هفت ثور ۱۳۵۷ سر آغاز بحران دنباله دار افغانستان

سر زمين ما باداشتن موقعيت هاستراتيژي همیشه اطماع کشورگشایان بوده که از سکندر مقدونی آغاز تا سقوط امپراطوری سرخ جهانخوار روسیه همیشه گذرگاه امپراراطور ها بود.

 زمانیکه کمونیزم جهانخوار شوروی سابق در ۱۹۱۷ در روسیه به اريکه قدرت رسیدند از همان او ان رویاء رسیدن به ابهای گرم هند را در سر خود می پرورانیدند و جهت نیل به این اهداف شوم جریان سیاسی هوادار خود را در کشور ما در زیر سایه دوره سیاه ظاهر شاه تقویه بخشیدند و در هفت ثور ۱۳۵۷ سردمداران کرملين طی یک کودتا توسط باند خلق و پرجم حکومت سردار داود را سرنگون و مزدوران حرفوی خود را به اریکه قدرت رسانیدند که این روز از سیاه ترین رویداد های تاریخ کشور محسوب میشود که تسلسل این فاجعه خونین تا امروز بیش از دونیم ملیون انسان های مظلوم هموطن ما را به کام مرگ و نیستی فرو برده است . و پیامد ناگوار آن تا هنوز پیکر نحیف فرزندان این مرزو بوم را خرد میکند و هر روز فاجعه می آفرینند فاجعه ای که تاریخ بشریت در منطقه نظیر آن را بیاد ندارد.

باند خلق وپرچم این بانیان وحشت و نابودی هست و بود کشور از آغاز سردمداری بخاطر ارضای باداران کرملین نشین خود هزار ها انسان مظلوم را به رکبارها بستند و هزارها مسلمان دیگری را بجرم مسلمان بودن به سلولهای زندان افگندند و هزاران تن دیگری از قشر جوان و چیز فهم را زنده بگور نمودند و یا با آتش و برق سوختند و جنایات روز افزون رژیم منفور وقت باعث گردید که مقاومت ها وجهاد علیه این جانیان سفاک از گوشه و کنار کشور شدت گیرد . روسها که ناظر صحنه سیاسی و نظامی بودند دریافتند که رژیم دست نشانده تاب و مقاومت را در برابر حملات سیل آسای اراده مردم ندارد به تغییر مهره ها برداخت. ترکی و امین که روزگاری در اغوش لطف بریژنف لقب ها نثار آن میکرد با فرو آوردن خنجر در قلب آنها یکی پی دیگر نابود شدند و روسها با ۱۲۰ هزار عسکر مجهز با مدرنترین اسلحه از آنسوی آمو از هوا و زمین به کشور ما ریختند که این بحران نتیجه تسلسل هفت ثور سال ۱۳۵۷ بود.

این بار بحران افغانستان شکلی دیگری را بخود گرفت و همزمان با هجوم قشون سرخ واکنشی شدیدی در برابر روسیه در پی داشت و رییس جمهور وقت امریکا کارت اظهارداشت:

امریکا تصمیم داشت که ملیون ها دالر مصرف نماید تا روسیه را در چنن معضله بکشاند اما اکنون که آمده خوش آمده حمایت خود را از مقاومت مجاهدین ابراز نمود.

روسها در طول ۹ سال هر آنچه که داشتند به مردم ما از هوا و زمین فرو آرودند کشتند، بستند، سیل مهاجرین کشور ترک گفتند و کشور ما به ویرانه ای مبدل گردید که سراسرش بخون از هموطنان عزیز ما رنگین شده ولی نتوانستند به اراده خلل ناپذیر و آهنین خلل وارد نمايند و از طرفی مصارف گزاف جنگی اقتصاد ور شکسته روسیه را درهم شکست ،بناء فرار را به قرار ترجیح داده کشور ما را افتضاح امیز و ذلیلانه ترک نمودند.

حمایت امریکا در طول حضور نیروهای روسها در افغانستان که از انتقام جویی روسها در جنگ های دهه های پنجاه ویتنام مایه میگرفت به هدف مطلوب رسید دیگر آنها احتیاج به مجاهدين کشور نداشتند، بر عکس آنها را عامل خطر به مصالح خویش در شرق میانه و منطقه میدیدند همزمان با پیروزی مجاهدین در ۱۹۹۲ بحران سیاسی کشور شکل دیگری را به خود گرفت که نتایج آن همه امید و آروزهایی ملیونها مسلمانان و شهدا گلگون کفن را نقش بر آب ساخت جنگ های خانمانسور قدرت شکل تراژیدی را به خود گرفت.

که این پروسه تا هنوز با تمام قوت و شدت خود زیر چتر و نامهای سیا و سفید هر روز دها فرزندان اين مرزو بوم را می بلعد و به ویرانه های ما می افزاید و شاهد نابودی کامل ساختار اجتماعی و سیاسی و اقتصادي کشور خویش هستیم و سینه های همدیگر را نشانه گرفته همدیگر را نعش بر زمین می نماییم تا زمینه ورود قافله ای که دیگران برای ما سازو سامان میدهند هموار سازیم جنگ هایی بی مفهوم و کنونی ضربه ای مهلک در پبیکر کشور و مصالح اقتصادی و سیاسی ما است که اربابان زر ، زور و تزویر آن را ترسیم و جنگ و توسط جوانان اين كشور به مرحله اجرا قرار میدهند و ادامه آن بربادی هستی مادی و معنی کشور است.

آری! خنجری که در هفت ثور ۱۳۵۷ در حلقوم هموطنان ما فرو رفته توسط ايادی دست های سیاه با تمام شدت تا رسیدن به اهداف اشکبار ادامه دارد .

نظرات

مطالب مرتبط

روایت شاهزاده هری از اشتراک در نبرد افغانستان

نام شاهزاده هری زمانی بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاد که بخش‌های از کتاب خاطرات …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading