بورس های تحصیلی دانشگاه آسیائی برای زنان در کشور بنگله دیش سال ۲۰۱۶

دانشگاه آسیائی برای زنان واقع در شهر چیتاگونگ کشور بنگله دیش در نظر دارد تا در سال ۲۰۱۶ به تعداد ۲۵ بورسیه تحصیلی را در مقطع لیسانس برای قشر اناث بدسترس وزارت تحصیلات عالی قرار بدهد، که موضوع در جلسه مورخ ۲/حوت/۱۳۹۴ کمیسیون عالی توزیع بورس ها مطرح و فیصله گردید تا بدون در نظرداشت سال فراغت کاندیدان ثبت نام نمایند.

 شرایط بورسیه قرار ذیل میباشد:

  • متقاضیان از طبقه اناث باشند
  • فیصدی نمرات دوره ثانوی شان از ۷۰ فیصد کمتر نباشد 
  • متقاضیان باید به زبان انگلیسی آشنایی کامل داشته باشند
  • تکمیل فورم پوهنتون کشور بورس دهنده

اسناد مورد ضرورت 

  • داشتن شهادتنامه دوره ثانوی
  • تذکره تابعیت.

بناءً از تمام علاقمندان واجد شرایط تقاضا میگردد تا هر چه عاجلتر جهت اخذ فورمه ها الی تاریخ ۵/مارچ/۲۰۱۶ مطابق به ۱۵/حوت/۱۳۹۴ به آمریت تنظیم بورسهای گروپی وزارت تحصیلات عالی مراجعه نمایند.

قابل یاد آوریست که از نزد تمام کاندیدان از طرف موسسه محترم برک امتحان اخذ گردیده صرف کاندیدانیکه کامیاب میشوند به بورسیه معرفی خواهند شد.

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading