اطلاعیه در مورد امتحان کانکور شبانه سال ۱۳۹۳

به اطلاع تمام فارغان صنوف دوازدهم داوطلب امتحان کانکور شبانه، رسانيده مي شود که توزيع فورم ثبت نام از تاريخ ۲۳ سرطان آغاز و به تاريخ ۱۰ اسد سال ۱۳۹۳ تکميل مي گردد.

داوطلبان مي توانند فورم هاي ثبت نام خويش را در مرکز از دو محل ذيل:

توزيع فورم ثبت نام براي قشر ذکور در آمريت نشرات پوهنتون کابل.

توزيع فورم ثبت نام براي قشر اناث در منزل فوقاني کتابخانه پوهنتون کابل صورت مي گيرد.

و در ولايات توزيع فورم ثبت نام کانکور شبانه از طريق پوهنتون هاي مربوط صورت مي گيرد.

قابل يادآوري است:

داوطلب محصل برحال نباشد.

چانس شموليت در امتحان کانکور را داشته باشد. (فارغان قبل از سال ۱۳۹۰ بيشتر از دو مرتبه و فارغان سال۱۳۹۰ و بعد از آن بيشتر از يکمرتبه امتحان کانکور راسپري نه نموده باشد.)

داوطلب کارمند دولتي تصديق بر حالي از اداره مربوطه خويش را در فورم ثبت نام به منظور شموليت در امتحان کانکور داشته باشد، در غير آن شامل امتحان نمي شود.

داوطلبي که در اثر ناکامي منفک گرديده باشد شامل امتحان شده نمي تواند، همچنان کاپي مکتوب انفکاک بايد ضم فورم ثبت نام گردد.

داوطلباني که فورم ثبت نام را ازمراجع فوق الذکر اخذ مي نمايند هر چه زودتر بعد از خانه پري و طي مراحل دوباره به مرجع مربوطه تسليم نمايند، از اينکه فرصت کمي براي اخذ امتحان شبانه مانده است، هرگاه داوطلب نسبت تغافل درعدم تسليم دهي فورم ثبت نام از امتحان باز ماند حق شکايت را نخواهد داشت.

نوت: توزيع کارت شمول امتحان و روز امتحان بعداً از طريق راديو تلويزيون ملي و وب سايت وزارت تحصيلات عالي به اطلاع داوطلبان رسانيده ميشود.

نظرات

مطالب مرتبط

نتایج امتحان کانکور سال ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸ اعلام شد

اداره ملی امتحانات کانکور و وزارت تحصیلات عالی افغانستان، نتایج آزمون کانکور سال ۱۳۹۷ – …