ژورنالیزم مردمی (شهروندی) و نقش آن در جامعه

نویسنده: میلاد “سیار”

رشد و سیر صعودی تکنالوژی، به میان آمدن شبکه های اجتماعی، تاثیرگزاری این شبکه بالای زندگی بشر و امر اطلاع رسانی و دسترسی سهل مردم عام به تکنالوژی و شبکه های اجتماعی آهسته آهسته سبب رنگ گرفتن ژورنالیزم مردمی در جامعه های انسانی گردید.

که با رشد ژورنالیزم مردمی حالا هر فرد خود یک خبرنگار است و با استفاده از تکنالوژی دست داشته خود از تازه های جامعه خود دیگران را با خبر می سازد.

بعد از شکل گرفتن ژورنالیزم مردمی و رشد خیلی سریع آن گروه های مختلف به نقد و نظر در این باره آغاز کردند، برخی ها آن را تایید کردند، برخی ها هم آن را رد کردند و زیر بار انتقاد آن را قرار دادند، و برخی ها هم موجودیت آن را سودمند عدم موجودیت آن را بی تاثیر خواندند.

گذشته از این نظریه ها ، ژورنالیزم مردمی پدیده تازه شکل یافته و سودمند است، شاید در آغاز کم و کاستی ها خود را داشته باشد که به مرور زمان شاید این کمی و کاستی ها هم رفع شود، اما در امر اطلاع رسانی خیلی ها موثر تمام می شود.

شاید در آغاز نگرانی ها از این باشد که در ژورنالیزم مردمی بحث اصول خبرنگاری و اخلاق خبرنگاری و حتا در برخی موارد بحث حریم خصوصی نقض می شود، و فضای اطلاع رسانی در شبکه های اجتماعی و جامعه بشری خیلی ها بی سر و سامان می شود ، و زمینه ورود افراد غیر مسلکی به جامعه خبرنگاری و اطلاع رسانی که هر روز نظر به روز قبل به تعداد شان افزوده می شود ، مساعد می گردد. و نگرانی بعدی هم شاید بابت دستور زبان باشد ، چون برخی از منتقدان به این باور اند که درهنگام اطلاع رسانی از مجرای ژورنالیزم مردمی هیچ اعتنایی به دستور زبان و شکل نوشتاری زبان به گونه ای علمی نمی شود، و سبب صدمه رسیدن به دستور زبان و ترویج شکل نادرست نوشتاری و گفتاری زبان می گردد.

از سوی هم برخی نگرانی ها دیگر این گونه مطرح می شود ، که در ژورنالیزم مردمی بحث منبع موثق و دقیق بودن و صحت بودن خبر قابل مکث است ، چون هر فرد از هر رویداد به حسب دلخواه هر چی می خواهد می نویسد و نشر می کند ، و حتا برخی مواردی را به دست نشر می سپارند که ارزش خبری ندارد، با این وضعیت بحث موثق بودن ، دقت و صحت زیر سوال می رود، و از سوی دیگر اعتماد مردم هم نسبت به ژورنالیزم مردمی در یک مسیر نزولی به حرکت می افتد، و گیرنده پیام را متردد ساخته و ذهن وی را مغشوش می سازد ، چون این بحث از دیر زمانی وجود دارد و ثابت هم شده است که گیرنده بعد از دریافت هر خبر و یا آگاهی کامل در باره یک رویداد ، و تحلیل و بررسی در قبال آن رویداد یا خبر موضع گیری می کند ، واکنش نشان می دهد ، پس زمانی که ما از یک رویداد از یک واقعیت چند حقیقت و چند نوع خبر بر حسب دلخواه و تغییر در آمار در ژورنالیزم مردمی ارایه نماییم ، وضعیت گیرنده مان چگونه خواهد بود.

با توجه به این نگرانی ها ، ما می توانیم با استفاده از کارشیوه های موثر و مفید این نگرانی ها را رفع نموده و از ژورنالیزم مردمی به گرمی استقبال نموده و از آن در امر اطلاع رسانی استفاده موثر نماییم.

ما شاهد هستیم که در ده ها موارد رسانه های با اعتبار جهانی برای اطلاع رسانی و نشر معلومات دست اول از ژورنالیزم مردمی استفاده نموده اند ، به گونه ای نمونه بیان می توان از چندین رویداد های انتحاری و انفجاری یاد کرد، که رسانه ها از نوار های تصویری که توسط گواهان رویداد توسط دوربین های شخصی شان به ویژه دوربین های تیلفون های همراه برداشته شده است ، در مجموعه های خبری و گزارش های خود استفاده نموده اند. از سوی هم رسانه های چاپی ده ها بار از تصویر های گرفته شده توسط افراد عام از محل رویداد استفاده نموده اند و حتا در برخی موارد در بدل این تصویرها رسانه ها پول پرداخت نموده اند.

و یا هم از همین طریق ژورنالیزم مردمی ده ها سوژه داغ به خور خبرنگاران افتاده است ، و از سوی دیگر همین ژورنالیزم مردمی بوده که خبرنگاران را در راستای اطلاع رسانی کمک موثر نموده ، خیلی ها به سادگی قادر به شناسایی محل رویداد و آمار ابتدایی خبرنگاران را نموده است.

پس بنا می توان گفت که این خود خبرنگاران، مسوولان رسانه ها و حکومت ها هستند، که به یک نحوه این نگرانی ها را رفع نموده و زمینه رشد ژورنالیزم مردمی را مساعد می سازند.

خبرنگار خود یک الگو برای ژورنالیزم مردمی است ، بدون شک ژورنالیزم مردمی او را قدم به قدم تعقیب می کند و کارهای او را دنبال می کند، زمانی که خبرنگار اصول و اخلاق ژورنالیزم را رعایت کرد، حریم خصوصی دیگران را نقض نکرد، خبر را به اساس منبع موثق با دقت، صحت و توازن نوشت، ارزش خبری را در هنگام نوشتن خبر رعایت کرد، دستور زبان را رعایت کرد ، به قانون کاپی رایت احترام نمود، ژورنالیزم مردمی هم آرام آرام به مرور زمان همین مسله ها را رعایت خواهد کرد.

زمانی که مسوول رسانه یک معیار حرفه ای و مسلکی برای خود تعیین کرد، که کدام تصویر ها و یا هم کدام نوار های ژورنالیزم مردمی را در تحت چه شرایط بپذیرد و به دست نشر بسپارد، خود به خود زمینه معیاری شدن ژورنالیزم مردمی را تا اندازه یی مساعد ساخته است. چون یک فرد اکنون می داند که چگونه یک تصویر و چگونه یک نوار تصویری وی از سوی رسانه ها به نشر می رسد و هم در فضای مجازی مورد استقبال قرار می گیرد، بنا آن موارد را رعایت نموده و معیارهای مسلکی را در نظر می گیرد.

اقدام حکومت خیلی ها تاثیر گزار تر است ، حکومت می تواند ، با قانون مند ساختن ژورنالیزم مردمی ، هم نقطه پایان بر نگرانی های موجود در خصوص ژورنالیزم مردمی بگزارد و هم چگونگی روند اطلاع رسانی را سهولت و سرعت ببخشد.

زمانی که ما برای ژورنالیزم مردمی یک قانون واحد و هم سو با آزادی بیان داشته باشیم ، پس هیچ موردی برای نگرانی موجود نمی باشد ، چون تمامی موارد از حریم خصوصی تا به حق کاپی رایت در آن قانون پیش بینی می شود، و جهت آگاهی عامه دست به دست شده و نشر می شود ، بنا با این وضعیت ما زمینه فعالیت ژورنالیزم مردمی را مساعد ساخته و روند اطلاع رسانی خود را سهل تر و سریع تر ساخته می توانیم.

به این ترتیب ما می توانیم زمینه فعالیت بیشتر را به ژورنالیزم مردمی مساعد بسازیم اما این به این معنا نیست که رشد ژورنالیزم مردمی زمینه فعالیت خبرنگاران مسلکی و حرفه ای را به چالش مواجه کند، بل منحیث یک قوه همکار در کنار خبرنگاران قرار گرفته و در امر اطلاع رسانی کمک می نماید.

نظرات

مطالب مرتبط

در اتاق خبر چه می‌گذرد؟

اتاق خبر مکانی که برای هر فرد مفهوم، معنای و جایگاه متفاوت دارد ، زمانی …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading