شکست استبداد نزدیک است!

استفاده از زور و عریان ساختن استبداد مقاومت ایجاد میکند و صف مظلومین را بزرگ می سازد. استبداد و تفوق طلبی حدیث کهنه درین ستم کده می باشد اما عریان ساختن آن از سوی دستگاه حکومت و تحکیم آن با قوه قهریه و ارتکاب جنایت آشکار، مطلبی است که امیدوار کننده می باشد.

قاتل کاظمی، فرمانده داوود، سالم ایزدیار و هزاران شهید نامدار و گم نام یک دهه پسین طالب است اما با شهید ساختن سالم و یاران اش و انتحار بر سر جنازه او نقاب از چهره تروریستان درون نظام برداشته شد، تبانی تروریستان و عناصر مشخص در درون نظام هویدا گردید و ستون اول جای ستون پنجم نقش آفرینی نمود.

رستاخیز تغییر جهشی به پهنای افغانستان و روزنه امید به شکست استبداد است و اینرا میتوان در افکار عامه به سادگی خواند و از حمایت بی دریغ مردم ازین جنبش به پیروزی اش ایمان داشت.

خون شهدای ما و اعتقاد راسخ خانواده آنها به حقانیت راه فرزندان شان بی وجدان ترین و تنبل ترین انسان را وادار به حرکت می نماید و انعطاف و عقب گرد را از او می ستاند. دقیقا روز اول عید با جمع دیگر از اعضای رهبری رستاخیز تغییر به سلسه دیدار ها با خانواده شهدا رستاخیز با خانواده شهید اعجازالحق دیدار نمودیم که پدر ریش سفید و کاکایش با استواری تمام جای اینکه ما به آنها همدردی و تسلیت داشته باشیم تصور می کردی اصلا که اصلا غمی جز درد عدالت خواهان و نگرانی به غیر از پیروزی رستاخیز ندارند و به صراحت اعلام نمودند:

که نزدیک به صد نفر از جوانان خانواده هایشانرا تقدیم راه اعجاز شهید می نمایند تا درخت عدالت را که اعجاز و یاران اش غرس نموده اند به ثمر‌ نشیند.”

فدای کاری و سر سپردگی مردم ما به اینجا تمام نمی شود امید وار کننده تر ازین تعهد پدر شهید شرین بیست و سه ساله است که با چشمان پر از اشگ می گوید:

“من غم از دست دادن فرزندم‌ را ندارم شرین سه برادر جوان دیگر نیز دارد که هر سه آنها درین راه شهید شوند باکی نیست اما سوگند تان میدهم ای یاران فرزند شهیدم که راه شرین عزیزم را تعقیب کنید و آرمان های او را که شکست استبداد است تحقق بخشید.”

رستاخیز تغییر هشت نفر شهید و ۴۸ نفر زخمی داده و ما آماده هستیم که این رقم ضرب صد شود و حکومت جنایت بیشتری را مرتکب شود اما یک گام عقب نشینی نخواهیم کرد و خواست ملت و آرمان شهدا مانرا به کرسی می نشانیم.

اگر حکومت از کشته های ما پشته بسازد باز هم داعیه عدالت خواهی مان بلند خواهد بود و به صدای رسا و قامت استوار از استبداد خواهیم گفت و برای برابری مبارزه می کنیم.

به خانه خانه رستمی
به خانه خانه آرشی

برای روز امتحان
دلاوری كمانكشی

چه سر فراز ملتی
چه سر بلند مردمی

نظرات

مطالب مرتبط

روایت شاهزاده هری از اشتراک در نبرد افغانستان

نام شاهزاده هری زمانی بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاد که بخش‌های از کتاب خاطرات …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading