعمال زور، تهديد يا تبليغات با استفاده از قوه.
۳- تحريک حساسيت ها و تبعیضات قومی، زبانی ، سمتی و مذهبی.
۴ – ايجاد خطر واقعی به حقوق و آزادی های فردی يا اخلال عمدی نظم وامنيت همگانی .
۵- داشتن نيورهای مسلح غير رسمی ويا شموليت درآن.
۶- دريافت وجوه مالی ازمنابع خارجی .
۷- دريافت وجوه مالی از منابع غير قانونی داخلی.
(۳) نامزدان بايد حق الشمول را پرداخته وتصوير کارت های رای دهندگان را مطابق ماده چهل وچهارم اين قانون ، ارایه نمايند .
(۴) احزاب سياسی ثبت شده می توانند در هرو لايت تا صد درصد کرسی های اختصاص داده شده برای آن ولايت ، نامزدان خود را معرفی نمايند .

شرايط نامزد شدن:
مادهء بيست و يکم:
۱- کميسيون مستقل انتخابات مکلف است برای نامزدان مجلس نمايندگان شرايط مندرج مادهء هشتاد و پنجم قانون اساسی واحکام اين قانون را تثبيت کند .
۲- هیچ شخص حق ندارد در بيشتر از يک حوزهء انتخاباتی خود را نامزد کند .
۳- نامزدان احزاب سياسی که توسط کميسيون مستقل انتخابات فاقد شرايط تثبيت گرديده اند . الی اخير ميعاد نامزدی توسط احزاب مربوط تعویض شده می توانند.

تفويض کرسی های ولايتی به نامزدان:
ماده بيست و دوم
۱- به تاسی از حکم بند دوم ماده نزدهم اين قانون ، کرسی های ولايتی به نامزدان به اساس تعداد آرای حاصله شان تفويض می شود.
۲- درهرولايت کرسی ها به نامزدانی تفويض می شود که بيشترين آراء را به دس آورده اند .
۳- به هیچ نامزد بيشتر از يک کرسی اختصاص داده نمی شود .
۴- هرگاه نامزدی نتواند کرسی خود را اشغال کند ويا به دلايلی کرسی را در دوره مجلس نمايندگان ترک کند، کرسی وی برای ميعاد باقی مانده به نامزد بعدی دارای بيشتری آراء ازعين جنس ( مرد و يا زن ) تعلق می گيرد .

اختصاص کرسی ها به نامزدان اناث:
مادهء بيست وسوم:
۱- کميسيون مستقل انتخابات برای تعيين حد اقل نامزدان اناث که در هر ولايت بايد انتخاب شوند آيين نامه ها وفورملی را ترتيب می کند که مبتنی برجمعيت هرو لايت باشد، تامقتضيات ماده هشتاد وسوم قانون اساسی که بايد تعداد نامزدان منتخب اناث حد اقل درتعدادی از ولايات موجود باشد، تامين شود.
۲- نامزدان اناث که در هر حوزه انتخاباتی بيشترين آراء را کسب نموده اند ، حسب فورمول بند (۱) اين ماده برای شان کرسی اختصاص داده می شود با تحقق شرايط سهمیه ، کرسی های باقی مانده مطابق ماده بيست و دوم اين قانون اختصاص داده می شود .
۳- درولايتی که صرف دوکرسی اختصاص يافته يک کرسی برای يک نامزد اناث با بيشترين آراء حاصله تفويض می شود کرسی باقيمانده به نامزدی دارای بيشترين آراء صرف نظر از جنسيت تفويض می شود.

قسمت دوم
مجلس سنا (مجلس سنا)

ترکيب مجلس سنا:
ماده بيست وچهارم.
تعداد اعضای مجلس سنا سه چند تعداد ولايات کشور می باشد از جمله يک ثلث ان توسط شورا های ولايات يک ثلث ان توسط شورای ولسواليها انتخاب ، ويک ثلث باقی آن توسط رييس جمهور انتصاب می گردند .

انتخابات نمايندگان ولايتی:
ماده بيست وپنجم
۱- شورای ولايتی در مدت پانزده روز بعد از تاسيس ،يک تن از اعضای خود را برای مدت چهار سال به مجلس سنا با رای سری انتخاب می کند
۲- انتخابات برای مجلس سنا تحت رياست رييس شورای ولايتی صورت می گيرد، مشروط براينکه شخصا نامزد نباشد ،هرگاه وی نامزد باشد ، معاون وی رياست را به عهده می گيرد در صورتيکه معاون شورای نيز نامزد باشد يک تن از اعضای شورای که از لحاظ سن نسبت به ديگران بزرگتر و نامزد نباشد مجلس انتخابات را سرپرستی می کند .
۳- انتخابات ميان اعضای موجود شورا به اساس اکثريت کل آراء صورت می گيرد .هرگاه نامزد بيش از نصف آراء را بدست آورد ه نتواند انتخابات مجدد بين دو نامزدی صورت می گيرد که بيشترين آراء را بدست آورده باشد، دراين صورت نامزدی که اکثريت آراء را بدست آورده انتخاب می شود .
۴- هرگاه يک عضو انتخابی مجلس سنا قبل از پايان دوره معينه کرسی خود را ترک کند دراينصورت نماينده جديد مطابق حکم مندرج بند ۳ اين ماده از ميان اعضای موجود شورای ولايتی برای ميعاد باقيمانده انتخاب می شود .

انتخابات نمايندگان شورا های ولسواليها برای مجلس سنا:
ماده بيست وششم
۱- کميسيون مستقل انتخابات در مدت پنج روز بعد از تاسيس شورا های ولسواليها فهرست اعضای منتخبه شورای مذکور را به شورای ولايت مربوط ارسال می کند . وکلای شورا های ولسوالی های هر ولايت يکی از اعضای خود را برای عضويت در مجلس سنا برای يک دوره سه ساله انتخاب می کنند.
۲- رييس شورای ولايتی مسئول احضار اعضای شورا های ولسواليها به ولايت بوده تا در مدت پانزده روز بعد از تاسيس شوراهای ولسواليها انتخابات را به راه اندازد مجلس در محلی برگزار می شود که تمام اعضای شورا ها ی ولسواليها بتوانند گردهم ايند .
۳- برای مشروعيت انتخابات حد اقل دو ثلث اعضای شورا های ولسواليها بايد در انتخابات اشتراک نمايند .
۴- انتخابات در بين اعضای حاضر شوری به اساس اکثريت قاطع آراء صورت می گيرد. هرگاه نامزد بالاتر از پنجاه درصد آراء را بدست آورده نتواند انتخابات بار دوم بين دونامزد صورت می گيرد که بيشترين آرا ء را بدست آورده باشد نامزدی که اکثريت آ را را در اين دور بدست آورده انتخاب می شود .
۵- هرگاه عضو منتخبه شورا های ولسواليها به مجلس سنا قبل از ميعاد معينه کرسی خود را ترک کند در آن صورت انتخاب عضو جديد طبق حکم مندرج بند ۴ اين ماده از ميان اعضای موجوده شور اهای ولسواليها برای ميعاد باقيمانده همان کرسی صورت می گيرد .
۶- کميسيون مستقل انتخابات تائيد می کند که افراد انتخاب شده توسط شورا های ولسواليها و شورای ولايتی واجد شرايط مندرج ماده هشتاد وپنجم قانون اساسی ميباشند هرگاه ثابت شود که نامزد واجد شرايط مندرج ماده هشتاد وپنجم قانون اساسی نمی باشد، در ان صورت کميسيون مستقل انتخابات از شورای ولايتی ويا شورای ولسواليهای مربوط تقاضا می کند تا يک عضو ديگر را انتخاب نمايند .

انتخاب اشخاص به مجلس سنا:
ماده بيست وهفتم
۱- رييس جمهور در مدت دوهفته بعد از اشغال مقام رياست جمهوری از سازمانهای اجتماعی ، احزاب سياسی و همگانی مردم دعوت می کند که مطابق حکم مندرج جزء ۳ (هشتاد و چهارم ) قانون اساسی اشخاصی را غرض انتصاب به مجلس سنا معرفی نمايند. دوره نامزدی به اين منظور تا مدت يک هفته دوام می کند.
۲- دفتر رياست جمهوری بعد از پايان مجدد نامزدی مندرج بند ۱ اين ماده در مدتی که از يک هفته تجاوز نکند برگه ها نامزدی اشخاصی را که انتصاب می شوند به کميسيون مستقل انتخابات ارسال مينمايند
۳- کميسيون مستقل انتخابات بعد از وصول برگه ها نامزدی درز مدت يک هفته مشروعيت اشخاص مندرج بند ۲ اين ماده را تائيد نموده وبه دفتر رياست جمهوری اطلاع می دهد .
۴- رييس جمهور در مدت دوهفته بعد از اعضای دوره نامزدی انتخاب اعضای انتصابی مجلس نمايندگان را مطابق حکم مندرج جز ۳ ماده هشتاد وچهارم قانون اساسی اعلام می کند.

فصل هفتم

انتخابات اعضای شورای ولايات وولسوالی ها

قسمت اول
انتخابات اعضای شورا های ولايتی

شوراهای ولايتی:
ماده بيست وهشتم
هرولايت دارای يک شورای ولايتی بوده که از طریق انتخابات آزاد، سری، عمومی ومستقيم رای دهندگان ولايت انتخاب می شود.

ترکيب:
ماده بيست ونهم:
(۱) تعداد اعضای شورای ولايتی برمبنای جمعيت به طریق زير تعيين می شود:
– ولاياتی که کمتر از پانصد هزار نفر جمعيت دارد(۹) عضو .
– ولاياتی که از پانصد هزار الی يک مليون نفر جمعيت دارد (۱۵) عضو .
– ولاياتی که بيشتر ازيک مليون الی دو مليون نفر جمعيت دارد (۱۹) عضو.
– ولاياتی که بيشتر از دو مليون الی سه ميليون نفر جمعيت دارد (۲۳) عضو.
– ولاياتی که بيشتر از سه ميليون نفر جمعيت دارد (۲۹) عضو.

(۲) رياست عمومی سرشماری مرکزی ارقام رسمی جمعيت يا جمعيت برآوردی هر ولايت راحد اقل (۹۰) روز قبل از تاريخ انتخابات تهيه و بدسترس کميسيون مستقل انتخابات قرار می دهد .

نامزدان :
ماده سی ام:
(۱) نامزدانی که می خواهند درانتخابات اعضای شورای ولايتی اشتراک نمايند ، مکلف اند برگه ها نامزدی را به کميسيون مستقل انتخابات بسپارند .
(۲) احزاب سياسی که نامزدان خود را برای انتخابات شورای ولايتی معرفی نموده اند مکلف اند عين نشان واسم حزب را که درانتخابات مجلس نمايندگان استفاده نموده اند ، در شورای ولايتی نيز به کاربرند .
(۳) احزاب سياسی می توانند تا صد درصد تعداد کرسی های که در يک ولايت اشغال می شود نامزد ، معرفی نمايند . نامزدان شورا های ولايات مکلف به پرداخت حق الشمول مندرج بند (۵) ماده چهل و چهارم اين قانون می باشند .

(۴) نامزدان شورا های ولايات نمی توانند به اعمال زير متوسل گردند:
۱- تعقيب اهدافی که مخالف اساسات دين مقدس اسلام ، نصوص وارزش های مندرج قانون اساسی باشد .
۲- اعمال زور ، تهديد يا تبليغات با استفاده از قوه .
۳- تحريک حساسيت و تبعیضات قومی ،زبانی، سمتی ومذهبی .
۴- ايجاد خطر واقعی به حقوق و آزادی های فردی يا اخلال عمدی نظم وامنيت همگانی .
۵- داشتن نيروهای مسلح غير رسمی ويا شموليت درآن .
۶- دريافت وجوه مالی از منابع خارجی .
۷- دريافت وجوه مالی از منابع غير قانونی داخلی .
(۵) نامزدان انتخابات شورای ولايتی بايد در ولايتی سکونت داشته باشند که می خواهند از آن نمايندگی کنند .
(۶) نامزدان مجلس نمايندگان می توانند برای شورای ولايتی مربوط نيز نامزد شوند، ولی نمی توانند همزمان عضو مجلس نمايندگان و شورای ولايتی باشند .

اختصاص کرسی ها به شورای ولايتی:
ماده سی و يکم:
(۱) کرسی ها برای هر شورای ولايتی به ترتيب زير تعيين می شود.:
۱- کميسيون مستقل انتخابات تعداد کرسی ها را برای هر شورای ولايتی به اساس جمعيت تعيين می کند .
۲- نامزدانی که اکثريت آراء را به دست آورده اند برای شوراهای ولايتی انتخاب ميشوند .
۳- دونامزد طبقه اناث در هر شورای ولايتی که اکثريت آراء را به دست آورده اند انتخاب می شوند .
کرسی های باقيمانده به نامزدانی که بيشترين آراء را به دست آورده اند صرف نظر از جنس شان ، تفويض می شود.
(۲) هرگاه نامزدی نتواند کرسی خود را اشغال کند و يا به دلايلی کرسی را در دوره شورای ولايتی ترک کند ، کرسی وی برای ميعاد باقيمانده به نامزد بعدی دارای بيشترين آراء از عين جنس ( مرد و زن ) تعلق می گيرد.

قسمت دوم
شورا های ولسواليها

شورای ولسوالی:
ماده سی و دوم:
هرولسوالی دارای يک شورای بوده که از طریق انتخابات آزاد، عمومی ، سری و مستقيم توسط رای دهندگان همان ولسوالی انتخاب می شود.

ترکيب شورای ولسوالی:
ماده سی و سوم
(۱) تعداد اعضای شورای ولسوالی به اساس جمعيت همان ولسوالی به طریق زير تعيين می شود :
۱- درصورتيکه جمعيت ولسوالی الی بيست هزار نفر باشد ، (۵) عضو.
۲- درصورتيکه جمعيت و لسوالی بيشتر از بيست هزار الی چهل هزار نفر باشد (۷) عضو.
۳- درصورتيکه جمعيت ولسواليها بيشتر از چهل هزار الی شصت هزار نفر باشد (۹) عضو.
۴- درصورتيکه جمعيت ولسوالی بيشتر از شصت هزار الی هشتاد هزار نفر باشد (۱۱) عضو.
۵- درصورتيکه جمعيت ولسوالی بيشتر از هشتاد هزار الی صد هزار نفر باشد (۱۳) عضو .
۶- درصورتيکه جمعيت ولسوالی بيشتر از صد هزار نفر باشد (۱۵) عضو .
(۲) رياست عمومی سرشماری مرکزی ارقام رسمی جمعيت ياجمعيت برآوردی هر ولسوالی را حد اقل (۹۰) روز قبل از تاريخ انتخابات تهيه وبدسترس کميسيون مستقل انتخابات قرا ر می دهد .

نامزدان :
ماده سی و چهارم:
(۱) احزاب سياسی ونامزدان مستقل که در انتخابات اعضای شورای ولسوالی اشتراک مينمايند ، مکلف اند برگه ها نامزدی شان را به کميسيون مستقل انتخابات بسپارند .
(۲) احزابی که در انتخابات مجلس نمايندگان وشورای ولايتی که نامزدان شان را نامزد نموده اند ، مکلف اند درانتخابات شورای ولسوالی از عين نام و عين علامه يا نشان استفاده کنند که درانتخابات شورای ولايتی مجلس نمايندگان استفاده نموده اند .
(۳) احزاب سياسی ثبت شده می تواند در هر ولسوالی تاصد درصد کرسی های اختصاص داده شده برای آن ولسوالی ، نامزدان خود را معرفی نمايند .
(۴) نامزدان انتخابات شورای ولسوالی بايد در همان ولسوالی سکونت داشته باشند که می خواهند از آن نماينده گی نمايند.
(۵) نامزدان مجلس نمايندگان می توانند در انتخابات شورای ولسوالی مربوط شان نيز شرکت نمايند . مگر نمی توانند درعين زمان عضو مجلس نمايندگان وشورای ولسوالی يا ولايتی باشند .

نامزدی نامزدان برای شورا های ولسواليها:
ماده سی و پنجم:
(۱) نامزدان انتخابات شورای ولسوالی می توانند به صورت انفرادی و يا يکی از شاملين فهرست حزب سياسی درانتخابات شرکت کنند .
(۲) نامزدان شورا های ولسواليها مکلف به پرداخت حق الشمول مندرج بند (۶) ماده چهل و چهارم اين قانون ميباشند .
(۳) نامزدان نمی توانند به اعمال زير متوسل گردند :
۱- تعقيب اهدافی که مخالف اساسات دين مقدس اسلام ، نصوص وارزش های مندرج قانون اساسی باشد .
۲- اعمال زور، تهديد يا تبليغات با استفاده از قوه .
۳- تحريک حساسيت ها و تبعيض های قومی ، زبانی ، سمتی ومذهبی.
۴- ايجاد خطر واقعی به حقوق وآزادی های فردی يا اخلال عمدی نظم و امنيت همگانی .
۵- داشتن نيروهای مسلح غير رسمی و يا شموليت در آن .
۶- دريافت وجوه مالی از منابع خارجی.
۷- دريافت وجوه مالی از منابع غير قانونی داخلی .

تخصيص کرسی ها به شورا های ولسوالی ها:
ماده سی و ششم:
(۱) کرسی ها برای شورای هر ولسوالی به ترتيب زير تعيين می شود.
۱- کميسيون مستقل انتخابات تعداد کرسی ها را برای شورای هر ولسوالی به اساس جمعيت آن تعيين می کند .
۲- کميسيون مستقل انتخابات کرسی ها را به نامزدانی که بيشترين آراء را در هر شورای به دست آورده اند اختصاص می دهد .
(۲) در هر ولسوالی دو نامزد اناث که بيشترين آراء را به دست آورده اند ، انختاب می گردند . کرسی های باقيمانده به نامزدانی که بيشترين اراء را به دست آورده اند صرف نظر از جنس شان ، تفويض می شود.
(۳) هرگاه نامزدی نتواند کرسی خود را اشغال کند ويا به دلايلی کرسی را در دوره شورای های ولسوالی ها ترک کند کرسی وی برای ميعاد باقيمانده به نامزد بعدی دارای بيشترين آراء از عين جنس، ( مرد و زن ) تعلق می گيرد.

فصل هشتم

آمادگی برای انتخابات

تاريخ انتخابات
ماده سی و هفتم:
(۱) کميسيون مستقل انتخابات تاريخ انتخابات را بعد از مشوره با دولت و احزاب سياسی ثبت شده، حد اقل ( ۹۰) روز قبل از تاريخ مورد نظر برای انتخابات اعلان می کند .
(۲) کميسيو ن مستقل انتخابات تقويم انتخاباتی را که به صورت واضح نشان دهنده تاريخ های معين انتخابات باشد تهيه و نشر می کند .

فهرست رای دهندگان:
ماده سی و هشتم:
کميسيون مستقل انتخابات فهرست ويا بخش های از فهرست رای دهندگان را که در انتخابات مورد استفاده قرار می گيرد ، تصدیق و (۱۵) روز قبل از شروع انتخابات ، در محلات همگانی که توسط کميسيون مستقل انتخابات تعيين می شود به منظور بررسی در دسترس همگانی قرار می دهد .

مبارزات انتخاباتی:
ماده سی و نهم:
(۱) کميسيون مستقل انتخابات برای مبارزات انتخاباتی دوره سی روزه را تعيين می کند . اين دوره (۴۸) ساعت قبل از تاريخ آغاز رای گيری پايان می شود .
(۲) کميسيون مستقل انتخابات لايحه ها را جهت تنظيم دوره مبارزات انتخاباتی به نشر ميرساند .

تاسيس مراکز رای دهی ، تهيه مواد انتخاباتی ونشر رهنمود ها:
ماده چهلم:
(۱) کميسيون مستقل انتخابات مراکز رای دهی را در سراسر کشور تاسيس وزمينه اشتراک رای دهندگان را در ين مراکز طوری مساعد ميسازد تا دسترسی به پروسه انتخابات برای رای دهندگان به سهولت ميسر باشد .
(۲) کميسيون مستقل انتخابات صندوق های رای گيری ، برگه ها رای گيری ، غرفه های رای دهی ، مهر ها و لوازم ضروری را تنظيم وآماده ساخته و تدابير ديگری را که در تنظيم رای دهی سهولت بوجود می آورد و انتخابات را به طرز موثری رهنمايی می کند اتخاذ می کند .

برگه ها رای دهی:
ماده چهل ويکم:
(۱) کميسيون مستقل انتخابات درمورد برگه ها رای دهی وظايف زير را انجام می دهد .
۱- تهيه برگه ها رای دهی .
۲- تدارک برای تخصيص نشان ها و يا تصاوير نامزدان .
۳- ترتيب طرز العملی که به اساس آن برگه ها رای دهی توسط رای دهندگان نشانی می شود .
۴- تعيين زبان هايی که در برگه ها رای دهی استعمال می شود.
۵- ترتيب آيين نامه شمارش برگه ها رای دهی .
(۲) مشخص کردن نظم و ترتيب فهرست نامزدان در برگه ها رای دهی به اساس قرعه .

صندوق های رای دهی:
ماده چهل و دوم:
کميسيون مستقل انتخابات درمورد صندوق های رای دهی وظايف زير را انجام می دهد :
۱- تهيه و تدارک شکل ومواد صندوق های رای دهی که بتواند به طور محفوظ بسته شده و مهر شود .
۲- طرز علامگذاری ونشانی شد صندوق های رای دهی .
۳- طرز بستن ، مهر، محفاظت وباز کردن صندوق های رای دهی .

ناظران:
ماده چهل و سوم:
کميسيون مستقل انتخابات حقوق و وجايب مشاهدين را تصریح کرده طرز العملی را به منظور توزيع اعتبار نامه ناظرين ملی وبين المللی انتخابات ، نمايندگان احزاب سياسی و نامزدان مستقل ترتيب می کند .

نامزدی نامزدان:
ماده چهل و چهارم:
(۱) احزاب سياسی و نامزدانی که درانتخابات شرکت ميورزند مکلف اند (۷۵) روز قبل از برگزاری انتخابات به صورت کتبی از تصميم خود به کميسيون مستقل انتخابات اطلاع دهند . اين اطلاعیه حاوی مطالب زير می باشد .
۱- اسم و آدرس نامزد .
۲- تصوير کارت ثبت نام رای دهی نامزد .
۳- تصوير سند ثبت حزب در وزارت عدلیه از جانب نامزدان احزاب سياسی .
۴- تعهد نامه که تاريخ ، محل تولد وتابعيت نامزد را تصدیق کند .
۵- سند پذيرش نامزدی امضاء شده توسط نامزد .
۶- سمبول يا نشان منتخبه نامزد يا حزب روی ورق رای دهی .
(۲) برگه ها نامزدی همراه با کناره گيری نامه منظور شده حد اقل(۷۵) روز قبل از انتخابات به کميسيون مستقل انتخابات سپرده می شود .
(۳) حق الشمول برای نامزد رياست جمهوری مبلغ پنجاه هزار افغانی می باشد و اين حق الشمول درصورتی اعاده می شود که نامزد انتخاب شود و يا حد اقل پانزده درصد آرای قانونی اجرا شده را در دور اول انتخابات بدست آورد .
(۴) حق الشمول برای نامزد مجلس نمايندگان مبلغ پانزده هزار افغانی می باشد واين حق الشمول درصورتی اعاده می شود که نامزد انتخاب شود ويا حد اقل سه درصد آرای قانونی اجرا شده در حوزه مربوط را در انتخابات بدست آورد .
(۵) حق الشمول برای نامزد شورای ولايتی مبلغ پنج هزار افغانی می باشد واين حق الشمول در صورتی اعاده می شود که نامزد انتخاب شود ويا حد اقل سه درصد آرای قانونی اجرا شده درحوزه مربوط را در انتخابات بدست آورد .
(۶) حق الشمول برای نامزد شورای ولسوالی مبلغ سه هزار افغانی می باشد واين حق الشمول درصورتی اعاده می شود که نامزد انتخاب شود و يا حد اقل سه درصد آرای قانونی اجرا شده درحوزه مربوط را در انتخابات بدست آورد .
(۷) نامزدان برای رياست جمهوری مجلس نمايندگان ، شورای ولايتی وشوراهای ولسوالی ها علاوه برحق الشمول با تصوير کارتهای ثبت نام رای دهندگان زيراً حمايشود .
۱- نامزد رياست جمهوری با تصوير ده هزار کارت رای دهندگان به سطح ملی که از اقوام وولايات مختلف کشور باشد .
۲- نامزد مجلس نمايندگان با تصوير پانصد کارت رای دهندگان .
۳- نامزد شورا های ولايتی با تصوير سه صد کارت رای دهندگان .
۴- نامزد شورای های ولسوالی ها با تصوير دوصد کارت رای دهندگان .
۵- هیچ شخص نمی تواند فوتو تصوير کارت رای دهی خود را در هر انتخابات دراختيار بيشتر از يک نامزد قرار دهد .
تصوير کارت های جمع شده نزد کميسيون مستقل انتخابات سری و محفوظ نگهداری می شود.
(۸) کميسيون مستقل انتخابات مکلف است شرايط مندرج درقانون اساسی واين قانون را در مورد نامزدان تثبيت کند .

عدم قبولی نامزدان:
ماده چهل و پنجم:
(۱) هرگاه نامزد ، واجد شرايط مندرج درقانون اساسی واين قانون برای نامزد شدن نباشد، کميسيون مستقل انتخابات نامزد يا حزب نامزد کننده را از دلايل عدم قبولی بعد از وصول برگه ها مکمل نامزدی در مدت (۷) روز مطلع ميسازد .
(۲) کميسيون مستقل انتخابات به حزب ويا نامزد مستقل فرصت می دهد که در مدت (۷) روز نواقص وخلاها را مرفوع کند .
(۳) کميسيون مستقل انتخابات بعد از ضرب الاجل ( تاريخ نهايی ) نامزدی وبررسی برگه ها نامزدی ، اسامی نامزدان واجد شرايط نامزدی را منتشر ميسازد.

اعتراض برنامزدان ويا امتناع ازآن:
ماده چهل وششم:
(۱) هرشخص می تواند نامزدی نامزد را در صورتيکه واجد شرايط قانونی نباشد مورد اعتراض قرار دهد .
(۲)اعتراض مندرج بند (۱) اين ماده بايد الی تاريخی که توسط کميسيون مستقل انتخابات تعيين می شود به آن کميسيون سپرده شود .
کميسيون مستقل انتخابات بعد از بررسی لازم درمورد اعتراض مذکور تصميم اتخاذ نموده و آنرا به طرفين ابلاغ می کند .
(۳) درصورتی که نامزد از پذيرش نامزدی خود امتناع ورزد کميسيون مستقل انتخابات درزمينه امتناع نامزد تصميم اتخاذ ميدارد. برای نامزد و يا حزب سياسی ثبت شده فرصت داده می شود تا قبل از فرا رسيدن ضرب العجل و قبل از اينکه کمسيون فهرست را ترتيب وبه نمايش بگذارد . خود را مطابق به شرايط معينه عيار سازد .

فهرست احزاب مستحق درمبارزات انتخاباتی وفهرست نهايی نامزدان:
ماده چهل و هفتم:
(۱) کميسيون مستقل انتخابات حد اقل (۶۰) روز قبل از تاريخ انتخابات ، اخرين فهرست نامزدان مستقل مستحق ونامزدان احزاب ثبت شده مستحق را ترتيب وبه نمايش بگذارد .
(۲) فهرست های مربوط در روز رای دهی درمحلات رای دهی نصب می شود .

برداشتن مواد تبليغاتی:
ماده چهل و هشتم:
کميسيون مستقل انتخابات صلاحيت دارد در روز انتخابات دستور برداشتن مواد تبليغاتی را که درصد متری مرا کز رای دهی به نمايش گذاشته شده باشد صادر کند .

منع حمل سلاح در مراکز رای گيری:
ماده چهل ونهم:
هیچ شخص نمی تواند سلاح و يا ساير اشيايی که منحيث سلاح از آن استفاده شده بتواند درفاصله پانصد متری مراکز رای دهی ، حمل کند . حمل سلاح توسط مسولين امنيتی به استیذان وزارت امور داخله ازين حکم مستثنی است .

آغاز وپايان رای گيری:
ماده پنجاهم:
(۱) آغاز وپايان رای گيری در مراکز انتخاباتی مطابق تقسيم اوقاتی صورت می گيرد که از طرف کميسيون مستقل انتخابات ترتيب و تنظيم می شود .
(۲) رای گيری مطابق آيين نامهی که توسط کميسيون مستقل انتخابات ترتيب وتنظيم می شود، صورت می گيرد .
(۳) درصورتی که مرکز انتخاباتی به شورش ، تشدد ، توفان ، سيلاب يا ساير حوادث غير مترقبه معروض شود که جريان رای دهی را نا ممکن سازد ، رييس مرکز رای گيری می تواند امر توقف رای دهی را صادر کند .
(۴) رييس مرکز رای گيری قبل از آنکه پايان کار رای گيری را در وقت تعيين شده مطابق حکم بند (۱) اين ماده اعلام کند آخر صف رای دهندگان را در وقت پايان رای دهی نشانی و به هر رای دهنده که در صف قرار دارد اجازه رای دهی را می دهد .
(۵) کميسيون مستقل انتخابات از تامين شرايط و سهولت ها برای رای دهی معيوبين اطمينان حاصل می کند .

اعتراض درمورد رای دهی:
ماده پنجاه ويکم:
(۱) قبل ازينکه رای دهنده ورقه رای دهی را بدست بياورد ، نمايند گان نامزدان می توانند در قسمت حق را دهی شخص يا رای دادن وی درمراکز رای دهی مربوط اعتراض نمايند .
(۲) ُُُرييس مرکز رای گيری در مورد قبول يا رد اعتراض تصميم اتخاذ نموده درمورد جزيات رد اعتراض يا پذيرش دلايل خود را در روز انتخابات درسند رسمی درج می کند .

مهر صندوقهای رای دهی وسايری مواد توسط رييس مرکز رای گيری:
ماده پنجاه ودوم:
(۱) به مجردی که صندوق انتخابات پر يا رای دهی پايان شود، رييس مرکز رای گيری در حضور نمانيدگان نامزدان و ناظرين انتخابات آ نرا طبق آيين نامه تجويز شده ، مهر نموده و به نمايندگان نامزدان که می خواهند عين کار را انجام دهند ، اجازه می دهد تاشماره مهر ها را يادداشت نمايند .
(۳) رييس مرکز رای گيری صندوق های رای دهی وبسته های برگه ها رای دهی را با درنظرداشت هدايت کميسيون مستقل انتخابات به مرکز شمارش آرا تسليم می کند .

محل وزمان شمارش آرا:
ماده پنجاه وسوم:
شمارش آراء د ر مراکزی که توسط کميسيون مستقل انتخابات تعيين می شود ، صورت می گيرد .

ارايه وتصدیق نتايج:
ماده پنجاه و چهارم:
کميسيون مستقل انتخابات مسئول ارايه نتايج انتخابات می باشد . نتايج انتخابات درجريده رسمی نشر شود.

پخش ونشر منصفانه وبيطرفانه افکار ونظريات:
ماده پنجاه وپنجم:
(۱) به منظور آگاهی همگانی درجريان مبارزات انتخاباتی ، رسانه های همگانی ( تلويزيون ، راديو و اخبار) مرامنامه ها، نظريات واهداف نامزدان را مطابق آيين نامه کميسيون مستقل انتخابات به طور منصفانه وغير جانبدارانه پخش ونشر کند .
(۲) نامزدان بايد به رسانه های همگانی دولتی دسترسی داشته باشند. به منظور آگاهی همگانی، درجريان مبارزات انتخاباتی ، رسانه های همگانی دولتی مکلف اند نظريات ، اهداف ومرامنامه نامزدان را با موافقت کميسيون مستقل انتخابات ، بطور منصفانه وبی طرفانه پخش ونشر نمايند .

کميسيون رسانه های خبری:
ماده پنجاه وششم:
کميسيون مستقل انتخابات کميسيون رسانه های خبری را حد اقل (۶۰) روز قبل از تاريخ انتخابات تاسيس می کند ..اين کميسيون گزارش دهی ونشر منصفانه مبارزات انتخابات را نظارت نموده و در مورد هر تخلف از گزارش دهی منصفانه ويا نشر مبارزات انتخاباتی و يا ساير تخلفاتی که به احکام آيين نامه رسانه های خبری انتخابات مربوط می شود ، به کميسيون مستقل انتخابات مشوره می دهد .
کميسيون مستقل انتخابات با در نظر داشت سفارشات کميسيون رسانه ها، اعتراض همگانی را در ارتباط به رسانه های خبری شامل تخطی وتخلفات ، انتشار می دهد ويا موضوع را به دادستانی مربوط محول ميسازد .

فصل نهم

بررسی شکايات وتخطی های انتخاباتی

شکايات انتخاباتی:
ماده پنجاه و هفتم:
(۱) شکاياتی که در مورد جريان رای دهی درمرکز رای دهی مطرح می شود ، توسط کميته تشکيل شده در مرکز رای دهی به اتفاق آراء حل وفصل می شود در صورتيکه اتفاق آراء حاصل نشود موضوع به اکثريت دو ثلث آراء حل شود.
(۲) شکايات درمورد شمارش آراء و نتايج انتخابات رياست جمهوری وشواری ملی زمانی مطرح می شود که شمارش آراء صورت گرفته ويا نتايج اعلان گرديده باشد. هرگاه شکايت با اتفاق آرای مسئولين ذيربط حل وفصل نشود ، درينصورت شاکی می تواند درمدت (۴۸) ساعت بعد از پايان شمارش آراء به دفتر ولايتی انتخابات عارض و دفتر مذکور درمدت (۳) روز بعد از وصول شکايت موضوع را حل وفصل کند . همچنان شاکی می تواند در مدت (۴۸) ساعت به کميسيون مستقل انتخابات شکايت نموده وکميسيون مذکور موضوع را در مدت (۷) روز بعد از وصول شکايت ، حل وفصل کند . تصميم کميسيون مستقل انتخابات نهايی وقابل تعميل می باشد .

تخطی های انتخاباتی:
ماده پنجاه و هشتم:
(۱) شخصی که درجريان مبارزات انتخاباتی ويا در انتخابات مرتکب يکی از اعمال زير شود ، طبق احکام قانون مورد تعقيب عدلی قرار می گيرد :
۱- تهديد يا تخويف رای دهنده و نامزد يا اخلال در امر انتخابات.
۲- ممانعت از حضور رای دهندگان ، نامزدان و يا نمايندگان نامزدان در مراکز رای دهی بدون دليل موجه.
۳- تقلب يا فريب کاری د ر رای دهی يا شمارش آراء .
۴- رای دهی يا کارت تقلبی يا کارت شخص ديگر.
۵- تغير ، تبديل ، سرقت ويا محو اسناد انتخاباتی .
۶- جعل کارت های رای دهی .
۷- فريب کاری در کارت رای دهی .
۸- استعمال کارت رای دهی جعلی .
۹- مبادرت به رای دهی بيش از يکبار .
۱۰- باز کردن ويا شکستن قفل محل نگهداری لوازم واسباب، وهمچنان لاک ومهر صندوق های رای دهی ، بدون صلاحيت .
۱۱- جلو گيری از اشتراک رای دهند گان يا نامزدان در پروسه انتخابات .
۱۲- استفاده از پولی که ازراه های غير قانونی ويا منابع خارجی بدست آمده باشد .
۱۳- استعمال کلمات يا سخنرانی توهين آميز .
۱۴- تشویق و تحريک سايری اشخاص به ارتکاب يکی از اعمال فوق .
(۲) هرگاه کميسيون مستقل انتخابات تشخيص دهد که حزب ويا نامزد مستقل ، مرتکب تخطی های انتخاباتی را رهنمايی يا پشتيبانی نموده ، در آنصورت می تواند تحريمی را برآن حزب يا نامزد وضع کند .
(۳) درصورتی که کميسيون مستقل انتخابات تشخيص دهد که تخطی از احکام اين قانون صورت گرفته ، صورت تخطی را با دلايل موجه به مراجع ذيربط قانونی و يا دادستانی راجع ميسازد.

 فصل دهم

احکام متفرقه

تعویق يا تعلیق انتخابات:
ماده پنجاه ونهم:
درصورتيکه شرايط امنيتی ، مالی ، تخنيکی وحوادث غير مترقبه ، برگزاری انتخابات را غير ممکن سازد ويا اينکه ، مشروعيت پروسه انتخابات را به کلی صدمه رساند، کميسيون مستقل انتخابات می تواند انتخابات را درحوزه مربوطه الی رفع آن حالات به تعویق انداخته يا به حالت تعلیق قرار دهد .

ترتيب لايحه ها وآيين نامه ها:
ماده شصتم:
(۱) احکام اين قانون صرف برای اولين دوره انتخابات رياست جمهوری ، شورای ملی ، شورای ولايتی و شوراهای ولسواليها قابل اجرا می باشد .
(۲) به منظور اجرا بهتر احکام اين قانون کميسيون مستقل انتخابات مکلف است تالايحه ها ، آيين نامه ها ورهنمود های جداگانه را وضع و نشر کند.

فصل يازدهم

انتخابات دردوره انتقالی

اداره انتخابات:
ماده شصت و يکم:
برای آماده گی ، تنظيم ، برگزاری ونظارت اولين پروسه انتخابات که نشان دهنده تکميل دوره انتقالی می باشد ، دولت انتقالی اسلامی افغانستان از ملل متحد تقاضای معاونيت نموده است که تاسيس دفتر مشترک تنظيم انتخابات يکی از ين معاونت ها بوده وطبق فرمان شماره ۱۱۰ مورخ ۲۹ دلو ۱۳۸۲ وبا سهم گيری متخصصين بين المللی سازمان ملل متحد صورت گرفته است . کليه صلاحيت هايی که حسب اين قانون به کميسيون مستقل انتخابات تفويض شده ، الی پايان دوره انتقالی توسط دفتر مشترک تنظيم انتخابات اعمال می شود .
کميسيون مستقل انتخابات بعد از ايجاد ، جايگاه کميسيون موقت انتخابات را در دفتر مشترک تنظيم انتخابات احراز می کند با تکميل دوره انتقالی کميسيون مستقل انتخابات همه صلاحيت های مندرج اين قانون را کسب می کند . الی ايجاد کميسيون مستقل انتخابات حق تصميم گيری ورای دهی اعضای بين المللی دفتر مشترک تنظيم انتخابات حسب فرمان شماره (۱۱۰) محفوظ می باشد .

تاريخ انفاذ:
ماده شصت ودوم :
اين قانون از تاريخ توشيح ، نافذ و درجريده رسمی نشر شود و با انفاذ آن احکام مغاير اين قانون ملغی شمرده می شود .

تاريخ تصويب: ۱۳ مه ‏۲۰۰۴‏
تاريخ توشيح (تاييد و امضا) : ۲۷ مه

نظرات

مطالب مرتبط

قانون شورا های ولايتی افغانستان

فصل اول احکام عمومی ماده اول: اين قانون به تاسی از احکام مندرج مواد يکصد …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading