اولین موتر در افغانستان

موتر براي اولين بار در زمان امير حبيب الله وارد افغانستان شد كه در ابتدا مخصوص سواري امير و درباريان بود.

در عکس زیر شما اولین موتری را می بینید که در عصر امیر حبیب الله به افغا نستان وارد شده است، در عکس امیر حبیب الله خان سوار موتر می باشد.

نظرات

مطالب مرتبط

General Information about Afghanistan

Location: Southern Asia, north and west of Pakistan, east of Iran, south of Tajikistan, Uzbekistan …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading