بورس های دوره ماستري کشور هندوستان

به اطلاع تمام داوطلبان بورسهاي تحصيلي مقطع ماستري رسانيده ميشود که کشور هندوستان به تعداد ۱۰۰ سيت بورس تحصيلي دوره ماستري را در رشته هاي M.A / M.Sc / M.Com / M.B.A / law در اختيار دولت جمهوري اسلامي افغانستان قرار داده است.

 اشخاصي ميتوانند از اين بورس ها استفاده نمايند که شرايط ذيل را دارا باشند:

حق اولويت به داوطلباني داده ميشود که سال گذشته کانديد گرديده اما از پروسه پذيرش بورس هند باز مانده اند.
داوطلبان بايد آماده گي لازم را براي سپري نمودن امتحان انگليسي داشته باشند.
داوطلبان بايد فارغين پوهنتون ها و موسسات تحصيلات عالي بوده وسند ليسانس داشته باشند.
فيصدي نمرات داوطلب طي دوره ليسانس از ۶۵% کمتر نباشد.
داوطلبان بايد ديپلوم و ترانسکرپت نمرات خويش را به زبان انگليسي در دست داشته باشند.
سن داوطلب بايد از ۳۵ سال بيشتر نباشد.
داوطلبان بايد کارمند اداره دولتي بوده و حد اقل دو سال سابقه خدمت بالفعل در اداره مربوط داشته باشند.
داوطلب بايد تذکره تابعيت کشوررا داشته باشد.
داوطلب سابقه جرمي نداشته باشد.
داوطلب بايد داراي صحت کامل باشد.
معرفي کانديد بايد توسط نامه رسمي به امضاي مقام اول اداره مربوط صورت گيرد.

با در نظر داشت معيار هاي فوق، ادارات محترم دولتي که علاقمندي به اشتراک کارمندان شان بدوره ماستري داشته باشند ، کانديدان واجد شرايط خويش را براي امتحان شموليت معرفي مي دارند

داوطلبان ميتوانند از تاريخ ( اول ) الي ( نهم ) دلو به رياست ارتباط خارجه و تنظيم بورس هاي فوق لسانس وزارت تحصيلات عالي مراجعه و ثبت نام نمايند. البته بعد از ختم ضرب الاجل معينه پروسه ثبت نام تکميل گرديده و از مراجعه متقاضيان براي ثبت نام معذرت خواسته مي شود.

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading