چگونه از روز ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبال کرد؟

در این زمینه باید گفت که نباید برخورد ما در این روز تشریفاتی باشد، زیرا با حرکت های نمادین و تشریفاتی نمی توان از این روز پیام گرفت، پیامی که تحول آفرین در حیات فردی، جمعی، اقتصادی و سیاسی ما باشد. مهم این است که با استفاده از این فرصت، تلاش ورزیم که پیوند خود را با رسول الله صلی الله علیه وسلم بیشترنهادینه سازیم و آشنایی ما از ایشان زیاد تر گردد از رهگذر خوانش سیرت رسول الله، چون شناخت, پیشزمینه ی بیشترشدن محبت و اطاعت می باشد، هرگاه بیشتربخوانیم، آشنایی ما زیادتر می گردد، که ایشان چه شخصیتی بودند و در راه رساندن پیام الله متعال برای بشریت به چه پیمانه زحمات، آلام، مشکلات و دشواری ها را متحمل شدند و با پیشانی باز و حوصله مندی تمام، با مشکلات راه دعوت برخورد می کرد و هیچگاه این مشکلات ایشان را از ادامه راهش باز نداشت و می دانیم که ایشان چگونه با دشمنان خود برخورد کرد و با کاربرد کدام شیوه ها و رویکردها، دعوت خود را به جهانیان ابلاغ کرد؟

 و این امر، پیوند محبت ما با رسول الله صلی الله علیه وسلم را محکم تر می سازد و گرایش ما را به احیای سنت و التزام به تعالیم ایشان زیادتر می گرداند.

این روز، بهترين فرصتی است برای تجدید تعهد مبنی بر احیای سنت و اطاعت از اوامرآنحضرت صلی الله علیه وسلم و تحکیم محبت با ایشان از رهگذر پیروی و متابعت از آن جناب عالی.

استقبال این روز با تدویرمحافل به گونه ی باشد که عاری شده از بدعت ها و خرافات، و بایستی، ترکیزبیشتربا استفاده از این محافل، برالتزام به سنت رسول الله و سنجش راه ها و چاره های احیاگری آن و مبارزه علیه توطیه ها و دسایسی شود که به غرض تشویه چهره ایشان و وارونه جلوه دادن زندگی شفاف و پاکیزه ایشان از سوی استعمار و معاندان اسلام راه انداخته شده است باشد.

ما شاهدیم که دولت ها و گروه های مختلف در این روز به برگزاری محافل تشریفاتی می پردازند که این مجالس بدون شک هیچ پیام سازنده برای ملت خود نمی داشته باشند.

بنابرین، مکلفیت ماست که در راستای پاسداری سنت رسول الله و گسترش پیام شان و ارایه تعریف درست از ایشان برای جهانیان تلاش ورزیم.

نظرات

مطالب مرتبط

یتیمی که مسیر تاریخ را متحول ساخت

درست زمانی که بشریت در چنگ اژدهای ظلم ، استبداد، کفر و جهالت دست و …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading