درست نویسی و درست خوانی؛ تحقیق و نگارش

بخش اول…

همه مدانیم که درست نویسی و درست خوانی یکی از اصل های مهم نویسنده گی؛ گوینده گی و سخنوری است. که رعایت این مورد زمینه ساز ارتباط بهتر و موثر میان منبع و گیرنده پیام میباشد. که باید در حین نگارش و حرف زدن رعایت گردد.

در این جا روی برخی از مورد های اشتباه که هم منبع و هم گیرنده آن را از حرف های روزمره تا نوشتن گزارش ها؛ مقاله ها تا خوانش خبر رعایت نمیکنند بحث صورت میگیرد.

۱- در زبان فارسی فقط دو پسوند برای جمع بندی اسم ها وجود دارد. ( ها و آن )

به گونه نمونه بیان: مشکل – مشکل ها؛ عامل – عامل ها؛ جنگل – جنگل ها؛ پیشنهاد – پیشنهاد ها؛ محصل ؛ محصلان و…

اما استثنا های هم وجود دارد مانند : انتخابات – تظاهرات – معلومات و…

۲- فرق میان واژه های ( فقد ) و ( فقط ): فقد به معنی از دست دادن بوده در حالیکه فقط به معنی منحصر و لاغیر است.

۳- فرق میان واژه های (صایب ) و (صاحب ) صایب به معنی راست و درست؛ حق و رسا بوده در حالیکه صاحب به معنی ملازم؛ معاشر؛ یار و دوست؛ در فارسی بیشتر به معنی مالک آمده است.

۴- پیشمان نوشتن غلط است باید پشیمان نوشت. در فرهنگ فارسی عمید آمده است که پشیمان از پشیم گرفته شده به معنی از کار که کرده ناخشنود بوده و نیت تکرار آن را نداشته باشد.

۵- در استفاده از واژه های ( کمبود) و ( عدم ) باید از دقت کار گرفت به خصوص در حین نوشتن گزارش ها بیشتر دیده شده است که برخی از خبرنگاران چنینین مینویسند “عدم وجود دارو های با کیفیت…” اینگونه نوشتن به گیرنده چنینین ذهنیت میدهد که گویا در افغانستان هیچ داروی با کیفیت وجود ندارد در حالیکه ما با کمبود داروی با کیفیت مواجه میباشیم نه با عدم آن.

۶- تبادل باید نوشته گردد نوشتن واژه تبادله غلط است باید مبادله نوشت. تبادل به معنی با هم عوض کردن و بدل کردن است.

۷- استفاده واژه (راه حل ها) غلط بوده باید در مقابل از واژه ی (راه های حل) کار گرفت.

۸- واژه ( مآخذ ) جمع بوده و واژه (ماخذ) مفرد است.

۹- در نوشتن واژه های (ملیون ) و (میلیون ) باید دقت کرد. ملیون به معنی ملی گرایان و میلیون به معنی عدد است.

۱۰- فرق نوشتاری و تلفظی میان واژه های ( الی ) و ( الا) مبحث دیگر است که الی به معنی دربرگیری؛ تا و الا به معنی به جز بوده که بیشتر در حین خوانش خبر گوینده خبر دچار اشتباه در این خصوص میگردد.

۱۱- استفاده (ب) پیشینه پی هم با کلمه نیز غلط است یعنی باید پیشاوند ( ب ) با علامه تاکید و (ب) پیشینه را باید از هم تفکیک بتوانیم.

به گونه نمونه بیان: بمطالعه؛ بنام؛ بجز؛ بمکتب؛ بمناسبت و… نوشتن غلط است باید به مطالعه؛ به نام؛ به جز؛ به مکتب؛ به مناسبت و… نوشته گردد. نمونه های از پیشاوند ب با علامه تاکید برو؛ بنوش؛ برود؛ بدانی؛ بخور.

۱۲- در تلفظ واژه های ( صدمه؛ مخاطب؛ سهولت؛ بزرگوار؛ ساختمان؛ اسناد؛ نقص؛ فعالیت؛ دشوار؛ اخبار ) باید دقت گردد. یعنی؛ Akhbar به معنی خبرها و Ekhbar به معنی خبر کردن است. Asnad به معنی جمع سند و مدرک و Esnad به معنی مربوط ساختن است.

دشوار اینگونه باید تلفظ گردد Doshwar چون Dosh به معنی زشت است در حالیکه دیده میشود بیشتر گوینده گان خبر این واژه را با فتحه تلفظ میکنند که غلط است.

ساختمان Sakhtman؛ تلفظ مخاطب به گونه که ط آن با زیر تلفظ گردد خطا شده معنی میدهد در حالیکه تلفظ به گونه که ط آن با فتحه تلفظ گردد به معنی گیرنده است. بزرگوار bozargawar؛ صدمه باید Sadma تلفظ شود چون Sadama جمع Sadma است. نقص Naqas؛ سهولت Saholat

۱۳- نوشتن واژه های ( گزار ) و ( گذار ) نیز نیازمند دقت بیشتر است. گزار به معنی نهادن و به جا ماندن است در حالیکه گذار به معنی گذشتن و رها کردن است.

۱۴- واژه ( تصادف ) به معنی حادثه بدون صدمه است در حالیکه ( تصادم ) به معنی حادثه با صدمه است.

۱۵- واژه متجانس از لحاظ ساختار درونی به معنی هم جنس است در حالیکه متناظر از نظر ظاهری به معنی هم نظر است.

۱۶- در مورد استعمال واژه های ( کشاورز ) و ( دهقان ) نیز باید بدانیم . در زمان گذشته برای ثروتمند دهقان گفته میشد و کسانیکه کشت میکردند برای شان کشاورز اطلاق میگردید.

۱۷- اگر جای صفت و موصوف تغییر کند (ی) اضافت آن محو میگردد . به گونه نمونه بیان ( زبان ی شیرین ؛ شیرین زبان )

۱۸- در زبان فارسی ما نشانه (ه) تانیث نداریم از این رو باید از گفتن و نوشتن مدیره؛ رییسه؛ آمره و… اجتناب گردیده باید مدیر؛ رییس؛ آمر نوشته گردد.

۱۹- باید در خصوص کاربرد واژه های ( طبقه؛ قشر؛ صنف ) دقت صورت گیرد.

طبقه: هدف از همان طبقه های جامعه است مانند طبقه سرمایه دار و…

قشر: کتله ی عظیم از جامعه و دارای توانای ها و حقوق مخصوص میباشند. مانند قشر ذکور و قشر اناث

صنف: مانند صنف قصابان و …

پایان بخش اول – ادامه دارد…

نظرات

مطالب مرتبط

در اتاق خبر چه می‌گذرد؟

اتاق خبر مکانی که برای هر فرد مفهوم، معنای و جایگاه متفاوت دارد ، زمانی …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading