اطلاعیه در مورد ثبت نام چهارده پاسان سال ۱۳۹۶

اطلاعیه ریاست دانشگاه کابل در مورد ثبت نام محصلان جدید الشمول اختصاصی چهارده پاسان سال ۱۳۹۶

قرار است به روز های سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۱۵ و ۱۶ حمل ۱۳۹۶ ثبت نام محصلان جدید الشمول اختصاصی چهارده پاسان که از طریق کمیته محترم امتحانات به دانشگاه کابل معرفی گردیده اند آغاز گردد.

بناً از تمام محصلان جدید الشمول تقاضا بعمل می آید که به اساس تقسیم اوقات تعیین شده آمریت امورمحصلان دانشگاه کابل با اصل تذکره و چهار قطعه فوتو خویش غرض ثبت نام به (آمریت امورمحصلان) واقع تعمیر دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل حاضر گردند.

۱- دانشکده کمپیوتر ساینس، هنرهای زیبا، شرعیات، ژورنالیزم، ادبیات بروز سه شنبه مورخ ۱۵ حمل ۱۳۹۶

۲- دانشکده اقتصاد، زراعت و علوم وترنری بروز چهارشنبه مورخ ۱۶ حمل ۱۳۹۶

نوت: محصلان دانشکده های متذکره مکلف اند که به تاریخ معینه به ثبت نام حاضرگردند، بعد از تاریخ متذکره هیچ نوع ثبت نام صورت نمی گیرد محصلین محترم مطلع باشند.

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading