اولين پادشاه افغانستان

احمد خان ابدالي، پسر زمان خان، از فرماندهان نظامي نادرشاه افشار بود. بعد از آن كه نادر در قرحان به قتل رسيد، احمد خان از اردوي نادر جدا شد و به سمت قندهار حركت كرد. احمد شاه دراني در سال ۱۱۶۰هـ .

در قندهار توسط سرداران و بزرگان افغانستان به پادشاهي رسيد و در سال ۱۱۸۶هـ . از دنيا رفت. او اولين پادشاه و مؤسس افغانستان نوين است.

نظرات

مطالب مرتبط

General Information about Afghanistan

Location: Southern Asia, north and west of Pakistan, east of Iran, south of Tajikistan, Uzbekistan …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading